Baza wiedzy  Systemy zarządzania  Audytor wewnętrzny ISO 9001:2015. Kompetencje a certyfikat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. Kompetencje a certyfikat. Czy warto zrobić szkolenie na audytora wewnętrznego ISO 9001:2015?

Audyt wewnętrzny ISO 9001

Norma ISO 9001:2015 wymaga, aby w ramach wdrożonego w organizacji Systemu Zarządzania Jakością regularnie przeprowadzać audyty wewnętrzne w celu oceny jego zgodności z wymaganiami normy ISO 9001 i wymaganiami własnymi organizacji oraz oceny skuteczności funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością. Audyty wewnętrzne powinny być przeprowadzane przez tzw. audytorów wewnętrznych, czyli osoby posiadające odpowiednie kompetencje w zakresie audytowania.

Jakie kompetencje powinien posiadać audytor wewnętrzny SZJ ISO 9001?

Kwalifikacje audytora wewnętrznego ISO 9001

Audytowanie to proces złożony. Skuteczność przeprowadzenia audytu wewnętrznego w dużej mierze zależy od kompetencji audytorów wewnętrznych. Szczególnie istotne są wiedza i doświadczenie audytora wewnętrznego zarówno w zakresie metod audytowania i sposobie realizacji audytów wewnętrznych (zgodnie z wytycznymi normy ISO 19011), jak również w zakresie audytowanej branży (np. znajomość przepisów prawnych, dobrych praktyk obowiązujących w danej branży). Audytora wewnętrznego powinny charakteryzować również obiektywność i bezstronność.

Audytor wewnętrzny ISO 9001 powinien znać w szczególności zasady i metody audytowania tak, aby zapewnić przeprowadzenie audytu wewnętrznego w sposób spójny i systematyczny. Osoba będąca audytorem wewnętrznym powinna również posiadać wiedzę z zakresu wymagań systemu zarządzania i dokumentów odniesienia, np. procedur systemowych w celu zapewnienia zrozumienia zakresu audytu oraz prawidłowego zastosowania kryteriów audytu. Istotna jest również znajomość obowiązujących przepisów prawnych w danej dyscyplinie (zapewnienie świadomości wymagań, do których spełnienia zobowiązana jest audytowana organizacja) oraz znajomość sytuacji i kontekstu organizacji (zapewnienie zrozumienia specyfiki funkcjonowania audytowanej organizacji).

Przy realizacji audytów wewnętrznych należy zwrócić uwagę, aby właściwie stosować techniki próbkowania podczas audytu oraz odpowiednio dokonywać oceny czynników, mogących wpływać na wiarygodność ustaleń i wniosków z audytu. Niezbędne jest dokumentowanie ustaleń z audytu (notatki audytora, raport z audytu) przy jednoczesnym zachowaniu poufności i bezpieczeństwa informacji oraz danych zebranych w trakcie audytu wewnętrznego.

Audytorami wewnętrznymi mogą być osoby, które wykazują zrozumienie podejścia do ryzyka (w szczególności do zrozumienia ryzyk adekwatnych do branży, w której funkcjonuje proces / organizacja podlegająca audytowi), nie pozostają w konflikcie z osobami, z którymi będą współpracować przy prowadzeniu audytu wewnętrznego, nie mogą być pracownikami jednostek organizacyjnych, które będą audytować (wymagane jest zachowanie niezależności funkcyjnej) oraz posiadają tzw. kompetencje miękkie.

Audytora wewnętrznego powinna cechować otwartość (analizowanie problemu z różnych punktów widzenia, otwartość na doskonalenie, wyciąganie wniosków), taktowność ( umiejętność postępowania z ludźmi), spostrzegawczość (uważność w odniesieniu do fizycznych warunków otoczenia i działania, percepcyjność), samodzielność (niezależność, umiejętność podejmowania decyzji) oraz wytrwałość (ukierunkowanie na osiąganie celów).

Audytor wewnętrzny powinien posiadać ponadto następujące kompetencje: umiejętność przeprowadzenia audytu w organizacji / obszarze / procesie w odniesieniu do branży / sektora gospodarki, umiejętność oceny skuteczności i efektywności procesów organizacji, zdolność do dokonywania analizy ryzyka i szans w odniesieniu do procesu audytu, jak i procesów organizacji, umiejętność zarządzania zespołem audytorów, umiejętność komunikacji wykorzystaniem odpowiednich narzędzi komunikacji interpersonalnej,  zdolność osiągania celów audytu, umiejętność odpowiedniego dokumentowania realizacji audytów (sporządzania niezbędnych dokumentów / zapisów z procesu audytu / udokumentowanych informacji).

Czy audytor wewnętrzny ISO 9001 powinien posiadać certyfikat?

Norma ISO 9001:2015 nie wymaga, aby audytor wewnętrzny posiadał certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zakresie audytowania. W tym zakresie norma ISO 9001:2015 pozostawia organizacji dowolność działania. Organizacja sama powinna określić, jakie kwalifikacje powinni posiadać jej audytorzy wewnętrzni. Zawsze jednak do prawidłowego i skutecznego przeprowadzania audytu wewnętrznego niezbędna jest odpowiednia wiedza i doświadczenie audytora wewnętrznego.

Szkolenie na audytora wewnętrznego ISO 9001

Szkolenie na audytora wewnętrznego ISO 9001 to najlepsza okazja do zdobycia wiedzy z zakresu wymagań normy ISO 9001 oraz z zakresu metodyki audytowania. W wyniku szkolenia można zdobyć umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami wewnętrznymi w organizacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015, w szczególności umiejętności związane z planowaniem audytów, ich przygotowaniem przy uwzględnieniu występujących w procesach ryzyk i szans, przeprowadzaniem audytów oraz ich dokumentowaniem wraz z oceną ich skuteczności. W trakcie szkolenia na audytora wewnętrznego ISO 9001 można praktycznie przećwiczyć wszystkie etapy audytowania: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności. Odpowiadając zatem na pytanie postawione na wstępie tego artykułu: Czy warto zrobić szkolenie na audytora wewnętrznego ISO 9001:2015? Odpowiedź brzmi: tak, ponieważ zawsze warto podnosić swoje kwalifikacje. Szkolenie to również dobry sposób na wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia.

Jeśli chcesz uzyskać kwalifikacje audytora wewnętrznego ISO 9001:2015, skutecznie przeprowadzać audyty wewnętrzne, poznać wymagania normy ISO 9001 od strony praktycznej oraz rozwiązania możliwe do zastosowania w Twojej firmie zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach dla audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Nasi trenerzy to praktycy, którzy znają systemy zarządzania od strony ich codziennego funkcjonowania w organizacjach. Dla wszystkich wymagań normy ISO 9001 wskazujemy praktyczne rozwiązania ich spełnienia, biorąc pod uwagę specyfikę działania organizacji oraz minimum opracowywanych dokumentów systemowych.

 

 

powrót do Baza wiedzy  Systemy zarządzania

 

 

Szkolenie dla audytorów wewnętrznych ISO 9001 realizujemy w następujących wariantach:

Szkolenie Audytor wewnętrzny ISO 9001

Zobacz szczegóły

Szkolenie online webinarium otwarte

szkolenie otwarte bez wychodzenia z domu, realizowane w formie grupowej wideokonferencji

Szkolenie Audytor wewnętrzny ISO 9001


Szkolenie online webinarium indywidualne

szkolenie online realizowane w formie indywidualnej wideokonferencji na żywo z trenerem

Szkolenie Audytor wewnętrzny ISO 9001

Zobacz szczegóły

Szkolenie online indywidualne - film video z narratorem

szkolenie indywidualne bez wychodzenia z domu polegające na samodzielnym zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi przygotowanymi w formie filmu z narratorem

Szkolenie Audytor wewnętrzny ISO 9001

Zobacz szczegóły

Szkolenie dedykowane (online lub stacjonarne)

szkolenie realizowane w formie zamkniętej dla grupy pracowników Twojej firmy, możliwe do przeprowadzenia w formie stacjonarnej lub zdalnej (videokonferencja grupowa)

Zapytaj o wycenę

 
CZYTAJ WIĘCEJ - ARTYKUŁY POKREWNE:
 

Manager jakości / Pełnomocnik ds. ISO. Jakie są obowiązki, zadania i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. ISO 9001 / Managera jakości? Czy Pełnomocnik ds. ISO jest nadal potrzebny w firmie?

Outsourcing funkcji Pełnomocnika ds. ISO 9001, czyli Pełnomocnik ds. ISO 9001 osobą z zewnątrz firmy. Czy to możliwe?

Jak przeprowadzić audyt wewnętrzny ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001? Co to jest audyt systemu ISO? Metodyka / elementy audytu wewnętrznego. Audyt wewnętrzny krok po kroku

 
 
 
 
 
Kontakt:
  tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu
 
NASZE USŁUGI W ZAKRESIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA:

Wdrażanie systemów zarządzania / Wdrożenia ISO

Zobacz szczegóły

kompleksowe wdrażanie oraz doradztwo w zakresie systemu zarządzania jakością ISO 9001, bezpieczeństwem żywności (ISO 22000, IFS, BRC, UTZ, RSPO), środowiskowego ISO 14001, bhp ISO 45001 i innych, system zarządzania dostosowany indywidualnie do każdej firmy

Nadzorowanie ISO / outsourcing zadań Pełnomocnika ds. ISO / audyty wewnętrzne

nadzorowanie systemów zarządzania, nadzór systemu ISO, outsourcing roli i odpowiedzialności pełnomocnika ds. ISO oraz audytora wewnętrznego ISO, realizacja audytów wewnętrznych, audytów doskonalących, audytów przygotowujących do certyfikacji

Szkolenia ISO stacjonarne oraz online

Zobacz szczegóły

skuteczne szkolenia otwarte i zamknięte,  w formie warsztatów praktycznych, szkolenia wprowadzające z zakresu wymagań norm / standardów, szkolenia audytorów wewnętrznych, pełnomocników, warsztaty doskonalące, szkolenia na wyjazdach integracyjnych

Dostosowanie systemu zarządzania do wymagań Klienta (sieci handlowych)

Zobacz szczegóły

przygotowanie do audytu sieci handlowych (ISO 22000, BRC oraz IFS, standardy własne sieci handlowych), szkolenia z zakresu Systemów Zarządzania wymaganych przez sieci handlowe

Audyty dostawców

audyty całościowe, audyty cząstkowe, audyty prewencyjne, zatwierdzenie dostawcy, kwalifikacja dostawców, okresowa ocena dostawców, audyty realizowane w reakcji na dany problem 

Doskonalenie / optymalizacja procesów / standaryzacja pracy

Zobacz szczegóły

doskonalenie systemów zarządzania, analiza procesów w zakresie działań nieekonomicznych, nieprzynoszących wartości dodanej, optymalizacja procesów, standaryzacja pracy, stabilizacja procesów wytwórczych, zapewnienie powtarzalności i jakości wytwarzania w procesie

Produkty z serii ISO.ONLINE

 

 

Produkty z serii ISO.ONLINE to skuteczne i funkcjonalne narzędzia wspomagające pracę w systemach zarządzania zarówno dla osób zaczynających swoją przygodę z tematyką ISO, jak również dla doświadczonych pełnomocników, specjalistów i wszystkich zaangażowanych w tworzenie i doskonalenie systemów zarządzania w swoich organizacjach!

Konsultacje online ISO 9001

Zobacz szczegóły

konsulacje online na żywo z trenerem z zakresu normy ISO 9001 i systemu zarządzania jakością
Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem