Jak uzyskać certyfikat IFS Logistics? / Wdrożenie standardu IFS Logistics / Nadzór / Dokumentacja IFS dla logistyki, magazynowania, transportu, dystrybucji, spedycji

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT IFS LOGISTICS?

CZYLI WDROŻENIE STANDARDU IFS LOGISTICS REALIZOWANE PRZEZ NASZ ZESPÓŁ

 

Przy realizacji naszych projektów wdrożeniowych w zakresie standardu IFS Logistics zapewniamy:

 

GWARANCJĘ UZYSKANIA CERTYFIKATU

dzięki wypracowanej metodyce działania w zakresie wdrażania systemów zarządzania możemy zagwarantować 100% skuteczności projektu wdrożeniowego wraz z pozytywnym wynikiem audytu certyfikującego IFS Logistics

 

BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW

zapewniamy przejrzystość działania, podana w ofercie cena projektu zawiera wszystkie koszty, w tym koszty dojazdów i pobytów konsultanta, nie naliczamy żadnych dodatkowych opłat

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE ONLINE

zapewniamy bezpłatne usługi doradcze (telefoniczne lub mailowe), pomoc oraz wsparcie merytoryczne w zakresie wdrożonego systemu zarządzania w trakcie trwania projektu oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu projektu wdrożenia IFS Logistics w Twojej firmie

 

MINIMALNY NAKŁAD PRACY TWOJEJ FIRMY

opracowujemy całą niezbędną dokumentację IFS Logistics, po stronie Klienta leży jedynie udzielenie informacji dotyczącej działalności organizacji i funkcjonujących procesów oraz weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności z działaniami Firmy

Wdrożenie IFS Logistics dla magazynowania i dystrybucji - Międzynarodowy standard bezpieczeństwa produktu w procesach logistycznych (logistyka, magazynowanie, transport, dystrybucja, spedycja)

Standard IFS Logistics kierowany jest do całego łańcucha logistycznego produktów spożywczych i niespożywczych, w szczególności do firm, świadczących usługi w zakresie pakowania, magazynowania, transportu oraz dystrybucji. Standard IFS Logistics może zostać wdrożony w organizacji niezależnie od stosowanych środków transportu, szczególnych warunków magazynowania czy zasad pakowania.

Jak wdrożyć IFS Logistics w firmie? Jak uzyskać certyfikat IFS Logistics?

W ramach wdrożenia standardu IFS Logistics niezbędne jest określenie zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu, a następnie opracowanie odpowiedniej dokumentacji systemu IFS Logistics, czyli niezbędnych procedur systemowych i procesowych, instrukcji operacyjnych, formularzy. Dokumentacja systemu IFS Logistics opisuje zasady postępowania w poszczególnych obszarach działania w firmie tak, aby postępowanie to było zgodne z wymaganiami standardu IFS Logistics. Kolejne działania to zapoznanie wszystkich pracowników z nowymi regulacjami, wynikającymi z wdrożenia standardu IFS Logistics poprzez realizację szkoleń dla pracowników. Szkolenia powinny być dopasowane do odpowiedzialności pracowników, np. szkolenia dedykowane dla kadry zarządzającej oraz szkolenia dedykowane dla pracowników szeregowych. Po wprowadzeniu procedur i instrukcji do stosowania, przeszkoleniu pracowników wykonujemy weryfikację systemu IFS Logistics, czyli przeprowadzamy tzw. audyt wewnętrzny na zgodność z wymaganiami standardu IFS Logistics. Poprzez audyt wewnętrzny potwierdzamy zgodność wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu z wymaganiami standardu IFS Logistics. W przypadku stwierdzenia niezgodności w danym obszarze mamy czas na wprowadzenie odpowiednich korekcji do procesów i działań przed audytem certyfikującym. Na podstawie pozytywnego wyniku audytu certyfikującego organizacja otrzymuje certyfikat IFS Logistics.

 

Wdrożenie IFS Logistics w Twojej firmie

DZIAŁANIA, KTÓRE WYKONUJEMY W RAMACH WDROŻENIA STANDARDU IFS LOGISTICS:

1. AUDYT ZEROWY
 
wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań standardu IFS Logistics

podczas audytu zerowego:

wskazujemy obszary wymagające poprawy, np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, dokumentacji, sposobów nadzoru

doradzamy, jaki powinien być układ pomieszczeń, sposób ustawienia linii produkcyjnej, przepływ produktów w celu zapobiegania krzyżowania się dróg surowców, opakowań, produktów, odpadów oraz jakie warunki higieniczne należy zastosować, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu i spełnić wymagania standardu IFS Logistics

2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ IFS Logistics
 
opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez standard IFS Logistics

dokumenty systemowe:

opracowane indywidualnie dla Twojej firmy

odnoszące się do działań, które faktycznie mają miejsce w Twojej organizacji

zintegrowane z dokumentacją dotychczas obowiązującą w organizacji

bez zbędnej biurokracji, liczba dokumentów ograniczona do niezbędnego minimum. W systemach zarządzania ważna jest jakość wykonywanej pracy, a nie ilość uzupełnianych dokumentów. Przy opracowywaniu dokumentacji kierujemy się zasadą, że jeżeli możemy udokumentować określone działania za pomocą jednego dobrego formularza, nie traćmy czasu na uzupełnianie kilku zbędnych dokumentów

3. OMÓWIENIE DOKUMENTACJI
/ SZKOLENIE IFS Logistics
 
omówienie dokumentacji IFS Logistics wspólnie z pracownikami Twojej firmy oraz szkolenie dla pracowników

podczas szkolenia:

omawiamy opracowaną dokumentację wspólnie z pracownikami Twojej firmy

wskazujemy działania, które należy wdrożyć w celu prawidłowego działania systemu IFS Logistics

przedstawiamy praktyczne zastosowania, które znamy z doświadczenia z pracy w firmach produkcyjnych i realizacji projektów wdrożeniowych w firmach spedycyjnych, transportowych i w obszarach magazynowania

szkolenia dostosowane merytorycznie do grupy szkoleniowej (szkolenia dla kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla, szkolenia dla pracowników działów produkcyjnych)

4. SZKOLENIE
DLA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH IFS Logistics
 
szkolenie na Audytora wewnętrznego IFS Logistics dla wyznaczonych pracowników wraz z potwierdzeniem kwalifikacji

uczestnicy szkolenia:

zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu wg wymagań standardu IFS Logistics wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji (wystawienie certyfikatu Audytora wewnętrznego IFS Logistics)

zdobędą umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami wewnętrznymi w organizacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011:2018, w szczególności umiejętności związane z planowaniem audytów, ich przygotowaniem przy uwzględnieniu występujących w procesach ryzyk i szans, przeprowadzaniem audytów oraz ich dokumentowaniem wraz z oceną ich skuteczności

w trakcie szkolenia uzyskają możliwość praktycznego przećwiczenia wszystkich etapów audytowania: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności

5. AUDYT WEWNĘTRZNY
I PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA
 
sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania standardu IFS Logistics oraz czy jest gotowy do certyfikacji

podczas audytu wewnętrznego:

szukamy zgodności funkcjonującego systemu IFS Logistics, ale też wskazujemy nieprawidłowości, jeżeli takie występują i możliwości do doskonalenia

przeprowadzamy analizę zidentyfikowanych błędów oraz identyfikujemy ich przyczyny wspólnie z pracownikami Twojej Firmy tak, aby możliwa była ich eliminacja jeszcze przed audytem certyfikującym

sporządzamy dokumentację z audytu (raport z audytu wewnętrznego)

6. AUDYT CERTYFIKUJĄCY
 
uzyskanie akredytowanego certyfikatu IFS Logistics dla Twojej Firmy

udział konsultanta SYNERGIAgroup w audycie certyfikującym to:

wsparcie merytoryczne w uzyskaniu akredytowanego certyfikatu IFS Logistics

komunikacja z akredytowaną jednostką certyfikującą (pomoc w ustaleniu wszystkich spraw związanych z uzyskaniem certyfikatu IFS Logistics)

7. DORADZTWO
PO CERTYFIKACJI
 
pakiet bezpłatnych usług doradczych
po zakończonym projekcie wdrożenia IFS Logistics w Twojej firmie

doradztwo po uzyskaniu certyfikatu IFS Logistics to:

bezpłatne usługi doradcze w formie online (mailowe lub telefoniczne) w zakresie wdrożonego systemu zarządzania IFS Logistics przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego

Ile czasu trwa wdrożenie IFS Logistics? Ile kosztuje wdrożenie standardu IFS dla magazynowania i dystrybucji?

Czas wdrożenia IFS Logistics zależy od wielu czynników, przede wszystkim uwarunkowany jest wielkością organizacji, specyfiką jej działalności, stanem infrastruktury powierzchni magazynowych oraz złożonością procesów, które w niej zachodzą. Wdrożenie IFS Logistics trwa zazwyczaj kilka miesięcy.

Na koszty wdrożenia standardu IFS dla magazynowania i dystrybucji wpływ ma również szereg czynników, wśród których możemy wymienić np. wielkość organizacji czy liczbę lokalizacji, w których realizowany jest projekt. Każdy projekt wdrożenia IFS Logistics wyceniany jest indywidualnie. Jeśli chcesz otrzymać indywidualną wycenę projektu wdrożenia IFS Logistics dla magazynowania i dystrybucji w Twojej firmie wraz z czasowym harmonogramem działań zapraszamy do kontaktu.

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NASZYM ZESPOŁEM PRZY UZYSKANIU CERTYFIKATU IFS LOGISTICS?

Jesteśmy firmą konsultingową, którą tworzy zespół doświadczonych audytorów i trenerów z zakresu systemów zarządzania. Zajmujemy się kompleksowym doradztwem w zakresie takich systemów zarządzania takich, ISO, BRC, IFS, HACCP, UTZ, RSPO i BIO. Specjalizujemy się w zakresie usług obejmujących całościową realizację projektów wdrożeniowych łącznie ze wsparciem merytorycznym podczas audytu certyfikującego oraz bezpłatnymi konsultacjami po certyfikacji. Zapewniamy bieżące doradztwo, pomoc, wsparcie merytoryczne oraz szkolenia tematyczne z zakresu systemów zarządzania.

Zespół SYNERGIAgroup - dowiedz się więcej, co nas wyróżnia na tle innych firm wdrażających systemy zarządzania

 

jesteśmy praktykami, którzy patrzą na system zarządzania IFS Logistics od strony zarządzania procesem magazynowania czy dystrybucji, kontroli produktu i innych procesów funkcjonujących w organizacji

 

w trakcie wdrożenia systemu IFS dla magazynowania i dystrybucji wskazujemy indywidualne rozwiązania na spełnienie wymagań standardu dostosowane do Twojej firmy, uwzględniając stan infrastruktury, wyposażenia, kompetencje poszczególnych pracowników

 

kierownictwo firmy posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach produkcyjnych oraz kierunkowe wykształcenie wyższe trzeciego stopnia, co przekłada się na bardzo dobrą znajomość branży i efektywność realizowanych projektów

 

nasza metodyka wdrożeniowa oparta jest na zasadzie zarządzania projektami, co gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie IFS Logistics w Twojej Firmie

 

czas wdrożenia IFS Logistics dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia możemy skrócić do mniej niż 3 miesięcy, jednak jest to uzależnione m.in. od wielkości i specyfiki działalności Twojej Firmy

 

czas pracowników Twojej Firmy przeznaczony na wdrożenie systemu IFS Logistics możemy ograniczyć do niezbędnego minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji)

CO TO JEST STANDARD IFS LOGISTICS?

IFS Logistics - międzynarodowy standard IFS dla logistyki, transportu, dystrybucji, spedycji i magazynowania

 
Standard IFS Logistics ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów oraz przejrzystości działań przez firmy dystrybucyjne w całym łańcuchu dostaw. Standard IFS Logistics dotyczy wszystkich procesów logistycznych takich, jak: magazynowanie, transport, załadunek, rozładunek. Obejmuje zarówno produkty żywnościowe (wymagające kontroli temperatury lub niewymagające chłodzenia), jak również produkty nieżywnościowe. Ponadto standard IFS Logistics przyczynia się do obniżenia kosztów oraz oszczędności czasu dla dostawców oraz odbiorców.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I WYMAGANIA STANDARDU IFS LOGISTICS:

 

standard IFS Logistics dedykowany jest organizacjom z branży logistycznej, które wykonują usługi w zakresie pakowania, magazynowania, transportu i dystrybucji artykułów żywnościowych i nieżywnościowych, operatorom logistycznym świadczącym usługi przy wykorzystaniu własnych środków transportu oraz zasobów magazynowych, firmom transportującym produkty, które wymagają różnych zakresów temperaturowych (np. warunki chłodnicze, mrożone, nie chłodzone)

 

system IFS Logistics może być stosowany przez wszystkie przedsiębiorstwa działające w branży logistycznej, niezależnie od wykorzystywanych środków transportu, sposobu pakowania produktów czy wymogów zachowania odpowiednich warunków magazynowania i transportu (np. warunków temperaturowych)

 

standard IFS Logistics opracowany został w celu uzyskania możliwości audytowania całego łańcucha dostaw produktów spożywczych i niespożywczych. Początkowo przeznaczony był dla firm działających w obszarze magazynowania oraz usług transportowych, aktualnie jest on podstawowym wymaganiem przy rozpoczynaniu współpracy z firmami handlowymi, działającymi przede wszystkim na terenie Francji oraz Niemiec

 

standard IFS Logistics to kompleksowe narzędzie służące do oceny firm logistycznych poprzez zastosowanie jednolitych kryteriów oceny, certyfikat IFS Logistics uznawany na arenie międzynarodowej stanowi istotny czynnik przy współpracy z sieciami handlowymi

 

standard IFS Logistics ma zastosowanie wówczas, jeśli podstawowym przedmiotem działalności firmy są działania logistyczne (transport i magazynowanie), w przypadku kiedy firma z branży spożywczej posiada w swojej strukturze dział logistyki / transportu / magazynu to dotyczą jej wymagania standardu IFS Food (wymagania dotyczące transportu i przechowywania)

 

podstawowym celem standardu IFS Logistics jest zagwarantowanie bezpieczeństwa produktu w całym łańcuchu dostaw, cel ten można osiągnąć poprzez wdrożenie następujących działań: uporządkowanie działań w zakresie logistyki produktów, zwiększenie bezpieczeństwa produktów w całym łańcuchu dostaw poprzez implementację procedur zarządzania ryzykiem i działaniami zapobiegawczymi, zapewnienie skutecznej komunikacji w łańcuchu dostaw, zapewnienie przejrzystości działania oraz pełnej identyfikowalności produktu

KLUCZOWE ELEMENTY STANDARDU IFS LOGISTICS:

 
standard IFS Logistics zawiera 3 podstawowe grupy wymagań: wymagania podstawowe, obowiązujące dla wszystkich firm świadczących usługi logistyczne, wymagania dotyczące przechowywania i dystrybucji, wymagania przeznaczone dla firm świadczących usługi transportowe
 
podstawowe wymagania: odpowiedzialność wyższego kierownictwa (polityka firmy, struktura organizacyjna, orientacja na klienta, przegląd zarządzania), system zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu (zarządzanie bezpieczeństwem produktu, zarządzanie ryzykiem, zespół HACCP, zarządzanie systemem HACCP, nadzorowanie dokumentacji, utrzymywanie zapisów), zarządzanie zasobami (szkolenia personelu, komunikacja, higiena personelu, zaplecze i wyposażenie socjalne), realizacja usług (ogólne wymagania dla przechowywania oraz transportu, przegląd umowy i komunikacja, dostawcy i usługodawcy, wymagania dotyczące transportu materiałów, identyfikowalność, konserwacje i naprawy, klimatyzacja, wentylacja, wymagania dotyczące procesu zamrażania / rozmrażania, utrzymanie higieny), pomiary, analizy i ulepszenia (audyty wewnętrzne, kontrola na miejscu, kalibracja, kontrola urządzeń pomiarowych, postępowanie z reklamacjami, zarządzanie niezgodnościami, wycofanie z rynku, działania korygujące), obrona żywności i inspekcje zewnętrzne (ocena obrony, ochrona lokalizacji, bezpieczeństwo personelu i odwiedzających, kontrole zewnętrzne)
 
szczegółowe wymagania w zakresie przechowywania i dystrybucji: wymagania konstrukcyjne, wyposażenie, ochrona przed szkodnikami, przyjęcie towaru i przechowywanie, usuwanie odpadów, serwis usług magazynowych
 
szczegółowe wymagania w zakresie transportu: zarządzanie higieną, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zapasami (FIFO, FEFO), zachowanie identyfikowalności, utrzymanie czystości, nadzorowanie warunków temperaturowych, odpowiedzialność kierownictwa, działania korygujące
 
W standardzie IFS Logistics zawarte są krytyczne wymagania, tzw. wymagania KO (knock-out – nokaut), których niespełnienie powoduje brak przyznania certyfikatu (w przypadku audytu certyfikującego) lub cofnięciem / zawieszeniem certyfikatu (w przypadku audytu nadzoru). Do wymagań zdefiniowanych jako KO należą: odpowiedzialność kierownictwa, jakość i System Zarządzania Bezpieczeństwem produktów, zarządzanie ryzykiem  / zarządzanie HACCP, audyty wewnętrzne, zarządzanie produktami niespełniającymi wymogów, działania korygujące.
 
Podczas audytu sprawdzane są przede wszystkim następujące elementy systemu zarządzania: struktura organizacyjna wraz z przydzielonymi odpowiedzialnościami, uprawnieniami, kompetencjami oraz zakresem obowiązków, udokumentowane procedury postępowania, inspekcje i badania (szczegółowe wymagania kontroli produktu i procesów, weryfikacja kryteriów akceptacji / zatwierdzenia), postępowanie z niezgodnościami oraz realizacja działań korygujących, analiza zgodności pomiędzy zapisami odnoszącymi się do jakości i bezpieczeństwa produktów oraz przeglądu ich wykonania w codziennej praktyce.
 
Częstotliwość przeprowadzania audytów w zakresie standardu IFS Logistics wynosi 12 miesięcy, licząc od daty ostatniego audytu, a nie daty wystawienia certyfikatu.

certyfikat IFS Logistics pozwala na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, wymagań prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa produktów w branży spożywczej obowiązujących w Polsce oraz UE

poprzez wdrożenie IFS Logistics można poprawić bezpieczeństwo oraz zapewnić stałą powtarzalną jakość dostarczanych produktów poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur działania

wdrożenie IFS Logistics może zminimalizować ryzyko oraz zredukować koszty związane z reklamacjami, zwrotami, wycofaniem produktu z rynku poprzez ciągłe i systematyczne podejmowanie działań zapobiegawczych i doskonalących

 
uzyskanie certyfikatu IFS Logistics pozwala na ograniczenie liczby audytów Klientów, zwiększenie wiarygodności Firmy u swoich Klientów

korzyścią z uzyskania certyfikatu IFS Logistics jest uporządkowanie działań, uzyskanie większej systematyzacji i standaryzacji w zakresie działań logistycznych, dostarczania bezpiecznych produktów

certyfikat IFS Logistics to również poprawa komunikacji z innymi organizacjami w ramach łańcucha dostaw, współpracy z Kontrahentami

certyfikat IFS Logistics to możliwość współpracy z kontrahentami, którzy wymagają certyfikacji IFS, rozszerzenie współpracy na rynku krajowym, jak i zagranicznym

 

uzyskanie certyfikatu IFS Logistics to także spełnienie wymagań stawianych przez sieci handlowe wobec swoich dostawców

poprawa wizerunku Firmy na rynku, zwiększenie zaufania Klientów oraz Kontrahentów, jak również jednostek urzędowej kontroli i organów nadzoru to kolejne korzyści związane z uzyskaniem certyfikatu IFS Logistics

poprzez uzyskanie certyfikatu IFS Logistics dostarczasz obiektywnego dowodu, że system zarządzania funkcjonujący w Twojej Organizacji jest zgodny z wymaganiami międzynarodowego standardu oraz podlega ciągłemu doskonaleniu

Wdrożenie IFS Logistics z SYNERGIAgroup to:

gwarancja uzyskania certyfikatu IFS Logistics

niskie koszty wdrożenia

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas wdrożenia dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie standardu IFS Logistics w Twojej Firmie

 

 

 

Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

DODATKOWA USŁUGA:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA IFS Logistics

Przejęcie przez zewnętrzną firmę konsultingową funkcji, zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. IFS Logistics

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej IFS Logistics

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania IFS Logistics na firmę zewnętrzną - firmę konsultingową

Usługa nadzoru nad systemem IFS Logistics jako proces zewnętrzny

Czytaj więcej o usługach nadzoru

Zapoznaj się również z naszymi produktami online / szkoleniami online z serii ISO.ONLINE:

 

PRZESZKOL WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW TWOJEJ FIRMY W PROSTY I SZYBKI SPOSÓB!

Skorzystaj z dedykowanego szkolenia online z zakresu wybranego systemu zarządzania ISO, IFS, BRC!

Grupa szkoleniowa, zakres tematyczny i czas trwania szkolenia ustalane są indywidualnie z Twoją firmą.

Czytaj więcej

Konsultacje online na żywo z trenerem z zakresu standardu IFS Logistics 

korzyści z konsultacji online:

dowiesz się, jak przełożyć wymagania standardu IFS Logistics na określone procedury, działania w Twojej Firmie

zdobędziesz wiedzę, jak wdrożyć procedury IFS Logistics do praktyki tak, aby pracownicy nie bali się zmian oraz jak stosować formularze tak, aby nie utrudniać sobie pracy

dowiesz się, w jaki sposób skutecznie wdrożyć działania korekcyjne i korygujące po zidentyfikowaniu niezgodności (np. w wyniku audytu certyfikującego IFS Logistics)

zdobędziesz wiedzę, jak zbudować system zarządzania IFS Logistics w organizacji tak, aby pozytywnie przejść proces certyfikacji i uzyskać certyfikat IFS Logistics

Czytaj więcej

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW WDROŻENIOWYCHprojekty realizowane przez praktyków
SYNERGIAgroup to firma wdrażająca systemy zarządzania, którą tworzy zespół doświadczonych konsultantów, posiadamy doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych  na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja działań usprawniających procesy
wdrażając systemy zarządzania, wskazujemy optymalne rozwiązania, eliminujące zbędne czynności, dostosowane do zasobów Twojej firmy
 

niskie koszty realizacji projektu
atrakcyjność oferty cenowej przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

optymalny czas realizacji projektu
dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego
na wstępnym etapie realizacji projektu wdrożenia IFS Logistics
 

gwarancja 100% skuteczności projektu
wraz z certyfikacją, przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanego wdrożenia IFS Logistics

Tworzymy SMART SYSTEM! 

 
Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.
 

SMART SYSTEM to:

 
S – solidne fundamenty pod budowę systemu poznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentycznysystem funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowysystem zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działaniaoferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)
 

Szkolenia online (webinaria otwarte) z zakresu standardów IFS - praktyczne omówienie wymagań, liczne przykłady praktyczne

Sprawdź najbliższe terminy!

 
 
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem