WDRAŻANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

Zajmujemy się kompleksowym wdrażaniem oraz doradztwem w zakresie systemów zarządzania. Swoje działania opieramy na poniższych zasadach:


Opracowana przez nas metodyka działania opiera się na założeniu, że system zarządzania powinien być dostosowany indywidualnie do każdej firmy przy uwzględnieniu specyfiki prowadzonej działalności (produkcja, magazynowanie, transport, handel)


Wymagania standardów dostosowujemy do Organizacji, a nie firmę do wymogów systemowych

 

W pracach związanych z wdrażaniem systemów zarządzania stosujemy metodologię wykorzystywaną w zarządzaniu projektami, co pozwala nam efektywnie kontrolować każdy etap realizacji działań


Na wdrażane systemy zawsze patrzymy przez pryzmat wartości dodanej tak, aby przynosiły one jak najwięcej wymiernych korzyści dla Organizacji w perspektywie długofalowej, nie ograniczając się jedynie do uzyskania certyfikatu

 

 

 

Uważamy, że dobrze wdrożony system zarządzania pozwala na efektywne zarządzanie całą Organizacją, przyczynia się do poprawy jej funkcjonowania jako całości oraz osiągania założonych celów zgodnych z przyjętą strategią

projekty realizowane przez konsultantów - praktyków, którzy posiadają doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych / usługowych na stanowiskach kierowniczych

identyfikacja możliwych działań usprawniających procesy w organizacji, szukanie optymalnych rozwiązań, eliminujących zbędne czynności

niskie koszty realizacji, co przekłada się na atrakcyjność oferty cenowej dla Twojej Firmy przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług

 

krótki czas realizacji projektu wdrożeniowego (dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni)
 

minimalny nakład pracy pracowników Twojej Firmy

dokładna identyfikacja wymagań prawnych oraz innych, do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami

terminowość realizacji - działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego na wstępnym etapie realizacji projektu

gwarancja 100% skuteczności projektu wdrożeniowego (wraz z certyfikacją) przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanych projektów
 

JAK DZIAŁAMY?

 

Tworzymy system dostosowany do potrzeb Twojej Firmy („nie przenosimy” systemów z firmy do firmy, uwzględniamy specyfikę i rodzaj działalności przedsiębiorstwa, oferowane produkty / usługi, wielkość organizacji, funkcjonujące procesy, cele i kierunki działania)

 

 

Wdrażamy systemy zarządzania proporcjonalne do wielkości organizacji, złożoności jej procesów, przy uwzględnieniu zarówno możliwości organizacyjnych, jak również finansowych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i doskonalenia systemów zarządzania

 

Działamy w oparciu o nasze autorskie rozwiązania, które pozwalają na zapewnienie wysokiej jakości realizowanych wdrożeń przy zachowaniu niskich kosztów ich realizacji (wszystkie koszty uwzględnione w umowie)

 

Współpracujemy zarówno z mikro i małymi przedsiębiorstwami, jak również z dużymi wielozakładowymi organizacjami z różnych branż, dostosowując naszą ofertę cenową do możliwości finansowych naszych Klientów tak, aby ponoszone przez nich koszty były współmierne do wykonanej przez nas pracy

 

Zwracamy szczególną uwagę na mające zastosowanie przepisy prawne oraz inne, do których spełnienia organizacja jest zobowiązana tak, aby punkt ten nie stanowił niezgodności podczas audytu certyfikującego

Atutem naszych projektów wdrożeniowych jest połączenie działań wdrożeniowych z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na wdrożenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów wdrożeniowych, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.
 

 Nasza metodyka to SMART SYSTEM:

 
S – solidne fundamenty pod budowę systemu – poznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentyczny – system funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowy – system zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działania – oferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do nadzorowania dokumentacji systemowej)
Nasze działania w zakresie wdrażania systemów zarządzania realizujemy według niżej wymienionych etapów. Tak przyjęta metodyka pracy gwarantuje osiągnięcie sukcesu realizowanych projektów.

 

 

 

Audyt zerowy – wstępna ocena Twojej Firmy

Badanie polega na identyfikacji procesów zachodzących w Twojej Firmie, określeniu ich wzajemnych powiązań, zapoznaniu się ze specyfiką działania Organizacji, oferowanymi produktami, strukturą organizacyjną, zadaniami i odpowiedzialnościami posiadanymi przez poszczególne komórki / działy. Określamy wymagania Organizacji (Najwyższego Kierownictwa) dotyczące sposobu funkcjonowania systemu w przyszłości, poznajemy jej cele strategiczne oraz kierunki działania. Oceniamy Organizację pod kątem możliwości spełnienia przez nią wymagań odpowiedniego standardu (np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, funkcjonujących procesów, dokumentacji, sposobów nadzoru). Wspólnie z Tobą ustalamy harmonogram wdrożenia systemu.

 

 

 

Optymalizacja procesów

Na podstawie informacji uzyskanych podczas audytu zerowego dokonujemy wstępnego opisu procesów. Określamy procesy główne oraz wspierające, mające wpływ na jakość i bezpieczeństwo produktów wytwarzanych w Twojej Firmie, wspólnie z Kierownictwem Twojej Firmy przydzielamy właścicieli procesów, którzy są odpowiedzialni za nadzór nad zidentyfikowanymi procesami oraz powołujemy Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania. Tworzymy wstępne wersje procedur, które opisują procesy  zachodzące w przedsiębiorstwie. Przeprowadzamy szczegółowe wywiady z pracownikami biorącymi udział w poszczególnych procesach oraz odpowiedzialnymi za nie. Dostosowujemy procesy do wymagań odpowiedniego standardu oraz poszukujemy rozwiązań mających na celu optymalizację działań. Eliminujemy wszystkie czynności niepotrzebne, zbędne z ekonomicznego punktu widzenia. Skupiamy się na działaniach, które przynoszą wartość dodaną, za które Klient chce zapłacić. 
Szkolenia wstępne

W ramach organizowanych szkoleń wstępnych przekazujemy pracownikom Twojej Firmy wiedzę z zakresu normy / standardu niezbędną do prawidłowego funkcjonowania systemu. Szkolenia przeprowadzamy w grupach o podobnym zakresie odpowiedzialności (pracownicy produkcyjni i pracownicy administracyjni).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opracowanie niezbędnej dokumentacji systemowej

Opracowujemy dokumentację systemową w zakresie wymaganym przez odpowiednią normę / standard oraz niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Nie tworzymy zbędnej biurokracji. Dokumentacja opracowana indywidualnie dla potrzeb Organizacji pozwala wyeliminować przerost tworzonych dokumentów. Uwzględniamy w tworzonym systemie zarządzania dokumenty już funkcjonujące w Firmie, inne wdrożone systemy zarządzania. Dokumentację systemową opracowujemy tak, aby zminimalizować zaangażowanie z Twojej strony. Jesteśmy odpowiedzialni za najbardziej czasochłonne zadania – opracowanie procedur i niezbędnych dokumentów. Zakres dokumentacji uzależniony jest do wdrażanej normy / standardu. Podstawowe elementy dokumentacji systemowej to najczęściej:
- procedury dotyczące systemu HACCP (identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa produktów żywnościowych, opracowanie opisów produktów, specyfikacji oraz schematów procesów technologicznych, analiza ryzyka wraz z szacowaniem poziomów ryzyka, opracowanie planu HACCP określanie punktów CCP i CP, ustalenie limitów krytycznych, opracowanie instrukcji monitorowania CCP)
- procedury w zakresie SZJ (opracowanie schematu organizacyjnego, procedur systemowych, mapy procesów, polityki jakości bezpieczeństwa żywności)
- procedury środowiska produkcji i zakładu (stworzenie procedur w zakresie nadzoru nad maszynami i urządzeniami, urządzeniami kontrolno pomiarowymi, infrastrukturą, postępowania w przypadkach awarii, usterek, remontu i prac konserwacyjnych, opracowanie procedur mycia i dezynfekcji oraz procedur dotyczących higieny i zdrowia pracowników)
- procedury kontroli produktu (procedury oraz instrukcje uwzględniające metodykę badań wyrobu, zwolnienia do obrotu, zgodności ze specyfikacją i in.)
- procedury kontroli procesu (procedury w zakresie produkcji wraz z arkuszami kontroli procesu oraz instrukcje stanowiskowe).

 

 

 

 

Zatwierdzenie dokumentacji przez Organizację oraz jej wdrożenie do stosowania

Etap ten polega na zatwierdzeniu dokumentacji systemowej przez Najwyższe Kierownictwo Firmy oraz zapoznanie z nią pracowników Organizacji. Prowadzimy działania kontrolne w zakresie prawidłowego wdrożenia dokumentacji przez poszczególne komórki organizacyjne. Szczególną uwagę zwracamy na podejście pracowników do wprowadzanych zmian, które często postrzegane są przez nich jako zagrożenie. W celu wyeliminowania zagrożeń związanych z brakiem akceptacji zmian przez pracowników procedury wdrażamy etapowo, co również nie powoduje zakłóceń w codziennej działalności Firmy. Analizujemy także informacje zwrotne od pracowników dotyczące pojawiających się nieprawidłowości oraz niezbędnych zmian w funkcjonowaniu procesów. Na tym etapie przeprowadzamy też szkolenia dla pracowników w celu dokładnego zapoznania z opracowaną dokumentacją systemową oraz wymaganiami normy / standardu. Pracownicy ze szkolenia otrzymują zaświadczenia udziału w szkoleniu, które uznawane są przez jednostki certyfikujące. W ustaleniu z Twoją Firmą przeprowadzamy również szkolenie dla audytorów wewnętrznych, którzy później uczestniczą w audycie wewnętrznym, zdobywając niezbędne doświadczenie.

 

Weryfikacja wdrożonego systemu zarządzania

Dokonujemy sprawdzenia, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania odpowiedniej normy / standardu oraz czy jest gotowy do certyfikacji. W tym celu przeprowadzamy audyt wewnętrzny. Wskazujemy nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu. Wspólnie z pracownikami Organizacji analizujemy zidentyfikowane błędy oraz określamy ich przyczyny.  Uczestniczymy też w przygotowaniu do oraz w przeglądzie systemu zarządzania przez Najwyższe Kierownictwo.

                  

Audyt certyfikujący

Zapewniamy wsparcie podczas audytu certyfikującego oraz w ustaleniu wszystkich spraw związanych z procesem certyfikacji. Zapewniamy Twojej Firmie również usługi doradcze w zakresie wdrożonego systemu zarządzania przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego.
 
 
Doradztwo po certyfikacji
 
Zapewniamy Twojej Firmie bezpłatne usługi doradcze w zakresie wdrożonego systemu zarządzania przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego
 
 
 
Ocena skuteczności realizowanego projektu wdrożeniowego
 
Przeprowadzamy ocenę efektywności naszych wdrożeń w ujęciu długofalowym, co stanowi nieodzowny element realizowanych przez nas projektów wdrożeniowych, za pomocą oceny skuteczności naszej pracy weryfikujemy realizację założeń projektów oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące
Do realizacji projektu wdrożeniowego w Twojej Firmie przydzielamy dedykowanego konsultanta, który odpowiedzialny jest za wdrożenie systemu zarządzania od rozpoczęcia prac aż do audytu certyfikującego. W celu odpowiedniego nadzoru nad realizacją projektu konsultant regularnie odwiedza Twoją Firmę we wcześniej ustalonych terminach. Częstotliwość wizyt uzależniona jest od Twoich preferencji, specyfiki działalności Firmy oraz ustalonego harmonogramu działań.
 

 

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA DLA TWOJEJ FIRMY  • Poprawa wizerunku Firmy oraz zwiększenie jej wartości, uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku dzięki zapewnieniu wymaganego poziomu jakościowego oferowanych produktów czy świadczonych usług
 
  • Spełnienie wymagań dokładnie w takim zakresie, w jakim oczekuje od nas Klient, zwiększenie zadowolenia Klienta, co przekłada się na większą liczbę zamówień oraz skuteczność ofertowania
 
  • Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu Twoją Firmą opartych na podejściu zarządzania przez cele oraz zarządzaniu procesowym, wdrożenie i regulacja kontroli procesów opartych o samokontrolę, statystyczne sterowanie procesem produkcji, co może przyczynić się do obniżenia kosztów produkcyjnych
 
  • Dokładne zidentyfikowanie oraz określenie zadań i odpowiedzialności przypisanych do poszczególnych stanowisk, większa efektywność pracy, krótszy czas adaptacji nowych pracowników
 
  • Większa świadomość pracowników o ważności spełnienia wymagań Klienta oraz wymagań dotyczących jakości i bezpieczeństwa produktu
 
  • Obniżenie kosztów związanych z reklamacjami, zmniejszenie liczby reklamacji poprzez wykrywanie błędów na wcześniejszych etapach realizacji produktów, zmniejszenie nakładów ponoszonych na działalność Organizacji
 
  • Optymalizacja niezbędnej dokumentacji powstającej w Firmie oraz przebiegu informacji i kanałów komunikacyjnych, ograniczenie liczby tworzonych dokumentów do minimum
Procesy wdrożeniowe realizujemy w poniższym zakresie:
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem