Jak uzyskać certyfikat ISO 27001 - wdrożenie / nadzór / dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norma ISO/IEC 27001 – system zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI)

 
ISO/IEC 27001 to międzynarodowa norma, określająca wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Norma może być wdrażana przez wszystkie organizacje, niezależnie od branży, wielkości czy specyfiki działania, np. przedsiębiorstwa produkcyjne, instytucje finansowe typu banki, organizacje działające w sektorze publicznym. Podstawowym celem normy jest zapewnienie odpowiedniej ochrony posiadanych i przetwarzanych przez organizację informacji takich, jak np. dane finansowe, czy informacje poufne oraz minimalizowanie zagrożenia uzyskania dostępu do informacji przez osoby nieupoważnione w sposób nielegalny lub bez zezwolenia.
 
Informacje są to wszystkie dane, posiadane przez organizację, które pozwalają na realizację określonych działań operacyjnych oraz podejmowanie decyzji biznesowych. Informacje zaliczane są do aktywów przedsiębiorstwa, jego wartości. W związku z tym niezbędna jest ich odpowiednia ochrona. Niezależnie od formy przekazywania, przetwarzania, czy przechowywania danych, informacje powinny być zawsze właściwe zabezpieczone przed takimi zagrożeniami, jak np. zniszczenie informacji, kradzież informacji (kradzież danych osobowych, numerów kart kredytowych, szpiegostwo przemysłowe), działanie wirusów komputerowych. Działania takie mogą doprowadzić do utraty konkurencyjności, czy strat finansowych organizacji. Ryzyko pojawiania się zagrożeń bezpieczeństwa informacji zwiększa się wraz z rosnącą liczbą przetwarzanych informacji, przede wszystkim w formie elektronicznej (coraz częściej wykorzystywane systemy Big Data do analizy danych) oraz możliwościami stosowania coraz bardziej zaawansowanych technologii (np. przesyłanie informacji na duże odległości, przechowywanie danych na zewnętrznych serwerach).
 
Norma ISO/IEC 27001 przedstawia systemowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem informacji poprzez całościowe zarządzanie posiadanymi przez organizację aktywami informacyjnymi, zarządzanie infrastrukturą wykorzystywaną do przetwarzania informacji oraz zarządzanie ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa informacji. Na etapie tworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji identyfikowane są zagrożenia mogące wpływać na obniżenie bezpieczeństwa informacji, a następnie wdrażane są niezbędne systemy zabezpieczeń w celu zapewnienia ciągłości działania organizacji oraz redukcji ryzyka biznesowego do minimum. Norma ISO/IEC 27001 wprowadza odpowiednie zabezpieczenia w aspekcie organizacyjnym (udokumentowane procedury działania) oraz technicznym (zabezpieczenie infrastruktury IT takiej, jak nośniki danych, oprogramowanie, sieć informatyczna).
 
Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001 pozwala również na spełnienie szeregu wymagań prawnych, odnoszących się do zapewnienia bezpieczeństwa informacji takich, jak np. Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czy przepisów prawnych związanych z zachowaniem tajemnicy zawodowej (np. w ochronie zdrowia, usługach bankowych).
 
Przy realizacji naszych projektów wdrożeniowych w zakresie normy ISO/IEC 27001 zapewniamy:

 

GWARANCJĘ UZYSKANIA CERTYFIKATU

dzięki wypracowanej metodyce działania w zakresie wdrażania systemów zarządzania możemy zagwarantować 100% skuteczności projektu wdrożeniowego wraz z pozytywnym wynikiem audytu certyfikującego

 

BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW

zapewniamy przejrzystość działania, podana w ofercie cena projektu zawiera wszystkie koszty, w tym koszty dojazdów i pobytów konsultanta, nie naliczamy żadnych dodatkowych opłat

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE ONLINE

zapewniamy bezpłatne usługi doradcze (telefoniczne lub mailowe) w zakresie wdrożonego systemu zarządzania w trakcie trwania projektu oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu projektu wdrożeniowego

 

MINIMALNY NAKŁAD PRACY TWOJEJ FIRMY

opracowujemy całą niezbędną dokumentację, po stronie Klienta leży jedynie udzielenie informacji dotyczącej działalności organizacji i funkcjonujących procesów oraz weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności z działaniami Firmy

JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT ISO/IEC 27001, CZYLI PROCES WDRAŻANIA NORMY ISO/IEC 27001 realizowany przez SYNERGIAgroup

DZIAŁANIA, KTÓRE WYKONUJEMY W RAMACH WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI WEDŁUG WYMAGAŃ NORMY ISO/IEC 27001:

1. AUDYT ZEROWY
 
wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań normy ISO/IEC 27001

podczas audytu zerowego:

wskazujemy obszary wymagające nadzoru zgodnie z normą ISO/IEC 27001, np. w zakresie infrastruktury IT, wyposażenia, dokumentacji

przeprowadzamy ocenę systemu zabezpieczeń funkcjonującego w organizacji oraz ocenę zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony informacji

określamy działania, które należy przeprowadzić celem uzyskania zgodności z wymaganiami normy ISO/IEC 27001

2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ ISO/IEC 27001
 
opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez normę ISO/IEC 27001

dokumenty systemowe:

opracowane indywidualnie dla Twojej firmy

odnoszące się do działań, które faktycznie mają miejsce w Twojej organizacji

zintegrowane z dokumentacją dotychczas obowiązującą w organizacji

bez zbędnej biurokracji, liczba dokumentów ograniczona do niezbędnego minimum. W systemach zarządzania ważna jest jakość wykonywanej pracy, a nie ilość uzupełnianych dokumentów. Przy opracowywaniu dokumentacji kierujemy się zasadą, że jeżeli możemy udokumentować określone działania za pomocą jednego dobrego formularza, nie traćmy czasu na uzupełnianie kilku zbędnych dokumentów

dokonujemy wstępnego opisu procesów oraz opracowujemy procedury, identyfikujemy rozwiązania optymalizacyjne działania systemowe w zakresie bezpieczeństwa informacji, określamy odpowiedzialności i uprawnienia, identyfikujemy niezbędne kompetencje w zakresie bezpieczeństwa informacji, określamy zakres systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na podstawie określonej strategii organizacji oraz wymagań i oczekiwań stron zainteresowanych

opracowujemy dokumentację w zakresie wymaganym przez normę ISO/IEC 27001, w szczególności:

polityka bezpieczeństwa informacji (i jej zakomunikowanie pracownikom Twojej Firmy)

odpowiedzialności i uprawnień w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji

analiza ryzyka: 1. opracowanie, wdrożenie i udokumentowanie metodyki analizy ryzyka wraz z ustaleniem kryteriów przyjęcia oraz poziomów akceptacji ryzyka, 2. przeprowadzenie szacowania ryzyka: określenie aktywów informacyjnych w organizacji, identyfikacja zagrożeń dla poszczególnych aktywów informacyjnych, określenie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń, określenie wyników szacowanie ryzykiem, 3. określenie metod postępowania z ryzykiem: określenie strategii działania z ryzykiem wraz z akceptacją poziomu ryzyka szczątkowego, wybór środków postępowania z ryzykiem, określenie niezbędnych zabezpieczeń organizacyjnych, systemowych i technicznych,

deklaracja stosowania niezbędnych zabezpieczeń

plan postępowania z ryzykiem

3. OMÓWIENIE DOKUMENTACJI ISO/IEC 27001 / SZKOLENIA
 
omówienie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001 wspólnie z pracownikami Twojej firmy oraz realizacja szkoleń dla pracowników

podczas szkolenia:

omawiamy opracowaną dokumentację wspólnie z pracownikami Twojej firmy

wskazujemy działania, które należy wdrożyć w celu prawidłowego działania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001

przedstawiamy praktyczne zastosowania, które znamy z doświadczenia z pracy w firmach produkcyjnych i usługowych

wdrażamy plan postępowania z ryzykiem

szkolenia dostosowane merytorycznie do grupy szkoleniowej (szkolenia dla kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla, szkolenia dla pracowników działów produkcyjnych)

szkolenia dla pracowników z elementów SZBI przeprowadzamy w celu zwiększenia świadomości w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji

4. SZKOLENIE
DLA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH ISO/IEC 27001
 
szkolenie na Audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001 dla wyznaczonych pracowników wraz z potwierdzeniem kwalifikacji

uczestnicy szkolenia:

zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg wymagań normy ISO/IEC 27001 wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji (wystawienie certyfikatu Audytora wewnętrznego)

zdobędą umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami wewnętrznymi w organizacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011:2018, w szczególności umiejętności związane z planowaniem audytów, ich przygotowaniem przy uwzględnieniu występujących w procesach ryzyk i szans, przeprowadzaniem audytów oraz ich dokumentowaniem wraz z oceną ich skuteczności

w trakcie szkolenia uzyskają możliwość praktycznego przećwiczenia wszystkich etapów audytowania: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności

5. AUDYT WEWNĘTRZNY
I PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA
 
sprawdzenie, czy wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji spełnia wymagania normy ISO/IEC 27001 oraz czy jest gotowy do certyfikacji

podczas audytu wewnętrznego:

szukamy zgodności funkcjonującego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001, ale też wskazujemy nieprawidłowości, jeżeli takie występują i możliwości do doskonalenia

przeprowadzamy analizę zidentyfikowanych błędów oraz identyfikujemy ich przyczyny wspólnie z pracownikami Twojej Firmy tak, aby możliwa była ich eliminacja jeszcze przed audytem certyfikującym

sporządzamy dokumentację z audytu (raport z audytu wewnętrznego)

realizujemy działania zgodnie z procedurami monitorowania i przeglądu SZBI, zarządzania incydentami i błędami

wykonujemy przegląd skuteczności SZBI wraz z pomiarem skuteczności zastosowanych zabezpieczeń, przegląd szacowania ryzyka wraz z aktualizacją

organizujemy przegląd systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

nadzorujemy realizację działań korygujących określonych w wyniku przeprowadzonych działań weryfikacyjnych SZBI

6. AUDYT CERTYFIKUJĄCY
 
uzyskanie akredytowanego certyfikatu ISO/IEC 27001 dla Twojej Firmy

udział konsultanta SYNERGIAgroup w audycie certyfikującym to:

wsparcie merytoryczne w uzyskaniu akredytowanego certyfikatu ISO/IEC 27001

komunikacja z akredytowaną jednostką certyfikującą (pomoc w ustaleniu wszystkich spraw związanych z certyfikacją ISO/IEC 27001)

7. DORADZTWO
PO CERTYFIKACJI
 
pakiet bezpłatnych usług doradczych po zakończonym projekcie

doradztwo po certyfikacji to:

bezpłatne usługi doradcze w formie online (mailowe lub telefoniczne) w zakresie wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001 przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego

 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA NORMY ISO/IEC 27001

 

według normy ISO/IEC 27001 bezpieczeństwo informacji należy rozpatrywać w 3 wymiarach: dostępności informacji (definiowanej jako zapewnienie dostępu do informacji dla upoważnionych użytkowników zawsze w przypadku, kiedy informacja jest wymagana do realizacji określonych działań), poufności informacji (oznaczającej, że dostęp do określonych informacji mają tylko wyznaczeni użytkownicy), integralności informacji (definiowanej jako kompletność informacji, informacja zawiera wszystkie dane niezbędne do realizacji zadania)

 

w ramach normy ISO/IEC 27001 pojęcie informacji obejmuje wszystkie informacje przetwarzane i przechowywane w przedsiębiorstwie w dowolnej formie (np. informacje przechowywane w formie elektronicznej na różnych nośnikach, informacje wydrukowane przechowywane w różnych miejscach, przetwarzane w różnych systemach informatycznych, przekazywane bezpośrednio w trakcie rozmów z pracownikami i kontrahentami, prezentowane za pomocą sprzętu audiowizualnego), są to informacje handlowe, techniczne i technologiczne, dotyczące zarządzania organizacją, jak również dane osobowe klientów i kontrahentów

 

norma ISO/IEC 27001 pozwala na zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa informacji na podstawie określonego ryzyka zniszczenia, utraty czy odtajnienia informacji; oparta jest na zasadzie PDCA (cyklu Deminga: P-Planuj, D-Wykonaj, C-Sprawdzaj, A-Działaj) podobnie jak inne normy dotyczące systemów zarządzania (np. ISO 9001, ISO 14001), zawiera wymagania w zakresie ustanowienia, wdrożenia, funkcjonowania, monitorowania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

 

norma ISO/IEC 27001 nie wymaga szczegółowych rozwiązań technicznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji, określa jedynie obszary, w których należy wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia; wybór metody zabezpieczenia jest dobrowolny i zależy od organizacji, jednakże powinien wynikać z przeprowadzonej analizy ryzyka;

 

podstawowe elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001 to: ustanowiona polityka i cele w zakresie bezpieczeństwa informacji, deklaracja wdrożenia niezbędnych zabezpieczeń i skutecznego ich stosowania w praktyce, identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa informacji oraz analiza ryzyka, udokumentowane procedury zapewnienia bezpieczeństwa informacji

 

system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001 wymaga zbudowania odpowiedniego łańcucha bezpieczeństwa w celu wykrywania najsłabszych ogniw (eliminowanie luk bezpieczeństwa) i wdrażania niezbędnych działań zabezpieczających; tak działający system jest systemem ciągłym i kompletnym

KLUCZOWE ELEMENTY NORMY ISO/IEC 27001

 
norma ISO/IEC 27001 zbudowana jest z części podstawowej oraz załączników; w części podstawowej normy zawarte zostały wymagania dotyczące ustanowienia i zarządzania SZBI, wymagania odnoszące się do odpowiedzialności kierownictwa, realizacji audytów wewnętrznych oraz przeglądu zarządzania, wymaganych procedur, ciągłego doskonalenia, analizy ryzyka
 
w załączniku A z kolei zdefiniowane zostały obszary, w których należy wdrożyć właściwe zabezpieczenia. Są to: polityka bezpieczeństwa, organizacja bezpieczeństwa informacji, zarządzanie aktywami, bezpieczeństwo zasobów ludzkich, bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe, zarządzanie systemami i sieciami, kontrola dostępu, pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych, zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji, zarządzanie ciągłością działania systemów informacyjnych, zgodność. Dla każdego wymagania określonego w załączniku A normy ISO/IEC 27001 zdefiniowane zostały odpowiednie zalecenia zawarte w normie ISO/IEC 27002 (Technika informatyczna – Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji)

CERTYFIKAT ISO/IEC 27001, CZYLI KORZYŚCI Z WDROŻENIA NORMY ISO/IEC 27001 DLA TWOJEJ FIRMY

spełnienie obowiązujących wymagań prawnych w zakresie ochrony informacji

większe zaufanie Klientów i Kontrahentów w aspekcie przetwarzanych danych poprzez zapewnienie, że systemy przetwarzania danych i informacje w organizacji są bezpieczne

zachowanie właściwego poziomu bezpieczeństwa informacji w organizacji, co przekłada się na utrzymanie przewagi konkurencyjnej oraz zachowanie wizerunku na rynku

wdrożenie i stosowanie odpowiednich systemów zabezpieczeń, których celem jest niedopuszczenie do utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub niewłaściwego użycia informacji, identyfikacja zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz ich eliminacja

zwiększenie wiarygodności jako partnera biznesowego, możliwość wykazania zgodności przy wyborze dostawcy (np. w przetargach), możliwość nawiązania współpracy z nowymi Klientami

uporządkowanie działań w organizacji w obszarze tworzenia, przetwarzania, obiegu i wykorzystywania danych informacyjnych

PROCES WDRAŻANIA CERTYFIKATU ISO/IEC 27001 W TWOJEJ FIRMIE realizowany przez SYNERGIAgroup

SYNERGIAgroup to:

gwarancja pozytywnej certyfikacji
niskie koszty realizacji
minimalny nakład pracy Twoich pracowników
czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

 
Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001 w Twojej Firmie 
 
 
 
 
 

 

 Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

 
Zapoznaj się również z naszymi produktami online
z serii ISO.ONLINE:
 

 

DODATKOWE USŁUGI:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ISO/IEC 27001

Przejęcie zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. ISO/IEC 27001 SZBI

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania na firmę zewnętrzną

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓWprojekty realizowane przez konsultantów - praktyków,
którzy posiadają doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych / usługowych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja możliwych działań usprawniających procesy
w organizacji, szukanie optymalnych rozwiązań, eliminujących zbędne czynności


niskie koszty realizacji
co przekłada się na atrakcyjność oferty cenowej dla Twojej Firmy przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

krótki czas realizacji projektu
(dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni)
 

minimalny nakład pracy
pracowników Twojej Firmy
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych oraz innych
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
- działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu wdrożeniowego
(wraz z certyfikacją) przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanych projektów 
 
Zapoznaj się również z naszą metodyką realizacji projektów wdrożeniowych w zakresie systemów zarządzania

Tworzymy SMART SYSTEM! 

 
Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.
 

SMART SYSTEM to:

 
S – solidne fundamenty pod budowę systemupoznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentycznysystem funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowysystem zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działaniaoferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)

Zapoznaj się również z naszą ofertą szkoleniową
w zakresie normy ISO/ IEC 27001


System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Twojej Firmie według normy ISO/ IEC 27001 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu
 
Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO / IEC 27001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną 
 

Pozostałe systemy, w ramach których realizujemy projekty wdrożeniowe

ISO 9001, ISO 22000, ISO 22716 / GMP Kosmetyczne, ISO 14001, System HACCP, FSSC 22000, BRC Food, BRC Packaging, BRC CP, BRC S&D, IFS Food, IFS Logistics, IFS HPC, IFS PACsecure, BIO, UTZ, RSPO, OHSAS 18001, GMP, Systemy zintegrowane

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2020 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem