Baza wiedzy  Systemy zarządzania  Outsourcing Pełnomocnika ds. ISO 9001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Outsourcing funkcji Pełnomocnika ds. ISO 9001, czyli Pełnomocnik ds. ISO 9001 osobą z zewnątrz firmy. Czy to możliwe?

Odpowiedzialności Pełnomocnika ds. ISO 9001

Norma ISO 9001:2015 wymaga, aby kierownictwo organizacji przydzieliło odpowiedzialności i uprawnienia osobom pełniącym istotne role w Systemie Zarządzania Jakością, w szczególności w poniższym zakresie:

zapewnienia zgodności funkcjonującego w organizacji Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001,

zapewnienia, aby procesy osiągały zamierzone wyniki,

przedstawiania, szczególnie najwyższemu kierownictwu, sprawozdań dotyczących wyników funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością i szans na doskonalenie,

zapewnienia promowania orientacji na klienta w całej organizacji,

zapewnienia utrzymania integralności Systemu Zarządzania Jakością podczas planowania i wdrażania zmian w Systemie Zarządzania Jakością.

Norma ISO 9001:2015 nie określa natomiast na jakich zasadach / na podstawie jakich umów osoby pełniące istotne role w Systemie Zarządzania Jakością mają być zatrudnione w organizacji. Jest to indywidualna decyzja każdej organizacji, która decyduje się na wdrożenie i utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001.

Czy Pełnomocnikiem ds. ISO może być osoba spoza firmy?

W codziennej praktyce coraz częściej możemy spotkać się z sytuacją, że organizacja, w której funkcjonuje SZJ ISO 9001 zleca pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. ISO 9001 na zewnątrz firmie konsultingowej. Pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. ISO 9001 przez firmę zewnętrzną, wykonywanie zadań Pełnomocnika ds. ISO 9001 przez konsultanta zewnętrznego to przede wszystkim niższe koszty, gdyż nie ma potrzeby zatrudniania pełnomocnika na stałe w firmie, stałe profesjonalne doradztwo w zakresie systemu zarządzania, profesjonalne przygotowanie audytorów, niezależność oraz obiektywizm. Zaletą nadzorowania Systemu Zarządzania Jakością przez firmę zewnętrzną jest również obniżenie kosztów szkoleń dla pracowników z obszaru systemu zarządzania, szkolenia realizowane są zazwyczaj w ramach umowy o stałej współpracy z firmą konsultingową. Pełnomocnik ds. ISO 9001 będący konsultantem zewnętrznym dysponuje także znacznie większą wiedzą i doświadczeniem w zakresie normy ISO 9001 z uwagi na realizację projektów wdrożeniowych w wielu firmach, niż osoba zatrudniona na stałe w firmie na stanowisku Pełnomocnika ds. ISO 9001.

Niewątpliwie do korzyści związanych z przekazaniem funkcji Pełnomocnika ds. ISO 9001 firmie zewnętrznej zaliczyć można oszczędność czasu personelu organizacji (np. poprzez przekazanie konsultantowi zewnętrznemu działań związanych z aktualizacją dokumentacji ISO 9001, czy też realizacją audytów wewnętrznych ISO 9001 i przeglądu zarządzania). Konsultant zewnętrzny przejmuje również odpowiedzialność za wdrożenie i utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością oraz jego zgodność z wymaganiami normy ISO 9001, reprezentuje organizację wobec jednostki certyfikującej.

Outsourcing funkcji Pełnomocnika ds. ISO 9001

Do zadań Pełnomocnika ds. ISO 9001, będącego konsultantem zewnętrznym, powinno należeć m.in.:

stały nadzór nad funkcjonującym w przedsiębiorstwie Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001 w celu zapewnienia jego zgodności z wymaganiami normy ISO 9001 i przepisów prawnych oraz jego doskonalenia,

odpowiedzialność za poprawność funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością w organizacji, w tym za wyniki realizowanych audytów zewnętrznych (Klientów i jednostek certyfikujących),

planowanie audytów wewnętrznych i innych działań weryfikacyjnych wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz nadzór nad ich realizacją, sporządzanie raportów z audytów oraz nadzorowanie realizacji działań poaudytowych (działań korygujących i doskonalących),

wykonywanie regularnych przeglądów skuteczności funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001,

zarządzanie zmianami w Systemie Zarządzania Jakością,

aktualizacja oraz nadzorowanie dokumentacji systemowej, tworzenie nowych dokumentów w miarę bieżących potrzeb,

organizacja przeglądu zarządzania, sporządzanie raportów z przeglądu oraz nadzorowanie realizacji działań wynikających z przeglądu,

organizacja / nadzorowanie realizacji szkoleń dla nowych pracowników, szkoleń aktualizujących,

przygotowanie organizacji i uczestnictwo w audytach zewnętrznych (audyty certyfikujące, audyty nadzoru, audyty Klientów) oraz planowanie i nadzorowanie realizacji działań poaudytowych),

reprezentowanie organizacji na zewnątrz w sprawach dotyczących Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001,

pomoc w określaniu metod monitorowania i nadzorowania procesów,

wsparcie w podejmowaniu działań doskonalących organizację, nadzór nad ich realizacją w celu utrzymania tendencji ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa oraz jego działań w obszarze Systemu Zarządzania Jakością.

Niezależnie od formy zatrudnienia / formy współpracy z organizacją Pełnomocnik ds. ISO 9001 powinien znać organizację, jej strukturę i zależności personalne, odpowiedzialności kluczowych pracowników, dokumentację ISO 9001, obowiązującą w organizacji. Powinien również posiadać wiedzę na temat procesów zachodzących w organizacji oraz tworzonych zapisów i innych dokumentów. Tylko wówczas Pełnomocnik ds. ISO 9001 będzie mógł sprawnie nadzorować System Zarządzania Jakością i wprowadzać właściwe działania doskonalące.

Istotna jest również pozycja Pełnomocnika ds. ISO 9001 w strukturze organizacyjnej. Pełnomocnik ds. ISO 9001 jako osoba o kluczowych uprawnieniach w zakresie Systemu Zarządzania Jakością powinien podlegać bezpośrednio pod Zarząd organizacji / Właściciela firmy tak, aby unikać niepotrzebnych konfliktów w komunikacji wewnętrznej i podległości służbowej.

 

W naszej ofercie proponujemy usługę nadzoru nad wdrożonym w Twojej Firmie systemem zarządzania. Celem naszych działań jest zapewnienie zgodności funkcjonującego systemu zarządzania z wymaganiami odpowiednich norm / standardów oraz jego ciągłe doskonalenie. Wdrażamy najlepsze praktyki zarządzania dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wysokim kompetencjom naszych konsultantów. Posiadamy również doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących, co pozwala nam spojrzeć na organizację z ich punktu widzenia. Wskazujemy obszary do poprawy i doskonalenia, zanim Firma przystąpi do audytu zewnętrznego.

 

Zapytaj o ofertę na pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. ISO w Twojej firmie

Formularz ofertowy

 

Czytaj więcej o naszych usługach w zakresie nadzorowania systemów zarządzania Czytaj więcej

 

powrót do Baza wiedzy  Systemy zarządzania

 

 

W zakresie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 oferujemy następujące usługi:

Wdrożenie ISO 9001

Zobacz więcej

Nasza oferta wdrożeniowa obejmuje pełny zakres działań w ramach wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015 (w tym szkolenie na audytora wewnętrznego ISO 9001:2015 dla wybranych pracowników - GRATIS)

Szkolenia ISO 9001

Zobacz więcej

Nasze szkolenia z zakresu ISO 9001:2015 pozwalają na zdobycie wiedzy oraz niezbędnych umiejętności w zakresie interpretowania i wdrażania wymagań normy ISO 9001:2015

Nadzór stały ISO / Przejęcie funkcji Pełnomocnika ds. ISO 9001

Zobacz więcej

Oferta obejmuje nadzorowanie SZJ w Twojej Organizacji z możliwością przejęcia pełnego zakresu odpowiedzialności Pełnomocnika ds. SZJ. W ramach nadzorowania optymalizujemy Twój system zarządzania jakością pod względem stosowanej dokumentacji i poziomu zaangażowania pracowników Twojej Firmy 

 
CZYTAJ WIĘCEJ - ARTYKUŁY POKREWNE:
 

Manager jakości / Pełnomocnik ds. ISO. Jakie są obowiązki, zadania i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. ISO 9001 / Managera jakości? Czy Pełnomocnik ds. ISO jest nadal potrzebny w firmie?

Jak opracować dokumentację ISO 9001? Dokumentacja jakościowa ISO 9001. Nadzorowanie dokumentacji ISO 9001

Jak przeprowadzić audyt wewnętrzny ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001? Co to jest audyt systemu ISO? Metodyka / elementy audytu wewnętrznego. Audyt wewnętrzny krok po kroku

 

 

 

 

Kontakt:
  tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

 

NASZE USŁUGI W ZAKRESIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA:

Wdrażanie systemów zarządzania / Wdrożenia ISO

Zobacz szczegóły

kompleksowe wdrażanie oraz doradztwo w zakresie systemu zarządzania jakością ISO 9001, bezpieczeństwem żywności, (ISO 22000, IFS, BRC, UTZ, RSPO), środowiskowego ISO 14001, bhp ISO 45001 i innych, system zarządzania dostosowany indywidualnie do każdej firmy

Nadzorowanie ISO / outsourcing zadań Pełnomocnika ds. ISO / audyty wewnętrzne

Zobacz szczegóły

nadzorowanie systemów zarządzania, nadzór systemu ISO, outsourcing roli i odpowiedzialności pełnomocnika ds. ISO oraz audytora wewnętrznego ISO, realizacja audytów wewnętrznych, audytów doskonalących, audytów przygotowujących do certyfikacji

Szkolenia ISO stacjonarne oraz online

Zobacz szczegóły

skuteczne szkolenia otwarte i zamknięte w formie warsztatów praktycznych, szkolenia wprowadzające z zakresu wymagań norm / standardów, szkolenia audytorów wewnętrznych, pełnomocników, warsztaty doskonalące, szkolenia na wyjazdach integracyjnych

Dostosowanie systemu zarządzania do wymagań Klienta (sieci handlowych)

Zobacz szczegóły

przygotowanie do audytu sieci handlowych (ISO 22000, BRC oraz IFS, standardy własne sieci handlowych), szkolenia z zakresu Systemów Zarządzania wymaganych przez sieci handlowe

Audyty dostawców

Zobacz szczegóły

audyty całościowe, audyty cząstkowe, audyty prewencyjne, zatwierdzenie dostawcy, kwalifikacja dostawców, okresowa ocena dostawców, audyty realizowane w reakcji na dany problem 

Doskonalenie / optymalizacja procesów / standaryzacja pracy

Zobacz szczegóły

doskonalenie systemów zarządzania, analiza procesów w zakresie działań nieekonomicznych, nieprzynoszących wartości dodanej, optymalizacja procesów, standaryzacja pracy, stabilizacja procesów wytwórczych, zapewnienie powtarzalności i jakości wytwarzania w procesie

Produty z serii ISO.ONLINE

 

 

Produkty z serii ISO.ONLINE to skuteczne i funkcjonalne narzędzia wspomagające pracę w systemach zarządzania zarówno dla osób zaczynających swoją przygodę z tematyką ISO, jak również dla doświadczonych pełnomocników, specjalistów i wszystkich zaangażowanych w tworzenie i doskonalenie systemów zarządzania w swoich organizacjach!

PAKIET STARTOWY

Dokumentacja ISO 9001:2015 (gotowe procedury ISO)

MODUŁ PODSTAWOWY

Zobacz szczegóły

Wzory dokumentów do samodzielnego wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy ISO 9001:2015

SZKOLENIE ONLINE ISO 9001

Audytor wewnętrzny ISO 9001:2015 / Pełnomocnik SZJ ISO 9001:2015
Zobacz szczegóły

Szkolenie online w formie samodzielnego zapoznania się z materiałami szkoleniowymi (prezentacja z narratorem) + darmowe konsultacje w trenerem

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem