Wdrożenie systemu ISO 31000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISO 31000 - Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne

 
Norma ISO 31000 zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania ryzykiem, obejmujące planowanie, wdrażanie, nadzorowanie i ciągłe doskonalenie wszystkich działań odnoszących się do zarządzania ryzykiem. Wdrożenie efektywnego systemu zarządzania ryzykiem pozwala na zapewnienie właściwej ochrony przed zdarzeniami, które mogą zakłócić lub przerwać działalność organizacji poprzez zmniejszenie niepewności przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Zarządzanie ryzykiem zwiększa możliwości osiągania założonych celów w różnych obszarach działalności organizacji (np. celów finansowych, środowiskowych, jakościowych i in.).
 
Norma ISO 31000 może być stosowana przez organizacje z różnych branż, niezależnie od wielkości i rodzaju prowadzonych działań. Wymagania zawarte w normie mają charakter ogólny i uniwersalny. System zarządzania ryzykiem oparty o wymagania normy ISO 31000 może być wdrażany z powodzeniem np. przez firmy handlowe (ocena ryzyka w zakresie wypłacalności), czy przedsiębiorstwa usługowe (analiza ryzyka związanego z dostępnością odpowiednich kompetencji). 
Zarządzanie ryzykiem polega na identyfikacji ryzyka, jego analizie oraz określeniu sposobów postępowania z ryzykiem. System zarządzania ryzykiem powinien być częścią składową całego systemu zarządzania organizacją oraz być spójny ze strategią i polityką organizacji, procesem planowania, kierowania i nadzorowania organizacją.
 
Zarządzanie ryzykiem może być rozpatrywane na poziomie całej organizacji, poszczególnych obszarów działalności organizacji, jak również odnosić się do wybranych projektów czy realizowanych działań. Stanowi kluczowy element praktyki biznesowej, pozwalający na doskonalenie działań przedsiębiorstwa. Zarządzanie ryzykiem w organizacji powinno brać pod uwagę zmieniające się warunki funkcjonowania organizacji, jej potrzeby i cele, otoczenie i kontekst, jak również wewnętrzne procesy, operacje, wyroby czy usługi.

 

Norma ISO 31000 wskazuje na 3 podstawowe obszary zarządzania ryzykiem:

 
określenie i przyjęcie zasad zarządzania ryzykiem w organizacji
 
opracowanie, wdrożenie, nadzorowanie i doskonalenie struktury ramowej systemu zarządzania ryzykiem
 
realizacja procesów w zakresie systemu zarządzania ryzykiem (takich, jak: ocena ryzyka, postępowanie z ryzykiem, monitorowanie i przegląd, komunikacja i konsultacje)
 
 
 
 
KORZYŚCI Z WDROŻENIA NORMY ISO 31000 DLA TWOJEJ FIRMY:

 

minimalizowanie strat poprzez skuteczne identyfikowanie zagrożeń i szans oraz możliwość szybszego reagowania na nie

 

spełnienie wymagań prawnych, np. w zakresie BHP, ochrony środowiska, innych obszarów działalności organizacji

 

skuteczne zarządzanie ryzykiem sprzyja większej efektywności działań operacyjnych

 

większe zaufanie klientów i kontrahentów

 

minimalizacja ryzyka pod względem prawnym i finansowym

 

doskonalenie działań operacyjnych, co przekłada się na lepsze osiąganie celów organizacji

Z NAMI WDROŻYSZ SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, KTÓRY:
 
tworzy wartość dla Twojej Organizacji
 
stanowi integralny element procesów biznesowych
 
wspomaga proces podejmowania decyzji
 
opiera się na najlepszych dostępnych informacjach
 
uwzględnia czynnik ludzki i warunki kulturowe
 
jest systematycznym i uporządkowanym procesem, odnoszącym się do niepewności działania
 
reaguje na zmiany, zarówno wewnętrzne zachodzące w samej Organizacji, jak również zmiany zewnętrzne w otoczeniu przedsiębiorstwa
 
pozwala na ciągłe doskonalenie i rozwój Twojej Organizacji
 
 

W jakim sposób BUDUJEMY SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM?

 
identyfikujemy ryzyka w organizacji, określamy kluczowe czynniki sukcesu (możliwości, szanse)
 
dokonujemy mapowania i kategoryzacji ryzyka
 
planujemy i wdrażamy działania, mające na celu przeciwdziałanie ryzyku
 
określamy środki do kontroli ryzyka
 
dokumentujemy doświadczenia związane z ryzykiem (w celu gromadzenia wiedzy o ryzyku)
 

PROCES WDRAŻANIA STANDARDU ISO 31000 W TWOJEJ FIRMIE REALIZOWANY PRZEZ SYNERGIAgroup

 
1.       Audyt zerowy – wstępna analiza Twojej Firmy i kontekstu działania, identyfikacja procesów funkcjonujących w Firmie oraz określenie ich wzajemnych powiązań, zapoznanie się ze specyfiką działania Organizacji, oferowanymi produktami, strukturą organizacyjną, zadaniami i odpowiedzialnościami posiadanymi przez poszczególne komórki / działy, określenie wymagań Organizacji (Najwyższego Kierownictwa) dotyczących sposobu funkcjonowania systemu w przyszłości, poznanie jej celów strategicznych oraz kierunków działania, opracowanie raportu z audytu zerowego, który zawiera wykaz działań niezbędnych do realizacji w celu wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem, zestawienie w formie analizy SWOT słabych i mocnych stron oraz zagrożeń i szans Firmy w zakresie zarządzania ryzykiem
 
2.       Optymalizacja procesów / określenie kluczowych elementów systemu zarządzania ryzykiem – dokonanie wstępnego opisu procesów wraz z mapowaniem ryzyka, określenie kategorii ryzyka (ryzyko generalne, operacyjne), identyfikacja rozwiązań optymalizacyjnych działania systemowe w zakresie zarządzania ryzykiem, określenie odpowiedzialności i uprawnień, zdefiniowanie niezbędnych kompetencji w zakresie zarządzania ryzykiem, określenie zakresu systemu zarządzania ryzykiem na podstawie określonej strategii organizacji oraz wymagań i oczekiwań stron zainteresowanych

3.      Szkolenia wstępne - przekazanie pracownikom / Kierownictwu Twojej Firmy podstawowej wiedzy z zakresu normy ISO 31000 niezbędnej do prawidłowego wdrożenia i funkcjonowania systemu

4.      Opracowanie niezbędnej dokumentacji systemowej, struktury ramowej zarządzania ryzykiem / budowa systemu zarządzania ryzykiem – opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez normę ISO 31000 indywidualnie dla potrzeb Twojej Organizacji bez zbędnej biurokracji, opracowanie w szczególności:
- polityki zarządzania ryzykiem(i jej zakomunikowanie pracownikom Twojej Firmy)
- udokumentowanie odpowiedzialności i uprawnień w zakresie systemu zarządzania ryzykiem
- przeprowadzenie analizy ryzyka: 1. opracowanie, wdrożenie i udokumentowanie metodyki analizy ryzyka wraz z ustaleniem kryteriów przyjęcia oraz poziomów akceptacji ryzyka, 2. przeprowadzenie szacowania ryzyka: identyfikacja zagrożeń dla poszczególnych obszarów działania, określenie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń, określenie wyników szacowanie ryzykiem, 3. określenie metod postępowania z ryzykiem: określenie strategii działania z ryzykiem wraz z akceptacją poziomu ryzyka szczątkowego, wybór środków postępowania z ryzykiem, opracowanie planu postępowania z ryzykiem
- określenie kanałów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz sposobów raportowania 
 
5.      Zatwierdzenie dokumentacji  przez organizację oraz wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem - zatwierdzenie dokumentacji systemowej przez Najwyższe Kierownictwo Firmy oraz zapoznanie z nią pracowników Organizacji, podejmowanie działań kontrolnych w zakresie prawidłowego wdrożenia dokumentacji i działań przez poszczególne komórki organizacyjne, wdrożenie planu postępowania z ryzykiem, szkolenia dla pracowników z elementów systemu zarządzania ryzykiem w celu zwiększenia ich świadomości w obszarze zarządzania ryzykiem

6.      Weryfikacja wdrożonego systemu zarządzania - sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania ryzykiem spełnia wymagania normy ISO 31000, realizacja działań zgodnie z procedurami monitorowania i przeglądu systemu zarządzania ryzykiem, przegląd szacowania ryzyka wraz z aktualizacją, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, organizacja przeglądu systemu zarządzania ryzykiem, nadzorowanie realizacji działań korygujących

7.      Ocena skuteczności realizowanego projektu wdrożeniowego - ocena efektywności naszych wdrożeń w ujęciu długofalowym stanowi nieodzowny element realizowanych przez nas projektów wdrożeniowych, za pomocą którego weryfikujemy realizację założeń projektów oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące
Nasza oferta wdrożeniowa obejmuje pełny zakres działań w ramach wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem zgodnego z wymaganiami normy ISO 31000.
 
Nasza metodyka wdrożeniowa oparta na zasadzie zarządzania projektami gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie SZ w Twojej Firmie
 
Czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia może być krótszy niż 3 miesiące
 
Zaangażowanie pracowników Twojej Firmy ograniczone do minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji), nie tworzymy zbędnych, niepotrzebnych dokumentów
Zapoznaj się również z naszymi produktami online
z serii ISO.ONLINE:
 

Tworzymy SMART SYSTEM! 


Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.


SMART SYSTEM to:


S – solidne fundamenty pod budowę systemupoznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentycznysystem funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowysystem zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działania oferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW:projekty realizowane przez konsultantów - praktyków,
którzy posiadają doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych / usługowych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja możliwych działań usprawniających procesy
w organizacji, szukanie optymalnych rozwiązań, eliminujących zbędne czynności


niskie koszty realizacji,
co przekłada się na atrakcyjność oferty cenowej dla Twojej Firmy przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

krótki czas realizacji projektu
(dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni)
 

minimalny nakład pracy
pracowników Twojej Firmy
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych oraz innych,
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
- działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu wdrożeniowego
(wraz z certyfikacją) przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanych projektów
 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2020 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem