Jak uzyskać certyfikat IFS HPC? / Wdrożenie standardu IFS HPC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT IFS HPC?
CZYLI WDROŻENIE STANDARDU IFS HPC REALIZOWANE PRZEZ NASZ ZESPÓŁ
 
Przy realizacji naszych projektów wdrożeniowych w zakresie standardu IFS HPC zapewniamy:

 

GWARANCJĘ UZYSKANIA CERTYFIKATU

dzięki wypracowanej metodyce działania w zakresie wdrażania systemów zarządzania możemy zagwarantować 100% skuteczności projektu wdrożeniowego wraz z pozytywnym wynikiem audytu certyfikującego

 

BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW

zapewniamy przejrzystość działania, podana w ofercie cena projektu zawiera wszystkie koszty, w tym koszty dojazdów i pobytów konsultanta, nie naliczamy żadnych dodatkowych opłat

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE ONLINE

zapewniamy bezpłatne usługi doradcze (telefoniczne lub mailowe) w zakresie wdrożonego systemu zarządzania w trakcie trwania projektu oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu projektu wdrożeniowego

 

MINIMALNY NAKŁAD PRACY TWOJEJ FIRMY

opracowujemy całą niezbędną dokumentację, po stronie Klienta leży jedynie udzielenie informacji dotyczącej działalności organizacji i funkcjonujących procesów oraz weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności z działaniami Firmy

DZIAŁANIA, KTÓRE WYKONUJEMY W RAMACH WDROŻENIA STANDARDU IFS HPC:
1. AUDYT ZEROWY
 
wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań standardu IFS HPC

podczas audytu zerowego:

wskazujemy obszary wymagające poprawy, np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, dokumentacji, sposobów nadzoru

doradzamy, jaki powinien być układ pomieszczeń, sposób ustawienia linii produkcyjnej, przepływ produktów w celu zapobiegania krzyżowania się dróg surowców, opakowań, produktów, odpadów oraz jakie warunki higieniczne należy zastosować, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu i spełnić wymagania standardu IFS

2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ
 
opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez standard IFS HPC

dokumenty systemowe:

opracowane indywidualnie dla Twojej firmy

odnoszące się do działań, które faktycznie mają miejsce w Twojej organizacji

zintegrowane z dokumentacją dotychczas obowiązującą w organizacji

bez zbędnej biurokracji, liczba dokumentów ograniczona do niezbędnego minimum. W systemach zarządzania ważna jest jakość wykonywanej pracy, a nie ilość uzupełnianych dokumentów. Przy opracowywaniu dokumentacji kierujemy się zasadą, że jeżeli możemy udokumentować określone działania za pomocą jednego dobrego formularza, nie traćmy czasu na uzupełnianie kilku zbędnych dokumentów

3. OMÓWIENIE DOKUMENTACJI
/ SZKOLENIE
 
omówienie dokumentacji wspólnie z pracownikami Twojej firmy oraz szkolenie ogólne dla pracowników

podczas szkolenia:

omawiamy opracowaną dokumentację wspólnie z pracownikami Twojej firmy

wskazujemy działania, które należy wdrożyć w celu prawidłowego działania systemu zarządzania

przedstawiamy praktyczne zastosowania, które znamy z doświadczenia z pracy w firmach produkcyjnych

szkolenia dostosowane merytorycznie do grupy szkoleniowej (szkolenia dla kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla, szkolenia dla pracowników działów produkcyjnych)

4. SZKOLENIE
DLA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH
 
szkolenie na Audytora wewnętrznego
dla wyznaczonych pracowników wraz
z potwierdzeniem kwalifikacji

uczestnicy szkolenia:

zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu wg wymagań standardu IFS HPC wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji (wystawienie certyfikatu Audytora wewnętrznego)

zdobędą umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami wewnętrznymi w organizacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011:2018, w szczególności umiejętności związane z planowaniem audytów, ich przygotowaniem przy uwzględnieniu występujących w procesach ryzyk i szans, przeprowadzaniem audytów oraz ich dokumentowaniem wraz z oceną ich skuteczności

w trakcie szkolenia uzyskają możliwość praktycznego przećwiczenia wszystkich etapów audytowania: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności

5. AUDYT WEWNĘTRZNY
I PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA
 
sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania standardu IFS HPC oraz czy jest gotowy do certyfikacji

podczas audytu wewnętrznego:

szukamy zgodności funkcjonującego systemu, ale też wskazujemy nieprawidłowości, jeżeli takie występują i możliwości do doskonalenia

przeprowadzamy analizę zidentyfikowanych błędów oraz identyfikujemy ich przyczyny wspólnie z pracownikami Twojej Firmy tak, aby możliwa była ich eliminacja jeszcze przed audytem certyfikującym

sporządzamy dokumentację z audytu (raport z audytu wewnętrznego)

6. AUDYT CERTYFIKUJĄCY
 
uzyskanie akredytowanego certyfikatu IFS HPC dla Twojej Firmy

udział konsultanta SYNERGIAgroup w audycie certyfikującym to:

wsparcie merytoryczne w uzyskaniu akredytowanego certyfikatu

komunikacja z akredytowaną jednostką certyfikującą (pomoc w ustaleniu wszystkich spraw związanych z certyfikacją)

7. DORADZTWO
PO CERTYFIKACJI
 
pakiet bezpłatnych usług doradczych
po zakończonym projekcie

doradztwo po certyfikacji to:

bezpłatne usługi doradcze w formie online (mailowe lub telefoniczne) w zakresie wdrożonego systemu zarządzania przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego

 
DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NASZYM ZESPOŁEM?

 

jesteśmy praktykami, którzy patrzą na systemy zarządzania od strony zarządzania produkcją, kontroli jakości i innych procesów funkcjonujących w organizacji

 

w trakcie wdrażania systemu wskazujemy indywidualne rozwiązania na spełnienie wymagań standardu dostosowane do Twojej firmy, uwzględniając stan infrastruktury, wyposażenia, kompetencje poszczególnych pracowników

 

kierownictwo firmy posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach produkcyjnych oraz kierunkowe wykształcenie wyższe trzeciego stopnia, co przekłada się na bardzo dobrą znajomość branży i efektywność realizowanych projektów

 

nasza metodyka wdrożeniowa oparta jest na zasadzie zarządzania projektami, co gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie SZ w Twojej Firmie

 

czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia możemy skrócić do mniej niż
3 miesięcy, jednak jest to uzależnione m.in. od wielkości i specyfiki działalności Twojej Firmy

 

czas pracowników Twojej Firmy przeznaczony na wdrożenie systemu możemy ograniczyć do niezbędnego minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji)

PODSTAWOWE INFORMACJE O STANDARDZIE IFS HPC:

IFS HPC (IFS Household and Personal Care Standard) – międzynarodowy standard bezpieczeństwa produktów gospodarstwa domowego i produktów do higieny osobistej

 
Standard IFS HPC został opracowany w celu audytowania dostawców produktów gospodarstwa domowego i produktów do higieny osobistej. Standard ten pozwala na zastosowanie jednolitego systemu oceny produktów i procesów, uzyskanie porównywalności i przejrzystości działania w całym łańcuchu dostaw. Przesłanką do opracowania standardu było spełnienie oczekiwań konsumentów w zakresie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów nieżywnościowych. Standard IFS HPC uwzględnia podstawowe elementy Systemu Zarządzania Jakością takie, jak: zarządzanie ryzykiem, identyfikowalność, specyfikacje produktów czy realizację działań korygujących.

KLUCZOWE ZAŁOŻENIA STANDARDU IFS HPC:

 
Standard IFS HPC opiera się na podstawowych aspektach systemu zarządzania jakością, które są weryfikowane podczas audytu. Sprawdzeniu podlegają m. in. następujące elementy: struktura organizacyjna wraz z przydzielonymi odpowiedzialnościami, kompetencjami, oraz opisem stanowisk pracy, udokumentowane procedury dotyczące realizacji procesów, kontrola i badania produktów, postępowanie z niezgodnościami, analiza przyczyn powstania niezgodności, realizacja działań korygujących, badania zgodności w zakresie bezpieczeństwa i jakości produktów, utrzymywanie zapisów odnoszących się do identyfikowalności i nadzoru procesów
 
System zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu, który jest podstawowym elementem standardu IFS HPC opiera się na takich założeniach, jak: identyfikacji procesów oraz określeniu ich wzajemnych powiązań, ustaleniu odpowiednich kryteriów i działań niezbędnych do zapewnienia efektywnego funkcjonowania i monitorowania procesów, zapewnieniu niezbędnych informacji, określeniu metod monitorowania i analizowania procesów. Standard IFS HPC służy do audytowania dostawców dostarczających produkty do higieny osobistej i produkty gospodarstwa domowego; ma zastosowanie wówczas, gdy produkt jest „przetworzony” i/lub istnieje ryzyko zanieczyszczenia produktu w trakcie jego pierwotnego pakowania (np. podczas napełniania opakowań)
 
Standard IFS HPC może być stosowany zarówno w przypadku produktów dostarczanych pod marką detaliczną (marek własnych), jak również dla produktów markowych; zakres standardu IFS HPC obejmuje takie produkty, jak np.: kosmetyki, produkty chemii gospodarczej, produkty gospodarstwa domowego codziennego użytku, produkty higieny osobistej. Produkty wyłączone z zakresu standardu IFS HPC to: urządzenia AGD, urządzenia elektroniczne i elektryczne, OTC i leki na receptę, zabawki, urządzenia medyczne, chemikalia, tekstylia, środki do pielęgnacji roślin, produkty do higieny i pielęgnacji zwierząt
 
Standard IFS HPC zawiera wymagania krytyczne, tzw. wymagania KO („knock out” – wykluczenie), które dotyczą podstawowych elementów systemu zarządzania i ich spełnienie jest niezbędne w celu uzyskania zgodności ze standardem oraz otrzymania certyfikatu. Do wymagań określonych jako KO zaliczone zostały takie aspekty, jak: odpowiedzialność kierownictwa wyższego szczebla, ustalenie systemu monitorowania dla każdego krytycznego punktu kontrolnego, specyfikacja produktu, identyfikowalność, procedura wycofania, działania korygujące
 
Certyfikat IFS HPC przyznawany jest w ciągu 6-8 tygodni, licząc od dnia przeprowadzenia audytu certyfikującego (2 tygodnie to czas na opracowanie przez jednostkę certyfikującą raportu z audytu, 2 kolejne tygodnie to czas dla firmy na odniesienie się do zidentyfikowanych odstępstw i niezgodności – opracowanie planu działań korygujących, w ciągu kolejnych 2 tygodni audytor zapoznaje się z planem działań korygujących, po jego akceptacji raport z audytu przekazywany jest do bazy danych IFS)

PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU IFS HPC:

 

Pomiary, analizy, działania korygujące i zarządzanie incydentami
(audyty wewnętrzne, inspekcje, kontrola procesów, kalibracja i kontrola urządzeń pomiarowych, kontrola ilościowa, badania produktu, zwalnianie produktów, rozpatrywanie reklamacji, wycofanie produktu, postępowanie z niezgodnościami, działania korygujące)

 

Proces planowania i produkcji
(specyfikacje, surowców, półproduktów, wyrobów gotowych, badania i rozwój, zakupy, procesy zlecane na zewnątrz, lokalizacja zakładu, bezpieczeństwo zakładu, otoczenie zakładu, przepływ procesów, budynki i obiekty, konstrukcje wewnętrzne, klimatyzacja i oświetlenie, jakość wody, utrzymanie porządku i czystości, mycie i dezynfekcja, zarządzanie odpadami, zanieczyszczenia ciałami obcymi, zwalczanie szkodników, magazynowanie, transport, naprawy i konserwacja, wyposażenie, identyfikowalność)

 

Ochrona produktów
(odpowiedzialność kierownictwa, bezpieczeństwo zakładu i personelu, nadzorowanie dokumentacji wymaganej przepisami prawnymi)

 

Odpowiedzialność kierownictwa 
(polityka firmy, struktura organizacyjna, orientacja na klienta, przegląd zarządzania)

 

System zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu
(zarządzanie jakością, nadzorowanie dokumentacji, utrzymywanie zapisów, zarządzanie bezpieczeństwem produktu, zarządzanie ryzykiem, zespół ds. zarządzania ryzykiem, analiza zagrożeń i ocena ryzyka)

 

Zarządzanie zasobami
(higiena personelu, odzież ochronna, szkolenia i instrukcje, zaplecze socjalne)

spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, wymagań prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa produktów nieżywnościowych obowiązujących w Polsce oraz UE

poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie stałej powtarzalnej jakości dostarczanych produktów poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur działania

minimalizacja ryzyka oraz redukcja kosztów związanych z reklamacjami, zwrotami, wycofaniem produktu z rynku poprzez ciągłe i systematyczne podejmowanie działań zapobiegawczych i doskonalących

możliwość współpracy z sieciami handlowymi

ograniczenie liczby audytów Klientów (ze strony sieci handlowych i innych odbiorców), zwiększenie wiarygodności Firmy u swoich Klientów

poprawa komunikacji z innymi organizacjami w ramach łańcucha dostaw, współpracy z Kontrahentami

łatwa integracja standardu IFS HPC z innymi systemami zarządzania (ISO 9001, ISO 22716)

zmniejszenie ryzyka w zakresie odpowiedzialności prawnej za produkt, skuteczne zapobieganie wprowadzeniu na rynek produktu niebezpiecznego

 

poprawa wizerunku Firmy na rynku, zwiększenie zaufania Klientów oraz Kontrahentów

 

uporządkowanie działań, uzyskanie większej systematyzacji i standaryzacji w zakresie produkcji, dostarczania bezpiecznych produktów

 

dostarczenie obiektywnego dowodu, że system zarządzania funkcjonujący w Twojej Organizacji jest zgodny z wymaganiami międzynarodowego standardu oraz podlega ciągłemu doskonaleniu

SYNERGIAgroup to:

gwarancja pozytywnej certyfikacji

niskie koszty realizacji

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie standardu IFS HPC w Twojej Firmie

 
 
 
 

Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

DODATKOWE USŁUGI:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA IFS HPC

Przejęcie zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. IFS

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania na firmę zewnętrzną

Zapoznaj się również z naszymi produktami online z serii ISO.ONLINE:
 

 

PRZESZKOL WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW TWOJEJ FIRMY W PROSTY I SZYBKI SPOSÓB!

Skorzystaj z dedykowanego szkolenia online z zakresu wybranego systemu zarządzania!

Grupa szkoleniowa, zakres tematyczny i czas trwania szkolenia ustalane są indywidualnie z Twoją firmą.

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW
 

projekty realizowane przez praktyków
posiadamy doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja działań usprawniających procesy
wskazujemy optymalne rozwiązania, eliminujące zbędne czynności, dostosowane do zasobów Twojej firmy
 

niskie koszty realizacji projektu
atrakcyjność oferty cenowej przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

optymalny czas realizacji projektu
dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego
na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu
wraz z certyfikacją, przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanego wdrożenia

Tworzymy SMART SYSTEM! 


Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.

 
SMART SYSTEM to:


S – solidne fundamenty pod budowę systemupoznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentycznysystem funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowysystem zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działaniaoferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)

Szkolenia online (webinaria otwarte) z zakresu standardów IFS - praktyczne omówienie wymagań, liczne przykłady praktyczne

Sprawdź najbliższe terminy!

Kontakt
tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2020 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem