Jak uzyskać certyfikat IFS PACsecure? / Wdrożenie standardu IFS PACsecure

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT IFS PACsecure?
CZYLI WDROŻENIE STANDARDU IFS PACsecure REALIZOWANE PRZEZ NASZ ZESPÓŁ
 
Przy realizacji naszych projektów wdrożeniowych w zakresie standardu IFS PACsecure zapewniamy:

 

GWARANCJĘ UZYSKANIA CERTYFIKATU

dzięki wypracowanej metodyce działania w zakresie wdrażania systemów zarządzania możemy zagwarantować 100% skuteczności projektu wdrożeniowego wraz z pozytywnym wynikiem audytu certyfikującego

 

BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW

zapewniamy przejrzystość działania, podana w ofercie cena projektu zawiera wszystkie koszty, w tym koszty dojazdów i pobytów konsultanta, nie naliczamy żadnych dodatkowych opłat

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE ONLINE

zapewniamy bezpłatne usługi doradcze (telefoniczne lub mailowe) w zakresie wdrożonego systemu zarządzania w trakcie trwania projektu oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu projektu wdrożeniowego

 

MINIMALNY NAKŁAD PRACY TWOJEJ FIRMY

opracowujemy całą niezbędną dokumentację, po stronie Klienta leży jedynie udzielenie informacji dotyczącej działalności organizacji i funkcjonujących procesów oraz weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności z działaniami Firmy

 
DZIAŁANIA, KTÓRE WYKONUJEMY W RAMACH WDROŻENIA STANDARDU IFS PACsecure:
1. AUDYT ZEROWY
 
wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań standardu IFS PACsecure

podczas audytu zerowego:

wskazujemy obszary wymagające poprawy, np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, dokumentacji, sposobów nadzoru

doradzamy, jaki powinien być układ pomieszczeń, sposób ustawienia linii produkcyjnej, przepływ produktów w celu zapobiegania krzyżowania się dróg surowców, opakowań, produktów, odpadów oraz jakie warunki higieniczne należy zastosować, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu i spełnić wymagania standardu IFS

2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ
 
opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez standard IFS PACsecure

dokumenty systemowe:

opracowane indywidualnie dla Twojej firmy

odnoszące się do działań, które faktycznie mają miejsce w Twojej organizacji

zintegrowane z dokumentacją dotychczas obowiązującą w organizacji

bez zbędnej biurokracji, liczba dokumentów ograniczona do niezbędnego minimum. W systemach zarządzania ważna jest jakość wykonywanej pracy, a nie ilość uzupełnianych dokumentów. Przy opracowywaniu dokumentacji kierujemy się zasadą, że jeżeli możemy udokumentować określone działania za pomocą jednego dobrego formularza, nie traćmy czasu na uzupełnianie kilku zbędnych dokumentów

3. OMÓWIENIE DOKUMENTACJI
/ SZKOLENIE
 
omówienie dokumentacji wspólnie z pracownikami Twojej firmy oraz szkolenie ogólne dla pracowników

podczas szkolenia:

omawiamy opracowaną dokumentację wspólnie z pracownikami Twojej firmy

wskazujemy działania, które należy wdrożyć w celu prawidłowego działania systemu zarządzania

przedstawiamy praktyczne zastosowania, które znamy z doświadczenia z pracy w firmach produkcyjnych

szkolenia dostosowane merytorycznie do grupy szkoleniowej (szkolenia dla kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla, szkolenia dla pracowników działów produkcyjnych)

4. SZKOLENIE
DLA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH
 
szkolenie na Audytora wewnętrznego
dla wyznaczonych pracowników wraz
z potwierdzeniem kwalifikacji

uczestnicy szkolenia:

zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu wg wymagań standardu IFS PACsecure wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji (wystawienie certyfikatu Audytora wewnętrznego)

zdobędą umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami wewnętrznymi w organizacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011:2018, w szczególności umiejętności związane z planowaniem audytów, ich przygotowaniem przy uwzględnieniu występujących w procesach ryzyk i szans, przeprowadzaniem audytów oraz ich dokumentowaniem wraz z oceną ich skuteczności

w trakcie szkolenia uzyskają możliwość praktycznego przećwiczenia wszystkich etapów audytowania: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności

5. AUDYT WEWNĘTRZNY
I PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA
 
sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania standardu IFS PACsecure oraz czy jest gotowy do certyfikacji

podczas audytu wewnętrznego:

szukamy zgodności funkcjonującego systemu, ale też wskazujemy nieprawidłowości, jeżeli takie występują i możliwości do doskonalenia

przeprowadzamy analizę zidentyfikowanych błędów oraz identyfikujemy ich przyczyny wspólnie z pracownikami Twojej Firmy tak, aby możliwa była ich eliminacja jeszcze przed audytem certyfikującym

sporządzamy dokumentację z audytu (raport z audytu wewnętrznego)

6. AUDYT CERTYFIKUJĄCY
 
uzyskanie akredytowanego certyfikatu IFS PACsecure dla Twojej Firmy

udział konsultanta SYNERGIAgroup w audycie certyfikującym to:

wsparcie merytoryczne w uzyskaniu akredytowanego certyfikatu

komunikacja z akredytowaną jednostką certyfikującą (pomoc w ustaleniu wszystkich spraw związanych z certyfikacją)

7. DORADZTWO
PO CERTYFIKACJI
 
pakiet bezpłatnych usług doradczych
po zakończonym projekcie

doradztwo po certyfikacji to:

bezpłatne usługi doradcze w formie online (mailowe lub telefoniczne) w zakresie wdrożonego systemu zarządzania przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego

 
DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NASZYM ZESPOŁEM?

 

jesteśmy praktykami, którzy patrzą na systemy zarządzania od strony zarządzania produkcją, kontroli jakości i innych procesów funkcjonujących w organizacji

 

w trakcie wdrażania systemu wskazujemy indywidualne rozwiązania na spełnienie wymagań standardu dostosowane do Twojej firmy, uwzględniając stan infrastruktury, wyposażenia, kompetencje poszczególnych pracowników

 

kierownictwo firmy posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach produkcyjnych oraz kierunkowe wykształcenie wyższe trzeciego stopnia, co przekłada się na bardzo dobrą znajomość branży i efektywność realizowanych projektów

 

nasza metodyka wdrożeniowa oparta jest na zasadzie zarządzania projektami, co gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie SZ w Twojej Firmie

 

czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia możemy skrócić do mniej niż
3 miesięcy, jednak jest to uzależnione m.in. od wielkości i specyfiki działalności Twojej Firmy

 

czas pracowników Twojej Firmy przeznaczony na wdrożenie systemu możemy ograniczyć do niezbędnego minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji)

PODSTAWOWE INFORMACJE O STANDARDZIE IFS PACsecure:

IFS PACsecure – międzynarodowy standard bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych

 
Standard IFS PACsecure to standard do audytowania dostawców materiałów opakowaniowych. Podstawowym celem tego standardu jest zapewnienie jednolitego systemu oceny producentów materiałów opakowaniowych, zapewnienie porównywalności oraz przejrzystości działania w całym łańcuchu dostaw, spełnienie wymagań GFSI. Standard IFS PACsecure opracowany został przez organizację IFS przy współpracy z PAC (The Packaging Association of Canada) w celu certyfikacji materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Standard ten może być stosowany również do wyrobów opakowaniowych niezwiązanych z branżą spożywczą.

KLUCZOWE ZAŁOŻENIA STANDARDU IFS PACsecure:

 
Standard IFS PACsecure wymaga, aby organizacja wdrożyła, udokumentowała i utrzymywała system zarządzania jakością i bezpieczeństwem materiałów opakowaniowych, który powinien zawierać m. in. takie elementy, jak: strukturę organizacyjną wraz z określonymi odpowiedzialnościami, kompetencjami oraz opisem stanowisk, udokumentowane procedury opisujące poszczególne procesy, badania i inspekcje, w szczególności specyficzne wymagania oraz zdefiniowane kryteria akceptacji, postępowanie z niezgodnościami, analizę przyczyn powstania niezgodności, realizację działań korygujących, zgodność zapisów dotyczących bezpieczeństwa i jakości produktów z rzeczywistymi działaniami, magazynowanie, zapisy dotyczące identyfikowalności, nadzorowanie dokumentacji
 
Standard IFS PACsecure przeznaczony jest dla firm produkujących i / lub dostarczających materiały opakowaniowe; początkowo dotyczył materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, np. opakowania z tworzyw sztucznych do warzyw, opakowań papierowych do produktów sypkich typu mąka, puszek, itp. Standard IFS PACsecure swoim zakresem obejmuje również materiały opakowaniowe do produktów nieżywnościowych takie, jak: opakowania do produktów kosmetycznych, gospodarstwa domowego, czy higieny osobistej. Dotyczy następujących materiałów opakowaniowych: elastyczne tworzywa sztuczne, sztywne tworzywa sztuczne, papier, metal, szkło, pozostałe materiały opakowaniowe. Standard IFS PACsecure nie dotyczy takich aktywności, jak transport, magazynowanie i dystrybucja
 
Standard IFS PACsecure, podobnie jak inne standardy IFS, zawiera krytyczne wymagania - tzw. wymagania KO (KO – Knock Out), których niespełnienie skutkuje brakiem certyfikatu; do wymagań KO zaliczone zostały: odpowiedzialność kierownictwa wyższego szczebla, higiena personelu, specyfikacje materiałów wejściowych, zarządzanie ciałami obcymi, zgodność produktu, system identyfikowalności, audyty wewnętrzne, procedura wycofania i odwołania z rynku, działania korygujące
 
Celem standardu IFS PACsecure jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń w procesie produkcji materiałów opakowaniowych przy uwzględnieniu wszystkich 24 uznanych procesów produkcji opakowań. Standard opiera się na systemie HACCP, jest uznawany przez ONZ, FSAP (Amerykańskie Stowarzyszenie dla Opakowań) oraz inne organizacje działające na arenie międzynarodowej w przemyśle spożywczym

PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU IFS PACsecure:

 

Zarządzanie zasobami

(zasoby ludzkie, higiena personelu, odzież ochronna, szkolenia i instrukcje, zaplecze socjalne)

 

System zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem materiałów opakowaniowych

(zarządzanie jakością, wymagania dotyczące dokumentacji, utrzymywanie zapisów, zarządzanie bezpieczeństwem materiałów opakowaniowych, analiza zagrożeń i ocena ryzyka, zespół ds. analizy zagrożeń i oceny ryzyka)

 

Odpowiedzialność kierownictwa wyższego szczebla

(polityka firmy, struktura organizacyjna, orientacja na klienta, przegląd zarządzania)

 

Ochrona materiałów opakowaniowych / ochrona żywności / inspekcje zewnętrzne

(bezpieczeństwo zakładu, ochrona personelu i gości, inspekcje zewnętrzne)

 

Pomiary, analizy i doskonalenie

(audyty wewnętrzne, inspekcje, walidacja i kontrola produktu, kalibracja i nadzorowanie sprzętu pomiarowego, kontrola ilościowa, wycofanie produktu, zarządzanie reklamacjami, zarządzanie incydentami, odwołanie z rynku, postępowanie z niezgodnościami, działania korygujące)

 

Planowanie i proces produkcji

(kontrakty i umowy, specyfikacje, dokumentacja wymagana przepisami prawnymi, rozwój produktu, modyfikacje produktu, zakupy, lokalizacja zakładu, otoczenie zakładu, przepływ procesów, wymagania konstrukcyjne dla obszarów produkcyjnych i magazynowych, ściany, podłogi, okna, oświetlenie, klimatyzacja i wentylacja, jakość wody, ryzyko zanieczyszczenia ciałami obcymi, zwalczanie szkodników, magazynowanie, transport, utrzymanie i naprawy, wyposażenie, identyfikowalność uwzględniając GMO oraz alergeny, postępowanie z alergenami)

spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, wymagań prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych do kontaktu z żywnością obowiązujących w Polsce oraz UE

poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie stałej powtarzalnej jakości dostarczanych produktów poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur działania

minimalizacja ryzyka oraz redukcja kosztów związanych z reklamacjami, zwrotami, wycofaniem produktu z rynku poprzez ciągłe i systematyczne podejmowanie działań zapobiegawczych i doskonalących

możliwość współpracy z sieciami handlowymi
 

ograniczenie liczby audytów Klientów (ze strony sieci handlowych i innych odbiorców), zwiększenie wiarygodności Firmy u swoich Klientów

poprawa komunikacji z innymi organizacjami w ramach łańcucha dostaw, współpracy z Kontrahentami

łatwa integracja standardu IFS PACsecure z innymi systemami zarządzania (ISO 9001)

zmniejszenie ryzyka w zakresie odpowiedzialności prawnej za produkt, skuteczne zapobieganie wprowadzeniu na rynek produktu niebezpiecznego

 

poprawa wizerunku Firmy na rynku, zwiększenie zaufania Klientów oraz Kontrahentów

uporządkowanie działań, uzyskanie większej systematyzacji i standaryzacji w zakresie produkcji, dostarczania bezpiecznych produktów

dostarczenie obiektywnego dowodu, że system zarządzania funkcjonujący w Twojej Organizacji jest zgodny z wymaganiami międzynarodowego standardu oraz podlega ciągłemu doskonaleniu

SYNERGIAgroup to:


gwarancja pozytywnej certyfikacji

niskie koszty realizacji

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie standardu IFS PACsecure w Twojej Firmie

 

 

 

Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

DODATKOWE USŁUGI:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA IFS PACsecure

Przejęcie zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. IFS

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania na firmę zewnętrzną

Zapoznaj się również z naszymi produktami online
z serii ISO.ONLINE:
 

PRZESZKOL WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW TWOJEJ FIRMY
W PROSTY I SZYBKI SPOSÓB!

Skorzystaj z dedykowanego szkolenia online z zakresu wybranego systemu zarządzania!

Grupa szkoleniowa, zakres tematyczny
i czas trwania szkolenia ustalane są indywidualnie z Twoją firmą.

Szkolenia online (webinarium otwarte) z zakresu standardu IFS - praktyczne omówienie wymagań standardu, liczne przykłady praktyczne

Sprawdź najbliższe terminy!

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW


projekty realizowane przez praktyków
posiadamy doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży opakowaniowej na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja działań usprawniających procesy
wskazujemy optymalne rozwiązania, eliminujące zbędne czynności, dostosowane do zasobów Twojej firmy
 

niskie koszty realizacji projektu
atrakcyjność oferty cenowej przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

optymalny czas realizacji projektu
dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego
na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu
wraz z certyfikacją, przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanego wdrożenia

Tworzymy SMART SYSTEM! 


Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.

 
SMART SYSTEM to:


S – solidne fundamenty pod budowę systemu – poznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentycznysystem funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowy system zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działaniaoferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)
 

 

Zapraszamy do współpracy

Kontakt
tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2020 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem