Dokumentacja HACCP  / Jak wdrożyć system HACCP? / Wdrożenie systemu HACCP / wzory dokumentów

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentacja HACCP / Wdrożenie systemu HACCP – Analiza zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontrolne, zasady GMP / GHP

Wdrożenie oraz stosowanie systemu HACCP jest obligatoryjne dla wszystkich organizacji, działających w branży spożywczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Celem systemu HACCP jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez identyfikację i ocenę zagrożeń zdrowotnych oraz określenie środków nadzoru panowania nad zagrożeniami. Wraz z systemem HACCP organizacje zobowiązane są do wdrożenia oraz stosowania zasad higienicznych takich, jak GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna i GHP – Dobra Praktyka Higieniczna. System HACCP jest również kompatybilny z systemem zarządzania jakością opartym na normach ISO 9000, co pozwala na łatwą i szybką integrację tych systemów.

Jak wdrożyć system HACCP w firmie?

W ramach wdrożenia systemu HACCP niezbędne jest opracowanie odpowiedniej dokumentacji systemu HACCP, czyli procedur systemowych i procesowych, instrukcji operacyjnych, formularzy. Kolejne działania to zapoznanie wszystkich pracowników z nowymi regulacjami, wynikającymi z wdrożenia systemu HACCP poprzez realizację szkoleń dla pracowników. Szkolenia powinny być dopasowane do odpowiedzialności pracowników, np. szkolenia dedykowane dla kadry zarządzającej oraz szkolenia dedykowane dla pracowników szeregowych. Po wprowadzeniu procedur i instrukcji do stosowania, przeszkoleniu pracowników wykonujemy weryfikację systemu HACCP, czyli przeprowadzamy tzw. audyt wewnętrzny na zgodność z wymaganiami prawnymi w zakresie systemu HACCP. Poprzez audyt wewnętrzny potwierdzamy zgodność wdrożonego systemu HACCP z wymaganiami prawnymi. Na podstawie pozytywnego wyniku audytu wewnętrznego organizacja może otrzymać zaświadczenie / certyfikat o wdrożeniu i stosowaniu systemu HACCP.

WDROŻENIE SYSTEMU HACCP REALIZOWANE PRZEZ NASZ ZESPÓŁ
Przy realizacji naszych projektów wdrożeniowych w zakresie systemu HACCP zapewniamy:

 

BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW

zapewniamy przejrzystość działania, podana w ofercie cena projektu wdrożenia systemu HACCP zawiera wszystkie koszty, w tym koszty dojazdów i pobytów konsultanta, nie naliczamy żadnych dodatkowych opłat

BEZPŁATNE KONSULTACJE ONLINE

zapewniamy bezpłatne usługi doradcze (telefoniczne lub mailowe), pomoc oraz wsparcie merytoryczne w zakresie systemu HACCP w trakcie trwania projektu oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu projektu wdrożenia systemu HACCP w Twojej firmie

MINIMALNY NAKŁAD PRACY TWOJEJ FIRMY

opracowujemy całą niezbędną dokumentację systemu HACCP, po stronie Klienta leży jedynie udzielenie informacji dotyczącej działalności organizacji i funkcjonujących procesów oraz weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności z działaniami Firmy

Wdrożenie systemu HACCP w Twojej firmie

DZIAŁANIA, KTÓRE WYKONUJEMY W RAMACH WDROŻENIA SYSTEMU HACCP
(uwzględniającego 7 zasad i 12 etapów zawartych w Codex Alimentarius / Kodeksie Żywnościowym oraz zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP):

1. AUDYT ZEROWY
 
wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań systemu HACCP

podczas audytu zerowego:

wskazujemy obszary wymagające nadzoru, np. w zakresie procesu produkcji, dokumentacji

przeprowadzamy ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi (Kodeks Żywnościowy, Prawo Żywnościowe: Rozporządzenie (WE) nr 852/2004, 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia i inne), sporządzamy raport wraz z zaleceniami

doradzamy, jaki powinien być układ pomieszczeń, sposób ustawienia linii produkcyjnej, przepływ produktów w celu zapobiegania krzyżowania się dróg surowców, opakowań, produktów, odpadów, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo produktu i spełnić wymagania systemu HACCP

2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI SYSTEMU HACCP
 
opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez system HACCP, opracowanie Księgi HACCP, instrukcji GMP i GHP

dokumenty systemowe:

opracowane indywidualnie dla Twojej firmy

odnoszące się do działań, które faktycznie mają miejsce w Twojej organizacji

zintegrowane z dokumentacją dotychczas obowiązującą w organizacji

bez zbędnej biurokracji, liczba dokumentów ograniczona do niezbędnego minimum. W systemach zarządzania ważna jest jakość wykonywanej pracy, a nie ilość uzupełnianych dokumentów. Przy opracowywaniu dokumentacji kierujemy się zasadą, że jeżeli możemy udokumentować określone działania za pomocą jednego dobrego formularza, nie traćmy czasu na uzupełnianie kilku zbędnych dokumentów

opracowanie dokumentacji systemu HACCP obejmuje m. in.:

powołanie Zespołu ds. HACCP, zdefiniowanie zakresów odpowiedzialności i uprawnień członków Zespołu ds. HACCP, ich udokumentowanie oraz zakomunikowanie w Organizacji

opis produktów, przy uwzględnieniu ich zamierzonego użycia przez konsumenta (specyfikacje surowców / produktów / wyrobów gotowych)

opracowanie i weryfikacja schematów technologicznych / diagramów przepływu produktów

identyfikacja zagrożeń

przeprowadzenie i udokumentowanie analizy zagrożeń wraz z oceną ryzyka

ustalenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP – Critical Control Point)

określenie limitów krytycznych oraz zakresów tolerancji dla każdego Krytycznego Punktu Kontrolnego

opracowanie procedur monitorowania CCP

określenie działań korygujących dla każdego CCP

opracowanie procedury dotyczącej weryfikacji systemu HACCP

opracowanie dokumentacji w zakresie nadzoru nad dokumentacją i zapisami  systemowymi

 

3. OMÓWIENIE DOKUMENTACJI
/ SZKOLENIE HACCP
 
omówienie dokumentacji wspólnie
z pracownikami Twojej firmy oraz szkolenie dla pracowników z zakresu systemu HACCP, zasad GMP i GHP

podczas szkolenia:

omawiamy opracowaną dokumentację wspólnie z pracownikami Twojej firmy, m.in. omawiamy zasady GHP, GMP, HACCP, wymagania prawa żywnościowego, jak również zagrożenia, które mogą się pojawiać  w związku z nieprzestrzeganiem zasad higienicznych

wskazujemy działania, które należy wdrożyć w celu prawidłowego działania systemu zarządzania

przedstawiamy praktyczne zastosowania, które znamy z doświadczenia z pracy w firmach produkcyjnych

uczestnicy szkolenia otrzymuje zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu HACCP

szkolenia dostosowane merytorycznie do grupy szkoleniowej (szkolenia dla kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla, szkolenia dla pracowników działów produkcyjnych)

4. AUDYT WEWNĘTRZNY
 
sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania systemu HACCP

podczas audytu wewnętrznego:

szukamy zgodności funkcjonującego systemu HACCP, ale też wskazujemy nieprawidłowości, jeżeli takie występują i możliwości do doskonalenia

przeprowadzamy analizę zidentyfikowanych błędów oraz identyfikujemy ich przyczyny wspólnie z pracownikami Twojej Firmy tak, aby możliwa była ich eliminacja

sporządzamy dokumentację z audytu (raport z audytu wewnętrznego)

na pdstawie pozytywnego wyniku audytu wystawiamy certyfikat potwierdzający funkcjonowanie systemu HACCP w Twojej firmie

Ile trwa wdrożenie systemu HACCP? Ile kosztuje wdrożenie systemu HACCP?

Czas wdrożenia systemu HACCP zależy od wielu czynników, przede wszystkim uwarunkowany jest wielkością organizacji, specyfiką jej działalności oraz złożonością procesów, które w niej zachodzą. Wdrożenie systemu HACCP  trwa zazwyczaj od kilku tygodniu do kilku miesięcy.

Na koszty wdrożenia systemu HACCP w firmie wpływ ma również szereg czynników, wśród których możemy wymienić np. wielkość organizacji czy liczbę lokalizacji, w których realizowany jest projekt. Każdy projekt wdrożenia systemu HACCP wyceniany jest indywidualnie. Jeśli chcesz otrzymać indywidualną wycenę projektu wdrożenia systemu HACCP w Twojej firmie wraz z czasowym harmonogramem działań zapraszamy do kontaktu.

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NASZYM ZESPOŁEM PRZY WDROŻENIU SYSTEMU HACCP?

Jesteśmy firmą konsultingową, którą tworzy zespół doświadczonych audytorów i trenerów z zakresu systemów zarządzania. Zajmujemy się kompleksowym doradztwem w zakresie takich systemów zarządzania takich, ISO, BRC, IFS, HACCP, UTZ, RSPO i BIO. Specjalizujemy się w zakresie usług obejmujących całościową realizację projektów wdrożeniowych łącznie ze wsparciem merytorycznym podczas audytu certyfikującego oraz bezpłatnymi konsultacjami po certyfikacji. Zapewniamy bieżące doradztwo, pomoc, wsparcie merytoryczne oraz szkolenia tematyczne z zakresu systemów zarządzania.

Zespół SYNERGIAgroup - dowiedz się więcej, co nas wyróżnia na tle innych firm wdrażających systemy zarządzania

 

jesteśmy praktykami, którzy patrzą na system HACCP od strony zarządzania produkcją, kontroli jakości i innych procesów funkcjonujących w organizacji

 

w trakcie wdrożenia systemu HACCP wskazujemy indywidualne rozwiązania na spełnienie wymagań prawnych w zakresie systemu HACCP dostosowane do Twojej firmy, uwzględniając stan infrastruktury, wyposażenia, kompetencje poszczególnych pracowników

 

kierownictwo firmy posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach produkcyjnych
w branży spożywczej oraz kierunkowe wykształcenie wyższe trzeciego stopnia,
co przekłada się na bardzo dobrą znajomość branży i efektywność realizowanych projektów

 

nasza metodyka wdrożeniowa oparta jest na zasadzie zarządzania projektami, co gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie systemu HACCP w Twojej Firmie, zapewniamy wsparcie merytoryczne, pomoc naszych konsultantów w trakcie całego projektu wdrożeniowego

 

czas wdrożenia systemu HACCP dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia możemy skrócić do mniej niż 3 miesięcy, jednak jest to uzależnione m.in. od wielkości i specyfiki działalności Twojej Firmy

 

czas pracowników Twojej Firmy przeznaczony na wdrożenie systemu HACCP możemy ograniczyć do niezbędnego minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji)

CO TO JEST SYSTEM HACCP?

System HACCP - Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontrolne

 
System HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontrolne) jest podstawowym narzędziem służącym do nadzorowania bezpieczeństwa żywności na każdym etapie jej przetwarzania i obrotu. Wszystkie firmy działające w branży spożywczej zobligowane są przepisami prawnymi [Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych, Rozporządzenie nr 853/2004, Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 ze zm.] do wdrożenia i utrzymywania systemu HACCP. Nadzór nad funkcjonującym w firmie systemem HACCP oraz związanymi z nim praktykami GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) oraz GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) sprawuje Inspekcja Sanitarna (Sanepid).

 

KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY Z WDROŻENIA SYSTEMU HACCP:

spełnienie wymagań obowiązujących przepisów prawnych (prawa żywnościowego) w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz higieny produkcji

poprawa wizerunku Firmy na rynku, zwiększenie zaufania Klientów oraz Kontrahentów, jak również jednostek urzędowej kontroli żywności i innych organów nadzoru

minimalizacja ryzyka związanego z odpowiedzialnością prawną za produkt

aktywne podejście do rozwiązywania problemów związanych z jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności


zwiększenie bezpieczeństwa dostarczanych produktów żywnościowych, zmniejszenie ryzyka oraz redukcja kosztów związanych z reklamacjami, zwrotami, wycofaniem produktu z rynku

lepsza współpraca pomiędzy poszczególnymi działami w firmie, osobami na poszczególnych stanowiskach w ramach systemu HACCP

zwiększenie systematycznej powtarzalności jakości produktów

aktualizacja wiedzy i podniesienie świadomości personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo produktów 
 

redukcja strat produkcyjnych, zmniejszenie liczby błędów i braków

JAKIE SĄ PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I WYMAGANIA SYSTEMU HACCP?

wdrożenie systemu HACCP ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wytwarzanej żywności poprzez identyfikację oraz analizę zagrożeń, które mogą wystąpić na poszczególnych etapach produkcji oraz dostarczania żywności do końcowego użytkownika

system HACCP jest obligatoryjny dla wszystkich przedsiębiorstw, zajmujących się produkcją i obrotem produktów żywnościowych, w tym również z branży gastronomicznej, wymagany przepisami prawnymi, obowiązującymi na terenie Polski oraz UE

system HACCP uznawany jest za jedną z najskuteczniejszych metod, gwarantujących wysoki poziom bezpieczeństwa żywności w czasie procesu jej produkcji oraz obrotu

nieodzownym elementem systemu HACCP są praktyki GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) oraz GHP (Dobra Praktyka Higieniczna), bez których wdrożenie systemu HACCP jest niemożliwe

system HACCP nie podlega certyfikacji, certyfikacja możliwa jest dla standardów, w których zawarte są jego wymagania (standard BRC FOOD, IFS FOOD, czy ISO 22000)

wdrożenie systemu HACCP jest również podstawowym elementem wymaganym przez międzynarodowe standardy bezpieczeństwa żywności takie, jak standard BRC FOOD, IFS FOOD, czy ISO 22000
 
                                                                        ...czytaj więcej o systemie HACCP
 

 

DOBRE PRAKTYKI, CZYLI CO TO JEST GMP i GHP?


GMP (Good Manufacturing Practice - Dobra Praktyka Produkcyjna)

jest to zestawienie instrukcji, dokumentów produkcyjnych obowiązujących w przedsiębiorstwie, które ukierunkowane są w szczególności na higienę produkcji i zapobieganie wytwarzaniu produktów nie spełniających wymagań jakościowych oraz zmienności cech produktów. Organizacja powinna określić zasady postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobu gotowego na każdym etapie procesu produkcji i kontroli, przez utrzymanie odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych wytwarzania, magazynowania oraz transportu produktów żywnościowych

 

GHP (Good Hygienic Practice - Dobra Praktyka Higieniczna)

działania, które firma zobowiązana jest podjąć oraz warunki higieniczne, które powinna zapewnić na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywności w celu zagwarantowania bezpieczeństwa wytwarzanych produktów żywnościowych. GHP obejmuje działania w zakresie higieny urządzeń, pomieszczeń, higieny osobistej pracowników, odzieży ochronnej, otoczenia zakładu, postępowania z odpadami, procesami DDD, programem mycia i dezynfekcji, utrzymaniem czystości w środkach transportu, itp.

 

SYNERGIAgroup to:

gwarancja pozytywnej certyfikacji

niskie koszty realizacji

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie systemu HACCP w Twojej Firmie

Kontakt

tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

 

 

DODATKOWA USŁUGA:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU HACCP

Przejęcie przez zewnętrzną firmę konsultingową funkcji, zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. HACCP

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji HACCP

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu HACCP na firmę zewnętrzną - firmę konsultingową

Usługa nadzoru nad systemem HACCP jako proces zewnętrzny

Czytaj więcej o usługach nadzoru

Zapoznaj się również z naszymi produktami online / szkoleniami online z serii ISO.ONLINE:

 

Dokumentacja HACCP - wzory dokumentów

wzorcowa Księga HACCP wraz ze wzorami formularzy, karty HACCP, plan HACCP,  wzory dokumentów do samodzielnego wdrożenia systemu HACCP w Twojej Firmie

  Dokumentacja HACCP

to startowy pakiet do samodzielnego wdrożenia systemu HACCP w firmie, który zawiera:

wzory procedur / instrukcji i formularzy w wersji edytowalnej do samodzielnego wdrożenia systemu HACCP w Twojej Firmie

zestaw dokumentów, które pozwolą Tobie w łatwy i szybki sposób efektywnie wdrożyć i nadzorować system HACCP w organizacji

Czytaj więcej

Szkolenie online system HACCP - jak wdrożyć HACCP? jak opracować dokumentację HACCP? 

szkolenie indywidualne realizowane samodzielnie w dowolnym czasie i miejscu, dokumentowanie i wdrożenie systemu HACCP

SZKOLENIE ONLINE HACCP W FORMIE FILMU VIDEO Z LEKTOREM

szkolenie obejmuje:

materiały szkoleniowe w formie nagrania video z lektorem, bezterminowy dostęp

dodatkowo darmowe konsultacje online z trenerem, podczas których rozwiejesz wszelkie wątpliwości, pojawiające się podczas samodzielnego studiowania materiałów szkoleniowych i samodzielnego wdrażania systemu HACCP

zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej (m.in. dotyczących analizy zagrożeń, planu HACCP, monitorowania, nadzorowania niezgodności), które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

Czytaj więcej

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW WDROŻENIOWYCHprojekty realizowane przez praktyków
SYNERGIAgroup to firma wdrażająca systemy zarządzania, którą tworzy zespół doświadczonych konsultantów, posiadamy doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja działań usprawniających procesy
wdrażając systemy zarządzania, wskazujemy optymalne rozwiązania, eliminujące zbędne czynności, dostosowane do zasobów Twojej firmy
 

niskie koszty realizacji projektu wdrożeniowego
atrakcyjność oferty cenowej przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

optymalny czas realizacji projektu wdrożeniowego
dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji projektu
działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego
na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu
wraz z certyfikacją, przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanego wdrożenia

SZKOLENIE HACCP

Zapoznaj się również z naszą ofertą szkoleniową w zakresie systemu HACCP:

Szkolenie online System HACCP - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć HACCP w firmie? Jak opracować dokumentację HACCP?

Zobacz szczegóły szkolenia

Szkolenie online System HACCP - zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) na co dzień

Zobacz szczegóły szkolenia

 

WDROŻENIA ISO / NADZORY ISO:
Wdrożenie / nadzór ISO 9001

Wdrożenie / nadzór ISO 22000

Wdrożenie / nadzór ISO 22716 / GMP Kosmetyczne

Wdrożenie / nadzór ISO 14001

Wdrożenie / nadzór FSSC 22000

Wdrożenie / nadzór BRC Food

Wdrożenie / nadzór BRC Packaging

Wdrożenie / nadzór BRC CP

Wdrożenie / nadzór BRC S&D

Wdrożenie / nadzór IFS Food

Wdrożenie / nadzór IFS Logistics

Wdrożenie / nadzór IFS HPC

Wdrożenie / nadzór IFS PACsecure

Wdrożenie / nadzór BIO / EKO / ORGANIC

Wdrożenie / nadzór UTZ, Rainforest Alliance

Wdrożenie / nadzór RSPO

Wdrożenie / nadzór ISO 45001

Wdrożenie / nadzór GMP

Wdrożenie / nadzór systemu zintegrowanego

Tworzymy SMART SYSTEM! 
 

Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.

Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.

Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.

Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.

 
SMART SYSTEM to:
 

S – solidne fundamenty pod budowę systemu – poznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja

M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania

A – autentyczny – system funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze

R – rozwojowy – system zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy

T – techniki działania – oferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem