PROCES WDRAŻANIA STANDARDU IFS LOGISTICS W TWOJEJ FIRMIE realizowany przez SYNERGIAgroup


  1. Audyt zerowy – wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań standardu IFS Logistics (np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, funkcjonujących procesów, dokumentacji, sposobów nadzoru)
  2. Optymalizacja procesów – dokonanie wstępnego opisu procesów oraz opracowanie wstępnych wersji procedur, identyfikacja rozwiązań optymalizacyjnych działania systemowe
  3. Szkolenia wstępne - przekazanie pracownikom Twojej Firmy podstawowej wiedzy z zakresu standardu IFS Logistics niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania systemu
  4. Opracowanie niezbędnej dokumentacji systemowej – opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez standard IFS Logistics indywidualnie dla potrzeb Twojej Organizacji bez zbędnej biurokracji
  5. Zatwierdzenie dokumentacji przez organizację oraz jej wdrożenie do stosowania - zatwierdzenie dokumentacji systemowej przez Najwyższe Kierownictwo Firmy oraz zapoznanie z nią pracowników Organizacji, podejmowanie działań kontrolnych w zakresie prawidłowego wdrożenia dokumentacji przez poszczególne komórki organizacyjne
  6. Weryfikacja wdrożonego systemu zarządzania - sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania standardu IFS Logistics oraz czy jest gotowy do certyfikacji, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, organizacja przeglądu systemu zarządzania
  7. Audyt certyfikujący (certyfikat IFS dla Twojej Firmy) - wsparcie merytoryczne podczas audytu certyfikującego oraz w ustaleniu wszystkich spraw związanych z procesem certyfikacji
  8. Doradztwo po certyfikacji - zapewnienie Twojej Firmie bezpłatnych usług doradczych w zakresie wdrożonego systemu zarządzania przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego
  9. Ocena skuteczności realizowanego projektu wdrożeniowego - ocena efektywności naszych wdrożeń w ujęciu długofalowym stanowi nieodzowny element realizowanych przez nas projektów wdrożeniowych, za pomocą którego weryfikujemy realizację założeń projektów oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące

IFS Logistics - międzynarodowy standard dotyczący transportu i magazynowania

 
Standard IFS Logistics ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów oraz przejrzystości działań przez firmy dystrybucyjne w całym łańcuchu dostaw. Standard IFS Logistics dotyczy wszystkich procesów logistycznych takich, jak: magazynowanie, transport, załadunek, rozładunek. Obejmuje zarówno produkty żywnościowe (wymagające kontroli temperatury lub niewymagające chłodzenia), jak również produkty nieżywnościowe. Ponadto standard IFS Logistics przyczynia się do obniżenia kosztów oraz oszczędności czasu dla dostawców oraz odbiorców.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA STANDARDU IFS LOGISTICS:

 

standard IFS Logistics dedykowany jest organizacjom z branży logistycznej, które wykonują usługi w zakresie pakowania, magazynowania, transportu i dystrybucji artykułów żywnościowych i nieżywnościowych, operatorom logistycznym świadczącym usługi przy wykorzystaniu własnych środków transportu oraz zasobów magazynowych, firmom transportującym produkty, które wymagają różnych zakresów temperaturowych (np. warunki chłodnicze, mrożone, nie chłodzone)

 

system IFS Logistics może być stosowany przez wszystkie przedsiębiorstwa działające w branży logistycznej, niezależnie od wykorzystywanych środków transportu, sposobu pakowania produktów czy wymogów zachowania odpowiednich warunków magazynowania i transportu (np. warunków temperaturowych)

 

standard IFS Logistics opracowany został w celu uzyskania możliwości audytowania całego łańcucha dostaw produktów spożywczych i niespożywczych. Początkowo przeznaczony był dla firm działających w obszarze magazynowania oraz usług transportowych, aktualnie jest on podstawowym wymaganiem przy rozpoczynaniu współpracy z firmami handlowymi, działającymi przede wszystkim na terenie Francji oraz Niemiec

 

standard IFS Logistics to kompleksowe narzędzie służące do oceny firm logistycznych poprzez zastosowanie jednolitych kryteriów oceny, certyfikat IFS Logistics uznawany na arenie międzynarodowej stanowi istotny czynnik przy współpracy z sieciami handlowymi

 

standard IFS Logistics ma zastosowanie wówczas, jeśli podstawowym przedmiotem działalności firmy są działania logistyczne (transport i magazynowanie), w przypadku kiedy firma z branży spożywczej posiada w swojej strukturze dział logistyki / transportu / magazynu to dotyczą jej wymagania standardu IFS Food (wymagania dotyczące transportu i przechowywania)

 

podstawowym celem standardu IFS Logistics jest zagwarantowanie bezpieczeństwa produktu w całym łańcuchu dostaw, cel ten można osiągnąć poprzez wdrożenie następujących działań: uporządkowanie działań w zakresie logistyki produktów, zwiększenie bezpieczeństwa produktów w całym łańcuchu dostaw poprzez implementację procedur zarządzania ryzykiem i działaniami zapobiegawczymi, zapewnienie skutecznej komunikacji w łańcuchu dostaw, zapewnienie przejrzystości działania oraz pełnej identyfikowalności produktu

KLUCZOWE ELEMENTY STANDARDU IFS LOGISTICS:

 
standard IFS Logistics zawiera 98 kryteriów zawartych w 3 podstawowych grupach wymagań: wymagania podstawowe, obowiązujące dla wszystkich firm świadczących usługi logistyczne, wymagania dotyczące przechowywania i dystrybucji, wymagania przeznaczone dla firm świadczących usługi transportowe
 
podstawowe wymagania: odpowiedzialność wyższego kierownictwa (polityka firmy, struktura organizacyjna, orientacja na klienta, przegląd zarządzania), system zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu (zarządzanie bezpieczeństwem produktu, zarządzanie ryzykiem, zespół HACCP, zarządzanie systemem HACCP, nadzorowanie dokumentacji, utrzymywanie zapisów), zarządzanie zasobami (szkolenia personelu, komunikacja, higiena personelu, zaplecze i wyposażenie socjalne), realizacja usług (ogólne wymagania dla przechowywania oraz transportu, przegląd umowy i komunikacja, dostawcy i usługodawcy, wymagania dotyczące transportu materiałów, identyfikowalność, konserwacje i naprawy, klimatyzacja, wentylacja, wymagania dotyczące procesu zamrażania / rozmrażania, utrzymanie higieny), pomiary, analizy i ulepszenia (audyty wewnętrzne, kontrola na miejscu, kalibracja, kontrola urządzeń pomiarowych, postępowanie z reklamacjami, zarządzanie niezgodnościami, wycofanie z rynku, działania korygujące), obrona żywności i inspekcje zewnętrzne (ocena obrony, ochrona lokalizacji, bezpieczeństwo personelu i odwiedzających, kontrole zewnętrzne)
 
szczegółowe wymagania w zakresie przechowywania i dystrybucji: wymagania konstrukcyjne, wyposażenie, ochrona przed szkodnikami, przyjęcie towaru i przechowywanie, usuwanie odpadów, serwis usług magazynowych
 
szczegółowe wymagania w zakresie transportu: zarządzanie higieną, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zapasami (FIFO, FEFO), zachowanie identyfikowalności, utrzymanie czystości, nadzorowanie warunków temperaturowych, odpowiedzialność kierownictwa, działania korygujące
 
W standardzie IFS Logistics zawarte są krytyczne wymagania, tzw. wymagania KO (knock-out – nokaut), których niespełnienie powoduje brak przyznania certyfikatu (w przypadku audytu certyfikującego) lub cofnięciem / zawieszeniem certyfikatu (w przypadku audytu nadzoru). Do wymagań zdefiniowanych jako KO należą: odpowiedzialność kierownictwa, jakość i System Zarządzania Bezpieczeństwem produktów, zarządzanie ryzykiem  / zarządzanie HACCP, audyty wewnętrzne, zarządzanie produktami niespełniającymi wymogów, działania korygujące.
 
Podczas audytu sprawdzane są przede wszystkim następujące elementy systemu zarządzania: struktura organizacyjna wraz z przydzielonymi odpowiedzialnościami, uprawnieniami, kompetencjami oraz zakresem obowiązków, udokumentowane procedury postępowania, inspekcje i badania (szczegółowe wymagania kontroli produktu i procesów, weryfikacja kryteriów akceptacji / zatwierdzenia), postępowanie z niezgodnościami oraz realizacja działań korygujących, analiza zgodności pomiędzy zapisami odnoszącymi się do jakości i bezpieczeństwa produktów oraz przeglądu ich wykonania w codziennej praktyce.
 
Częstotliwość przeprowadzania audytów w zakresie standardu IFS Logistics wynosi 12 miesięcy, licząc od daty ostatniego audytu, a nie daty wystawienia certyfikatu.

spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, wymagań prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa produktów w branży spożywczej obowiązujących w Polsce oraz UE

poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie stałej powtarzalnej jakości dostarczanych produktów poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur działania

minimalizacja ryzyka oraz redukcja kosztów związanych z reklamacjami, zwrotami, wycofaniem produktu z rynku poprzez ciągłe i systematyczne podejmowanie działań zapobiegawczych i doskonalących

 
ograniczenie liczby audytów Klientów, zwiększenie wiarygodności Firmy u swoich Klientów

uporządkowanie działań, uzyskanie większej systematyzacji i standaryzacji w zakresie działań logistycznych, dostarczania bezpiecznych produktów

poprawa komunikacji z innymi organizacjami w ramach łańcucha dostaw, współpracy z Kontrahentami

możliwość współpracy z kontrahentami, którzy wymagają certyfikacji IFS, rozszerzenie współpracy na rynku krajowym, jak i zagranicznym

 

spełnienie wymagań stawianych przez sieci handlowe wobec swoich dostawców

poprawa wizerunku Firmy na rynku, zwiększenie zaufania Klientów oraz Kontrahentów, jak również jednostek urzędowej kontroli i organów nadzoru

dostarczenie obiektywnego dowodu, że system zarządzania funkcjonujący w Twojej Organizacji jest zgodny z wymaganiami międzynarodowego standardu oraz podlega ciągłemu doskonaleniu

SYNERGIAgroup to:


gwarancja pozytywnej certyfikacji

niskie koszty realizacji

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

 

 

 

Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

Zapoznaj się również z naszą metodyką realizacji projektów wdrożeniowych w zakresie systemów zarządzania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie systemu zarządzania zgodnego ze standardem IFS Logistics w Twojej Firmie

 Tworzymy SMART SYSTEM! 

 
Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.
 

SMART SYSTEM to:

 
S – solidne fundamenty pod budowę systemu poznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentycznysystem funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowysystem zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działaniaoferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW:projekty realizowane przez konsultantów - praktyków,
którzy posiadają doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych / usługowych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja możliwych działań usprawniających procesy
w organizacji, szukanie optymalnych rozwiązań, eliminujących zbędne czynności

niskie koszty realizacji,
co przekłada się na atrakcyjność oferty cenowej dla Twojej Firmy przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

krótki czas realizacji projektu
(dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni)
 

minimalny nakład pracy
pracowników Twojej Firmy
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych oraz innych,
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
- działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu wdrożeniowego
(wraz z certyfikacją) przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanych projektów  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapraszamy do współpracy

Kontakt

tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

Zapoznaj się również z naszą ofertą szkoleniową w zakresie standardu IFS Logistics:

 
Standard IFS Logistics - poznaj wymagania standardu oraz praktyczne rozwiązania jego wdrażania
 

Zapytaj o ofertę stałego nadzoru standardu IFS Logistics w Twojej Firmie.

 
Pozostałe systemy, w ramach których realizujemy projekty wdrożeniowe:

ISO 9001, ISO 22000, ISO 22716 / GMP Kosmetyczne, ISO 14001, System HACCP, FSSC 22000, BRC Food, BRC Packaging, BRC CP, IFS Food, IFS HPC, IFS PACsecure, BIO, UTZ, RSPO, OHSAS 18001, GMP, Systemy zintegrowane
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351 

biuro@synergiagroup.eu

Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                         Mapa strony
 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem