Wdrożenie standardu IFS HPC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IFS HPC (IFS Household and Personal Care Standard) – międzynarodowy standard bezpieczeństwa produktów gospodarstwa domowego i produktów do higieny osobistej

 
Standard IFS HPC został opracowany w celu audytowania dostawców produktów gospodarstwa domowego i produktów do higieny osobistej. Standard ten pozwala na zastosowanie jednolitego systemu oceny produktów i procesów, uzyskanie porównywalności i przejrzystości działania w całym łańcuchu dostaw. Przesłanką do opracowania standardu było spełnienie oczekiwań konsumentów w zakresie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów nieżywnościowych. Standard IFS HPC uwzględnia podstawowe elementy Systemu Zarządzania Jakością takie, jak: zarządzanie ryzykiem, identyfikowalność, specyfikacje produktów czy realizację działań korygujących.

KLUCZOWE ZAŁOŻENIA STANDARDU IFS HPC:

 
Standard IFS HPC opiera się na podstawowych aspektach systemu zarządzania jakością, które są weryfikowane podczas audytu. Sprawdzeniu podlegają m. in. następujące elementy: struktura organizacyjna wraz z przydzielonymi odpowiedzialnościami, kompetencjami, oraz opisem stanowisk pracy, udokumentowane procedury dotyczące realizacji procesów, kontrola i badania produktów, postępowanie z niezgodnościami, analiza przyczyn powstania niezgodności, realizacja działań korygujących, badania zgodności w zakresie bezpieczeństwa i jakości produktów, utrzymywanie zapisów odnoszących się do identyfikowalności i nadzoru procesów
 
System zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu, który jest podstawowym elementem standardu IFS HPC opiera się na takich założeniach, jak: identyfikacji procesów oraz określeniu ich wzajemnych powiązań, ustaleniu odpowiednich kryteriów i działań niezbędnych do zapewnienia efektywnego funkcjonowania i monitorowania procesów, zapewnieniu niezbędnych informacji, określeniu metod monitorowania i analizowania procesów. Standard IFS HPC służy do audytowania dostawców dostarczających produkty do higieny osobistej i produkty gospodarstwa domowego; ma zastosowanie wówczas, gdy produkt jest „przetworzony” i/lub istnieje ryzyko zanieczyszczenia produktu w trakcie jego pierwotnego pakowania (np. podczas napełniania opakowań)
 
Standard IFS HPC może być stosowany zarówno w przypadku produktów dostarczanych pod marką detaliczną (marek własnych), jak również dla produktów markowych; zakres standardu IFS HPC obejmuje takie produkty, jak np.: kosmetyki, produkty chemii gospodarczej, produkty gospodarstwa domowego codziennego użytku, produkty higieny osobistej. Produkty wyłączone z zakresu standardu IFS HPC to: urządzenia AGD, urządzenia elektroniczne i elektryczne, OTC i leki na receptę, zabawki, urządzenia medyczne, chemikalia, tekstylia, środki do pielęgnacji roślin, produkty do higieny i pielęgnacji zwierząt
 
Standard IFS HPC zawiera wymagania krytyczne, tzw. wymagania KO („knock out” – wykluczenie), które dotyczą podstawowych elementów systemu zarządzania i ich spełnienie jest niezbędne w celu uzyskania zgodności ze standardem oraz otrzymania certyfikatu. Do wymagań określonych jako KO zaliczone zostały takie aspekty, jak: odpowiedzialność kierownictwa wyższego szczebla, ustalenie systemu monitorowania dla każdego krytycznego punktu kontrolnego, specyfikacja produktu, identyfikowalność, procedura wycofania, działania korygujące
 
Certyfikat IFS HPC przyznawany jest w ciągu 6-8 tygodni, licząc od dnia przeprowadzenia audytu certyfikującego (2 tygodnie to czas na opracowanie przez jednostkę certyfikującą raportu z audytu, 2 kolejne tygodnie to czas dla firmy na odniesienie się do zidentyfikowanych odstępstw i niezgodności – opracowanie planu działań korygujących, w ciągu kolejnych 2 tygodni audytor zapoznaje się z planem działań korygujących, po jego akceptacji raport z audytu przekazywany jest do bazy danych IFS)

PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU IFS HPC:

 

Pomiary, analizy, działania korygujące i zarządzanie incydentami (audyty wewnętrzne, inspekcje, kontrola procesów, kalibracja i kontrola urządzeń pomiarowych, kontrola ilościowa, badania produktu, zwalnianie produktów, rozpatrywanie reklamacji, wycofanie produktu, postępowanie z niezgodnościami, działania korygujące)

 

Proces planowania i produkcji (specyfikacje, surowców, półproduktów, wyrobów gotowych, badania i rozwój, zakupy, procesy zlecane na zewnątrz, lokalizacja zakładu, bezpieczeństwo zakładu, otoczenie zakładu, przepływ procesów, budynki i obiekty, konstrukcje wewnętrzne, klimatyzacja i oświetlenie, jakość wody, utrzymanie porządku i czystości, mycie i dezynfekcja, zarządzanie odpadami, zanieczyszczenia ciałami obcymi, zwalczanie szkodników, magazynowanie, transport, naprawy i konserwacja, wyposażenie, identyfikowalność)

 

Ochrona produktów (odpowiedzialność kierownictwa, bezpieczeństwo zakładu i personelu, nadzorowanie dokumentacji wymaganej przepisami prawnymi)

 

Odpowiedzialność kierownictwa wyższego szczebla (polityka firmy, struktura organizacyjna, orientacja na klienta, przegląd zarządzania)

 

System zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu (zarządzanie jakością, nadzorowanie dokumentacji, utrzymywanie zapisów, zarządzanie bezpieczeństwem produktu, zarządzanie ryzykiem, zespół ds. zarządzania ryzykiem, analiza zagrożeń i ocena ryzyka)

 

Zarządzanie zasobami (higiena personelu, odzież ochronna, szkolenia i instrukcje, zaplecze socjalne)

spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, wymagań prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa produktów nieżywnościowych obowiązujących w Polsce oraz UE

poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie stałej powtarzalnej jakości dostarczanych produktów poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur działania

minimalizacja ryzyka oraz redukcja kosztów związanych z reklamacjami, zwrotami, wycofaniem produktu z rynku poprzez ciągłe i systematyczne podejmowanie działań zapobiegawczych i doskonalących

możliwość współpracy z sieciami handlowymi

ograniczenie liczby audytów Klientów (ze strony sieci handlowych i innych odbiorców), zwiększenie wiarygodności Firmy u swoich Klientów

poprawa komunikacji z innymi organizacjami w ramach łańcucha dostaw, współpracy z Kontrahentami

łatwa integracja standardu IFS HPC z innymi systemami zarządzania (ISO 9001, ISO 22716)

zmniejszenie ryzyka w zakresie odpowiedzialności prawnej za produkt, skuteczne zapobieganie wprowadzeniu na rynek produktu niebezpiecznego

 

poprawa wizerunku Firmy na rynku, zwiększenie zaufania Klientów oraz Kontrahentów

 

uporządkowanie działań, uzyskanie większej systematyzacji i standaryzacji w zakresie produkcji, dostarczania bezpiecznych produktów

 

dostarczenie obiektywnego dowodu, że system zarządzania funkcjonujący w Twojej Organizacji jest zgodny z wymaganiami międzynarodowego standardu oraz podlega ciągłemu doskonaleniu

PROCES WDRAŻANIA STANDARDU IFS HPC W TWOJEJ FIRMIE REALIZOWANY PRZEZ SYNERGIAgroup


  1. Audyt zerowy – wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań standardu IFS HPC (np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, funkcjonujących procesów, dokumentacji, sposobów nadzoru)
  2. Optymalizacja procesów – dokonanie wstępnego opisu procesów oraz opracowanie wstępnych wersji procedur, identyfikacja rozwiązań optymalizacyjnych działania systemowe
  3. Szkolenia wstępne - przekazanie pracownikom Twojej Firmy podstawowej wiedzy z zakresu standardu IFS HPC niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania systemu
  4. Opracowanie niezbędnej dokumentacji systemowej – opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez standard IFS HPC indywidualnie dla potrzeb Twojej Organizacji bez zbędnej biurokracji
  5. Zatwierdzenie dokumentacji przez organizację oraz jej wdrożenie do stosowania - zatwierdzenie dokumentacji systemowej przez Najwyższe Kierownictwo Firmy oraz zapoznanie z nią pracowników Organizacji, podejmowanie działań kontrolnych w zakresie prawidłowego wdrożenia dokumentacji przez poszczególne komórki organizacyjne
  6. Weryfikacja wdrożonego systemu zarządzania - sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania standardu IFS HPC oraz czy jest gotowy do certyfikacji, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, organizacja przeglądu systemu zarządzania
  7. Audyt certyfikujący (certyfikat IFS HPC dla Twojej Firmy) - wsparcie merytoryczne podczas audytu certyfikującego oraz w ustaleniu wszystkich spraw związanych z procesem certyfikacji
  8. Doradztwo po certyfikacji - zapewnienie Twojej Firmie bezpłatnych usług doradczych w zakresie wdrożonego systemu zarządzania przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego
  9. Ocena skuteczności realizowanego projektu wdrożeniowego - ocena efektywności naszych wdrożeń w ujęciu długofalowym stanowi nieodzowny element realizowanych przez nas projektów wdrożeniowych, za pomocą którego weryfikujemy realizację założeń projektów oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące

SYNERGIAgroup to:

 

gwarancja pozytywnej certyfikacji
niskie koszty realizacji
minimalny nakład pracy Twoich pracowników
czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

 
 
 
 

Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

Zapoznaj się również z naszą metodyką realizacji projektów wdrożeniowych w zakresie systemów zarządzania  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie standardu IFS HPC w Twojej Firmie

Tworzymy SMART SYSTEM! 


Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.

 
SMART SYSTEM to:


S – solidne fundamenty pod budowę systemupoznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentycznysystem funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowysystem zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działaniaoferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)
Nasza oferta wdrożeniowa obejmuje pełny zakres działań w ramach wdrożenia standardu IFS HPC
 
Nasza metodyka wdrożeniowa oparta na zasadzie zarządzania projektami gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie standardu IFS HPC w Twojej Firmie
 
Czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia może być krótszy niż 3 miesiące
 
Zaangażowanie pracowników Twojej Firmy ograniczone do minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji), nie tworzymy zbędnych, niepotrzebnych dokumentów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW:projekty realizowane przez konsultantów - praktyków,
którzy posiadają doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych / usługowych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja możliwych działań usprawniających procesy
w organizacji, szukanie optymalnych rozwiązań, eliminujących zbędne czynności


niskie koszty realizacji,
co przekłada się na atrakcyjność oferty cenowej dla Twojej Firmy przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

krótki czas realizacji projektu
(dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni)
 

minimalny nakład pracy
pracowników Twojej Firmy
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych oraz innych,
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
- działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu wdrożeniowego
(wraz z certyfikacją) przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanych projektów
 

Kontakt
tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351 

biuro@synergiagroup.eu

Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                         Mapa strony
 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem