Baza wiedzy  Systemy zarządzania  Manager jakości / Pełnomocnik ds. ISO. Rola i odpowiedzialności

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Manager jakości / Pełnomocnik ds. ISO. Jakie są obowiązki, zadania i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. ISO 9001 / Managera jakości? Czy Pełnomocnik ds. ISO jest nadal potrzebny w firmie?

Pełnomocnik ds. jakości a norma ISO 9001

Norma ISO 9001:2015 określa wymagania dla Systemu Zarządzania Jakością. Jednym z wymagań normy ISO 9001 jest przydzielenie odpowiedzialności i uprawnień osobom pełniącym istotne role w Systemie Zarządzania Jakością. W szczególności należy przydzielić odpowiedzialności związane z nadzorowaniem funkcjonującego w organizacji Systemu Zarządzania Jakością oraz zapewnieniem jego zgodności z wymaganiami normy ISO 9001. Norma ISO 9001 nie wymaga jednak, aby w tym celu musiał zostać koniecznie powołany Pełnomocnik ds. jakości / Manager jakości. Pozostawia tutaj organizacjom dowolność działania. I tak, możemy pozostać przy tradycyjnym rozwiązaniu i powołać Pełnomocnika ds. ISO 9001, który będzie nadzorował całościowo funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością w organizacji lub też rozdzielić zadania i obowiązki Pełnomocnika ds. jakości na dowolną liczbę osób, pełniących różne inne funkcje w organizacji. Należy tutaj również dodać, że odpowiedzialności Pełnomocnika ds. ISO 9001 / Managera jakości można bez przeszkód łączyć z innymi odpowiedzialnościami pracowników, np. pracownik, który na co dzień zajmuje się kontrolą jakości wyrobu może dodatkowo przyjąć odpowiedzialności Pełnomocnika ds. jakości / Managera jakości i pełnić dwie funkcje równolegle. Mimo, że norma ISO 9001 nie wymaga powoływania Pełnomocnika ds. jakości, to w codziennej praktyce najczęściej spotykamy się właśnie z takim sposobem spełnianiem przez firmę wymagań normy ISO 9001 w zakresie przydzielania odpowiedzialności związanych z nadzorowaniem Systemu Zarządzania Jakością.

Jakie są obowiązki, zadania i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. ISO 9001 / Managera jakości?

Pełnomocnik ds. ISO 9001 sprawuje merytoryczny nadzór nad wszystkimi działaniami związanymi z projektowaniem, wdrażaniem i funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Jakością w organizacji. W szczególności odpowiada za zapewnienie zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001 oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością. Pełnomocnik ds. ISO 9001 / Manager jakości jako osoba odpowiedzialna za obszar zarządzania jakością powinien rozwijać w organizacji filozofię jakości i ciągłego doskonalenia, dbać o spełnianie wymagań klienta oraz przestrzeganie wymagań prawnych.

Na etapie projektowania i wdrażania Systemu Zarządzania Jakością identyfikuje procesy w Systemie Zarządzania Jakością, opisuje te procesy, wskazując odpowiedzialności i sposoby działania, a następnie nadzoruje funkcjonowanie tych procesów w celu zapewnienia, że osiągają one zamierzone wyniki.

Do zadań Pełnomocnika ds. ISO 9001 / Managera jakości należy również nadzorowanie realizacji szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych dla pracowników z zakresu funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia wiarygodności, iż system jest rozumiany i efektywny oraz zapewnienia promowania orientacji na klienta w całej organizacji oraz upowszechniania w organizacji świadomości dotyczącej wymagań klienta.

Osoba pełniąca funkcję Pełnomocnika ds. jakości sprawuje nadzór nad audytami wewnętrznymi w organizacji oraz realizowanymi działaniami korygującymi wynikającymi z przeprowadzonych audytów wewnętrznych. W zakresie audytów wewnętrznych Pełnomocnik ds. ISO 9001 opracowuje np. roczny harmonogram audytów wewnętrznych, powołuje audytorów wewnętrznych, sprawuje nadzór nad realizacją audytów wewnętrznych przez audytorów, kontroluje terminowość usunięcia niezgodności oraz dokonuje oceny skuteczności podjętych działań korygujących i doskonalących.

Istotną rolą Pełnomocnika ds. ISO 9001 / Managera jakości jest również sprawowanie całościowego nadzoru nad dokumentacją ISO 9001, która funkcjonuje w organizacji. W szczególności odpowiada on za opracowywanie dokumentów systemowych, nadzorowanie aktualności wydań dokumentów, czyli stosowanie przez pracowników wyłącznie aktualnych dokumentów (kontrola wydań / edycji dokumentów), prawidłową archiwizację nieaktualnej / wycofanej dokumentacji ISO, realizację szkoleń z zakresu prawidłowego stosowania dokumentów, czy informowania o zmianach wprowadzonych do dokumentacji ISO 9001. W obszarze nadzorowania dokumentacji systemowej Pełnomocnik ds. jakości odpowiedzialny jest także za zarządzanie zmianami w dokumentacji systemowej oraz w SZJ, zapewnienie utrzymania właściwej integralności Systemu Zarządzania Jakością podczas planowania i wdrażania zmian.

Kolejnym zadaniem Pełnomocnika ds. ISO 9001 / Managera jakości jest organizacja corocznych przeglądów Systemu Zarządzania Jakością. Odpowiada on za przygotowanie materiałów informacyjnych, raportów, sprawozdań z funkcjonowania poszczególnych obszarów działania organizacji objętych Systemem Zarządzania Jakością (również w porozumieniu z innymi pracownikami organizacji odpowiedzialnymi za poszczególne obszary) oraz uczestnictwo w przeglądach zarządzania dokonywanych przez kierownictwo, przedstawianie sprawozdań dotyczących wyników funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością i szans na doskonalenie.

Ważną kwestią w pełnieniu funkcji Pełnomocnika ds. ISO 9001 jest również reprezentowanie organizacji na zewnątrz w sprawach związanych z Systemem Zarządzania Jakością, czyli np. komunikacja z jednostką certyfikującą, reprezentowanie firmy podczas audytów zewnętrznych, w tym audytów przeprowadzonych przez jednostkę certyfikującą lub przez klientów, współpraca z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi.

Jak zostać Pełnomocnikiem ds. ISO / Managerem jakości?

Z uwagi na fakt, że stanowisko Pełnomocnika ds. jakości w strukturze organizacyjnej zajmuje wysoką pozycję, podlegając bezpośrednio pod najwyższe kierownictwo (np. Zarząd, czy Właściciela), jak również powinno odznaczać się dużym autorytetem, Pełnomocnik ds. jakości powinien posiadać odpowiednie umiejętności i kwalifikacje. Przede wszystkim Pełnomocnik ds. ISO 9001 powinien znać, rozumieć i stosować fundamentalne zasady zarządzania jakością oparte na filozofii TQM. Powinien również dobrze znać wymagania normy ISO 9001 oraz potrafić przełożyć wymagania normy ISO 9001 na praktyczne rozwiązania w swojej organizacji, biorąc pod uwagę specyfikę działania firmy, jej procesy, sposób zarządzania organizacją. Osoba pełniąca funkcję Pełnomocnika ds. jakości / Managera jakości powinna być otwarta na zmiany, poszukiwanie nowych rozwiązań w celu ciągłego doskonalenia procesów w swojej organizacji. Powinna być przekonana o potrzebie wdrożenia i utrzymywania Systemu Zarządzania Jakością w firmie tak, aby system działał na co dzień, a nie tylko „na papierze”. Przydatnymi umiejętnościami jest również efektywne zarządzanie zespołem, umiejętność pracy z ludźmi, zdolności komunikacyjne oraz przywództwo tak, aby wskazywać pozostałym pracownikom kierunek działania w zakresie zarządzania jakością i doskonalenia. Pełnomocnik ds. jakości powinien identyfikować się z organizacją i jej celami. Ważna jest również umiejętność współpracy z kierownictwem, współpracownikami oraz zewnętrznymi stronami zainteresowanymi (np. jednostką certyfikującą).

Jeśli chcesz podjąć się roli Pełnomocnika ds. jakości, skutecznie wdrożyć i utrzymywać system ISO 9001, poznać wymagania normy ISO 9001 od strony praktycznej oraz rozwiązania możliwe do zastosowania w Twojej firmie zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach dla pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Nasi trenerzy to praktycy, którzy znają systemy zarządzania od strony ich codziennego funkcjonowania w organizacjach. Dla wszystkich wymagań normy ISO 9001 wskazujemy praktyczne rozwiązania ich spełnienia, biorąc pod uwagę specyfikę działania organizacji oraz minimum opracowywanych dokumentów systemowych.
 
 
 
 
 

 
Szkolenie dla Pełnomocnika ds. ISO 9001 realizujemy w następujących wariantach:

Szkolenie Pełnomocnik ds. ISO 9001

Szkolenie online webinarium otwarte

Zobacz szczegóły

szkolenie otwarte bez wychodzenia z domu, realizowane w formie grupowej wideokonferencji

Szkolenie Pełnomocnik ds. ISO 9001

Szkolenie online webinarium indywidualne

Zobacz szczegóły

szkolenie online realizowane w formie indywidualnej wideokonferencji na żywo z trenerem

Szkolenie Pełnomocnik ds. ISO 9001

Szkolenie online indywidualne

Zobacz szczegóły

szkolenie indywidualne bez wychodzenia z domu polegające na samodzielnym zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi przygotowanymi w formie filmu z narratorem

Szkolenie Pełnomocnik ds. ISO 9001

Szkolenie dedykowane (online lub stacjonarne)

Zobacz szczegóły

szkolenie realizowane w formie zamkniętej dla grupy pracowników Twojej firmy, możliwe do przeprowadzenia w formie stacjonarnej lub zdalnej (videokonferencja grupowa)

Zapytaj o wycenę

 
CZYTAJ WIĘCEJ - ARTYKUŁY POKREWNE:
 

Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. Kompetencje a certyfikat. Czy warto zrobić szkolenie na audytora wewnętrznego ISO 9001:2015?

Outsourcing funkcji Pełnomocnika ds. ISO 9001, czyli Pełnomocnik ds. ISO 9001 osobą z zewnątrz firmy. Czy to możliwe?

Jak przeprowadzić audyt wewnętrzny ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001? Co to jest audyt systemu ISO? Metodyka / elementy audytu wewnętrznego. Audyt wewnętrzny krok po kroku

 

 

 

 

 

Kontakt:
  tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

 
NASZE USŁUGI W ZAKRESIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA:

Wdrażanie systemów zarządzania / Wdrożenia ISO

Zobacz szczegóły

kompleksowe wdrażanie oraz doradztwo w zakresie systemu zarządzania jakością ISO 9001, bezpieczeństwem żywności (ISO 22000, IFS, BRC, UTZ, RSPO), środowiskowego ISO 14001, bhp ISO 45001 i innych, system zarządzania dostosowany indywidualnie do każdej firmy

Nadzorowanie ISO / outsourcing zadań Pełnomocnika ds. ISO / audyty wewnętrzne

Zobacz szczegóły

nadzorowanie systemów zarządzania, nadzór systemu ISO, outsourcing roli i odpowiedzialności pełnomocnika ds. ISO oraz audytora wewnętrznego ISO, realizacja audytów wewnętrznych, audytów doskonalących, audytów przygotowujących do certyfikacji

Szkolenia ISO stacjonarne oraz online

Zobacz szczegóły

skuteczne szkolenia otwarte i zamknięte,  w formie warsztatów praktycznych, szkolenia wprowadzające z zakresu wymagań norm / standardów, szkolenia audytorów wewnętrznych, pełnomocników, warsztaty doskonalące, szkolenia na wyjazdach integracyjnych

Dostosowanie systemu zarządzania do wymagań Klienta (sieci handlowych)

Zobacz szczegóły

przygotowanie do audytu sieci handlowych (ISO 22000, BRC oraz IFS, standardy własne sieci handlowych), szkolenia z zakresu Systemów Zarządzania wymaganych przez sieci handlowe

Audyty dostawców

Zobacz szczegóły

audyty całościowe, audyty cząstkowe, audyty prewencyjne, zatwierdzenie dostawcy, kwalifikacja dostawców, okresowa ocena dostawców, audyty realizowane w reakcji na dany problem 

Doskonalenie / optymalizacja procesów / standaryzacja pracy

Zobacz szczegóły

doskonalenie systemów zarządzania, analiza procesów w zakresie działań nieekonomicznych, nieprzynoszących wartości dodanej, optymalizacja procesów, standaryzacja pracy, stabilizacja procesów wytwórczych, zapewnienie powtarzalności i jakości wytwarzania w procesie

Produkty z serii ISO.ONLINE

 

Produkty z serii ISO.ONLINE to skuteczne i funkcjonalne narzędzia wspomagające pracę w systemach zarządzania zarówno dla osób zaczynających swoją przygodę z tematyką ISO, jak również dla doświadczonych pełnomocników, specjalistów i wszystkich zaangażowanych w tworzenie i doskonalenie systemów zarządzania w swoich organizacjach!

Konsultacje online ISO 9001

Czytaj więcej

konsulacje online na żywo z trenrem z zakresu normy ISO 9001 i systemu zarządzania jakością

SZKOLENIE ONLINE ISO 9001

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik SZJ ISO 9001:2015 Czytaj więcej

Szkolenie online w formie samodzielnego zapoznania się z materiałami szkoleniowymi (prezentacja z narratorem) + darmowe konsultacje w trenerem
Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem