Wdrożenie EN 15224

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN 15224 - Systemy zarządzania jakością dla sektora ochrony zdrowia


Norma EN-15224 to standard dedykowany organizacjom, działającym w sektorze ochrony zdrowia. Wymagania normy dostosowane są do potrzeb organizacji świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia takich, jak: szpitale, przychodnie zdrowia, praktyki lekarskie czy jednostki opieki społecznej. Norma oprócz elementów normy ISO 9001 zawiera również wymagania związane z zarządzaniem ryzykiem w procesach klinicznych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa pacjentów. Dzięki wdrożeniu normy EN 15224 możliwe jest zapewnienie realizacji usług medycznych o porównywalnej jakości, realizacja działań zgodnych z zasadami systemu zarządzania jakością, jak również podejmowanie działań opartych na zarządzaniu ryzykiem i orientacji na bezpieczeństwo pacjenta. Dodatkową korzyścią wdrożenia normy EN 15224 jest usystematyzowanie wszystkich działań oraz procesów zachodzących w organizacji.
 
 
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA NORMY EN 15224:
 
norma EN 15224 zawiera wymagania systemu zarządzania jakością (ISO 9001) dla sektora ochrony zdrowia, rozszerzone o wymagania dotyczące zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta, w celu właściwego zarządzania bezpieczeństwem pacjenta niezbędny jest stały nadzór oraz analiza ryzyka wraz z identyfikacją zagrożeń medycznych, działania takie pozwalają na wyeliminowanie możliwości występowania zdarzeń niepożądanych w procesach klinicznych
 
wymagania normy EN 15224 mają charakter ogólny, w związku z tym norma ta może być wdrażana przez wszystkie organizacje, świadczące usługi medyczne, niezależnie od wielkości, struktury organizacyjnej, czy formy własności; standard ten mogą wdrażać zarówno duże szpitale, jak i mniejsze przychodnie zdrowia, czy specjalistyczne gabinety lekarskie
 
norma EN 15224 może stanowić element uzupełniający dla funkcjonującego już w organizacji systemu zarządzania jakością ISO 9001, może być również wdrażana samodzielnie, rozszerza wymagania systemu ISO 9001 w takich obszarach, jak: planowanie, odpowiedzialności, uprawnienia i komunikacja, wymagania dotyczące dokumentacji, przegląd zarządzania, procesy związane z klientem, doskonalenie
 
podstawowymi filarami normy jest zarządzanie ryzykiem klinicznym (w procesach usług medycznych i w procesach klinicznych zapewnienie dostępności, terminowości, ciągłości orz bezpieczeństwa działań i opieki) oraz spełnienie wymagań pacjentów wraz z poszanowaniem jego wartości i preferencji
 
certyfikacja w zakresie EN 15224 to dowód, że działania organizacji, świadczącej usługi w sektorze ochrony zdrowia są efektywne i przede wszystkim bezpieczne dla pacjenta; właściwe nadzorowanie zakażeń szpitalnych oraz stosowanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym to najbardziej efektywne pod względem finansowym działania placówek medycznych
 
w ramach systemu zarządzania jakością zgodnego z normą EN 15224  w placówkach medycznych niezbędne jest zapewnienie warunków oraz wdrożenie procedur, których celem będzie zapewnienie, że ryzyko zakażeń i powikłań związanych z nieprzestrzeganiem standardów sanitarnych jest zredukowane do minimum; jest to o tyle ważne, że aspekty te to podstawowe kryteria jakościowe brane pod uwagę w ocenie NFZ; wdrożenie normy EN 15224 to również dodatkowe punkty NFZ wynikające z monitorowania spełnienia wymagań prawnych ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych oraz wdrożenie właściwej polityki antybiotykowej

poprawa bezpieczeństwa pacjenta, eliminacja zagrożeń związanych z wystąpieniem zdarzeń niepożądanych takich, jak np. zakażeń szpitalnych

zwiększenie przewagi konkurencyjnej, wiarygodności i prestiżu placówki medycznej dzięki gwarancji wysokiej jakości świadczonych usług oraz bezpieczeństwa pacjentów

lepsza komunikacja z pacjentem, co przekłada się na zwiększenie jego zaufania wobec placówki medycznej

spełnienie obowiązujących wymagań prawnych oraz przepisów organów nadzorujących

redukowanie zdarzeń niepożądanych poprzez podejmowanie systematycznych działań kontrolnych i naprawczych

możliwość nawiązania współpracy z nowymi Klientami (udział w przetargach, gdzie certyfikacja systemu zarządzania jest elementem niezbędnym)

usprawnienie funkcjonowania procesów w organizacji, uporządkowanie działań, ujednolicenie procedur postępowania w poszczególnych obszarach

obniżenie kosztów działalności poprzez usprawnienie procesów oraz redukcję błędów

możliwość uzyskania większej liczby punktów w kontraktach z NFZ

łatwa i szybka integracja systemu EN 15224 z innymi systemami zarządzania (np. ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 i inne)
 

PROCES WDRAŻANIA NORMY EN 15224 W TWOJEJ FIRMIE realizowany przez SYNERGIAgroup


 1. Audyt zerowy – wstępna ocena placówki medycznej pod kątem możliwości spełnienia wymagań normy EN 15224 (np. w zakresie wyposażenia, funkcjonujących procesów, dokumentacji, sposobów nadzoru), ocena zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony zdrowia, opracowanie raportu z audytu zerowego wraz ze wskazaniem niezbędnych działań do wdrożenia systemu zarządzania
 2. Optymalizacja procesów / określenie kluczowych elementów systemu zarządzania jakością w ochronie zdrowia – dokonanie wstępnego opisu procesów oraz opracowanie wstępnych wersji procedur, identyfikacja rozwiązań optymalizacyjnych działania systemowe w zakresie bezpieczeństwa pacjenta, określenie odpowiedzialności i uprawnień, zdefiniowanie niezbędnych kompetencji w zakresie systemu zarządzania jakością, określenie zakresu systemu zarządzania na podstawie określonej strategii organizacji oraz wymagań i oczekiwań stron zainteresowanych
 3. Szkolenia wstępne - przekazanie pracownikom / Kierownictwu Twojej Organizacji podstawowej wiedzy z zakresu normy EN 15224 niezbędnej do prawidłowego wdrożenia i funkcjonowania systemu
 4. Opracowanie niezbędnej dokumentacji systemowej oraz określenie systemu zapewnienia bezpieczeństwa działania – opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez normę EN 15224 indywidualnie dla potrzeb Twojej Organizacji bez zbędnej biurokracji, opracowanie w szczególności:
  - polityki systemu zarządzania (i jej zakomunikowanie pracownikom Twojej Firmy)
  - udokumentowanie odpowiedzialności i uprawnień w zakresie systemu zarządzania jakością
  - analiza ryzyka i zagrożeń bezpieczeństwa pacjenta: 1. opracowanie, wdrożenie i udokumentowanie metodyki analizy ryzyka wraz z ustaleniem kryteriów przyjęcia oraz poziomów akceptacji ryzyka, 2. przeprowadzenie szacowania ryzyka: identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa pacjenta, określenie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń, określenie wyników szacowanie ryzykiem, 3. określenie metod postępowania z ryzykiem: określenie strategii działania z ryzykiem wraz z akceptacją poziomu ryzyka szczątkowego, wybór środków postępowania z ryzykiem, określenie niezbędnych zabezpieczeń organizacyjnych, systemowych i technicznych,
  - opracowanie planu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta dla zidentyfikowanych czynników krytycznych,
  - opracowanie programów działań na podstawie zidentyfikowanych krytycznych miejsc i działań, eliminujących/ograniczających zdarzenia niepożądane, zakażenia związane z opieką medyczną itp.,
 5. Zatwierdzenie dokumentacji  przez organizację oraz wdrożenie systemu zarządzania jakością - zatwierdzenie dokumentacji systemowej przez Najwyższe Kierownictwo Organizacji oraz zapoznanie z nią pracowników Organizacji, podejmowanie działań kontrolnych w zakresie prawidłowego wdrożenia dokumentacji przez poszczególne komórki organizacyjne, wdrożenie planu postępowania z ryzykiem, szkolenia dla pracowników z elementów SZJ w celu zwiększenia ich świadomości w obszarze zarządzania bezpieczeństwem pacjenta
 6. Weryfikacja wdrożonego systemu zarządzania - sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania normy EN 15224 oraz czy jest gotowy do certyfikacji, realizacja działań zgodnie z procedurami monitorowania i przeglądu SZJ, zarządzania incydentami i zdarzeniami niepożądanymi, przegląd skuteczności SZJ, przegląd szacowania ryzyka wraz z aktualizacją, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, organizacja przeglądu systemu zarządzania, nadzorowanie realizacji działań korygujących określonych w wyniku przeprowadzonych działań weryfikacyjnych SZJ
 7. Audyt certyfikujący (certyfikat EN 15224 dla Twojej Organizacji) - wsparcie merytoryczne podczas audytu certyfikującego oraz w ustaleniu wszystkich spraw związanych z procesem certyfikacji
 8. Doradztwo po certyfikacji - zapewnienie Twojej Firmie bezpłatnych usług doradczych w zakresie wdrożonego systemu zarządzania przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego
 9. Ocena skuteczności realizowanego projektu wdrożeniowego - ocena efektywności naszych wdrożeń w ujęciu długofalowym stanowi nieodzowny element realizowanych przez nas projektów wdrożeniowych, za pomocą którego weryfikujemy realizację założeń projektów oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące

SYNERGIAgroup to:

 

gwarancja pozytywnej certyfikacji
niskie koszty realizacji
minimalny nakład pracy Twoich pracowników
czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

Zapoznaj się również z naszymi produktami online
z serii ISO.ONLINE:
 

 

 

   Kontakt
                     tel.: 601 837 351
             e-mail: biuro@synergiagroup.eu

Nasza oferta wdrożeniowa obejmuje pełny zakres działań w ramach wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z normą EN-15224
 
Nasza metodyka wdrożeniowa oparta na zasadzie zarządzania projektami gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie SZJ w Twojej Firmie
 
Czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia może być krótszy niż 3 miesiące
 
Zaangażowanie pracowników Twojej Firmy ograniczone do minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji), nie tworzymy zbędnych, niepotrzebnych dokumentów
 
Zapoznaj się również z naszą metodyką realizacji projektów wdrożeniowych w zakresie systemów zarządzania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie systemu zarządzania zgodnego z normą EN-15224 w Twojej Firmie
 

Tworzymy SMART SYSTEM! 


Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.


SMART SYSTEM to:


 S – solidne fundamenty pod budowę systemupoznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentycznysystem funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowysystem zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działaniaoferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW:projekty realizowane przez konsultantów - praktyków,
którzy posiadają doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych / usługowych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja możliwych działań usprawniających procesy
w organizacji,
szukanie optymalnych rozwiązań, eliminujących zbędne czynności


niskie koszty realizacji,
co przekłada się na atrakcyjność oferty cenowej dla Twojej Firmy przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

krótki czas realizacji projektu
(dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni)
 

minimalny nakład pracy
pracowników Twojej Firmy
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych oraz innych,
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
- działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu wdrożeniowego
(wraz z certyfikacją) przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanych projektów
Pozostałe systemy, w ramach których realizujemy projekty wdrożeniowe:

ISO 9001, ISO 22000, ISO 22716 / GMP Kosmetyczne, ISO 14001, ISO/IEC 27001, System HACCP, FSSC 22000, BRC Food, BRC Packaging, BRC CP, BRC S&D, IFS Food, IFS Logistics, IFS HPC, IFS PACsecure, BIO, UTZ, RSPO, OHSAS 18001, GMP, Systemy zintegrowane
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2020 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem