Wdrożenie GMP Kosmetyki / ISO 22716

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WDROŻENIE ISO 22716:2007 (PN-EN ISO 22716:2009) – Kosmetyki. Dobre Praktyki Produkcji (GMP). Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji

 
Norma ISO 22716 zawiera wymagania w zakresie dobrych praktyk produkcyjnych dla branży kosmetycznej zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009). Celem normy ISO 22716 jest zapewnienie, że wytworzony produkt kosmetyczny wprowadzany na rynek jest bezpieczny poprzez utrzymywanie odpowiednich warunków w trakcie jego produkcji, magazynowania oraz transportu. Obejmuje to zapewnienie jakości i bezpieczeństwa produktów na etapie ich wytwarzania oraz kontrolę i właściwe magazynowanie wyrobów kosmetycznych. Norma ISO 22716 może być wdrażana przez wszystkie przedsiębiorstwa, zajmujące się produkcją kosmetyków, które zgodnie z przepisami prawnymi zobowiązane są do przestrzegania dobrych praktyk produkcyjnych oraz dostarczania organom zewnętrznym dowodu (w formie odpowiedniej dokumentacji), potwierdzającego stosowanie tych zasad w codziennej praktyce. Norma zawiera wymagania dotyczące m. in.: higieny produkcji, kontroli jakości w trakcie produkcji, magazynowania oraz transportu, higieny personelu, utrzymania czystości w pomieszczeniach, wyposażenia, surowców, materiałów opakowaniowych, zarządzania odpadami, rozpatrywania reklamacji, czy nadzorowania procesów zlecanych na zewnątrz.

Wdrożenie normy ISO 22716 pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych poprzez utrzymywanie dobrych praktyk produkcyjnych, doskonalenie procesów w zakresie produkcji, magazynowania oraz transportu kosmetyków, jak również wprowadza koncepcję zarządzania jakością w organizacji

Norma ISO 22716 została opracowana w roku 2007, w Polsce wprowadzona jako polska norma PN w roku 2009

Wdrożenie ISO 22716 jest dobrowolne, jednakże stanowi efektywne narzędzie do wywiązywania się producenta z obowiązku dostarczania dowodu na zgodność swoich działań z obowiązującymi przepisami prawnymi

Wdrożenie normy ISO 22716, zawierającej wymagania dobrych praktyk produkcyjnych dla branży kosmetycznej pozwala na spełnienie wymagań prawnych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 dotyczącym produktów kosmetycznych. Rozporządzenie to wprowadzone zostało w roku 2013 w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa kosmetyków dostępnych na rynkach UE oraz ujednolicenia przepisów prawnych obowiązujących w poszczególnych krajach UE.  Wprowadza również obligatoryjne stosowanie zasad dobrych praktyk produkcyjnych dla wszystkich firm związanych z produkcją kosmetyków (np.  producentów surowców, producentów wyrobów gotowych, dystrybutorów, importerów, eksporterów)

 

KLUCZOWE ELEMENTY NORMY ISO 22716:

 
personel (odpowiedzialność kierownictwa, odpowiedzialności pracowników, struktura organizacyjna, szkolenia pracowników w zakresie GMP w obszarach produkcji, kontroli jakości, zakupów, zaopatrzenia, dostaw, zapisy z planowania i realizacji szkoleń, higiena pracowników i gości, nadzorowanie zdrowia pracowników, zaplecze socjalne, odzież ochronna)
 
pomieszczenia (zaprojektowane, skonstruowane i utrzymywane w sposób zapewniający bezpieczeństwo produktu oraz eliminujące ryzyko zanieczyszczeń krzyżowych, możliwe utrzymanie pomieszczeń w odpowiedniej czystości, zdefiniowane obszary o różnych wymaganiach higienicznych, przepływ produktów, pomieszczenia socjalne, oświetlenie, utrzymanie czystości i dezynfekcja, konserwacja i naprawy, zwalczanie szkodników)
 
wyposażenie (zaprojektowane tak, aby możliwe było jego łatwe czyszczenie, nadzorowanie instalacji, identyfikacja wyposażenia, kalibracja i nadzorowanie sprzętu pomiarowego, utrzymanie czystości, mycie i dezynfekcja, utrzymanie i konserwacja)
 
surowce i materiały opakowaniowe (określone akceptowalne kryteria jakościowe na wejściu, specyfikacje dla surowców i materiałów opakowaniowych, nadzorowanie procesu zakupów, zatwierdzanie dostawców, kontrola przyjęcia dostaw, magazynowanie – przestrzeganie zasady FIFO, izolacja surowców otwartych, kontrola jakości wody użytej do produkcji)
 
produkcja (procesy realizowane zgodnie z przyjętymi procedurami, zapewniona dostępność odpowiedniej dokumentacji, kontrola przed uruchomieniem produkcji, nadzorowanie numeru partii, kontrola międzyoperacyjna, pakowanie)
 
produkty gotowe (specyfikacje, kontrola końcowa, magazynowanie, odpowiednia identyfikacja, nadzorowanie wysyłek, zwroty)
 
kontrola jakości (wymagania w zakresie personelu, wyposażenia, dokumentacji, zakres wykonywanych działań przez laboratorium, badania potwierdzające zgodność produktu, akceptowalne kryteria, pobieranie próbek, postępowanie z wyrobami niezgodnymi, niezgodnościami)
 
zarządzanie odpadami (przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny, segregacja odpadów)
 
zarządzanie podwykonawcami, usługami (niezbędne pisemne uzgodnienia między stronami z jasno określonymi wymaganiami, np. w zakresie usług DDD, utrzymania czystości, badań fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych)
 
reklamacje i odwołania z rynku (reklamacje rozpatrywane i analizowane, podejmowanie odpowiednich działań korygujących i zapobiegawczych w przypadku odwołania z rynku, testowanie procesu wycofania z rynku)
 
nadzorowanie zmian (związanych z pomieszczeniami, procesem, surowcami, mogących wpływać na jakość produktów gotowych)
 
audyty wewnętrzne (przeprowadzane systematycznie, przez niezależny kompetentny personel, realizacja działań korygujących)
 
dokumentacja (opracowana i wdrożona do stosowania, odpowiednia do rodzaju prowadzonych działań, procesów i produktów, instrukcje, specyfikacje, raporty, zapisy, określony sposób nadzorowania dokumentów, ich opracowywania, dystrybucji, archiwizowania)

spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, wymagań prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa produktów kosmetycznych obowiązujących w Polsce oraz UE

minimalizacja ryzyka oraz redukcja kosztów związanych z reklamacjami, zwrotami, wycofaniem produktu z rynku poprzez ciągłe i systematyczne podejmowanie działań zapobiegawczych i doskonalących

poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie stałej powtarzalnej jakości dostarczanych produktów poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur działania

ograniczenie liczby audytów Klientów, zwiększenie wiarygodności Firmy u swoich Klientów

poprawa wizerunku Firmy na rynku oraz wzrost jej konkurencyjności, zwiększenie zaufania Klientów oraz Kontrahentów, jak również jednostek urzędowej kontroli i organów nadzoru

dostarczenie obiektywnego dowodu, że system zarządzania funkcjonujący w Twojej Organizacji jest zgodny z wymaganiami międzynarodowego standardu oraz podlega ciągłemu doskonaleniu

możliwość współpracy z kontrahentami, którzy wymagają certyfikatu ISO 22716, rozszerzenie współpracy na rynku krajowym, jak i zagranicznym

 

spełnienie wymagań stawianych przez sieci handlowe wobec swoich dostawców

uporządkowanie działań, uzyskanie większej systematyzacji i standaryzacji w zakresie realizowanych działań, szybsze wykrywanie niezgodności oraz większa możliwość ich eliminowania

przejrzysty i czytelny system dokumentacji usprawniający działania administracyjne w firmie

PROCES WDRAŻANIA NORMY ISO 22716 W TWOJEJ FIRMIE REALIZOWANY PRZEZ SYNERGIAgroup


  1. Audyt zerowy – wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań normy ISO 22716 wraz z oceną zgodności w zakresie obowiązujących przepisów prawnych (np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, funkcjonujących procesów, dokumentacji, sposobów nadzoru), opracowanie raportu z audytu zerowego ze wskazaniem niezbędnych działań do realizacji w celu wdrożenia normy ISO 22716
  2. Optymalizacja procesów – dokonanie wstępnego opisu procesów oraz opracowanie wstępnych wersji procedur, identyfikacja rozwiązań optymalizacyjnych działania systemowe 
  3. Szkolenia wstępne - przekazanie pracownikom Twojej Firmy podstawowej wiedzy z zakresu normy ISO 22716 niezbędnej do prawidłowego wdrożenia i funkcjonowania systemu
  4. Opracowanie niezbędnej dokumentacji systemowej – opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez normę ISO 22716 indywidualnie dla potrzeb Twojej Organizacji bez zbędnej biurokracji. Dokumentacja obejmuje m. in. procedury / instrukcje dotyczące kluczowych elementów normy ISO 22716 takich, jak: personel, pomieszczenia, wyposażenie, surowce i materiały opakowaniowe, produkcja, produkty gotowe, kontrola jakości, zarządzanie odpadami, zarządzanie podwykonawcami, usługami, rozpatrywanie reklamacji i odwołania z rynku, zarządzanie zmianą, audyty wewnętrzne, nadzorowanie dokumentacji
  5. Zatwierdzenie dokumentacji przez organizację oraz jej wdrożenie do stosowania - zatwierdzenie dokumentacji systemowej przez Najwyższe Kierownictwo Firmy oraz zapoznanie z nią pracowników Organizacji, podejmowanie działań kontrolnych w zakresie prawidłowego wdrożenia dokumentacji przez poszczególne komórki organizacyjne, szkolenia dla pracowników
  6. Weryfikacja wdrożonego systemu zarządzania - sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania normy ISO 22716 oraz czy jest gotowy do certyfikacji, przeprowadzenie audytu wewnętrznego (wraz z opracowaniem raportu oraz wskazaniem niezgodności, określenie i realizacja niezbędnych działań korygujących)
  7. Audyt certyfikujący (certyfikat ISO 22716 dla Twojej Firmy) - wsparcie merytoryczne podczas audytu certyfikującego oraz w ustaleniu wszystkich spraw związanych z procesem certyfikacji, wsparcie w określeniu i realizacji zaleceń poza audytowych oraz nadzorowanie ich wdrożenia
  8. Doradztwo po certyfikacji - zapewnienie Twojej Firmie bezpłatnych usług doradczych w zakresie wdrożonego systemu zarządzania przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego
  9. Ocena skuteczności realizowanego projektu wdrożeniowego - ocena efektywności naszych wdrożeń w ujęciu długofalowym stanowi nieodzowny element realizowanych przez nas projektów wdrożeniowych, za pomocą którego weryfikujemy realizację założeń projektów oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące
wdrożenie gmp

SYNERGIAgroup to:


gwarancja pozytywnej certyfikacji

niskie koszty realizacji

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

 

 

Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

Zapoznaj się również z naszymi produktami online
z serii ISO.ONLINE:

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW:projekty realizowane przez konsultantów - praktyków,
którzy posiadają doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych / usługowych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja możliwych działań usprawniających procesy
w organizacji, szukanie optymalnych rozwiązań, eliminujących zbędne czynności
 

niskie koszty realizacji,
co przekłada się na atrakcyjność oferty cenowej dla Twojej Firmy przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

krótki czas realizacji projektu
(dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni)
 

minimalny nakład pracy
pracowników Twojej Firmy
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych oraz innych,
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
- działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu wdrożeniowego
(wraz z certyfikacją) przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanych projektów
 
Zapoznaj się również z naszą metodyką realizacji projektów wdrożeniowych w zakresie systemów zarządzania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie dobrych praktyk produkcyjnych zgodnych z normą ISO 22716 w Twojej Firmie
 

Tworzymy SMART SYSTEM! 

 
Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.
 

SMART SYSTEM to:

 
S – solidne fundamenty pod budowę systemu poznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentycznysystem funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowysystem zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działaniaoferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapoznaj się również z naszą ofertą szkoleniową w zakresie innych systemów zarządzania:
 
System zarządzania jakością w Twojej Firmie według normy ISO 9001:2015 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu
 
Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną
 
Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 9001 - nigdy za wiele nowej wiedzy oraz wymiany doświadczeń
 
 
 
 
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem