Jak uzyskać certyfikat BRC CP? / Wdrożenie standardu BRC CP

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT BRC CP?
 
CZYLI WDROŻENIE STANDARDU BRC CP REALIZOWANE PRZEZ NASZ ZESPÓŁ
 
Przy realizacji naszych projektów wdrożeniowych w zakresie standardu BRC CP zapewniamy:

 

GWARANCJĘ UZYSKANIA CERTYFIKATU

dzięki wypracowanej metodyce działania w zakresie wdrażania systemów zarządzania możemy zagwarantować 100% skuteczności projektu wdrożeniowego wraz z pozytywnym wynikiem audytu certyfikującego

 

BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW

zapewniamy przejrzystość działania, podana w ofercie cena projektu zawiera wszystkie koszty, w tym koszty dojazdów i pobytów konsultanta, nie naliczamy żadnych dodatkowych opłat

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE ONLINE

zapewniamy bezpłatne usługi doradcze (telefoniczne lub mailowe) w zakresie wdrożonego systemu zarządzania w trakcie trwania projektu oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu projektu wdrożeniowego

 

MINIMALNY NAKŁAD PRACY TWOJEJ FIRMY

opracowujemy całą niezbędną dokumentację, po stronie Klienta leży jedynie udzielenie informacji dotyczącej działalności organizacji i funkcjonujących procesów oraz weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności z działaniami Firmy

DZIAŁANIA, KTÓRE WYKONUJEMY W RAMACH WDROŻENIA STANDARDU BRC CP (Consumer Products):
1. AUDYT ZEROWY
 
wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań standardu BRC CP

podczas audytu zerowego:

wskazujemy obszary wymagające poprawy, np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, dokumentacji, sposobów nadzoru

doradzamy, jaki powinien być układ pomieszczeń, sposób ustawienia linii produkcyjnej, przepływ produktów w celu zapobiegania krzyżowania się dróg surowców, opakowań, produktów, odpadów oraz jakie warunki higieniczne należy zastosować, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu i spełnić wymagania standardu BRC

2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ
 
opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez standard BRC CP

dokumenty systemowe:

opracowane indywidualnie dla Twojej firmy

odnoszące się do działań, które faktycznie mają miejsce w Twojej organizacji

zintegrowane z dokumentacją dotychczas obowiązującą w organizacji

bez zbędnej biurokracji, liczba dokumentów ograniczona do niezbędnego minimum. W systemach zarządzania ważna jest jakość wykonywanej pracy, a nie ilość uzupełnianych dokumentów. Przy opracowywaniu dokumentacji kierujemy się zasadą, że jeżeli możemy udokumentować określone działania za pomocą jednego dobrego formularza, nie traćmy czasu na uzupełnianie kilku zbędnych dokumentów

3. OMÓWIENIE DOKUMENTACJI
/ SZKOLENIE
 
omówienie dokumentacji wspólnie z pracownikami Twojej firmy oraz szkolenie ogólne dla pracowników

podczas szkolenia:

omawiamy opracowaną dokumentację wspólnie z pracownikami Twojej firmy

wskazujemy działania, które należy wdrożyć w celu prawidłowego działania systemu zarządzania

przedstawiamy praktyczne zastosowania, które znamy z doświadczenia z pracy w firmach produkcyjnych

szkolenia dostosowane merytorycznie do grupy szkoleniowej (szkolenia dla kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla, szkolenia dla pracowników działów produkcyjnych)

4. SZKOLENIE
DLA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH
 
szkolenie na Audytora wewnętrznego
dla wyznaczonych pracowników wraz
z potwierdzeniem kwalifikacji

uczestnicy szkolenia:

zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu wg wymagań standardu BRC CP wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji (wystawienie certyfikatu Audytora wewnętrznego)

zdobędą umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami wewnętrznymi w organizacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011:2018, w szczególności umiejętności związane z planowaniem audytów, ich przygotowaniem przy uwzględnieniu występujących w procesach ryzyk i szans, przeprowadzaniem audytów oraz ich dokumentowaniem wraz z oceną ich skuteczności

w trakcie szkolenia uzyskają możliwość praktycznego przećwiczenia wszystkich etapów audytowania: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności

5. AUDYT WEWNĘTRZNY
I PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA
 
sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania standardu BRC CP oraz czy jest gotowy do certyfikacji

podczas audytu wewnętrznego:

szukamy zgodności funkcjonującego systemu, ale też wskazujemy nieprawidłowości, jeżeli takie występują i możliwości do doskonalenia

przeprowadzamy analizę zidentyfikowanych błędów oraz identyfikujemy ich przyczyny wspólnie z pracownikami Twojej Firmy tak, aby możliwa była ich eliminacja jeszcze przed audytem certyfikującym

sporządzamy dokumentację z audytu (raport z audytu wewnętrznego)

6. AUDYT CERTYFIKUJĄCY
 
uzyskanie akredytowanego certyfikatu BRC CP dla Twojej Firmy

udział konsultanta SYNERGIAgroup w audycie certyfikującym to:

wsparcie merytoryczne w uzyskaniu akredytowanego certyfikatu

komunikacja z akredytowaną jednostką certyfikującą (pomoc w ustaleniu wszystkich spraw związanych z certyfikacją)

7. DORADZTWO
PO CERTYFIKACJI
 
pakiet bezpłatnych usług doradczych
po zakończonym projekcie

doradztwo po certyfikacji to:

bezpłatne usługi doradcze w formie online (mailowe lub telefoniczne) w zakresie wdrożonego systemu zarządzania przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego

 
DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NASZYM ZESPOŁEM?

 

jesteśmy praktykami, którzy patrzą na systemy zarządzania od strony zarządzania produkcją, kontroli jakości i innych procesów funkcjonujących w organizacji

 

w trakcie wdrażania systemu wskazujemy indywidualne rozwiązania na spełnienie wymagań standardu dostosowane do Twojej firmy, uwzględniając stan infrastruktury, wyposażenia, kompetencje poszczególnych pracowników

 

kierownictwo firmy posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach produkcyjnych oraz kierunkowe wykształcenie wyższe trzeciego stopnia, co przekłada się na bardzo dobrą znajomość branży i efektywność realizowanych projektów

 

nasza metodyka wdrożeniowa oparta jest na zasadzie zarządzania projektami, co gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie SZ w Twojej Firmie

 

czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia możemy skrócić do mniej niż
3 miesięcy, jednak jest to uzależnione m.in. od wielkości i specyfiki działalności Twojej Firmy

 

czas pracowników Twojej Firmy przeznaczony na wdrożenie systemu możemy ograniczyć do niezbędnego minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane
z opracowaniem dokumentacji)

PODSTAWOWE INFORMACJE O STANDARDZIE BRC CP:

BRC Consumer Products – międzynarodowy standard BRC dla produktów nieżywnościowych

 
Standard BRC Consumer Products dotyczy certyfikacji produktów nieżywnościowych, określa wymagania dla produkcji i dostarczania produktów w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa, legalności oraz powtarzalnej jakości. Standard zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktów nieżywnościowych. Potwierdzenie zgodności z wymaganiami standardu BRC CP poprzez certyfikację systemu pozwala na uzyskanie gwarancji, że dostarczane produkty spełniają zarówno obowiązujące wymagania prawne, jak również oczekiwania klientów, w szczególności sieci handlowych.

standard BRC CP to przede wszystkim: oparte na ryzyku podejście do spełnienia wymagań, zapewnienie, że standard spełnia najbardziej aktualne oczekiwania stron zainteresowanych, ukierunkowanie na ciągłe doskonalenie systemu, wprowadzenie dwóch poziomów certyfikacji (poziom podstawowy oraz wyższy), skuteczna komunikacja z klientami, obszerny zakres certyfikacji obejmujący producentów, firmy zajmujące się pakowaniem, dostawców surowców oraz komponentów, jak również przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą hurtową, dodatkowe dobrowolne moduły wymagań w celu spełnienia regionalnych oraz specyficznych wymagań klientów i tym samym zredukowania liczby audytów przeprowadzanych w danej organizacji

standard BRC CP wyróżnia podział na wymagania dotyczące produktów do higieny osobistej i produktów gospodarstwa domowego oraz na wymagania dotyczące pozostałych produktów. Ponadto standard może być certyfikowany na dwóch dostępnych poziomach: podstawowym oraz wyższym; wymagania dotyczące produktów do higieny osobistej oraz produktów gospodarstwa domowego odnoszą się do wyrobów, które wymagają zachowania większej higieny w procesie produkcji, należą tutaj takie produkty, jak: kosmetyki, produkty higieniczne, czy środki czystości; z kolei kategoria pozostałych produktów odnosi się do wyrobów takich, jak zabawki, sprzęt elektroniczny, meble, tekstylia czy biżuteria

filarami standardu BRC CP są zarządzanie ryzykiem oraz zasady GMP, celem standardu jest dostarczanie do końcowych odbiorców bezpiecznych, legalnych produktów o gwarantowanej powtarzalnej jakości

standard BRC CP jest kompatybilny z innymi systemami zarządzania takimi, jak ISO 9001 czy ISO 22716 (GMP dla branży kosmetycznej), co sprawia, że integracja systemów jest prosta i szybka, organizacja spełniająca wymagania normy ISO 9001 czy ISO 22716 spełniać będzie również znaczną część kryteriów określonych w standardzie BRC CP

KLUCZOWE FILARY STANDARDU BRC CP:


  1. zaangażowanie kierownictwa – zapewnienie bezpieczeństwa, legalności oraz wymaganego poziomu jakościowego dostarczanych produktów możliwe poprzez zaangażowanie wszystkich obszarów organizacji (produkcja, inżynieria, dystrybucja, zarządzanie, zakupy, zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym szkolenia)
  2. ocena ryzyka w zakresie produktu i procesów (analiza ryzyka związanego z zamierzonym i niezamierzonym użyciem produktu przez ostatecznego konsumenta, zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem poprzez systematyczne działania)
  3. system zarządzania jakością – udokumentowane polityki oraz procedury działania w celu spełnienia wymagań standardu, zapewnienie odpowiednich warunków operacyjnych i środowiskowych niezbędnych do dostarczania bezpiecznych i legalnych produktów
  4. wymagania fundamentalne (wymagania krytyczne w celu efektywnego wdrożenia standardu BRC CP): zaangażowanie kierownictwa oraz ciągłe doskonalenie, zarządzanie ryzykiem produktu, kontrola i zatwierdzenie surowców, komponentów oraz materiałów opakowaniowych, działania korygujące oraz zapobiegawcze, identyfikowalność,  przepływ produktu i segregacja, utrzymanie porządku i higieny, badania laboratoryjne i kontrola produktu, kontrola operacji, kompetencje i szkolenia
 
PODSTAWOWE ELEMENTY STANDARDU BRC CP:
 
zaangażowanie kierownictwa (odpowiedzialność kierownictwa, ciągłe doskonalenie, struktura organizacyjna, odpowiedzialności)
 
zarządzanie ryzykiem produktu (wymagania dotyczące legalności i bezpieczeństwa produktu, ocena ryzyka, znakowanie produktu, materiały opakowaniowe)
 
system zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu (nadzorowanie dokumentacji, utrzymywanie zapisów, audyty wewnętrzne, zatwierdzenie dostawców, monitorowanie procesów, specyfikacje, działania korygujące i zapobiegawcze, nadzór nad produktami niezgodnymi, identyfikowalność, postępowanie z reklamacjami, zarządzanie incydentami, wycofanie produktu, odwołania z rynku)
 
standard zakładu (standardy zewnętrzne, ochrona, przepływ produktu i segregacja, utrzymanie porządku i czystości, zarządzanie odpadami, kontrola DDD, pakowanie, magazynowanie i transport)
 
kontrola produktu i testowanie (kontrola produktu i badania laboratoryjne, kontrola ilościowa, pobieranie prób)
 
kontrola procesu (nadzorowanie operacji, infrastruktura, zarządzanie infrastrukturą, kontrola zanieczyszczeń, kalibracja i nadzorowanie sprzętu kontrolno – pomiarowego, pakowanie produktu gotowego i kontrola)
 
personel (kompetencje i szkolenia, odzież ochronna, praktyki higieniczne)

spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, wymagań prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa produktów nieżywnościowych obowiązujących w Polsce oraz UE

poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie stałej powtarzalnej jakości dostarczanych produktów poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur działania

minimalizacja ryzyka oraz redukcja kosztów związanych z reklamacjami, zwrotami, wycofaniem produktu z rynku poprzez ciągłe i systematyczne podejmowanie działań zapobiegawczych i doskonalących

możliwość współpracy z sieciami handlowymi
 

ograniczenie liczby audytów Klientów (ze strony sieci handlowych i innych odbiorców), zwiększenie wiarygodności Firmy u swoich Klientów

poprawa komunikacji z innymi organizacjami w ramach łańcuchadostaw, współpracy z Kontrahentami

łatwa integracja standardu BRC CP z innymi systemami zarządzania (ISO 9001, ISO 22716)

zmniejszenie ryzyka w zakresie odpowiedzialności prawnej za produkt, skuteczne zapobieganie wprowadzeniu na rynek produktu niebezpiecznego

 

poprawa wizerunku Firmy na rynku, zwiększenie zaufania Klientów oraz Kontrahentów

uporządkowanie działań, uzyskanie większej systematyzacji i standaryzacji w zakresie produkcji, dostarczania bezpiecznych produktów

dostarczenie obiektywnego dowodu, że system zarządzania funkcjonujący w Twojej Organizacji jest zgodny z wymaganiami międzynarodowego standardu oraz podlega ciągłemu doskonaleniu
 

SYNERGIAgroup to:

gwarancja pozytywnej certyfikacji
niskie koszty realizacji
minimalny nakład pracy Twoich pracowników
czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie standardu BRC CP w Twojej Firmie
 
 
 
 
 
Kontakt
    tel.: 601 837 351
             e-mail: biuro@synergiagroup.eu
Zapoznaj się również z naszymi produktami online z serii ISO.ONLINE:
 
 

PRZESZKOL WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW TWOJEJ FIRMY W PROSTY I SZYBKI SPOSÓB!

Skorzystaj z dedykowanego szkolenia online z zakresu wybranego systemu zarządzania!

Grupa szkoleniowa, zakres tematyczny i czas trwania szkolenia ustalane są indywidualnie z Twoją firmą.

DODATKOWE USŁUGI:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BRC CP

Przejęcie zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. BRC

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania na firmę zewnętrzną

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW
 

projekty realizowane przez praktyków
posiadamy doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja działań usprawniających procesy
wskazujemy optymalne rozwiązania, eliminujące zbędne czynności, dostosowane do zasobów Twojej firmy
 

niskie koszty realizacji projektu
atrakcyjność oferty cenowej przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

optymalny czas realizacji projektu
dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego
na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu
wraz z certyfikacją, przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanego wdrożenia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tworzymy SMART SYSTEM! 

Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.

SMART SYSTEM to:

S – solidne fundamenty pod budowę systemu – poznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentyczny – system funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowy – system zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działania – oferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)

 

Szkolenia online (webinaria otwarte) z zakresu standardów BRC - praktyczne omówienie wymagań, liczne przykłady praktyczne

Sprawdź najbliższe terminy!

 
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2020 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem