Wybierz sposób na RSPO w Twojej Firmie

Szczegółowe wymagania podstawowych standardów RSPO:

  Certyfikacja Łańcucha Dostaw RSPO (m. in. dla organizacji zajmujących się produkcją i przetwarzaniem oleju palmowego oraz wyrobów zawierających olej palmowy)

  Certyfikacja systemów RSPO (wytyczne dotyczące procesu certyfikacji, przebiegu audytu certyfikującego)

  Zasady stosowania logo RSPO oraz komunikacji z klientami

Certyfikacja Łańcucha Dostaw RSPO – „RSPO SUPPLY CHAIN CERTIFICATION STANDARD” – podstawowe wymagania:

 

 1. znakowanie produktów RSPO zgodnie z najniższym modelem w hierarchii zastosowanym dla produktów wejściowych
 2. kompletne i aktualne udokumentowane procedury potwierdzające wdrożenie wszystkich wymaganych elementów standardu, wybranego modelu łańcucha dostaw
 3. określenie roli i funkcji osoby ponoszącej pełną odpowiedzialność za wdrożenie wymagań i ich zgodność ze standardem
 4. weryfikacja materiałów na wejściu w zakresie certyfikacji RSPO
 5. kontrola ważności certyfikatu dostawcy
 6. działania outsourcingowe - podwykonawcy (np. magazynowanie, transport) muszą spełniać wymagania standardu RSPO SCCS
 7. odpowiednie informacje dot. RSPO na dokumentach sprzedażowych
 8. szkolenia właściwe i istotne do realizowanych działań, zapewnione dla personelu odpowiedzialnego za system RSPO
 9. zapisy przechowywane przez okres min. 2 lat
 10. udokumentowana procedura dotycząca zbierania i rozpatrywania reklamacji od stron zainteresowanych oraz postępowania z niezgodnościami
 11. przegląd zarządzania oraz audyt wewnętrzny przeprowadzany raz w roku adekwatnie do realizowanych działań

audyty certyfikujące / nadzoru realizowane są zgodnie z wytycznymi ISO 19011

istnieje możliwość łączenia audytów RSPO z audytami innych systemów zarządzania

certyfikat RSPO ważny przez okres 5 lat, co roku audyt nadzoru, po upływie ważności certyfikatu możliwy audyt re-certyfikujący, pozwalający przedłużyć ważność certyfikatu o następne 5 lat. Audyt re-certyfikujący jest bardziej opłacalny pod względem kosztowym w porównaniu do audytu certyfikującego, a jego przebieg bardziej przypomina audyt nadzoru

 

audyty w organizacjach wielooddziałowych uwzględniają zawsze centralę / siedzibę firmy oraz określoną część oddziałów
 
 

po przeprowadzonym audycie organizacja otrzymuje raport, w którym wskazane są informacje o ewentualnych niezgodnościach oraz ogólne wnioski dotyczące systemu RSPO funkcjonującego w organizacji

postępowanie z niezgodnościami: audyt certyfikujący: ustalone i zamknięte z jednostką certyfikującą przed wydaniem certyfikatu, termin ich realizacji – 3 miesiące; audyt nadzoru:  termin usunięcia niezgodności  - 1 miesiąc, przekroczenie czasu w obu przypadkach: brak certyfikatu, jego zawieszenie lub odwołanie, niezbędny re-audyt, w przypadku zawieszenia / odwołania certyfikacji: organizacja zobowiązana jest poinformować o tym fakcie klientów w ciągu 3 dni roboczych

w przypadku kiedy organizacja zleca na zewnątrz realizację części działań dotyczących przetwarzania wyrobów zawierających certyfikowany olej palmowy, audyt może być również przeprowadzony u podwykonawcy

w ramach audytu dokonywany jest przegląd: dokumentacji systemowej, systemu zarządzania (organizacyjnego i operacyjnego), sposobu zarządzania podwykonawcami, zapisów, jak również zasad stosowania logo i komunikacji
 

WDROŻENIE RSPO, CZYLI JAK W 7 KROKACH UZYSKAĆ CERTYFIKAT RSPO?


1: WYBÓR ODPOWIEDNIEGO DLA TWOJEJ FIRMY MODELU ŁAŃCUCHA DOSTAW


Organizacja chcąc uzyskać certyfikat RSPO, musi przyjąć odpowiedni model łańcucha dostaw (IP, SG, MB lub ich kombinację) oraz dostosować swoje procesy do wymagań określonych przez poszczególny model. Należy mieć na uwadze, że możliwe jest wybranie tylko takiego modelu, jaki stosuje dostawca lub model mniej wymagający.

Zachowanie tożsamości (Identity Preserved – IP)

identyfikowalność produktów certyfikowanych możliwa do poszczególnych surowców i dostawców

produkty certyfikowane są izolowane od wszystkich pozostałych produktów / surowców

wymagana pełna separacja i identyfikowalność produktów RSPO i ich pochodnych w produkcie gotowym

należy zapewnić, że certyfikowany olej palmowy pochodzi od jednego dostawcy z jednego identyfikowalnego surowca

Segregacja (Segregation – SG)

przejrzyste procedury i utrzymywane zapisy w celu przedstawienia dowodu, że produkty certyfikowane są traktowane oddzielnie od niecertyfikowanych włączając magazynowanie i transport

model ten ma zapewnić, że produkty certyfikowane pochodzą tylko z certyfikowanych surowców, dozwolone jest jednak mieszanie oleju palmowego i jego pochodnych z różnych źródeł

w tym modelu olej palmowy nie jest jednoznacznie identyfikowalny do jednego dostawcy (plantacji)

Bilans masy (Mass Balance – MB)

zgodność pod względem ilościowym produktów certyfikowanych na wejściu do zakładu i na wyjściu

kontrola kupionego oraz sprzedanego certyfikowanego oleju palmowego i jego pochodnych

możliwe mieszanie produktów certyfikowanych z niecertyfikowanymi

brak konieczności osobnego przechowywania produktów RSPO

wykazanie, że ilości na wyjściu nie przekraczają ilości na wejściu


2: OKREŚLENIE I WDROŻENIE WŁAŚCIWYCH PROCEDUR DZIAŁANIA


opracowanie i wdrożenie do stosowania niezbędnych procedur i/lub instrukcji pracy

procedury będą w pewnym stopniu różne w zależności od przyjętego modelu łańcucha dostaw

dla wszystkich modeli istnieją wspólne elementy takie, jak nadzorowanie dostawców produktów RSPO, utrzymywanie zapisów, szkolenia czy przegląd zarządzania


3: SZKOLENIE Z ZAKRESU RSPO


wszystkie osoby, których działania mogą mieć wpływ na skuteczność wdrażanego systemu RSPO powinny być przeszkolone

szkolenia powinny być planowane oraz dokumentowane

4: AUDYT WEWNĘTRZNY I PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA


weryfikacja informacji, wpływających na system RSPO w celu określenia działań związanych z doskonaleniem efektywności systemu zarządzania i jego procesów oraz zapewnieniem niezbędnych zasobów
 

5: UZYSKANIE CZŁONKOSTWA RSPO


Uzyskanie członkostwa w organizacji RSPO jest obowiązkowe dla wszystkich organizacji, działających w ramach certyfikowanego łańcucha dostaw RSPO. Członkostwo można uzyskać poprzez rejestrację na stronie internetowej RSPO (wypełnienie formularza aplikacyjnego oraz uiszczenie opłaty rocznej). Rodzaj członkostwa oraz prawa i koszty z tym związane uzależnione są od ilości przetwarzanego oleju palmowego:

ORDINARY MEMEBERSHIP - jeśli organizacja sprzedaje, kupuje lub przetwarza rocznie ponad 500 ton oleju palmowego i wyrobów z oleju palmowego, posiada prawo do czynnego udziału w działalności RSPO

SUPPLY CHAIN MEMBERSHIP- jeśli organizacja  obraca niewielkimi ilościami oleju palmowego

übrak prawa do uczestnictwa w głosowaniach RSPO oraz udziału w spotkaniach Zgromadzenia Ogólnego RSPO

AFFLIATE MEMBERSHIP – przeznaczony dla organizacji, które chcą zademonstrować swoje wsparcie w działalność RSPO


6: REJESTRACJA NA PLATFORMIE PalmTRACE


rejestracja organizacji jest niezbędna przed przystąpieniem do certyfikacji

platforma PalmTrace pozwala na efektywne śledzenie certyfikowanego oleju palmowego w całym łańcuchu dostaw


7: KONTRAKT Z JEDNOSTKĄ CERTYFIKUJĄCĄ ORAZ AUDYT CERTYFIKUJĄCY


podpisanie umowy z jednostką certyfikującą oraz przeprowadzenie audytu certyfikującego

 

 

Szczegółowe wymagania w zakresie stosowania logo RSPO zostały zawarte w „RSPO Rules on Market Communications & Claims”. Prawidłowość przestrzegania tych zasad przez organizacje certyfikowane RSPO stanowi punkt corocznych audytów.
Logo RSPO (symbol palmy) może być stosowane na produktach zawierających certyfikowany olej palmowy oraz na materiałach promocyjnych firmy tylko wówczas, kiedy:
 
posiada członkostwo RSPO
 
posiada licencję na stosowanie logo RSPO
 
posiada certyfikat RSPO
 
produkt zawiera co najmniej 95% certyfikowanych składników RSPO (kombinacje IP, SG, MB).
 

znak słowny: „Certified” oraz „contains certified palm oil” (zawiera certyfikowany olej palmowy) – mogą stosować wyłącznie organizacje, które przyjęły model łańcucha dostaw IP (Zachowanie tożsamości) lub SG (Segregacja)

znak słowny: „Mixed” oraz „Contributes to the production of certified sustainable palm oil” (wspiera produkcję certyfikowanego zrównoważonego oleju palmowego) - mogą stosować organizacje, które przyjęły model łańcucha dostaw MB (Bilans Masy)

Standard „RSPO Rules on Market Communications & Claims” zawiera również wytyczne w zakresie stosowania logo RSPO w określonych wariantach kolorystycznych, rozmiarze, zachowania właściwych odstępów od tekstu oraz rodzaju i wielkość czcionki.
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351 

biuro@synergiagroup.eu

Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                         Mapa strony
 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem