Wdrożenie BRC Packaging

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRC Packaging – Międzynarodowy standard dla producentów opakowań i materiałów opakowaniowych

 
Standard BRC Packaging określa szczegółowe wymagania w zakresie produkcji materiałów i opakowań, przy szczególnym uwzględnieniu wymogów dotyczących higieny zakładu i produkcji oraz systemu zarządzania jakością. Celem tego standardu jest zapewnienie bezpieczeństwa produktu oraz jego zgodności z wymaganiami. Przeznaczony jest dla producentów opakowań lub materiałów opakowaniowych, będących dostawcami dla klientów przede wszystkim z branży spożywczej.
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA STANDARDU

 

w obszarze certyfikacji BRC Packaging możliwe są następujące opcje przeprowadzania audytów: regularne audyty zapowiedziane, całościowe audyty niezapowiedziane oraz częściowe audyty niezapowiedziane (w części niezapowiedzianej audytu sprawdzane są dobre praktyki produkcyjne, w części zapowiedzianej natomiast weryfikowana jest dokumentacja oraz sposób prowadzenia zapisów), uczestnictwo w audytach niezapowiedzianych jest dobrowolne

 

dla bardzo małych przedsiębiorstw oraz firm, które wdrażają własne systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności kierowany jest Program Rynków Globalnych BRC, który jednak nie podlega certyfikacji

 

w ramach standardu dostępne są dodatkowe dobrowolne moduły (tzw. AVMs), np. dla firm, które chcą pokazać swoje zaangażowanie w działania proekologiczne (“Environmental Awareness”) lub moduł obejmujący obrót towarami handlowymi (“Traded Goods”)

 

standard zawiera wymagania dla producentów i dostawców materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, materiałów niemających bezpośredniego kontaktu z żywnością, jak również do produktów nieżywnościowych (np. kosmetyki, zabawki)

 

standard zawiera wiele wymagań zbieżnych z wymaganiami standardu BRC Food

 

struktura standardu opracowana w sposób, pozwalający na prostą i szybką  integrację standardu BRC Packaging z innymi systemami zarządzania

KLUCZOWE ELEMENTY STANDARDU BRC PACKAGING:

zaangażowanie najwyższego kierownictwa (określanie celów oraz ocena skuteczności realizowanych działań, przegląd zarządzania wraz z analizą systemu zarządzania zagrożeniami i ryzykiem, zmian w produktach i procesach oraz wycofania wyrobu)

system zarządzania zagrożeniami i ryzykiem (lista potencjalnych zagrożeń z uwzględnieniem migracji oraz incydentów w zakresie celowego wprowadzania zagrożeń, analiza zagrożeń i ocena ryzyka)

system zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu (przeglądy i aktualizacja dokumentacji systemowej, nadzór nad dokumentami, audyty wewnętrzne, monitorowanie i zatwierdzanie dostawców materiałów oraz dostawców procesów zlecanych na zewnątrz, nadzorowanie procesów produkcyjnych wykonywanych przez inne jednostki należące do firmy, działania związane z grafiką (tzw. artwork) i działalność przygotowania do druku, zwolnienie produktu, zarządzanie dostawcami usług, identyfikowalność wymagana na wszystkich etapach produkcji, analiza wskaźników pochodzących od klientów, postępowanie z reklamacjami wraz z identyfikacją trendów, nadzór nad incydentami, wycofaniem produktu z rynku i z obrotu)

standardy dotyczące zakładu (pomieszczenia, infrastruktura, zabezpieczenie okien i przeszkleń dachowych, udokumentowana ocena systemu zabezpieczeń zakładu, przeglądy, rozplanowanie zakładu i przepływ produktu, plan zakładu, częstotliwość i metody sprzątania, kontrola zanieczyszczenia produktu: uszkodzenia nie-produkcyjnego szkła, kruchy plastik, kontrola substancji chemicznych, zanieczyszczenia alergenami, zarządzanie odpadami: współpraca z licencjonowanymi firmami, jeśli jest wymagana przepisami prawnymi, kontrola szkodników)

kontrola produktu i procesu (rozwój produktu, zdefiniowane warunki prowadzenia procesu produkcyjnego, projekty graficzne i kontrola grafiki, nadzorowanie procesu druku oraz innych procesów dekoracji, kalibracja, analiza przyczyn źródłowych w przypadku wystąpienia uszkodzenia urządzenia pomiarowego, inspekcja i badania produktu, urządzenia do pomiaru w linii, kontrola jakości „nie w linii”, postępowanie z wyrobem niezgodnym, postępowanie z niezgodnościami, podejmowanie działań prewencyjnych, dostawy towarów, przechowywanie materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych, wysyłka i transport)

personel (szkolenia i kompetencje, szkolenia wprowadzające dla podwykonawców, szkolenia i ocena kompetencji pracowników, których działania wpływają na bezpieczeństwo produktów, jakość oraz zgodność z wymaganiami prawnymi, analiza potrzeb szkoleniowych, polityka biżuterii i perfum, zaplecze socjalne, zakaz używania papierosów elektronicznych, polityka odzieży, stosowanie odzieży ochronnej oparte na ocenie ryzyka)

spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, wymagań prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych stosowanych w branży spożywczej obowiązujących w Polsce oraz UE

poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie stałej powtarzalnej jakości dostarczanych produktów poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur działania

minimalizacja ryzyka oraz redukcja kosztów związanych z reklamacjami, zwrotami, wycofaniem produktu z rynku poprzez ciągłe i systematyczne podejmowanie działań zapobiegawczych i doskonalących

 

poprawa wizerunku Firmy na rynku, zwiększenie zaufania Klientów oraz Kontrahentów, jak również jednostek urzędowej kontroli i organów nadzoru
 

uporządkowanie działań, uzyskanie większej systematyzacji i standaryzacji w zakresie produkcji, dostarczania bezpiecznych produktów
 

dostarczenie obiektywnego dowodu, że system zarządzania funkcjonujący w Twojej Organizacji jest zgodny z wymaganiami międzynarodowego standardu oraz podlega ciągłemu doskonaleniu

możliwość współpracy z kontrahentami, którzy wymagają certyfikacji BRC, rozszerzenie współpracy na rynku krajowym, jak i zagranicznym

 

 

ograniczenie liczby audytów Klientów, zwiększenie wiarygodności Firmy u swoich Klientów
 

poprawa komunikacji z innymi organizacjami w ramach łańcucha dostaw, współpracy z Kontrahentami
 

spełnienie wymagań stawianych przez sieci handlowe wobec swoich dostawców

PROCES WDRAŻANIA STANDARDU BRC PACKAGING realizowany przez SYNERGIAgroup


  1. Audyt zerowy – wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań standardu BRC Packaging (np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, funkcjonujących procesów, dokumentacji, sposobów nadzoru)
  2. Optymalizacja procesów – dokonanie wstępnego opisu procesów oraz opracowanie wstępnych wersji procedur, identyfikacja rozwiązań optymalizacyjnych działania systemowe
  3. Szkolenia wstępne - przekazanie pracownikom Twojej Firmy podstawowej wiedzy z zakresu standardu BRC Packaging niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania systemu
  4. Opracowanie niezbędnej dokumentacji systemowej – opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez standard BRC Packaging indywidualnie dla potrzeb Twojej Organizacji bez zbędnej biurokracji
  5. Zatwierdzenie dokumentacji przez organizację oraz jej wdrożenie do stosowania - zatwierdzenie dokumentacji systemowej przez Najwyższe Kierownictwo Firmy oraz zapoznanie z nią pracowników Organizacji, podejmowanie działań kontrolnych w zakresie prawidłowego wdrożenia dokumentacji przez poszczególne komórki organizacyjne
  6. Weryfikacja wdrożonego systemu zarządzania - sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania standardu BRC Packaging oraz czy jest gotowy do certyfikacji, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, organizacja przeglądu systemu zarządzania
  7. Audyt certyfikujący (certyfikat BRC dla Twojej Firmy) - wsparcie merytoryczne podczas audytu certyfikującego oraz w ustaleniu wszystkich spraw związanych z procesem certyfikacji
  8. Doradztwo po certyfikacji - zapewnienie Twojej Firmie bezpłatnych usług doradczych w zakresie wdrożonego systemu zarządzania przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego
  9. Ocena skuteczności realizowanego projektu wdrożeniowego - ocena efektywności naszych wdrożeń w ujęciu długofalowym stanowi nieodzowny element realizowanych przez nas projektów wdrożeniowych, za pomocą którego weryfikujemy realizację założeń projektów oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące

SYNERGIAgroup to:


gwarancja pozytywnej certyfikacji

niskie koszty realizacji

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

 

 

 

Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

Zapoznaj się również z naszymi produktami online
z serii ISO.ONLINE:
 
Nasza oferta wdrożeniowa obejmuje pełny zakres działań w ramach wdrożenia systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami standardu BRC Packaging
 
Nasza metodyka wdrożeniowa oparta na zasadzie zarządzania projektami gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie SZ w Twojej Firmie
 
Czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia może być krótszy niż 3 miesiące
 
Zaangażowanie pracowników Twojej Firmy ograniczone do minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji), nie tworzymy zbędnych, niepotrzebnych dokumentów
Zapoznaj się również z naszą metodyką realizacji projektów wdrożeniowych w zakresie systemów zarządzania
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie standardu BRC Packaging w Twojej Firmie

Tworzymy SMART SYSTEM! 


Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.


SMART SYSTEM to:


S – solidne fundamenty pod budowę systemupoznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentycznysystem funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowysystem zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działaniaoferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW:projekty realizowane przez konsultantów - praktyków,
którzy posiadają doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych / usługowych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja możliwych działań usprawniających procesy
w organizacji, szukanie optymalnych rozwiązań, eliminujących zbędne czynności
 

niskie koszty realizacji,
co przekłada się na atrakcyjność oferty cenowej dla Twojej Firmy przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

krótki czas realizacji projektu
(dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni)
 

minimalny nakład pracy
pracowników Twojej Firmy
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych oraz innych,
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
- działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu wdrożeniowego
(wraz z certyfikacją) przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanych projektów 
Zapoznaj się również z naszą ofertą szkoleniową w zakresie standardu BRC Packaging:

Standard BRC Packaging - poznaj wymagania standardu oraz praktyczne rozwiązania jego wdrażania
 
 
Zapytaj o ofertę stałego nadzoru systemu zarządzania jakością w Twojej Firmie.
 

Pozostałe systemy, w ramach których realizujemy projekty wdrożeniowe:

ISO 9001, ISO 22000, ISO 22716 / GMP Kosmetyczne, ISO 14001, System HACCP, FSSC 22000, BRC Food, BRC CP, IFS Food, IFS Logistics, IFS HPC, IFS PACsecure, BIO, UTZ, RSPO, OHSAS 18001, GMP, Systemy zintegrowane
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem