Jak uzyskać certyfikat BRC CP? / Wdrożenie standardu BRC CP / Nadzór / Dokumentacja BRC CP dla produktów nieżywnościowych

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wdrożenie BRC CP (BRC produkty nieżywnościowe) - Międzynarodowy standard bezpieczeństwa i jakości dla produktów nieżywnościowych

Standard BRC CP zawiera wymagania dla produktów nieżywnościowych. Dedykowany jest dla firm, które zajmują się produkcją produktów nieżywnościowych takich, jak np. produkty higieniczne, produkty do pielęgnacji ciała, produkty gospodarstwa domowego. Z uwagi na duży zasięg i różnorodność produktów, które obejmuje standard BRC CP został on podzielony na 2 oddzielne standardy BRC CP: Standard BRC CP dotyczący produktów nieżywnościowych ogólnego przeznaczenia (Standard BRC Consumer Products General Merchandise), oraz standard BRC CP dedykowany dla produktów nieżywnościowych przeznaczonych do pielęgnacji ciała i gospodarstwa domowego (Standard BRC Consumer Products Personal Care and Household). Wydanie 4 standardu BRC CP, które zostało opublikowane w 2016r. zostało całkowicie zmienione w porównaniu do jego poprzednich wersji. Celem wprowadzenia zmian w wydaniu 4 standardu BRC CP było m.in. uznanie różnorodności produktów, które obejmuje standard BRC CP, uproszczenie wymagań i terminologii w celu ułatwienia ich zrozumienia i stosowania, rozszerzenie zakresu o produkty przeznaczone do sprzedaży hurtowej oraz komponenty/surowce. W wydaniu 4 standardu BRC BP wprowadzono rozróżnienie na poziom podstawowy i wyższy, aby zachęcić organizacje do ciągłego doskonalenia. Organizacja może uzyskać certyfikat BRC CP na poziomie podstawowym lub na poziomie wyższym. Umożliwia to zarówno elastyczność, która odzwierciedla potrzeby klientów w zależności od sektora produktów i ryzyka związanego z produktem/marką, jak i zapewnia wyraźną ścieżkę ciągłego rozwoju. Standard BRC CP koncentruje się na tym, aby produkować bezpieczne, legalne produkty zgodnie z wymaganiami jakościowymi klienta. Standard BRC CP określa ramy dla zarządzania bezpieczeństwem, integralnością, legalnością i jakością produktów nieżywnościowych.

Do kluczowych elementów standardu BRC CP zaliczyć można zaangażowanie kierownictwa, skuteczny proces testowania produktów i pobierania próbek oraz ocenę ryzyka związanego z produktem w celu zapewnienia, że projekt produktu jest bezpieczny i zgodny z prawem przed jego wyprodukowaniem. Ocena ryzyka procesowego stanowi narzędzie, które powinno zagwarantować, że potencjalne problemy w produkcji produktów zostały zrozumiane i są skutecznie zarządzane. Istotnym elementem standardu BRC CP są również aspekty odnoszące się do właściwego utrzymania zakładu i środowiska produkcyjnego w celu zapewnienia, że sa one odpowiednie do produkcji i ochrony produktów przed zanieczyszczeniami.

Certyfikat BRC CP uznawany jest na całym świecie za potwierdzenie, że dostarczane produkty są bezpieczne, legalne i o uzgodnionej jakości. Wdrożenie BRC CP w firmie i uzyskanie certyfikatu BRC CP może przyczynić się z jednej strony do zwiększenia zaufania klientów, otwierając nowe możliwości rynkowe, z drugiej zaś do poprawy bezpieczeństwa produktów i tym samym ograniczenia liczby wycofywanych produktów z rynku, zmniejszenia liczby reklamacji.

Jak wdrożyć BRC CP w firmie? Jak uzyskać certyfikat BRC CP?

W ramach wdrożenia standardu BRC CP niezbędne jest określenie zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu, czyli zdefiniowanie jakie produkty będą podlegać pod wymagania standardu BRC CP. W następnej kolejności niezbędne jest opracowanie odpowiedniej dokumentacji systemu BRC CP, czyli procedur systemowych i procesowych, instrukcji operacyjnych, formularzy. Dokumentacja systemu BRC CP opisuje zasady postępowania w poszczególnych obszarach działania w firmie tak, aby postępowanie to było zgodne z wymaganiami standardu BRC CP. Kolejne działania to zapoznanie wszystkich pracowników z nowymi regulacjami, wynikającymi z wdrożenia standardu BRC CP poprzez realizację szkoleń dla pracowników. Szkolenia powinny być dopasowane do odpowiedzialności pracowników, np. szkolenia dedykowane dla kadry zarządzającej oraz szkolenia dedykowane dla pracowników szeregowych. Po wprowadzeniu procedur i instrukcji do stosowania, przeszkoleniu pracowników wykonujemy weryfikację systemu BRC CP, czyli przeprowadzamy tzw. audyt wewnętrzny na zgodność z wymaganiami standardu BRC CP. Poprzez audyt wewnętrzny potwierdzamy zgodność wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu z wymaganiami standardu BRC CP. W przypadku stwierdzenia niezgodności w danym obszarze mamy czas na wprowadzenie odpowiednich korekcji do procesów i działań przed audytem certyfikującym. Na podstawie pozytywnego wyniku audytu certyfikującego organizacja otrzymuje certyfikat BRC CP.

JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT BRC CP?

CZYLI WDROŻENIE STANDARDU BRC CP REALIZOWANE PRZEZ NASZ ZESPÓŁ

Przy realizacji naszych projektów wdrożeniowych w zakresie standardu BRC CP zapewniamy:

 

GWARANCJĘ UZYSKANIA CERTYFIKATU

dzięki wypracowanej metodyce działania w zakresie wdrażania systemów zarządzania możemy zagwarantować 100% skuteczności projektu wdrożeniowego wraz z pozytywnym wynikiem audytu certyfikującego BRC CP

 

BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW

zapewniamy przejrzystość działania, podana w ofercie cena projektu wdrożenia BRC CP zawiera wszystkie koszty, w tym koszty dojazdów i pobytów konsultanta, nie naliczamy żadnych dodatkowych opłat

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE ONLINE

zapewniamy bezpłatne usługi doradcze (telefoniczne lub mailowe), pomoc oraz wsparcie merytoryczne w zakresie wdrożonego systemu BRC CP w trakcie trwania projektu oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu projektu wdrożenia standardu BRC CP w Twojej firmie

 

MINIMALNY NAKŁAD PRACY TWOJEJ FIRMY

opracowujemy całą niezbędną dokumentację systemu BRC CP, po stronie Klienta leży jedynie udzielenie informacji dotyczącej działalności organizacji i funkcjonujących procesów oraz weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności z działaniami Firmy

Wdrożenie BRC CP w Twojej firmie

DZIAŁANIA, KTÓRE WYKONUJEMY W RAMACH WDROŻENIA STANDARDU BRC CP (Consumer Products / Produkty nieżywnościowe):

1. AUDYT ZEROWY
 
wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań standardu BRC CP

podczas audytu zerowego:

wskazujemy obszary wymagające poprawy, np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, dokumentacji, sposobów nadzoru

doradzamy, jaki powinien być układ pomieszczeń, sposób ustawienia linii produkcyjnej, przepływ produktów w celu zapobiegania krzyżowania się dróg surowców, opakowań, produktów, odpadów oraz jakie warunki higieniczne należy zastosować, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu i spełnić wymagania standardu BRC CP

2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ BRC CP
 
opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez standard BRC CP

dokumenty systemowe:

opracowane indywidualnie dla Twojej firmy

odnoszące się do działań, które faktycznie mają miejsce w Twojej organizacji

zintegrowane z dokumentacją dotychczas obowiązującą w organizacji

bez zbędnej biurokracji, liczba dokumentów ograniczona do niezbędnego minimum. W systemach zarządzania ważna jest jakość wykonywanej pracy, a nie ilość uzupełnianych dokumentów. Przy opracowywaniu dokumentacji kierujemy się zasadą, że jeżeli możemy udokumentować określone działania za pomocą jednego dobrego formularza, nie traćmy czasu na uzupełnianie kilku zbędnych dokumentów

3. OMÓWIENIE DOKUMENTACJI
/ SZKOLENIE BRC CP
 
omówienie dokumentacji BRC CP wspólnie z pracownikami Twojej firmy oraz szkolenie ogólne dla pracowników

podczas szkolenia:

omawiamy opracowaną dokumentację wspólnie z pracownikami Twojej firmy

wskazujemy działania, które należy wdrożyć w celu prawidłowego działania systemu BRC CP

przedstawiamy praktyczne zastosowania, które znamy z doświadczenia z pracy w firmach produkcyjnych

szkolenia dostosowane merytorycznie do grupy szkoleniowej (szkolenia dla kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla, szkolenia dla pracowników działów produkcyjnych)

4. SZKOLENIE
DLA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH BRC CP

 
szkolenie na Audytora wewnętrznego BRC CP dla wyznaczonych pracowników wraz z potwierdzeniem kwalifikacji

uczestnicy szkolenia:

zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu wg wymagań standardu BRC CP wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji (wystawienie certyfikatu Audytora wewnętrznego)

zdobędą umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami wewnętrznymi w organizacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011:2018, w szczególności umiejętności związane z planowaniem audytów, ich przygotowaniem przy uwzględnieniu występujących w procesach ryzyk i szans, przeprowadzaniem audytów oraz ich dokumentowaniem wraz z oceną ich skuteczności

w trakcie szkolenia uzyskają możliwość praktycznego przećwiczenia wszystkich etapów audytowania: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności

5. AUDYT WEWNĘTRZNY
I PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA
 
sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania standardu BRC CP oraz czy jest gotowy do certyfikacji

podczas audytu wewnętrznego:

szukamy zgodności funkcjonującego systemu BRC CP, ale też wskazujemy nieprawidłowości, jeżeli takie występują i możliwości do doskonalenia

przeprowadzamy analizę zidentyfikowanych błędów oraz identyfikujemy ich przyczyny wspólnie z pracownikami Twojej Firmy tak, aby możliwa była ich eliminacja jeszcze przed audytem certyfikującym

sporządzamy dokumentację z audytu (raport z audytu wewnętrznego)

6. AUDYT CERTYFIKUJĄCY
 
uzyskanie akredytowanego certyfikatu BRC CP dla Twojej Firmy

udział konsultanta SYNERGIAgroup w audycie certyfikującym to:

wsparcie merytoryczne w uzyskaniu akredytowanego certyfikatu BRC CP

komunikacja z akredytowaną jednostką certyfikującą (pomoc w ustaleniu wszystkich spraw związanych z certyfikacją BRC CP)

7. DORADZTWO
PO CERTYFIKACJI
 
pakiet bezpłatnych usług doradczych
po zakończonym projekcie wdrożenia BRC CP w Twojej firmie

doradztwo po certyfikacji to:

bezpłatne usługi doradcze w formie online (mailowe lub telefoniczne) w zakresie wdrożonego systemu BRC CP przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego

Ile trwa wdrożenie BRC CP? Ile kosztuje wdrożenie systemu BRC CP?

Czas wdrożenia standardu BRC CP w firmie zależy od wielu czynników, przede wszystkim uwarunkowany jest wielkością organizacji, specyfiką jej działalności oraz złożonością procesów, które w niej zachodzą. Istotnym elementem wpływającym na czas wdrożenia BRC CP jest również stan infrastruktury i stan środowiska produkcyjnego, które niejednokrotnie wymagają dostosowania pod względem higienicznym do wymagań standardu BRC CP. Wdrożenie BRC CP trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu miesięcy w zależności od organizacji.

Na koszty wdrożenia systemu BRC CP wpływ ma również szereg czynników, wśród których możemy wymienić np. wielkość organizacji czy liczbę lokalizacji, w których realizowany jest projekt. Każdy projekt wdrożenia BRC CP wyceniany jest indywidualnie. Jeśli chcesz otrzymać indywidualną wycenę projektu wdrożenia BRC CP w Twojej firmie wraz z czasowym harmonogramem działań zapraszamy do kontaktu.

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NASZYM ZESPOŁEM PRZY WDROŻENIU BRC CP?

Jesteśmy firmą konsultingową, którą tworzy zespół doświadczonych audytorów i trenerów z zakresu systemów zarządzania. Zajmujemy się kompleksowym doradztwem w zakresie takich systemów zarządzania takich, ISO, BRC, IFS, HACCP, UTZ, RSPO i BIO. Specjalizujemy się w zakresie usług obejmujących całościową realizację projektów wdrożeniowych łącznie ze wsparciem merytorycznym podczas audytu certyfikującego oraz bezpłatnymi konsultacjami po certyfikacji. Zapewniamy bieżące doradztwo, pomoc, wsparcie merytoryczne oraz szkolenia tematyczne z zakresu systemów zarządzania.

Zespół SYNERGIAgroup - dowiedz się więcej, co nas wyróżnia na tle innych firm wdrażających systemy zarządzania

 

jesteśmy praktykami, którzy patrzą na system BRC CP od strony zarządzania produkcją, kontroli jakości i innych procesów funkcjonujących w organizacji

 

w trakcie wdrożenia systemu BRC CP wskazujemy indywidualne rozwiązania na spełnienie wymagań standardu dostosowane do Twojej firmy, uwzględniając stan infrastruktury, wyposażenia, kompetencje poszczególnych pracowników

 

kierownictwo firmy posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach produkcyjnych oraz kierunkowe wykształcenie wyższe trzeciego stopnia, co przekłada się na bardzo dobrą znajomość branży i efektywność realizowanych projektów

 

nasza metodyka wdrożeniowa oparta jest na zasadzie zarządzania projektami, co gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie BRC CP w Twojej Firmie

 

czas wdrożenia BRC CP dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia możemy skrócić do mniej niż 3 miesięcy, jednak jest to uzależnione m.in. od wielkości i specyfiki działalności Twojej Firmy

 

czas pracowników Twojej Firmy przeznaczony na wdrożenie BRC CP możemy ograniczyć do niezbędnego minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane
z opracowaniem dokumentacji)

CO TO JEST STANDARD BRC CP?

BRC Consumer Products – międzynarodowy standard BRC dla produktów nieżywnościowych

 
Standard BRC Consumer Products dotyczy certyfikacji produktów nieżywnościowych, określa wymagania dla produkcji i dostarczania produktów w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa, legalności oraz powtarzalnej jakości. Standard zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktów nieżywnościowych. Potwierdzenie zgodności z wymaganiami standardu BRC CP poprzez certyfikację systemu pozwala na uzyskanie gwarancji, że dostarczane produkty spełniają zarówno obowiązujące wymagania prawne, jak również oczekiwania klientów, w szczególności sieci handlowych.

Jakie są podstawowe wymagania i założenia standardu BRC CP?

standard BRC CP to przede wszystkim: oparte na ryzyku podejście do spełnienia wymagań, zapewnienie, że standard spełnia najbardziej aktualne oczekiwania stron zainteresowanych, ukierunkowanie na ciągłe doskonalenie systemu, wprowadzenie dwóch poziomów certyfikacji (poziom podstawowy oraz wyższy), skuteczna komunikacja z klientami, obszerny zakres certyfikacji obejmujący producentów, firmy zajmujące się pakowaniem, dostawców surowców oraz komponentów, jak również przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą hurtową, dodatkowe dobrowolne moduły wymagań w celu spełnienia regionalnych oraz specyficznych wymagań klientów i tym samym zredukowania liczby audytów przeprowadzanych w danej organizacji

standard BRC CP wyróżnia podział na wymagania dotyczące produktów do higieny osobistej i produktów gospodarstwa domowego oraz na wymagania dotyczące pozostałych produktów. Ponadto standard może być certyfikowany na dwóch dostępnych poziomach: podstawowym oraz wyższym; wymagania dotyczące produktów do higieny osobistej oraz produktów gospodarstwa domowego odnoszą się do wyrobów, które wymagają zachowania większej higieny w procesie produkcji, należą tutaj takie produkty, jak: kosmetyki, produkty higieniczne, czy środki czystości; z kolei kategoria pozostałych produktów odnosi się do wyrobów takich, jak zabawki, sprzęt elektroniczny, meble, tekstylia czy biżuteria

filarami standardu BRC CP są zarządzanie ryzykiem oraz zasady GMP, celem standardu jest dostarczanie do końcowych odbiorców bezpiecznych, legalnych produktów o gwarantowanej powtarzalnej jakości

standard BRC CP jest kompatybilny z innymi systemami zarządzania takimi, jak ISO 9001 czy ISO 22716 (GMP dla branży kosmetycznej), co sprawia, że integracja systemów jest prosta i szybka, organizacja spełniająca wymagania normy ISO 9001 czy ISO 22716 spełniać będzie również znaczną część kryteriów określonych w standardzie BRC CP

KLUCZOWE WYMAGANIA STANDARDU BRC CP:


  1. zaangażowanie kierownictwa – zapewnienie bezpieczeństwa, legalności oraz wymaganego poziomu jakościowego dostarczanych produktów możliwe poprzez zaangażowanie wszystkich obszarów organizacji (produkcja, inżynieria, dystrybucja, zarządzanie, zakupy, zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym szkolenia)
  2. ocena ryzyka w zakresie produktu i procesów (analiza ryzyka związanego z zamierzonym i niezamierzonym użyciem produktu przez ostatecznego konsumenta, zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem poprzez systematyczne działania)
  3. system zarządzania jakością – udokumentowane polityki oraz procedury działania w celu spełnienia wymagań standardu, zapewnienie odpowiednich warunków operacyjnych i środowiskowych niezbędnych do dostarczania bezpiecznych i legalnych produktów
  4. wymagania fundamentalne / podstawowe (wymagania krytyczne w celu efektywnego wdrożenia standardu BRC CP): zaangażowanie kierownictwa oraz ciągłe doskonalenie, zarządzanie ryzykiem produktu, kontrola i zatwierdzenie surowców, komponentów oraz materiałów opakowaniowych, działania korygujące oraz zapobiegawcze, identyfikowalność,  przepływ produktu i segregacja, utrzymanie porządku i higieny, badania laboratoryjne i kontrola produktu, kontrola operacji, kompetencje i szkolenia
 

PODSTAWOWE ELEMENTY STANDARDU BRC CP:

 
zaangażowanie kierownictwa (odpowiedzialność kierownictwa, ciągłe doskonalenie, struktura organizacyjna, odpowiedzialności)
 
zarządzanie ryzykiem produktu (wymagania dotyczące legalności i bezpieczeństwa produktu, ocena ryzyka, znakowanie produktu, materiały opakowaniowe)
 
system zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu (nadzorowanie dokumentacji, utrzymywanie zapisów, audyty wewnętrzne, zatwierdzenie dostawców, monitorowanie procesów, specyfikacje, działania korygujące i zapobiegawcze, nadzór nad produktami niezgodnymi, identyfikowalność, postępowanie z reklamacjami, zarządzanie incydentami, wycofanie produktu, odwołania z rynku)
 
standard zakładu (standardy zewnętrzne, ochrona, przepływ produktu i segregacja, utrzymanie porządku i czystości, zarządzanie odpadami, kontrola DDD, pakowanie, magazynowanie i transport)
 
kontrola produktu i testowanie (kontrola produktu i badania laboratoryjne, kontrola ilościowa, pobieranie prób)
 
kontrola procesu (nadzorowanie operacji, infrastruktura, zarządzanie infrastrukturą, kontrola zanieczyszczeń, kalibracja i nadzorowanie sprzętu kontrolno – pomiarowego, pakowanie produktu gotowego i kontrola)
 
personel (kompetencje i szkolenia, odzież ochronna, praktyki higieniczne)

CERTYFIKAT BRC CP, CZYLI KORZYŚCI Z WDROŻENIA STANDARDU BRC CP DLA TWOJEJ FIRMY:

spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, wymagań prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa produktów nieżywnościowych obowiązujących w Polsce oraz UE

poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie stałej powtarzalnej jakości dostarczanych produktów poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur działania

minimalizacja ryzyka oraz redukcja kosztów związanych z reklamacjami, zwrotami, wycofaniem produktu z rynku poprzez ciągłe i systematyczne podejmowanie działań zapobiegawczych i doskonalących

możliwość współpracy z sieciami handlowymi
 

ograniczenie liczby audytów Klientów (ze strony sieci handlowych i innych odbiorców), zwiększenie wiarygodności Firmy u swoich Klientów

poprawa komunikacji z innymi organizacjami w ramach łańcuchadostaw, współpracy z Kontrahentami

łatwa integracja standardu BRC CP z innymi systemami zarządzania (ISO 9001, ISO 22716)

zmniejszenie ryzyka w zakresie odpowiedzialności prawnej za produkt, skuteczne zapobieganie wprowadzeniu na rynek produktu niebezpiecznego

 

poprawa wizerunku Firmy na rynku, zwiększenie zaufania Klientów oraz Kontrahentów

uporządkowanie działań, uzyskanie większej systematyzacji i standaryzacji w zakresie produkcji, dostarczania bezpiecznych produktów

dostarczenie obiektywnego dowodu, że system zarządzania funkcjonujący w Twojej Organizacji jest zgodny z wymaganiami międzynarodowego standardu oraz podlega ciągłemu doskonaleniu
 

Wdrożenie BRC CP z SYNERGIAgroup to:

gwarancja uzyskania certyfikatu BRC CP
niskie koszty wdrożenia
minimalny nakład pracy Twoich pracowników
czas wdrożenia dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

 

Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie standardu BRC CP w Twojej Firmie

 
 
 
 
 
 
 
Kontakt
    tel.: 601 837 351
             e-mail: biuro@synergiagroup.eu

 

Zapoznaj się również z naszymi produktami online / szkoleniami online z serii ISO.ONLINE:

 
 

Szkolenie online ISO, IFS , BRC dedykowane 

PRZESZKOL WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW TWOJEJ FIRMY W PROSTY I SZYBKI SPOSÓB!

Skorzystaj z dedykowanego szkolenia online z zakresu wybranego systemu zarządzania! 

Grupa szkoleniowa, zakres tematyczny i czas trwania szkolenia ustalane są indywidualnie z Twoją firmą.

Czytaj więcej

DODATKOWA USŁUGA:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BRC CP

Przejęcie przez zewnętrzną firmę konsultingową funkcji, zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. BRC CP

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej BRC CP

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania BRC CP na firmę zewnętrzną - firmę konsultingową

 
Usługa nadzoru nad systemem BRC CP jako proces zewnętrzny

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW WDROŻENIOWYCHprojekty realizowane przez praktyków
SYNERGIAgroup to firma wdrażająca systemy zarządzania, którą tworzy zespół doświadczonych konsultantów, posiadamy doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja działań usprawniających procesy
wdrażając systemy zarządzania, wskazujemy optymalne rozwiązania, eliminujące zbędne czynności, dostosowane do zasobów Twojej firmy
 

niskie koszty realizacji projektu wdrożeniowego
atrakcyjność oferty cenowej przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

optymalny czas realizacji projektu
dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego
na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu
wraz z certyfikacją, przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanego wdrożenia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tworzymy SMART SYSTEM! 

Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.

SMART SYSTEM to:

S – solidne fundamenty pod budowę systemu – poznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentyczny – system funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowy – system zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działania – oferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)

SZKOLENIE BRC

Zapoznaj się również z naszą ofertą szkoleniową w zakresie standardu BRC

 

Szkolenie online BRC Food - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć BRC Food w firmie?

 

Szkolenie online BRC Food - Audytor wewnętrzny BRC Food / Pełnomocnik ds. BRC Food

 

 

Zapytaj o ofertę stałego nadzoru systemu zarządzania BRC CP w Twojej Firmie 

Formularz ofertowy

 


WDROŻENIA ISO / NADZORY ISO:
Wdrożenie / nadzór ISO 9001

Wdrożenie / nadzór ISO 22000

Wdrożenie / nadzór ISO 22716 / GMP Kosmetyczne

Wdrożenie / nadzór ISO 14001

Wdrożenie / nadzór systemu HACCP

Wdrożenie / nadzór FSSC 22000

Wdrożenie / nadzór BRC Food

Wdrożenie / nadzór BRC Packaging

Wdrożenie / nadzór IFS Food

Wdrożenie / nadzór IFS Logistics

Wdrożenie / nadzór IFS HPC

Wdrożenie / nadzór IFS PACsecure

Wdrożenie / nadzór BIO / EKO / ORGANIC

Wdrożenie / nadzór UTZ, Rainforest Alliance

Wdrożenie / nadzór RSPO

Wdrożenie / nadzór ISO 45001

Wdrożenie / nadzór GMP

Wdrożenie / nadzór systemu zintegrowanego

 

Szkolenia online (webinaria otwarte) z zakresu standardów BRC - praktyczne omówienie wymagań, liczne przykłady praktyczne

Sprawdź najbliższe terminy!

 
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem