Wdrożenie ISO 22301

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISO 22301 – System Zarządzania Ciągłością Działania

 
Norma ISO 22301 zawiera wymagania do budowy i utrzymywania w organizacji skutecznego Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS - Business Continuity Management Systems). Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania pozwala na dokonanie oceny potencjalnych zagrożeń, wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń i działań zapobiegających tym zagrożeniom lub przygotowanie się na ich wystąpienie (jeśli uniknięcie zagrożeń nie jest możliwe) w taki sposób, aby w jak największym stopniu zminimalizować negatywne skutki wystąpienia incydentów / zdarzeń niepożądanych. Efektywnie funkcjonujący System Zarządzania Ciągłością Działania zapewnia, że organizacja może we właściwy sposób przygotować się na takie zdarzenia niepożądane, jak: awarie systemów lub linii produkcyjnej, klęski żywiołowe, niedostępność kluczowych surowców / materiałów, włamania, utrata zasilania w regionie, zagrożenie zdrowia lub życia pracowników; wypadki komunikacyjne, skażenia i in. tak, aby ponowne wznowienie działań było możliwe w jak najkrótszym czasie.
 
Norma ISO 22301 zawiera zestaw dobrych praktyk związanych z identyfikacją najistotniejszych zagrożeń i analizą ryzyka w zakresie możliwych skutków ich wystąpienia, opracowaniem planów zarządzania incydentami, programów działania w przypadku wystąpienia incydentów, właściwą komunikacją oraz odpowiedzialnością kierownictwa.
 
 

W ramach Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wyróżnić można trzy kluczowe procesy:

 

BIA (Business Impact Analysis) – jest to analiza wpływu zdarzeń na kluczowe procesy w organizacji, składa się z następujących działań: wyznaczenie procesów w organizacji, określenie właścicieli procesów, podział na procesy krytyczne i kluczowe, określenie kluczowych procesów oraz zasobów potrzebnych do utrzymywania tych procesów, ocena możliwych skutków niezachowania ciągłości działania określonych procesów (skutki finansowe i niefinansowe), identyfikacja zagrożeń oraz określenie sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom, mapowanie zagrożeń dla procesów, określenie wskaźników w zakresie oczekiwanego czasu wznowienia procesu (Recovery Time Objective RTO) oraz dopuszczalnego poziomu utraty danych (Recovery Point Objective RPO), samoocena ryzyka; analiza BIA stanowi istotne źródło informacji na temat tego, jakie działania są krytyczne z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa, jakie procesy i zasoby są konieczne do realizacji wyrobów organizacji oraz jakie wymagania, oczekiwania wobec przedsiębiorstwa mają strony zainteresowane.

BCP (Business Continuity Planning) – to planowanie ciągłości działania dla kluczowych procesów: opracowanie Minimalnej Akceptowalnej Konfiguracji – MAK, ocena dostępnych i brakujących rozwiązań, opracowanie możliwych scenariuszy zdarzeń w trakcie zdarzeń niepożądanych, określenie Planu Przetrwania (wybrane rozwiązania, harmonogram, budżet), który pozwoli na właściwe funkcjonowanie organizacji podczas sytuacji kryzysowej na ustalonym poziomie akceptowalności zakłóceń

DRP (Disaster Recovery Planning) – to opracowanie planów działania na wypadek wystąpienia incydentów, sytuacji kryzysowych w celu przywrócenia krytycznych procesów działalności organizacji (opracowanie określonych procedur awaryjnych i odtworzeniowych, wdrożenie Planu Przetrwania, szkolenia – świadomość pracowników).
 
 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA NORMY ISO 22301:


System Zarządzania Ciągłością Działania umożliwia wdrożenie skutecznych narzędzi reagowania na sytuacje kryzysowe (opracowanie Minimalnej Akceptowalnej Konfiguracji oraz planów ciągłości działania)


działania każdego przedsiębiorstwa uzależnione są od działań innych podmiotów na rynku (np. w zakresie dostaw materiałów / surowców, mediów, przepływu informacji, komunikacji z odbiorcami), niezachowanie ciągłości działania wynikające z przerwania łańcucha między poszczególnymi podmiotami na rynku może wywoływać poważne konsekwencje (zarówno finansowe, jak również niefinansowe, np. utrata wizerunku) dla danej organizacji


wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania polega na dokonaniu analizy kluczowych procesów oraz zasobów niezbędnych do ich funkcjonowania, wyznaczeniu punktów krytycznych, które najbardziej narażone są na wystąpienie zagrożeń oraz opracowaniu skutecznych planów awaryjnych; pozwala na efektywne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi poprzez analizę, planowanie, monitorowanie i podejmowanie właściwych działań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych


norma ISO 22301 może być wdrażana przez wszystkie organizacje, niezależnie od branży, w jakiej działają, wielkości czy struktury organizacyjnej; szczególnie polecane jest dla organizacji, dla których zachowanie ciągłości działania jest punktem krytycznym, np. w przypadku instytucji finansowych, teleinformatycznych, energetycznych, firm logistycznych i in.


System Zarządzania Ciągłością Działania opiera się na modelu PDCA (Plan – Do – Check – Act), który pozwala na ciągłe doskonalenie wdrażanych rozwiązań. Określone na etapie wdrożenia plany ciągłości działania będą doskonalone wraz z rozwojem przedsiębiorstwa


analiza ryzyka w ramach SZCD powinna obejmować następując elementy: identyfikację zagrożeń, analizę przyczyn i możliwości występowania zagrożeń, szacowanie poziomu ryzyka, określenie rankingu ryzyk / zagrożeń; norma ISO 22301 przywołuje metodykę analizy ryzyka opisaną w normie ISO 31000


podobnie jak inne normy z serii ISO (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 31000), norma ISO 22301 kładzie nacisk na analizę i zarządzanie ryzykiem, odpowiednią komunikację wewnętrzną oraz zewnętrzną


norma ISO 22301 zwraca szczególną uwagę również na takie elementy, jak: odpowiedzialność kierownictwa w utrzymaniu ciągłości działania, planowanie działań niezbędnych do zachowania ciągłości działania i zapewnienie odpowiednich zasobów, określenie celów ciągłości działania, ocena skuteczności podejmowanych działań, testowanie procedur awaryjnych

KLUCZOWE ELEMENTY NORMY ISO 22301:
 
wymagania stron zainteresowanych, wymagania prawne i regulacyjne, zakres systemu BCMS
 
odpowiedzialność i zaangażowanie kierownictwa, polityka zarządzania ciągłością działania oraz cele dotyczące zapewnienia BCM, odpowiedzialności i uprawnienia w zakresie systemu BCM, kompetencje
 
analiza ryzyka działalności organizacji w kontekście zapewnienia ciągłości działania (identyfikacja kluczowych ryzyk), analiza BIA, określenie niezbędnych zasobów
 
strategia w zakresie zachowania ciągłości działania
 
procedury awaryjne i odtworzeniowe, określone środki ochrony wynikające z przyjętej  strategii zachowania ciągłości działania, monitorowanie skuteczności i testowanie przyjętych sposobów działania, pomiary, analiza i ocena
 
audyty wewnętrzne i przeglądy zarządzania
 
szkolenia dla pracowników – zwiększenie świadomości pracowników, która w istotny sposób wpływa na skuteczność wdrażanych rozwiązań, komunikacja

zapewnienie ciągłości działania organizacji, szybkie reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, co przekłada się na większe bezpieczeństwo pracowników oraz mniejsze straty finansowe (wynikające z przerwania krytycznych procesów działalności przedsiębiorstwa), minimalizacja ryzyka

spełnienie wymagań prawnych, regulacyjnych, wymagań branżowych (np. w przypadku instytucji finansowych), możliwość nawiązania współpracy z nowymi klientami / kontrahentami

poprawa wizerunku organizacji, zwiększenie zaufania klientów i partnerów biznesowych

monitorowanie skuteczności mobilizacji zasobów na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej, weryfikacja kanałów komunikacyjnych określonych w procedurach awaryjnych

identyfikacja aktualnych oraz przyszłych zagrożeń, mogących wpływać na ciągłość działania organizacji

łatwa integracja z innymi systemami zarządzania, np. ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001

określone plany odtworzeniowe dla procesów biznesowych i niezbędnych zasobów, możliwość odtworzenia działań w określonym czasie

 

redukcja czasu przestojów oraz kosztów awarii

PROCES WDRAŻANIA NORMY ISO 22301 W TWOJEJ FIRMIE realizowany przez SYNERGIAgroup


 1. Audyt zerowy – wstępna ocena organizacji pod kątem możliwości spełnienia wymagań normy ISO 22301 (np. w zakresie wyposażenia, funkcjonujących procesów, dokumentacji, sposobów nadzoru), określenie słabych i mocnych stron organizacji w zakresie możliwości zachowania ciągłości działania, ustalenie zakresu systemu zarządzania ciągłością działania, poznanie strategii biznesowej oraz celów działania organizacji, opracowanie raportu z audytu zerowego wraz ze wskazaniem niezbędnych działań do wdrożenia systemu zarządzania, opracowanie koncepcji wdrażanego systemu zarządzania oraz możliwej integracji z pozostałymi systemami zarządzania funkcjonującymi w organizacji
 2. Optymalizacja procesów / określenie kluczowych elementów systemu zarządzania ciągłością działania w organizacji – dokonanie wstępnego opisu procesów oraz opracowanie wstępnych wersji procedur, identyfikacja rozwiązań optymalizacyjnych działania systemowe w zakresie zachowania ciągłości działania, określenie odpowiedzialności i uprawnień, zdefiniowanie niezbędnych kompetencji w zakresie systemu zarządzania ciągłością działania, określenie zakresu systemu zarządzania na podstawie określonej strategii organizacji oraz wymagań i oczekiwań stron zainteresowanych
 3. Szkolenia wstępne - przekazanie pracownikom / Kierownictwu Twojej Organizacji podstawowej wiedzy z zakresu normy ISO 22301 niezbędnej do prawidłowego wdrożenia i funkcjonowania systemu oraz metodyki projektowej. Celem szkolenia jest zapewnienie zrozumienia oraz poczucia odpowiedzialności kierownictwa organizacji za system zarządzania ciągłością działania
 4. Opracowanie niezbędnej dokumentacji systemowej oraz budowa systemu zarządzania ciągłością działania – opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez normę ISO 22301 indywidualnie dla potrzeb Twojej Organizacji bez zbędnej biurokracji, realizacja m.in. takich działań, jak:
  -  przeprowadzenie i udokumentowanie analizy BIA (Business Impact Analysis)  - analiza procesów w zakresie ich krytycznego wpływu na działalność organizacji, określenie istotnych ze względu na zachowanie ciągłości zasobów: urządzeń, wyposażenia, mediów, pracowników, systemów IT, itp. (uszczegółowienie opisów procesów, mapowanie procesów, określenie krytycznych procesów w organizacji oraz zasobów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tych procesów), określenie wymagań stron zainteresowanych wobec organizacji, określenie możliwych zakłóceń / zagrożeń dla procesów, określenie skutków tych zakłóceń w odniesieniu do obszarów działalności organizacji, przeprowadzenie analizy BIA w ujęciu czasowym (wpływ zakłóceń w określonym przedziale czasowym), określenie Minimalnej Akceptowanej Konfiguracji (MAK), czyli akceptowalnego poziomu wykonania procesu przy wykorzystaniu określonych zasobów, ustalenie wskaźników: MTPOD (Maximum Tolerable Period Of Disruption) - maksymalny dopuszczalny czas od zakłócenia do wznowienia działalności, RTO (Recovery Time Objective) - oczekiwany czas wznowienia działalności, RPO (Recovery Point Objective) - dozwolony poziom utraty danych
   
  -  przeprowadzenie i udokumentowanie analizy ryzyka ciągłości działania dla określonych punktów krytycznych w celu prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania organizacji (analiza procesów, zasobów, działań, łańcucha dostaw, pracowników), określenie prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji kryzysowych, określenie poziomu ryzyka w kontekście zapewnienia ciągłości działania, opracowanie macierzy ryzyka wraz z listą rankingową ryzyk, określenie działań prewencyjnych (działań, mających na celu minimalizację poziomu ryzyka, np. poprzez eliminację zagrożeń lub redukcję prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia), dla ryzyk nieakceptowanych, których nie można wyeliminować ustalenie strategii zachowania ciągłości działania, która zapewnia wznowienie działalności w określonym czasie i w ustalony sposób poprzez podjęcie odpowiednich działań, opisanych w planach ciągłości (strategia zachowania ciągłości działania określa dopuszczalny poziom ryzyka – określa zdolność organizacji do ponoszenia określonego poziomu ryzyka biznesowego)
   
  -  opracowanie planów ciągłości działania (BCP, ang. Business Continuity Plans): planów awaryjnych i odtworzeniowych, opracowanie mechanizmów testowania dla planów ciągłości działania, przy opracowywaniu planów ciągłości działania uwzględniamy charakter zasobów, których dotyczą plany: personel, obiekty, technologie i zasoby produkcyjne, informacje; plany awaryjne określają sposób postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, którego celem jest minimalizacja wpływu zdarzenia na działalność organizacji, są to procedury postępowania w przypadku niedostępności procesów, które zostały przerwane w wyniku sytuacji kryzysowej, procedury te pozwalają na ponowne przywrócenie funkcjonowania procesów; z kolei plany odtworzeniowe określają działania, które są konieczne do wznowienia działalności i powrotu do stanu sprzed zdarzenia, pełnego odtworzenia funkcjonowania procesu pod względem wydajnościowym (np. procedury dotyczące zakupu nowych elementów uszkodzonych maszyn, dostęp do dokumentacji DTR, instrukcji obsługi maszyn)
   
  -  określenie zasad komunikacji kryzysowej – opracowanie kanałów komunikacyjnych podczas sytuacji kryzysowych w zakresie komunikacji wewnętrznej (pomiędzy pracownikami) oraz komunikacji zewnętrznej (z odbiorcami, kontrahentami, mediami)
   
  -  ustalenie kluczowych wskaźników ryzyka (KRI – Key Risk Indicators) w celu monitorowania poziomu ryzyka
   
  -  opracowanie metod testowania i oceny planów ciągłości działania w celu weryfikacji skuteczności wdrażanych planów ciągłości działania
 5. Zatwierdzenie dokumentacji  przez organizację oraz wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania - zatwierdzenie dokumentacji systemowej przez Najwyższe Kierownictwo Organizacji oraz zapoznanie z nią pracowników Organizacji, podejmowanie działań kontrolnych w zakresie prawidłowego wdrożenia dokumentacji oraz działań przez poszczególne komórki organizacyjne, wdrożenie planu postępowania z ryzykiem, szkolenia dla pracowników z elementów SZCD w celu zwiększenia ich świadomości w obszarze zarządzania ciągłością działania; przeprowadzenie ćwiczeń w zakresie testowania planów ciągłości działania
 6. Weryfikacja wdrożonego systemu zarządzania - sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania normy ISO 22301 oraz czy jest gotowy do certyfikacji, realizacja działań zgodnie z procedurami monitorowania i przeglądu BCMS, zarządzania incydentami i zdarzeniami niepożądanymi, testowania skuteczności BCMS, przegląd szacowania ryzyka wraz z aktualizacją, analiza wyników monitorowania wskaźników ryzyka (KRI), przeprowadzenie audytu wewnętrznego, organizacja przeglądu systemu zarządzania, nadzorowanie realizacji działań korygujących określonych w wyniku przeprowadzonych działań weryfikacyjnych BCMS
 7. Audyt certyfikujący (certyfikat ISO 22301 dla Twojej Organizacji) - wsparcie merytoryczne podczas audytu certyfikującego oraz w ustaleniu wszystkich spraw związanych z procesem certyfikacji
 8. Doradztwo po certyfikacji - zapewnienie Twojej Firmie bezpłatnych usług doradczych w zakresie wdrożonego systemu zarządzania przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego
 9. Ocena skuteczności realizowanego projektu wdrożeniowego - ocena efektywności naszych wdrożeń w ujęciu długofalowym stanowi nieodzowny element realizowanych przez nas projektów wdrożeniowych, za pomocą którego weryfikujemy realizację założeń projektów oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące

SYNERGIAgroup to:


gwarancja pozytywnej certyfikacji

niskie koszty realizacji

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

 
 
 
 

Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

Zapoznaj się również z naszymi produktami online
z serii ISO.ONLINE:
 
Nasza oferta wdrożeniowa obejmuje pełny zakres działań w ramach wdrożenia systemu zarządzania ciągłścią działania zgodnego z wymaganiami normy ISO 22301 
 
Nasza metodyka wdrożeniowa oparta na zasadzie zarządzania projektami gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie SZCD w Twojej Firmie
 
Czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia może być krótszy niż 3 miesiące
 
Zaangażowanie pracowników Twojej Firmy ograniczone do minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji), nie tworzymy zbędnych, niepotrzebnych dokumentów
 
 
Zapoznaj się również z naszą metodyką realizacji projektów wdrożeniowych w zakresie systemów zarządzania
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania zgodnego z normą ISO 22301 w Twojej Firmie
 

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW:

 

projekty realizowane przez konsultantów - praktyków,
którzy posiadają doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych / usługowych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja możliwych działań usprawniających procesy
w organizacji, szukanie optymalnych rozwiązań, eliminujących zbędne czynności
 

niskie koszty realizacji,
co przekłada się na atrakcyjność oferty cenowej dla Twojej Firmy przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

krótki czas realizacji projektu
(dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni)
 

minimalny nakład pracy
pracowników Twojej Firmy
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych oraz innych,
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
- działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu wdrożeniowego
(wraz z certyfikacją) przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanych projektów
 
 

Tworzymy SMART SYSTEM! 


 Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.


SMART SYSTEM to:


S – solidne fundamenty pod budowę systemupoznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentycznysystem funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowysystem zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działaniaoferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapoznaj się również z naszą ofertą szkoleniową w zakresie standardu ISO 22301

 
System Zarządzania Ciągłością Działania w Twojej Firmie według normy ISO 22301 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu
 

 
W ramach Systemu Zarządzania Ciągłością Działania oferujemy usługi o różnym zakresie działań. W zależności od potrzeb Twojej Firmy możemy zrealizować:
 
audyt ciągłości działania w Twojej Firmie
 
audyt ciągłości działania u Twoich dostawców (audyty łańcucha dostaw)
 
BIA (Business Impact Analysis) – analiza wpływu zdarzeń na kluczowe procesy w Twojej Organizacji
 
RA (Risk Analysis) – analiza ryzyka
 
projektowanie planów ciągłości działania BCP (Business Continuity Plans) wraz z ich testowaniem
 
kompleksowe wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
 
szkolenia dla pracowników
Zapoznaj się również z naszą ofertą szkoleniową w zakresie standardu ISO 22301
 
System Zarządzania Ciągłością Działania w Twojej Firmie według normy ISO 22301 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu
 
Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

 
Pozostałe systemy, w ramach których realizujemy projekty wdrożeniowe:

ISO 9001, ISO 22000, ISO 22716 / GMP Kosmetyczne, ISO 14001, ISO/IEC 27001, System HACCP, FSSC 22000, BRC Food, BRC Packaging, BRC CP, BRC S&D, IFS Food, IFS Logistics, IFS HPC, IFS PACsecure, BIO, UTZ, RSPO, OHSAS 18001, GMP, Systemy zintegrowane
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2020 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem