Wdrożenie ISO 22000 / Jak uzyskać certyfikat ISO 22000? / nadzór / dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT ISO 22000:2018, CZYLI WDROŻENIE NORMY ISO 22000:2018

Wdrożenie ISO 22000:2018 - System zarządzania bezpieczeństwem żywności

System zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z wymaganiami normy ISO 22000 łączy elementy systemu zarządzania jakością (opartego na normie ISO 9001) z wymaganiami dotyczącymi systemu HACCP, obligatoryjnego przepisami prawnymi. Międzynarodowa norma ISO 22000 określa wymagania w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (kompatybilna z systemem ISO 9001 oraz systemem HACCP). System ISO 22000 w szczególności obejmuje następujące obszary: kontekst organizacji, przywództwo, planowanie, wsparcie (zasoby), komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, działania operacyjne, zasady systemu HACCP (kontrola zagrożeń, Dobre Praktyki GMP / GHP) oraz ciągłe doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Norma ISO 22000 kierowana jest do wszystkich organizacji w całym łańcuchu dostaw żywności - „od pola do stołu”.
 

Rewizja normy ISO 22000. Nowe wydanie i nowe wymagania normy ISO 22000:2018. Przejście na normę ISO 22000:2018

 
W czerwcu 2018 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała nowe wydanie normy ISO 22000. Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza zaktualizowana norma ISO 22000 to: zarządzanie ryzykiem w ujęciu całej organizacji, nie tylko w zakresie systemu HACCP; zasady PDCA obejmujące obszar zarządzania organizacją oraz wytyczne systemu HACCP, jasne wyjaśnienie różnic między pojęciami CCPs (Krytyczne Punkty Kontrolne), OPRPs (Operacyjne Programy Wstępne) i PRPs (Programy Wstępne).

Jak przejść na normę ISO 22000:2018?

Więcej informacji o aktualizacji / dostosowaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności do wymagań normy ISO 22000:2018 znajdziesz tutaj

 


ZAPYTAJ O OFERTĘ NA AKTUALIZACJĘ ISO 22000:2018 W SWOJEJ FIRMIE! 

 

Wdrożenie ISO 22000:2018

Przy realizacji naszych projektów wdrożeniowych w zakresie normy ISO 22000:2018 zapewniamy:

 

 

GWARANCJĘ UZYSKANIA CERTYFIKATU

dzięki wypracowanej metodyce działania w zakresie wdrażania systemów zarządzania możemy zagwarantować 100% skuteczności projektu wdrożeniowego wraz z pozytywnym wynikiem audytu certyfikującego ISO 22000

 

BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW

zapewniamy przejrzystość działania, podana w ofercie cena projektu zawiera wszystkie koszty, w tym koszty dojazdów i pobytów konsultanta, nie naliczamy żadnych dodatkowych opłat

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE ONLINE

zapewniamy bezpłatne usługi doradcze (telefoniczne lub mailowe), pomoc oraz wsparcie merytoryczne w zakresie wdrożonego systemu zarządzania w trakcie trwania projektu oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu projektu wdrożenia ISO 22000 w Twojej firmie

 

MINIMALNY NAKŁAD PRACY TWOJEJ FIRMY

opracowujemy całą niezbędną dokumentację ISO 22000, po stronie Klienta leży jedynie udzielenie informacji dotyczącej działalności organizacji i funkcjonujących procesów oraz weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności z działaniami Firmy

Jak wdrożyć ISO 22000 w firmie? Jak uzyskać certyfikat ISO 22000?

W ramach wdrożenia systemu ISO 22000 niezbędne jest określenie otoczenia, w którym organizacja funkcjonuje, m. in. określenie kontekstu organizacji oraz istotnych stron zainteresowanych i ich wymagań. W następnej kolejności określamy procesy w organizacji wraz z identyfikacją ryzyk i szans, które mogą pojawiać się w tych procesach, opracowujemy odpowiednią dokumentacją systemu ISO 22000, czyli niezbędne procedury systemowe i procesowe, instrukcje operacyjne, formularze. Kolejne działania to zapoznanie wszystkich pracowników z nowymi regulacjami, wynikającymi z wdrożenia normy ISO 22000 poprzez realizację szkoleń dla pracowników. Szkolenia powinny być dopasowane do odpowiedzialności pracowników, np. szkolenia dedykowane dla kadry zarządzającej oraz szkolenia dedykowane dla pracowników szeregowych. Po wprowadzeniu procedur i instrukcji do stosowania, przeszkoleniu pracowników wykonujemy weryfikację systemu ISO 22000, czyli przeprowadzamy tzw. audyt wewnętrzny na zgodność z wymaganiami normy ISO 22000. Poprzez audyt wewnętrzny potwierdzamy zgodność wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności z wymaganiami normy ISO 22000. W przypadku stwierdzenia niezgodności w danym obszarze mamy czas na wprowadzenie odpowiednich korekcji do procesów i działań przed audytem certyfikującym. Na podstawie pozytywnego wyniku audytu certyfikującego organizacja otrzymuje certyfikat ISO 22000.

 

DZIAŁANIA, KTÓRE WYKONUJEMY W RAMACH WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG WYMAGAŃ NORMY ISO 22000:2018:

1. AUDYT ZEROWY
 
wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań normy ISO 22000

podczas audytu zerowego:

wskazujemy obszary wymagające poprawy, np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, dokumentacji, sposobów nadzoru

doradzamy, jaki powinien być układ pomieszczeń, sposób ustawienia linii produkcyjnej, przepływ produktów w celu zapobiegania krzyżowania się dróg surowców, opakowań, produktów, odpadów oraz jakie warunki higieniczne należy zastosować, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu i spełnić wymagania normy ISO 22000

2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ ISO 22000
 
opracowanie dokumentacji systemowej Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w zakresie wymaganym przez normę ISO 22000

dokumenty systemowe:

opracowane indywidualnie dla Twojej firmy

odnoszące się do działań, które faktycznie mają miejsce w Twojej organizacji

zintegrowane z dokumentacją dotychczas obowiązującą w organizacji

bez zbędnej biurokracji, liczba dokumentów ograniczona do niezbędnego minimum. W systemach zarządzania ważna jest jakość wykonywanej pracy, a nie ilość uzupełnianych dokumentów. Przy opracowywaniu dokumentacji kierujemy się zasadą, że jeżeli możemy udokumentować określone działania za pomocą jednego dobrego formularza, nie traćmy czasu na uzupełnianie kilku zbędnych dokumentów

opracowujemy dokumentację systemową ISO 22000 związaną m. in. z: określeniem kontekstu Organizacji oraz analizą potrzeb stron zainteresowanych, przeprowadzeniem analizy ryzyka w procesach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (przeprowadzamy identyfikację ryzyk i szans w kontekście zarządzania całą organizacją, jak również poszczególnych procesów, określenie ryzyk i szans oraz zaplanowanie działań dla określonych ryzyk i szans przy wykorzystaniu metodyki działania opartej na metodzie FMEA), systemem HACCP, dobrymi praktykami GMP/GHP, planowaniem zmian, określeniem sposobów działania w poszczególnych procesach, oceną skuteczności tych działań, przydzielaniem zasobów, zapewnieniem wymaganych kompetencji, komunikacją, nadzorowaniem udokumentowanych informacji, planowaniem i nadzorem nad działaniami operacyjnymi

3. OMÓWIENIE DOKUMENTACJI ISO 22000 / SZKOLENIE ISO 22000
 
omówienie dokumentacji ISO 22000 wspólnie z pracownikami Twojej firmy oraz szkolenie dla pracowników

podczas szkolenia:

omawiamy opracowaną dokumentację ISO 22000 wspólnie z pracownikami Twojej firmy

wskazujemy działania, które należy wdrożyć w celu prawidłowego działania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

przedstawiamy praktyczne zastosowania, które znamy z doświadczenia z pracy w firmach produkcyjnych

szkolenia dostosowane merytorycznie do grupy szkoleniowej (szkolenia dla kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla, szkolenia dla pracowników działów produkcyjnych)

4. SZKOLENIE
DLA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH ISO 22000
 
szkolenie na Audytora wewnętrznego ISO 22000 dla wyznaczonych pracowników wraz z potwierdzeniem kwalifikacji

uczestnicy szkolenia:

zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg wymagań normy ISO 22000 wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji (wystawienie certyfikatu Audytora wewnętrznego ISO 22000)

zdobędą umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami wewnętrznymi w organizacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011:2018, w szczególności umiejętności związane z planowaniem audytów, ich przygotowaniem przy uwzględnieniu występujących w procesach ryzyk i szans, przeprowadzaniem audytów oraz ich dokumentowaniem wraz z oceną ich skuteczności

w trakcie szkolenia uzyskają możliwość praktycznego przećwiczenia wszystkich etapów audytowania: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności

5. AUDYT WEWNĘTRZNY
I PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA
 
sprawdzenie, czy wdrożony System Zarządzania Bezpieczństwem Żywności spełnia wymagania normy ISO 22000 oraz czy jest gotowy do certyfikacji

podczas audytu wewnętrznego:

szukamy zgodności funkcjonującego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000, ale też wskazujemy nieprawidłowości, jeżeli takie występują i możliwości do doskonalenia

przeprowadzamy analizę zidentyfikowanych błędów oraz identyfikujemy ich przyczyny wspólnie z pracownikami Twojej Firmy tak, aby możliwa była ich eliminacja jeszcze przed audytem certyfikującym

sporządzamy dokumentację z audytu (raport z audytu wewnętrznego)

6. AUDYT CERTYFIKUJĄCY
 
uzyskanie akredytowanego certyfikatu ISO 22000 dla Twojej Firmy

udział konsultanta SYNERGIAgroup w audycie certyfikującym to:

wsparcie merytoryczne w uzyskaniu akredytowanego certyfikatu ISO 22000

komunikacja z akredytowaną jednostką certyfikującą (pomoc w ustaleniu wszystkich spraw związanych z uzyskaniem certyfikatu ISO 22000)

7. DORADZTWO
PO CERTYFIKACJI
 
pakiet bezpłatnych usług doradczych po zakończonym projekcie wdrożenia ISO 22000:2018

doradztwo po uzyskaniu certyfikatu ISO 22000 to:

bezpłatne usługi doradcze w formie online (mailowe lub telefoniczne) w zakresie wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000 przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego

Ile trwa wdrożenie ISO 22000? Ile kosztuje wdrożenie systemu ISO 22000?

Czas wdrożenia ISO 22000 zależy od wielu czynników, przede wszystkim uwarunkowany jest wielkością organizacji, specyfiką jej działalności oraz złożonością procesów, które w niej zachodzą. Wdrożenie ISO 22000 trwa zazwyczaj od kilku tygodniu do kilku miesięcy.

Na koszty wdrożenia systemu ISO 22000 wpływ ma również szereg czynników, wśród których możemy wymienić np. wielkość organizacji czy liczbę lokalizacji, w których realizowany jest projekt. Każdy projekt wdrożenia ISO 22000 wyceniany jest indywidualnie. Jeśli chcesz otrzymać indywidualną wycenę projektu wdrożenia ISO 22000 w Twojej firmie wraz z czasowym harmonogramem działań zapraszamy do kontaktu.

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NASZYM ZESPOŁEM W RAMACH WDROŻENIA ISO 22000?

Jesteśmy firmą konsultingową, którą tworzy zespół doświadczonych audytorów i trenerów z zakresu systemów zarządzania. Zajmujemy się kompleksowym doradztwem w zakresie takich systemów zarządzania takich, ISO, BRC, IFS, HACCP, UTZ, RSPO i BIO. Specjalizujemy się w zakresie usług obejmujących całościową realizację projektów wdrożeniowych łącznie ze wsparciem merytorycznym podczas audytu certyfikującego oraz bezpłatnymi konsultacjami po certyfikacji. Zapewniamy bieżące doradztwo, pomoc, wsparcie merytoryczne oraz szkolenia tematyczne z zakresu systemów zarządzania.

Zespół SYNERGIAgroup - dowiedz się więcej, co nas wyróżnia na tle innych firm wdrażających systemy zarządzania

 

jesteśmy praktykami, którzy patrzą na systemy zarządzania od strony zarządzania produkcją, nadzorowania infrastruktury, aspektów BHP i ochrony środowiska, kontroli jakości i innych procesów funkcjonujących w organizacji

 

w trakcie wdrażania systemu wskazujemy indywidualne rozwiązania na spełnienie wymagań standardu dostosowane do Twojej firmy, uwzględniając stan infrastruktury, wyposażenia, kompetencje poszczególnych pracowników

 

kierownictwo firmy posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach produkcyjnych w branży spożywczej oraz kierunkowe wykształcenie wyższe trzeciego stopnia, co przekłada się na bardzo dobrą znajomość branży i efektywność realizowanych projektów

 

nasza metodyka wdrożeniowa oparta jest na zasadzie zarządzania projektami, co gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie SZ w Twojej Firmie

 

czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia możemy skrócić do mniej niż
3 miesięcy, jednak jest to uzależnione m.in. od wielkości i specyfiki działalności Twojej Firmy

 

czas pracowników Twojej Firmy przeznaczony na wdrożenie systemu możemy ograniczyć do niezbędnego minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji)Poznaj szczegółową metodykę naszych działań w zakresie wdrażania systemów zarządzania, która gwarantuje nam osiągnięcie sukcesu w realizowanych projektach wdrożeniowych


Poznaj szczegółową metodykę naszych działań w zakresie wdrażania systemów zarządzania, która gwarantuje nam osiągnięcie sukcesu w realizowanych projektach wdrożeniowych.

Zapoznaj się również z naszymi produktami online z serii ISO.ONLINE z zakresu normy ISO 22000:2018:

Wzory procedur i formularzy do samodzielnej aktualizacji SZBŻ ISO 22000

Czytaj więcej

Konsultacje online z zakresu ISO 22000 na żywo z trenerem

Czytaj więcej

Szkolenie ISO 22000 indywidualne - realizowane samodzielnie w dowolnym czasie i miejscu - aktualizacja ISO 22000 

Czytaj więcej

Szkolenie ISO 22000 w formie indywidualnego webinarium na żywo z trenerem - aktualizacja ISO 22000

Czytaj więcej

Szkolenie ISO 22000 indywidualne - realizowane samodzielnie w dowolnym czasie i miejscu - podstawy ISO 22000

Czytaj więcejSzkolenie ISO 22000 w formie indywidualnego webinarium na żywo z trenerem - podstawy ISO 22000

Czytaj więcej

Wzory procedur i formularzy do samodzielnego wdrożenia obszaru Food Defense / Food Fraud - dokumentacja ISO 22000 

Czytaj więcej

Szkolenie ISO online - szkolenie dedykowane z wybranego systemu zarządzania

Czytaj więcej

CO TO JEST NORMA ISO 22000:2018?

 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA NORMY ISO 22000:2018

wymagania normy mogą być stosowane przez przedsiębiorstwa bez względu na typ działalności, wielkość, czy charakter dostarczanych produktów z branży spożywczej

podstawowym celem normy ISO 22000 jest zapewnienie dostarczania bezpiecznych produktów żywnościowych na każdym etapie ich przetwarzania

wdrożenie ISO 22000 w Organizacji pozwala na automatyczne spełnienie wymagań prawnych w zakresie systemu HACCP poprzez wprowadzenie w przedsiębiorstwie zasad systemu HACCP oraz zapewnienie ich przestrzegania w ramach nadzorowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności

norma ISO 22000 to międzynarodowy standard systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, który może być stosowany przez każdą firmę w całym łańcuchu produkcji żywności, w tym również dla producentów dodatków do żywności, opakowań i materiałów do kontaktu z żywnością, sprzętu czy środków czyszczących, dystrybutorów (magazyny, hurtownie), producentów wyposażenia maszyn i urządzeń, przedsiębiorstw handlowych, firm cateringowych, hoteli oraz firm transportowych

system zarządzania bezpieczeństwem żywności oparty na normie ISO 22000 łączy elementy systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 oraz elementy systemu HACCP i Dobrych Praktyk (Dobrej Praktyki Produkcyjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej i innych), obligatoryjnych przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce oraz UE

z uwagi na podobną strukturę normy ISO 22000 do innych norm z serii ISO, jej integracja z innymi systemami zarządzania opartymi o normy ISO jest prosta i łatwa do wdrożenia. W praktyce biznesowej norma ISO 22000 najczęściej integrowana jest z normą ISO 9001, czy ISO 14001. Wdrożenie ISO 22000 (systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności) w Organizacji może być realizowane niezależnie od innych standardów jakościowych, możliwe jest również połączenie tego systemu z innymi systemami już funkcjonującymi w Firmie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jakie są wymagania normy ISO 22000?

KLUCZOWE ELEMENTY NORMY ISO 22000:2018


kontekst organizacji

przywództwo i planowanie (zaangażowanie kierownictwa, polityka bezpieczeństwa żywności, planowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, odpowiedzialność i uprawnienia)

wsparcie (zasoby ludzkie, infrastruktura, środowisko funkcjonowania procesów, nadzór nad udokumentowanymi informacjami, komunikacja, nadzór nad procesami zewnętrznymi)

działania operacyjne (programy wstępne PRP, analiza zagrożeń, plan HACCP, aktualizacja i weryfikacja, identyfikowalność, odwołania i wycofania wyrobu)

ocena efektów działania i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (nadzorowanie monitorowania i pomiarów, audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania, nadzór nad niezgodnością, działania korygujące, ciągłe doskonalenie)
 
 
 

WDROŻENIE ISO 22000:2018 - Jakie są korzyści z wdrożenia ISO 22000 dla Twojej firmy?

spełnienie wymagań obowiązujących przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz higieny produkcji

minimalizacja ryzyka związanego z odpowiedzialnością prawną za produkt

zwiększenie bezpieczeństwa dostarczanych produktów żywnościowych, zmniejszenie ryzyka oraz redukcja kosztów związanych z reklamacjami, zwrotami, wycofaniem produktu z rynku

uporządkowanie działań, uzyskanie większej systematyzacji i standaryzacji w zakresie produkcji, dostarczania bezpiecznych produktów

poprawa komunikacji z innymi organizacjami w ramach łańcucha żywnościowego, współpracy z Kontrahentami

poprawa wizerunku Firmy na rynku, zwiększenie zaufania Klientów oraz Kontrahentów, jak również jednostek urzędowej kontroli żywności i innych organów nadzoru

dostarczenie obiektywnego dowodu, że system zarządzania funkcjonujący w Twojej Organizacji jest zgodny z wymaganiami międzynarodowych norm oraz podlega ciągłemu doskonaleniu

zmniejszenie liczby audytów drugiej strony przeprowadzanych przez Klientów, zwiększenie wiarygodności Firmy u swoich Klientów

Wdrożenie ISO 22000 z SYNERGIAgroup to:


gwarancja uzyskania certyfikatu ISO 22000

niskie koszty wdrożenia normy ISO 22000

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas wdrożenia normy ISO 22000 dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnego z normą ISO 22000:2018 w Twojej Firmie

 

 

Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW WDROŻENIOWYCHprojekty realizowane przez praktyków
SYNERGIAgroup to firma wdrażająca systemy zarządzania, którą tworzy zespół doświadczonych konsultantów, posiadamy doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży spożwyczej na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja działań usprawniających procesy
wdrażając systemy zarządzania, wskazujemy optymalne rozwiązania, eliminujące zbędne czynności, dostosowane do zasobów Twojej firmy
 

niskie koszty realizacji projektu
atrakcyjność oferty cenowej przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

optymalny czas realizacji projektu
dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego
na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu
wraz z certyfikacją, przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanego wdrożenia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DODATKOWA USŁUGA:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI ISO 22000

Przejęcie przez zewnętrzną firmę konsultingową funkcji, zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. ISO 22000

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej ISO 22000

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu ISO 22000 na firmę zewnętrzną - firmę konsultingową

Usługa nadzoru nad systemem ISO 22000 jako proces zewnętrzny

Szkolenie online ISO 22000 w formie webinarium otwartego
praktyczne omówienie wymagań normy ISO 22000 oraz zasad audytowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, liczne przykłady praktyczne
 
Sprawdź najbliższe terminy!

Tworzymy SMART SYSTEM! 


Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.


SMART SYSTEM to:


S – solidne fundamenty pod budowę systemupoznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentycznysystem funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowysystem zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działaniaoferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)
Zapoznaj się również z naszą metodyką realizacji projektów wdrożeniowych w zakresie systemów zarządzania
 

Kontakt

tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup,eu

 

SZKOLENIE ISO 22000:2018

Zapoznaj się również z naszą ofertą szkoleniową w zakresie normy ISO 22000:

System zarządzania bezpieczeństwem żywności w Twojej Firmie według normy ISO 22000 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

 Zobacz informacje o szkoleniu

Warsztaty praktyczne z dostosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności do nowych wymagań normy ISO 22000:2018

Zobacz informacje o szkoleniu

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną  Zobacz informacje o szkoleniu

Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001 oraz ISO 22000 - integracja ma wiele korzyści

Zobacz informacje o szkoleniu

Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz systemu bezpieczeństwa żywności ISO 22000 - nigdy za wiele nowej wiedzy oraz wymiany doświadczeń

Zobacz informacje o szkoleniu

 

WDROŻENIA ISO / SZ // NADZORY ISO / SZ:
Wdrożenie / nadzór ISO 9001

Wdrożenie / nadzór ISO 22716 / GMP Kosmetyczne

Wdrożenie / nadzór ISO 14001

Wdrożenie / nadzór ISO 45001

System HACCP

Wdrożenie / nadzór FSSC 22000

Wdrożenie / nadzór BRC Food

Wdrożenie / nadzór BRC Packaging

Wdrożenie / nadzór BRC CP

Wdrożenie / nadzór BRC S&D

Wdrożenie / nadzór IFS Food

Wdrożenie / nadzór IFS Logistics

Wdrożenie / nadzór IFS HPC

Wdrożenie / nadzór IFS PACsecure

Wdrożenie / nadzór BIO/EKO/ORGANIC

Wdrożenie / nadzór UTZ, Rainforest Alliance

Wdrożenie / nadzór RSPO

Wdrożenie / nadzór ISO 45001

Wdrożenie / nadzór systemu zintegrowanego

 

Nasze usługi w zakresie systemów zarządzania:

Wdrażanie systemów zarządzania / Wdrożenia ISO 

 kompleksowe wdrażanie oraz doradztwo w zakresie systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem żywności, środowiskowego, bhp i innych

Nadzorowanie / outsourcing zadań Pełnomocnika ds. SZ / audyty wewnętrzne 

nadzorowanie systemów zarządzania, outsourcing roli i odpowiedzialności pełnomocnika oraz audytora wewnętrznego, realizacja audytów wewnętrznych, audytów doskonalących, audytów przygotowujących do certyfikacji

Szkolenia stacjonarne i online 

skuteczne szkolenia otwarte i zamknięte w formie warsztatów praktycznych, szkolenia wprowadzające z zakresu wymagań norm / standardów, szkolenia audytorów wewnętrznych, pełnomocników, warsztaty doskonalące, szkolenia na wyjazdach integracyjnych

Audyty dostawców 

audyty całościowe, audyty cząstkowe, audyty prewencyjne, zatwierdzenie dostawcy, kwalifikacja dostawców, okresowa ocena dostawców, audyty realizowane w reakcji na dany problem

Dostosowanie systemów do wymagań Klienta (sieci handlowych) 

przygotowanie do audytu sieci handlowych (ISO 22000, BRC oraz IFS, standardy własne sieci handlowych), szkolenia z zakresu Systemów Zarządzania wymaganych przez sieci handlowe

Doskonalenie / optymalizacja procesów / standaryzacja pracy 

doskonalenie systemów zarządzania, analiza procesów w zakresie działań nieekonomicznych, nieprzynoszących wartości dodanej, optymalizacja procesów, standaryzacja pracy, stabilizacja procesów wytwórczych, zapewnienie powtarzalności i jakości wytwarzania w procesie

 

System ISO 22000 i inne systemy zarządzania
Dowiedz się więcej, korzystając z naszej bazy wiedzy:

Audyt systemu ISO. Co to jest audyt ISO? Rodzaje audytów ISO 

Zgodnie z definicją wskazaną w normach ISO 9000 audyt to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu. Zgodnie z tą definicją audyt powinien być przeprowadzany cyklicznie z ustaloną częstotliwością, przez niezależnych audytorów, którzy nie są w żaden sposób powiązani z obszarem audytowanym.

Czytaj więcej

Jak wdrożyć ISO 9001? Na czym polega wdrożenie ISO 9001? Wdrożenie ISO 9001 – krok po kroku 

ISO 9001 to międzynarodowa norma postępowania odnosząca się do zarządzania organizacją bez względu na jej wielkość, zakres i miejsce prowadzenia działalności, złożoność funkcjonujących procesów. Poniżej przedstawiamy kolejne kroki skutecznego wdrożenia ISO 9001

Czytaj więcej

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi usługami:
 
  • Systemy zarządzania: wdrażanie systemów zarządzania, nadzorowanie / outsourcing pełnomocnik / audyty wewnętrzne, audyty dostawców, dostosowywanie systemów do wymagań klienta (sieci handlowych), doskonalenie / standaryzacja pracy / optymalizacja procesów, szkolenia
  • BHP: doradztwo w zakresie bhp, opracowanie dokumentacji powypadkowej, pomoc w zakresie dostosowania stanowisk pracy do wymagań bhp, prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, szkolenia w zakresie bhp, ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
 
 
Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem