Jak uzyskać certyfikat BIO / EKO / ORGANIC? Certyfikat żywności ekologicznej

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ BIO / EKO / ORGANIC?
CZYLI WDROŻENIE SYSTEMU CERTYFIKACJI ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ REALIZOWANE PRZEZ NASZ ZESPÓŁ
 
Przy realizacji naszych projektów wdrożeniowych w zakresie systemu certyfikacji żywności ekologicznej zapewniamy:

 

GWARANCJĘ UZYSKANIA CERTYFIKATU

dzięki wypracowanej metodyce działania w zakresie wdrażania systemów zarządzania możemy zagwarantować 100% skuteczności projektu wdrożeniowego wraz z pozytywnym wynikiem audytu certyfikującego

 

BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW

zapewniamy przejrzystość działania, podana w ofercie cena projektu zawiera wszystkie koszty, w tym koszty dojazdów i pobytów konsultanta, nie naliczamy żadnych dodatkowych opłat

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE ONLINE

zapewniamy bezpłatne usługi doradcze (telefoniczne lub mailowe) w zakresie wdrożonego systemu zarządzania w trakcie trwania projektu oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu projektu wdrożeniowego

 

MINIMALNY NAKŁAD PRACY TWOJEJ FIRMY

opracowujemy całą niezbędną dokumentację, po stronie Klienta leży jedynie udzielenie informacji dotyczącej działalności organizacji i funkcjonujących procesów oraz weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności z działaniami Firmy

 
DZIAŁANIA, KTÓRE WYKONUJEMY W RAMACH WDROŻENIA SYSTEMU CERTYFIKACJI BIO/EKO/ORGANIC:
1. AUDYT ZEROWY
 
wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań systemu certyfikacji BIO/EKO/ORGANIC

podczas audytu zerowego:

wskazujemy obszary wymagające nadzoru, np. w zakresie procesu produkcji, dokumentacji

doradzamy, jaki powinien być układ pomieszczeń, sposób ustawienia linii produkcyjnej, przepływ produktów w celu zapobiegania krzyżowania się dróg surowców, opakowań, produktów, odpadów, aby zapewnić identyfikację produktu i spełnić wymagania systemu certyfikacji BIO/EKO/ORGANIC

2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ
 
opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez system certyfikacji BIO/EKO/ORGANIC

dokumenty systemowe:

opracowane indywidualnie dla Twojej firmy

odnoszące się do działań, które faktycznie mają miejsce w Twojej organizacji

zintegrowane z dokumentacją dotychczas obowiązującą w organizacji

bez zbędnej biurokracji, liczba dokumentów ograniczona do niezbędnego minimum. W systemach zarządzania ważna jest jakość wykonywanej pracy, a nie ilość uzupełnianych dokumentów. Przy opracowywaniu dokumentacji kierujemy się zasadą, że jeżeli możemy udokumentować określone działania za pomocą jednego dobrego formularza, nie traćmy czasu na uzupełnianie kilku zbędnych dokumentów

3. OMÓWIENIE DOKUMENTACJI
/ SZKOLENIE
 
omówienie dokumentacji wspólnie
z pracownikami Twojej firmy oraz szkolenie dla pracowników

podczas szkolenia:

omawiamy opracowaną dokumentację wspólnie z pracownikami Twojej firmy

wskazujemy działania, które należy wdrożyć w celu prawidłowego działania systemu zarządzania

przedstawiamy praktyczne zastosowania, które znamy z doświadczenia z pracy w firmach produkcyjnych

szkolenia dostosowane merytorycznie do grupy szkoleniowej (szkolenia dla kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla, szkolenia dla pracowników działów produkcyjnych)

4. AUDYT CERTYFIKUJĄCY
 
uzyskanie akredytowanego certyfikatu BIO/EKO/ORGANIC dla Twojej Firmy

udział konsultanta SYNERGIAgroup w audycie certyfikującym to:

wsparcie merytoryczne w uzyskaniu akredytowanego certyfikatu

komunikacja z akredytowaną jednostką certyfikującą (pomoc w ustaleniu wszystkich spraw związanych z certyfikacją)

5. DORADZTWO
PO CERTYFIKACJI
 
pakiet bezpłatnych usług doradczych
po zakończonym projekcie

doradztwo po certyfikacji to:

bezpłatne usługi doradcze w formie online (mailowe lub telefoniczne) w zakresie wdrożonego systemu zarządzania przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego

 
DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NASZYM ZESPOŁEM?

 

jesteśmy praktykami, którzy patrzą na systemy zarządzania od strony zarządzania produkcją, kontroli jakości i innych procesów funkcjonujących w organizacji

 

w trakcie wdrażania systemu wskazujemy indywidualne rozwiązania na spełnienie wymagań standardu dostosowane do Twojej firmy, uwzględniając stan infrastruktury, wyposażenia, kompetencje poszczególnych pracowników

 

kierownictwo firmy posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach produkcyjnych
w branży spożywczej oraz kierunkowe wykształcenie wyższe trzeciego stopnia,
co przekłada się na bardzo dobrą znajomość branży i efektywność realizowanych projektów

 

nasza metodyka wdrożeniowa oparta jest na zasadzie zarządzania projektami, co gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie SZ w Twojej Firmie

 

czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia możemy skrócić do mniej niż
3 miesięcy, jednak jest to uzależnione m.in. od wielkości i specyfiki działalności Twojej Firmy

 

czas pracowników Twojej Firmy przeznaczony na wdrożenie systemu możemy ograniczyć do niezbędnego minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji)

PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE CERTYFIKACJI BIO/EKO/ORGANIC:

BIO / EKO / ORGANIC – Certyfikacja produktów ekologicznych


Certyfikacja żywności ekologicznej pozwala na wyróżnienie żywności, która wyprodukowana jest według ściśle określonych zasad, a cały proces jej powstawania jest kontrolowany. Za jakość żywności ekologicznej odpowiedzialny jest jej producent oraz jednostka kontrolująca proces produkcji. Wdrożenie odpowiednich zasad zgodnych z wymaganiami prawnymi w zakresie produkcji żywności ekologicznej umożliwia uzyskanie certyfikatu produktów ekologicznych.

Założenia rolnictwa ekologicznego:
 
 
Podstawowe zasady przetwarzania produktów ekologicznych (BIO / EKO / ORGANIC):

określone kryteria postępowania z produktami ekologicznymi stosuje się w celu zachowania pierwotnej jakości ekologicznych surowców rolnych

w przetwarzaniu tych produktów dozwolone są jedynie tradycyjne metody obróbki (metody mechaniczne, fizyczne, fermentacyjne)

wyeliminowanie ze stosowania syntetycznych dodatków i substancji wspomagających takich, jak barwniki, emulgatory, stabilizatory, konserwanty, przeciwutleniacze, substancje powlekające i in. W załączniku VIII rozporządzenia Komisji 889/2008 wskazane są dozwolone substancje dodatkowe, które mogą być stosowane w ekologicznej produkcji żywnościzabronione jest stosowanie produktów GMO oraz napromienianie żywności

produkty ekologiczne powinny być transportowane w oznaczonych i zamkniętych opakowaniach.  W przypadku transportu produktów luzem niezbędny jest system kontroli między poszczególnymi podmiotami oraz ewidencja ładunków transportowych

oznaczenie produktów jako pochodzące z produkcji ekologicznej możliwe jest wówczas, jeśli zawierają one w swoim składzie co najmniej 95% składników eko-rolniczych. Ponadto w ramach pozostałych 5% składników mogą być stosowane wyłącznie produkty wymienione w załączniku IX do rozporządzenia 889/2008. W przypadku kiedy udział składników certyfikowanych jest mniejszy niż 95%, dopuszczalne jest ich podanie w składzie surowcowym jako łączna procentowa zwartość w masie składników pochodzenia ekologicznego.

Jak uzyskać certyfikat BIO / EKO / ORGANIC, czyli szczegółowe wymagania w zakresie produkcji żywności ekologicznej:

WYDZIELENIE PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ

należy zapobiegać na każdym etapie przetwarzania produktów BIO ich zmieszaniu z produktami konwencjonalnymi poprzez prowadzenie równoległej produkcji ekologicznej oraz rozgraniczanie tych produktów w sposób przestrzenny (osobne linie technologiczne lub odrębne obiekty produkcyjne) lub czasowy (prowadzenie produkcji ekologicznej i konwencjonalnej w różnych terminach przy udokumentowanym czyszczeniu maszyn i urządzeń przed uruchomieniem produkcji ekologicznej)

ZASTOSOWANE SUROWCE

surowce stosowane do produkcji ekologicznej muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności z wymogami rolnictwa ekologicznego (dopuszczalne jest stosowanie surowców konwencjonalnych wskazanych w załączniku IX do rozporządzenia 889/2008)

TECHNOLOGIA PRODUKCJI

możliwość stosowania prawie wszystkich klasycznych metod przetwórstwa takich, jak: metody mechaniczne, termiczne i fermentacyjne

zabronione jest z kolei napromienianie produktów promieniami jonizującymi, wykorzystywanie produktów GMO i ich pochodnych, chemiczna obróbka produktów żywnościowych, otrzymywanie żywności z izolowanych składników żywnościowych

SUBSTANCJE DODATKOWE

mogą być stosowane tylko te substancje dodatkowe, które wymienione zostały w załączniku VIII do rozporządzenia 889/2008

PRZECHOWYWANIE PRODUKTÓW BIO

należy właściwie oznaczać  oraz fizycznie rozdzielać produkty ekologiczne od konwencjonalnych w celu wyeliminowania ryzyka zmieszania obu rodzajów produktów

niezbędna jest również odpowiednia identyfikacja wszystkich produktów zarówno pakowanych, jak i produktów luzem

TRANSPORT

wyłącznie w zamkniętych i oznakowanych opakowaniach lub jednostkach transportowych

niezbędna dokumentacja identyfikująca nadawcę i jego jednostkę certyfikującą, odbiorcę i status towaru

MATERIAŁY OPAKOWANIOWE

sposób zamykania opakowań wskazujący, że nie dokonano otwarcia i udostępnienia zawartości

DOKUMENTACJA PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ

prowadzona w celu udokumentowania przepływu produktów ekologicznych na każdym etapie ich przetwarzania z możliwością identyfikacji wstecz do dostawców surowców

należy prowadzić ewidencję w zakresie bilansu surowce – produkty, t. j. stan zapasów surowców oraz rejestry zakupów poszczególnych surowców ze wskazaniem poszczególnych dostawców, wykaz wyprodukowanych asortymentów, ewidencja sprzedaży oraz bieżących zapasów magazynowych produktów
 
DOKUMENTACJA PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ powinna zawierać m. in. następujące dokumenty:

 

wykaz planowanych dostawców surowców pochodzących z rolnictwa ekologicznego wraz z kopiami certyfikatów dostawców

 

wzory dokumentów potwierdzających przepływ produktów ekologicznych (od zakupu surowców do sprzedaży produktów) oraz raporty produkcyjne ze wskazaniem partii wytwarzanych produktów

 

projekty etykiet produktów objętych certyfikacją

 

opis przedsięwzięcia z uwzględnieniem rozdziału produkcji ekologicznej od przetwórstwa konwencjonalnego

 

wykaz produktów objętych certyfikacją

 

receptury (skład surowcowy + udział surowców w produkcie gotowym)

 
Certyfikacja produktów BIO, czyli poświadczenie zgodności z kryteriami produkcji ekologicznej
 
Proces certyfikacji żywności ekologicznej obejmuje następujące etapy:
 

zgłoszenie do jednostki certyfikującej wniosku o podjęcie działalności w zakresie produkcji ekologicznej oraz wniosku o certyfikację

weryfikacja dokumentacji pokontrolnej oraz podjęcie decyzji o przyznaniu certyfikatu

przeprowadzenie inspekcji (oceny) przez jednostkę certyfikującą

nadzór w okresie ważności wystawionego certyfikatu

SYNERGIAgroup to:

gwarancja pozytywnej certyfikacji

niskie koszty realizacji

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

 
Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie systemu certyfikacji BIO/EKO/ORGANIC w Twojej Firmie
 

Kontakt

tel.: 601 837 351

e-mail: biuro@synergiagroup.eu

 

 

 
Zapoznaj się również z naszymi produktami online z serii ISO.ONLINE:
Konsultacje online na żywo z trenerem z zakresu wymagań certyfikacji żywności ekologicznej

Wzory procedur i formularzy do samodzielnego wdrożenia systemu HACCP w Twojej Firmie

Szkolenie indywidualne - realizowane samodzielnie w dowolnym miejscu i czasie - dokumentowanie i wdrażanie systemu HACCP

Szkolenie online (webinarium otwarte) z zakresu systemu certyfikacji BIO/EKO/ORGANIC - praktyczne omówienie wymagań standardu, liczne przykłady praktyczne

Zobacz szczegóły szkolenia

Sprawdź najbliższy termin!

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW
 

projekty realizowane przez praktyków
posiadamy doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja działań usprawniających procesy
wskazujemy optymalne rozwiązania, eliminujące zbędne czynności, dostosowane do zasobów Twojej firmy
 

niskie koszty realizacji projektu
atrakcyjność oferty cenowej przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

optymalny czas realizacji projektu
dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego
na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu
wraz z certyfikacją, przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanego wdrożenia

Tworzymy SMART SYSTEM! 
 
Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.
 
SMART SYSTEM to:
 
S – solidne fundamenty pod budowę systemu – poznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentyczny – system funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowy – system zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działania – oferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)

Zapoznaj się również z naszą ofertą szkoleniową w zakresie certyfikacji żywności ekologicznej:

 

Certyfikat BIO / EKO / ORGANIC dla Twoich produktów. Poznaj zasady produkcji żywności ekologicznej - wymagania systemu, zasady certyfikacji

Zobacz szczegóły szkolenia

 

Inne systemy zarządzania, w ramach których realizujemy projekty wdrożeniowe:

Wdrożenie / nadzór ISO 9001

Wdrożenie / nadzór ISO 22000

Wdrożenie / nadzór ISO 22716 / GMP Kosmetyczne

Wdrożenie / nadzór ISO 14001

Wdrożenie / nadzór systemu HACCP

Wdrożenie / nadzór BRC Food

Wdrożenie / nadzór BRC Packaging

Wdrożenie / nadzór BRC CP

Wdrożenie / nadzór IFS Food

Wdrożenie / nadzór IFS Logistics

Wdrożenie / nadzór IFS HPC

Wdrożenie / nadzór IFS PACsecure

Wdrożenie / nadzór UTZ, Rainforest Alliance

Wdrożenie / nadzór RSPO

Wdrożenie / nadzór ISO 45001

GMP

Systemy zintegrowane

 
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem