Wdrożenie ISO 22000

 
 
 
 
 
 
 

WDROŻENIE ISO 22000:2018 - System zarządzania bezpieczeństwem żywności

System zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z wymaganiami normy ISO 22000 łączy elementy systemu zarządzania jakością (opartego na normie ISO 9001) z wymaganiami dotyczącymi systemu HACCP, obligatoryjnego przepisami prawnymi.
 
Rewizja normy ISO 22000. Nowe wydanie normy ISO 22000:2018
 
W czerwcu 2018 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała nowe wydanie normy ISO 22000. Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza zaktualizowana norma ISO 22000 to: zarządzanie ryzykiem w ujęciu całej organizacji, nie tylko w zakresie systemu HACCP; zasady PDCA obejmujące obszar zarządzania organizacją oraz wytyczne systemu HACCP, jasne wyjaśnienie różnic między pojęciami CCPs (Krytyczne Punkty Kontrolne), OPRPs (Operacyjne Programy Wstępne) i PRPs (Programy Wstępne).
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA STANDARDU

 

wymagania normy mogą być stosowane przez przedsiębiorstwa bez względu na typ działalności, wielkość, czy charakter dostarczanych produktów

 

podstawowym celem normy ISO 22000 jest zapewnienie dostarczania bezpiecznych produktów żywnościowych na każdym etapie ich przetwarzania

 

wdrożenie ISO 22000 w Organizacji pozwala na automatyczne spełnienie wymagań prawnych w zakresie systemu HACCP poprzez wprowadzenie w przedsiębiorstwie zasad systemu HACCP oraz zapewnienie ich przestrzegania w ramach nadzorowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności

 

norma ISO 22000 to międzynarodowy standard systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, który może być stosowany przez każdą firmę w całym łańcuchu produkcji żywności, w tym również dla producentów dodatków do żywności, opakowań i materiałów do kontaktu z żywnością, sprzętu czy środków czyszczących, dystrybutorów (magazyny, hurtownie), producentów wyposażenia maszyn i urządzeń, przedsiębiorstw handlowych, firm cateringowych, hoteli oraz firm transportowych

 

system zarządzania bezpieczeństwem żywności oparty na normie ISO 22000 łączy elementy systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 oraz elementy systemu HACCP i Dobrych Praktyk (Dobrej Praktyki Produkcyjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej i innych), obligatoryjnych przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce oraz UE

 

z uwagi na podobną strukturę normy ISO 22000 do innych norm z serii ISO, jej integracja z innymi systemami zarządzania opartymi o normy ISO jest prosta i łatwa do wdrożenia. W praktyce biznesowej norma ISO 22000 najczęściej integrowana jest z normą ISO 9001, czy ISO 14001. Wdrożenie ISO 22000 (systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności) w Organizacji może być realizowane niezależnie od innych standardów jakościowych, możliwe jest również połączenie tego systemu z innymi systemami już funkcjonującymi w Firmie.

 
 
KLUCZOWE ELEMENTY NORMY ISO 22000:2018

kontekst organizacji

przywództwo i planowanie (zaangażowanie kierownictwa, polityka bezpieczeństwa żywności, planowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, odpowiedzialność i uprawnienia)

wsparcie (zasoby ludzkie, infrastruktura, środowisko funkcjonowania procesów, nadzór nad udokumentowanymi informacjami, komunikacja, nadzór nad procesami zewnętrznymi)

działania operacyjne (programy wstępne PRP, analiza zagrożeń, plan HACCP, aktualizacja i weryfikacja, identyfikowalność, odwołania i wycofania wyrobu)

ocena efektów działania i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (nadzorowanie monitorowania i pomiarów, audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania, nadzór nad niezgodnością, działania korygujące, ciągłe doskonalenie)
 
 
 

spełnienie wymagań obowiązujących przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz higieny produkcji

minimalizacja ryzyka związanego z odpowiedzialnością prawną za produkt

zwiększenie bezpieczeństwa dostarczanych produktów żywnościowych, zmniejszenie ryzyka oraz redukcja kosztów związanych z reklamacjami, zwrotami, wycofaniem produktu z rynku

uporządkowanie działań, uzyskanie większej systematyzacji i standaryzacji w zakresie produkcji, dostarczania bezpiecznych produktów

poprawa komunikacji z innymi organizacjami w ramach łańcucha żywnościowego, współpracy z Kontrahentami

poprawa wizerunku Firmy na rynku, zwiększenie zaufania Klientów oraz Kontrahentów, jak również jednostek urzędowej kontroli żywności i innych organów nadzoru

dostarczenie obiektywnego dowodu, że system zarządzania funkcjonujący w Twojej Organizacji jest zgodny z wymaganiami międzynarodowych norm oraz podlega ciągłemu doskonaleniu

zmniejszenie liczby audytów drugiej strony przeprowadzanych przez Klientów, zwiększenie wiarygodności Firmy u swoich Klientów
 
 

PROCES WDRAŻANIA NORMY ISO 22000 realizowany przez SYNERGIAgroup

 
Audyt zerowy – wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań normy ISO 22000 (np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, funkcjonujących procesów, dokumentacji, sposobów nadzoru)

Optymalizacja procesów – dokonanie wstępnego opisu procesów oraz opracowanie wstępnych wersji procedur, identyfikacja rozwiązań optymalizacyjnych działania systemowe

Szkolenia wstępne - przekazanie pracownikom Twojej firmy podstawowej wiedzy z zakresu normy ISO 22000 niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania systemu

Opracowanie niezbędnej dokumentacji systemowej – opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez normę ISO 22000 indywidualnie dla potrzeb Twojej Organizacji bez zbędnej biurokracji

Zatwierdzenie dokumentacji przez organizację oraz jej wdrożenie do stosowania - zatwierdzenie dokumentacji systemowej przez Najwyższe Kierownictwo Firmy oraz zapoznanie z nią pracowników Organizacji, podejmowanie działań kontrolnych w zakresie prawidłowego wdrożenia dokumentacji przez poszczególne komórki organizacyjne

Weryfikacja wdrożonego systemu zarządzania - sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania normy ISO 22000 oraz czy jest gotowy do certyfikacji, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, organizacja przeglądu systemu zarządzania

Audyt certyfikujący - wsparcie merytoryczne podczas audytu certyfikującego oraz w ustaleniu wszystkich spraw związanych z procesem certyfikacji

Doradztwo po certyfikacji - zapewnienie Twojej Firmie bezpłatnych usług doradczych w zakresie wdrożonego systemu zarządzania przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego

Ocena skuteczności realizowanego projektu wdrożeniowego - ocena efektywności naszych wdrożeń w ujęciu długofalowym stanowi nieodzowny element realizowanych przez nas projektów wdrożeniowych, za pomocą którego weryfikujemy realizację założeń projektów oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące

SYNERGIAgroup to:


gwarancja pozytywnej certyfikacji

niskie koszty realizacji

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

 

 

Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

Nasza oferta wdrożeniowa obejmuje pełny zakres działań w ramach wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem żywnosci zgodnego z wymaganiami normy ISO 22000:2018
 
  Nasza metodyka wdrożeniowa oparta na zasadzie zarządzania projektami gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie SZBŻ w Twojej Firmie
 
Czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia może być krótszy niż 3 miesiące
 
Zaangażowanie pracowników Twojej Firmy ograniczone do minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji), nie tworzymy zbędnych, niepotrzebnych dokumentów
 
Zapoznaj się również z naszą metodyką realizacji projektów wdrożeniowych w zakresie systemów zarządzania
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnego z normą ISO 22000:2018 w Twojej Firmie

Tworzymy SMART SYSTEM! 


Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.


SMART SYSTEM to:


S – solidne fundamenty pod budowę systemupoznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentycznysystem funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowysystem zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działaniaoferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)
 
 

Kontakt

tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

 
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi usługami:
 
  • Systemy zarządzania: wdrażanie systemów zarządzania, nadzorowanie / outsourcing pełnomocnik / audyty wewnętrzne, audyty dostawców, dostosowywanie systemów do wymagań klienta (sieci handlowych), doskonalenie / standaryzacja pracy / optymalizacja procesów, szkolenia
  • BHP : doradztwo w zakresie bhp, opracowanie dokumentacji powypadkowej, pomoc w zakresie dostosowania stanowisk pracy do wymagań bhp, prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, szkolenia w zakresie bhp, ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
  • DDD
  • Ochrona mienia
  • Usługi porządkowe
  • Środki czystości
 
 

Tel. 601 837 351 

biuro@synergiagroup.eu

Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                         Mapa strony
 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem