Baza wiedzy Systemy zarządzania  Co to jest System zarządzania jakością? Co to jest ISO 9001?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co to jest system zarządzania jakością? Co to jest ISO 9001?

Norma ISO 9001. Co to jest ISO 9001?

ISO 9001 to międzynarodowa norma, zawierająca wymagania dla systemu zarządzania jakością. Norma ISO 9001 może być stosowana przez każdą organizację niezależnie od wielkości, miejsca prowadzenia działalności, czy specyfiki działania oraz branży. System Zarządzania Jakością oparty o wymagania normy ISO 9001 można wdrożyć we wszystkich rodzajach organizacji, zarówno w firmach o różnym profilu działalności, jak również w instytucjach publicznych. Normę ISO 9001 można stosować we wszystkich branżach, dla wszystkich produktów i usług. Wdrożenie ISO 9001 ma na celu poprawę jakości produkowanych wyrobów lub świadczonych usług oraz doskonalenie obsługi klientów. Norma ISO 9001 ukierunkowana jest na spełnianie wymagań klienta. Jedną z zasad zarządzania jakością jest właśnie orientacja na klienta. Organizacje powinny określić kto jest ich klientem, jakie są jego wymagania, co należy zrobić, aby te wymagania spełniać.

System ISO 9001. Co to jest system zarządzania jakością ISO 9001?

Zgodnie z definicją wskazaną w normach ISO 9000 system zarządzania jakością to zbiór wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących elementów do ustanawiania polityki i celów, i osiąganie tych celów do kierowania Organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości. Z kolei zarządzanie jakością to całokształt działań, mających na celu definiowanie, kształtowanie i zarządzanie działaniami w celu spełnienia określonych wymagań. System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 opiera się na 7 podstawowych zasadach, do których możemy zaliczyć: orientację na klienta, przywództwo, zaangażowanie personelu, podejście procesowe, doskonalenie, podejmowanie decyzji na podstawie faktów oraz zarządzanie relacjami. Orientacja na klienta oznacza, że organizacja powinna znać i rozumieć obecne i przyszłe potrzeby swoich klientów, gdyż jej funkcjonowanie uzależnione jest od klientów. Należy spełniać wymagania klienta oraz podejmować starania, aby  wykraczać ponad jego oczekiwania. Przywództwo rozumiane jest jako zapewnienie spójności celów oraz sposobów działania organizacji, tworzenie środowiska wewnątrz Organizacji, w którym wszyscy pracownicy mogą przyczyniać się do realizacji założonych celów systemu ISO 9001. Przywództwo w organizacji może być realizowane poprzez takie działania, jak opracowanie, zakomunikowanie wizji oraz uzgodnienie z nią polityki jakości oraz dalszych dokumentów systemu ISO 9001, ustalanie konkretnych, mierzalnych i określonych w czasie celów systemu zarządzania jakością dla wszystkich poziomów organizacji, uświadamianie znaczenia wymagań klienta wśród pracowników, co rozszerza działania wynikające z orientacji na klienta, określanie wzorców zachowań, dawanie przykładu, budowa kultury organizacyjnej, szkolenia pracowników, przejrzyste ustalanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności. Zaangażowanie oraz umiejętności pracowników wpływają na korzyść organizacji, przyczyniają się do jej doskonalenia i zapewnienia spełnienia wymagań klientów.  Zaangażowanie pracowników można wzmacniać poprzez różne działania, np. poprzez przeprowadzanie okresowych ocen pracowników, anonimowych ankiet, tworzenie skrzynek pomysłów, przekazywanie informacji na temat funkcjonowania systemu zarządzania jakością,  celów,  perspektyw firmy. Podejście procesowe to kolejna zasada systemu zarządzania jakością ISO 9001, według której organizacja osiąga swoje cele w sposób bardziej efektywny, w przypadku kiedy działania i zasoby zarządzane są jako procesy. Ponadto organizacja powinna nieustannie się doskonalić. Wszystkie elementy składające się na Organizację powinny podlegać ciągłemu doskonaleniu. Działanie systemu zarządzania jakością, procedury ISO, procesy, kompetencje pracowników powinny być stale monitorowane w celu znajdowania możliwości bardziej efektywnego działania. Do planowania i prowadzenia działań doskonalących należy również wykorzystywać ustalenia z audytów wewnętrznych i zewnętrznych, analiz danych, przeglądów zarządzania. Kolejna zasada systemu ISO 9001 to podejmowanie decyzji na podstawie faktów - słuszne decyzje można podejmować przede wszystkim na podstawie przeprowadzonej analizy danych i dostępnych informacji. I ostatnia zasada, czyli zarządzanie relacjami. Zasada ta dotyczy wszystkich partnerów biznesowych, z którym Organizacja współpracuje. Należy określić wszystkie strony zainteresowane wraz z ich wymaganiami istotnymi dla systemu ISO 9001, a następnie określić i wdrożyć sposób spełniania tych wymagań.

Wdrożenie systemu ISO 9001 – jakie działania trzeba wykonać? Jak wdrożyć ISO 9001?

Wdrożenie systemu ISO 9001 w firmie to przełożenie wymagań zawartych w normie ISO 9001 na konkretne działania w organizacji. Wydanie normy ISO 9001 z roku 2015 nie wymaga od organizacji opracowania procedur systemowych. Wymaga jedynie zapewnienia udokumentowanych informacji, potwierdzających spełnienie wymagań normy ISO 9001. Jednakże z praktycznego punktu widzenia, aby system ISO 9001 poprawnie funkcjonował, aby pracownicy znali sposób postępowania w danym obszarze i postępowali zgodnie z ustalonymi zasadami, opracowanie procedur systemowych i instrukcji stanowiskowych wydaje się zasadne i racjonalne. Procedury i instrukcje to przełożenie wymagań normy ISO 9001 na działania w firmie. Oprócz procedur i instrukcji tworzone są również formularze, które wyznaczeni pracownicy uzupełniają na bieżąco w trakcie wykonywania codziennych zadań. Uzupełnione formularze stanowią dowód, że dane działanie zostało wykonane zgodnie z ustalonymi procedurami i spełnione zostały poszczególne wymagania normy ISO 9001. Formularze często prowadzone są w wersji elektronicznej lub w formie zapisów w systemach komputerowych, które organizacje wykorzystują do prowadzenia swojej działalności. Umiejętne włączenie dokumentów, które już funkcjonują w organizacji do wdrażanego systemu ISO 9001 jest bardzo istotne, gdyż w ten sposób możemy uniknąć tworzenia niepotrzebnych formularzy, w których dublowane są zapisy z działań. Wdrożenie systemu ISO 9001 w firmie to nie tylko opracowanie dokumentacji ISO 9001, ale również zapoznanie pracowników z opracowanymi dokumentami systemowymi oraz nowymi zasadami postępowania. Na tym etapie wdrożenia ISO 9001 realizowane są szkolenia dla pracowników z zakresu opracowanej dokumentacji ISO oraz wymagań normy ISO 9001. Po przeszkoleniu pracowników oraz jak już procedury są stosowane przez pewien czas przeprowadzamy weryfikację systemu ISO 9001. W tym celu przeprowadzamy audyt wewnętrzny systemu ISO 9001, podczas którego sprawdzamy, czy wymagania normy ISO 9001 są spełnione, czy postępujemy zgodnie z opracowanymi procedurami ISO oraz czy występują jakieś zakłócenia we wdrożonym systemie ISO 9001. Jeśli w wyniku audytu wewnętrznego zidentyfikowane zostały błędy, należy podjąć odpowiednie działania korygujące wraz z analizą przyczyn wystąpienia nieprawidłowości.

Co to jest certyfikat ISO 9001? Jak uzyskać certyfikat ISO 9001?

Jeśli przeszliśmy już przez etap wdrożenia systemu ISO 9001 w naszej firmie, możemy przejść do kolejnego etapu, którego celem jest uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością / certyfikatu ISO 9001. Certyfikat ISO 9001 przyznawany jest przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą na podstawie pozytywnego wyniku audytu certyfikującego. Certyfikat ISO 9001 to obiektywny dowód, że system zarządzania jakością funkcjonujący w organizacji spełnia wymagania międzynarodowej normy ISO 9001 oraz podlega ciągłemu doskonaleniu.

System ISO 9001 stanowi w praktyce podstawę dla niemal wszystkich pozostałych systemów i uznawany jest za normę jakościową o największym uznaniu na rynku międzynarodowym. Certyfikat ISO 9001 to najczęściej wydawany certyfikat systemów opartych o normy z serii ISO.

Więcej informacji na temat, jak wygląda proces certyfikacji ISO 9001 znajdziesz w artykule Jak uzyskać certyfikat ISO 9001?

Wdrożenie systemu ISO 9001 w firmie - korzyści

Wdrożenie systemu ISO 9001 daje firmie wiele korzyści. Jedną z nich jest fakt, że wdrożenie ISO 9001 powinno przyczynić się do poprawy jakości wytwarzanych produktów i/lub świadczonych usług. Wdrożenie ISO 9001 pozwala również na określenie i właściwe zarządzanie ryzykiem zewnętrznym związanym ze zmieniającymi się warunkami otoczenia, co pozwala w konsekwencji na realizację skutecznej i efektywnej działalności biznesowej. Wdrożenie ISO 9001 to również wymierne korzyści finansowe związane z poprawą wizerunku Twojej Firmy na rynku, możliwością zdobycia nowych kontraktów oraz uzyskaniem przewagi konkurencyjnej. Z kolei efektywnie utrzymywany system zarządzania jakością może przyczynić się do eliminacji błędów, pomyłek w realizowanych procesach, zmniejszenia liczby niezgodności i braków wewnętrznych, ograniczenia liczby zwrotów i reklamacji od Klientów przy równoczesnej poprawie efektywności operacyjnej. Korzyścią z wdrożenia systemu ISO 9001 może być także poprawa skuteczności komunikacji wewnętrznej poprzez dokładne przydzielenie zadań, uprawnień i odpowiedzialności wszystkim pracownikom oraz poprawa obiegu informacji w organizacji.

Nasza firma zajmuje się kompleksowym wdrażaniem Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Dzięki naszym konsultantom proces uzyskania certyfikatu ISO 9001 jest prosty i skuteczny. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie normy ISO 9001. Dedykujemy indywidualnego konsultanta, który poprowadzi Państwa firmę przez wszystkie etapy procesu wdrożenia i certyfikacji SZJ ISO 9001. Skupiamy się na doskonaleniu wdrażanych systemów zarządzania, wskazując możliwości optymalizacji procesów i upraszczania działań oraz dokumentacji ISO.

Dowiedz się więcej o naszych usługach z zakresu wdrażania Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Czytaj więcej

 

Zapytaj o ofertę na wdrożenie ISO 9001 w Twojej firmie!

Formularz ofertowy

 
 
 

W zakresie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 oferujemy następujące usługi:

Wdrożenie ISO 9001

Czytaj więcej

Nasza oferta wdrożeniowa obejmuje pełny zakres działań w ramach wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015 (w tym szkolenie na audytora wewnętrznego ISO 9001:2015 dla wybranych pracowników - GRATIS)

Szkolenia ISO 9001

Czytaj więcej

Nasze szkolenia z zakresu ISO 9001:2015 pozwalają na zdobycie wiedzy oraz niezbędnych umiejętności w zakresie interpretowania i wdrażania wymagań normy ISO 9001:2015

Nadzór stały / Przejęcie funkcji Pełnomocnika ds. ISO 9001

Czytaj więcej

Oferta obejmuje nadzorowanie SZJ w Twojej Organizacji z możliwością przejęcia pełnego zakresu odpowiedzialności Pełnomocnika ds. SZJ. W ramach nadzorowania optymalizujemy Twój system zarządzania jakością pod względem stosowanej dokumentacji i poziomu zaangażowania pracowników Twojej Firmy 

 
CZYTAJ WIĘCEJ - ARTYKUŁY POKREWNE:
 

Jak uzyskać certyfikat ISO 9001? Poznaj etapy certyfikacji ISO 9001

Jak wdrożyć ISO 9001? Na czym polega wdrożenie ISO 9001? Wdrożenie ISO 9001 – krok po kroku

Co to jest certyfikat ISO 9001? Ile trwa uzyskanie certyfikatu ISO 9001? Ile kosztuje certyfikat ISO 9001?

 
 
 
 
 
 
Kontakt:
  tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu
 
NASZE USŁUGI W ZAKRESIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA:

Wdrażanie systemów zarządzania / Wdrożenia ISO

Zobacz szczegóły

kompleksowe wdrażanie oraz doradztwo w zakresie systemu zarządzania jakością ISO 9001, bezpieczeństwem żywności (ISO 22000, IFS, BRC, UTZ, RSPO), środowiskowego ISO 14001, bhp ISO 45001 i innych, system zarządzania dostosowany indywidualnie do każdej firmy

Nadzorowanie ISO / outsourcing zadań Pełnomocnika ds. ISO / audyty wewnętrzne

Zobacz szczegóły

nadzorowanie systemów zarządzania, nadzór systemu ISO, outsourcing roli i odpowiedzialności pełnomocnika ds. ISO oraz audytora wewnętrznego ISO, realizacja audytów wewnętrznych, audytów doskonalących, audytów przygotowujących do certyfikacji

Szkolenia ISO - stacjonarne i online

Zobacz szczegóły

skuteczne szkolenia otwarte i zamknięte w formie warsztatów praktycznych, szkolenia wprowadzające z zakresu wymagań norm / standardów, szkolenia audytorów wewnętrznych, pełnomocników, warsztaty doskonalące, szkolenia na wyjazdach integracyjnych

Dostosowanie systemu zarządzania do wymagań Klienta (sieci handlowych)

Zobacz szczegóły

przygotowanie do audytu sieci handlowych (ISO 22000, BRC oraz IFS, standardy własne sieci handlowych), szkolenia z zakresu Systemów Zarządzania wymaganych przez sieci handlowe

Audyty dostawców

Zobacz szczegóły

audyty całościowe, audyty cząstkowe, audyty prewencyjne, zatwierdzenie dostawcy, kwalifikacja dostawców, okresowa ocena dostawców, audyty realizowane w reakcji na dany problem 

Doskonalenie / optymalizacja procesów / standaryzacja pracy

Zobacz szczegóły

doskonalenie systemów zarządzania, analiza procesów w zakresie działań nieekonomicznych, nieprzynoszących wartości dodanej, optymalizacja procesów, standaryzacja pracy, stabilizacja procesów wytwórczych, zapewnienie powtarzalności i jakości wytwarzania w procesie

Produkty z serii ISO.ONLINE 


Produkty z serii ISO.ONLINE to skuteczne i funkcjonalne narzędzia wspomagające pracę w systemach zarządzania zarówno dla osób zaczynających swoją przygodę z tematyką ISO, jak również dla doświadczonych pełnomocników, specjalistów i wszystkich zaangażowanych w tworzenie i doskonalenie systemów zarządzania w swoich organizacjach!

Pakiet startowy

Dokumentacja ISO 9001:2015 - wzory procedur ISO

MODUŁ PODSTAWOWY

Zobacz szczegóły

Wzory dokumentów do samodzielnego wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy
ISO 9001:2015

Pakiet startowy

Dokumentacja ISO 9001:2015 - wzory procedur ISO

MODUŁ DODATKOWY - PRODUKCJA

Zobacz szczegóły

Wzory dokumentów do samodzielnego wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy
ISO 9001:2015 - obszar dotyczący produkcji

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem