Jak uzyskać certyfikat IFS Logistics? / Wdrożenie IFS Logistics

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT IFS LOGISTICS?

CZYLI WDROŻENIE STANDARDU IFS LOGISTICS REALIZOWANE PRZEZ NASZ ZESPÓŁ

 

Przy realizacji naszych projektów wdrożeniowych w zakresie standardu IFS Logistics zapewniamy:

 

GWARANCJĘ UZYSKANIA CERTYFIKATU

dzięki wypracowanej metodyce działania w zakresie wdrażania systemów zarządzania możemy zagwarantować 100% skuteczności projektu wdrożeniowego wraz z pozytywnym wynikiem audytu certyfikującego

 

BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW

zapewniamy przejrzystość działania, podana w ofercie cena projektu zawiera wszystkie koszty, w tym koszty dojazdów i pobytów konsultanta, nie naliczamy żadnych dodatkowych opłat

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE ONLINE

zapewniamy bezpłatne usługi doradcze (telefoniczne lub mailowe) w zakresie wdrożonego systemu zarządzania w trakcie trwania projektu oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu projektu wdrożeniowego

 

MINIMALNY NAKŁAD PRACY TWOJEJ FIRMY

opracowujemy całą niezbędną dokumentację, po stronie Klienta leży jedynie udzielenie informacji dotyczącej działalności organizacji i funkcjonujących procesów oraz weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności z działaniami Firmy

DZIAŁANIA, KTÓRE WYKONUJEMY W RAMACH WDROŻENIA STANDARDU IFS LOGISTICS:
1. AUDYT ZEROWY
 
wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań standardu IFS Logistics

podczas audytu zerowego:

wskazujemy obszary wymagające poprawy, np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, dokumentacji, sposobów nadzoru

doradzamy, jaki powinien być układ pomieszczeń, sposób ustawienia linii produkcyjnej, przepływ produktów w celu zapobiegania krzyżowania się dróg surowców, opakowań, produktów, odpadów oraz jakie warunki higieniczne należy zastosować, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu i spełnić wymagania standardu IFS

2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ
 
opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez standard IFS Logistics

dokumenty systemowe:

opracowane indywidualnie dla Twojej firmy

odnoszące się do działań, które faktycznie mają miejsce w Twojej organizacji

zintegrowane z dokumentacją dotychczas obowiązującą w organizacji

bez zbędnej biurokracji, liczba dokumentów ograniczona do niezbędnego minimum. W systemach zarządzania ważna jest jakość wykonywanej pracy, a nie ilość uzupełnianych dokumentów. Przy opracowywaniu dokumentacji kierujemy się zasadą, że jeżeli możemy udokumentować określone działania za pomocą jednego dobrego formularza, nie traćmy czasu na uzupełnianie kilku zbędnych dokumentów

3. OMÓWIENIE DOKUMENTACJI
/ SZKOLENIE
 
omówienie dokumentacji wspólnie z pracownikami Twojej firmy oraz szkolenie ogólne dla pracowników

podczas szkolenia:

omawiamy opracowaną dokumentację wspólnie z pracownikami Twojej firmy

wskazujemy działania, które należy wdrożyć w celu prawidłowego działania systemu zarządzania

przedstawiamy praktyczne zastosowania, które znamy z doświadczenia z pracy w firmach produkcyjnych

szkolenia dostosowane merytorycznie do grupy szkoleniowej (szkolenia dla kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla, szkolenia dla pracowników działów produkcyjnych)

 
 
4. SZKOLENIE
DLA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH
 
szkolenie na Audytora wewnętrznego
dla wyznaczonych pracowników wraz
z potwierdzeniem kwalifikacji

uczestnicy szkolenia:

zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu wg wymagań standardu IFS Logistics wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji (wystawienie certyfikatu Audytora wewnętrznego)

zdobędą umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami wewnętrznymi w organizacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011:2018, w szczególności umiejętności związane z planowaniem audytów, ich przygotowaniem przy uwzględnieniu występujących w procesach ryzyk i szans, przeprowadzaniem audytów oraz ich dokumentowaniem wraz z oceną ich skuteczności

w trakcie szkolenia uzyskają możliwość praktycznego przećwiczenia wszystkich etapów audytowania: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności

5. AUDYT WEWNĘTRZNY
I PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA
 
sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania standardu IFS Logistics oraz czy jest gotowy do certyfikacji

podczas audytu wewnętrznego:

szukamy zgodności funkcjonującego systemu, ale też wskazujemy nieprawidłowości, jeżeli takie występują i możliwości do doskonalenia

przeprowadzamy analizę zidentyfikowanych błędów oraz identyfikujemy ich przyczyny wspólnie z pracownikami Twojej Firmy tak, aby możliwa była ich eliminacja jeszcze przed audytem certyfikującym

sporządzamy dokumentację z audytu (raport z audytu wewnętrznego)

6. AUDYT CERTYFIKUJĄCY
 
uzyskanie akredytowanego certyfikatu IFS Logistics dla Twojej Firmy

udział konsultanta SYNERGIAgroup w audycie certyfikującym to:

wsparcie merytoryczne w uzyskaniu akredytowanego certyfikatu

komunikacja z akredytowaną jednostką certyfikującą (pomoc w ustaleniu wszystkich spraw związanych z certyfikacją)

7. DORADZTWO
PO CERTYFIKACJI
 
pakiet bezpłatnych usług doradczych
po zakończonym projekcie

doradztwo po certyfikacji to:

bezpłatne usługi doradcze w formie online (mailowe lub telefoniczne) w zakresie wdrożonego systemu zarządzania przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego

 
DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NASZYM ZESPOŁEM?

 

jesteśmy praktykami, którzy patrzą na systemy zarządzania od strony zarządzania produkcją, kontroli jakości i innych procesów funkcjonujących w organizacji

 

w trakcie wdrażania systemu wskazujemy indywidualne rozwiązania na spełnienie wymagań standardu dostosowane do Twojej firmy, uwzględniając stan infrastruktury, wyposażenia, kompetencje poszczególnych pracowników

 

kierownictwo firmy posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach produkcyjnych oraz kierunkowe wykształcenie wyższe trzeciego stopnia, co przekłada się na bardzo dobrą znajomość branży i efektywność realizowanych projektów

 

nasza metodyka wdrożeniowa oparta jest na zasadzie zarządzania projektami, co gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie SZ w Twojej Firmie

 

czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia możemy skrócić do mniej niż
3 miesięcy, jednak jest to uzależnione m.in. od wielkości i specyfiki działalności Twojej Firmy

 

czas pracowników Twojej Firmy przeznaczony na wdrożenie systemu możemy ograniczyć do niezbędnego minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane
z opracowaniem dokumentacji)

PODSTAWOWE INFORMACJE O STANDARDZIE IFS LOGISTICS:

IFS Logistics - międzynarodowy standard dotyczący transportu i magazynowania

 
Standard IFS Logistics ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów oraz przejrzystości działań przez firmy dystrybucyjne w całym łańcuchu dostaw. Standard IFS Logistics dotyczy wszystkich procesów logistycznych takich, jak: magazynowanie, transport, załadunek, rozładunek. Obejmuje zarówno produkty żywnościowe (wymagające kontroli temperatury lub niewymagające chłodzenia), jak również produkty nieżywnościowe. Ponadto standard IFS Logistics przyczynia się do obniżenia kosztów oraz oszczędności czasu dla dostawców oraz odbiorców.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA STANDARDU IFS LOGISTICS:

 

standard IFS Logistics dedykowany jest organizacjom z branży logistycznej, które wykonują usługi w zakresie pakowania, magazynowania, transportu i dystrybucji artykułów żywnościowych i nieżywnościowych, operatorom logistycznym świadczącym usługi przy wykorzystaniu własnych środków transportu oraz zasobów magazynowych, firmom transportującym produkty, które wymagają różnych zakresów temperaturowych (np. warunki chłodnicze, mrożone, nie chłodzone)

 

system IFS Logistics może być stosowany przez wszystkie przedsiębiorstwa działające w branży logistycznej, niezależnie od wykorzystywanych środków transportu, sposobu pakowania produktów czy wymogów zachowania odpowiednich warunków magazynowania i transportu (np. warunków temperaturowych)

 

standard IFS Logistics opracowany został w celu uzyskania możliwości audytowania całego łańcucha dostaw produktów spożywczych i niespożywczych. Początkowo przeznaczony był dla firm działających w obszarze magazynowania oraz usług transportowych, aktualnie jest on podstawowym wymaganiem przy rozpoczynaniu współpracy z firmami handlowymi, działającymi przede wszystkim na terenie Francji oraz Niemiec

 

standard IFS Logistics to kompleksowe narzędzie służące do oceny firm logistycznych poprzez zastosowanie jednolitych kryteriów oceny, certyfikat IFS Logistics uznawany na arenie międzynarodowej stanowi istotny czynnik przy współpracy z sieciami handlowymi

 

standard IFS Logistics ma zastosowanie wówczas, jeśli podstawowym przedmiotem działalności firmy są działania logistyczne (transport i magazynowanie), w przypadku kiedy firma z branży spożywczej posiada w swojej strukturze dział logistyki / transportu / magazynu to dotyczą jej wymagania standardu IFS Food (wymagania dotyczące transportu i przechowywania)

 

podstawowym celem standardu IFS Logistics jest zagwarantowanie bezpieczeństwa produktu w całym łańcuchu dostaw, cel ten można osiągnąć poprzez wdrożenie następujących działań: uporządkowanie działań w zakresie logistyki produktów, zwiększenie bezpieczeństwa produktów w całym łańcuchu dostaw poprzez implementację procedur zarządzania ryzykiem i działaniami zapobiegawczymi, zapewnienie skutecznej komunikacji w łańcuchu dostaw, zapewnienie przejrzystości działania oraz pełnej identyfikowalności produktu

KLUCZOWE ELEMENTY STANDARDU IFS LOGISTICS:

 
standard IFS Logistics zawiera 98 kryteriów zawartych w 3 podstawowych grupach wymagań: wymagania podstawowe, obowiązujące dla wszystkich firm świadczących usługi logistyczne, wymagania dotyczące przechowywania i dystrybucji, wymagania przeznaczone dla firm świadczących usługi transportowe
 
podstawowe wymagania: odpowiedzialność wyższego kierownictwa (polityka firmy, struktura organizacyjna, orientacja na klienta, przegląd zarządzania), system zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu (zarządzanie bezpieczeństwem produktu, zarządzanie ryzykiem, zespół HACCP, zarządzanie systemem HACCP, nadzorowanie dokumentacji, utrzymywanie zapisów), zarządzanie zasobami (szkolenia personelu, komunikacja, higiena personelu, zaplecze i wyposażenie socjalne), realizacja usług (ogólne wymagania dla przechowywania oraz transportu, przegląd umowy i komunikacja, dostawcy i usługodawcy, wymagania dotyczące transportu materiałów, identyfikowalność, konserwacje i naprawy, klimatyzacja, wentylacja, wymagania dotyczące procesu zamrażania / rozmrażania, utrzymanie higieny), pomiary, analizy i ulepszenia (audyty wewnętrzne, kontrola na miejscu, kalibracja, kontrola urządzeń pomiarowych, postępowanie z reklamacjami, zarządzanie niezgodnościami, wycofanie z rynku, działania korygujące), obrona żywności i inspekcje zewnętrzne (ocena obrony, ochrona lokalizacji, bezpieczeństwo personelu i odwiedzających, kontrole zewnętrzne)
 
szczegółowe wymagania w zakresie przechowywania i dystrybucji: wymagania konstrukcyjne, wyposażenie, ochrona przed szkodnikami, przyjęcie towaru i przechowywanie, usuwanie odpadów, serwis usług magazynowych
 
szczegółowe wymagania w zakresie transportu: zarządzanie higieną, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zapasami (FIFO, FEFO), zachowanie identyfikowalności, utrzymanie czystości, nadzorowanie warunków temperaturowych, odpowiedzialność kierownictwa, działania korygujące
 
W standardzie IFS Logistics zawarte są krytyczne wymagania, tzw. wymagania KO (knock-out – nokaut), których niespełnienie powoduje brak przyznania certyfikatu (w przypadku audytu certyfikującego) lub cofnięciem / zawieszeniem certyfikatu (w przypadku audytu nadzoru). Do wymagań zdefiniowanych jako KO należą: odpowiedzialność kierownictwa, jakość i System Zarządzania Bezpieczeństwem produktów, zarządzanie ryzykiem  / zarządzanie HACCP, audyty wewnętrzne, zarządzanie produktami niespełniającymi wymogów, działania korygujące.
 
Podczas audytu sprawdzane są przede wszystkim następujące elementy systemu zarządzania: struktura organizacyjna wraz z przydzielonymi odpowiedzialnościami, uprawnieniami, kompetencjami oraz zakresem obowiązków, udokumentowane procedury postępowania, inspekcje i badania (szczegółowe wymagania kontroli produktu i procesów, weryfikacja kryteriów akceptacji / zatwierdzenia), postępowanie z niezgodnościami oraz realizacja działań korygujących, analiza zgodności pomiędzy zapisami odnoszącymi się do jakości i bezpieczeństwa produktów oraz przeglądu ich wykonania w codziennej praktyce.
 
Częstotliwość przeprowadzania audytów w zakresie standardu IFS Logistics wynosi 12 miesięcy, licząc od daty ostatniego audytu, a nie daty wystawienia certyfikatu.

spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, wymagań prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa produktów w branży spożywczej obowiązujących w Polsce oraz UE

poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie stałej powtarzalnej jakości dostarczanych produktów poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur działania

minimalizacja ryzyka oraz redukcja kosztów związanych z reklamacjami, zwrotami, wycofaniem produktu z rynku poprzez ciągłe i systematyczne podejmowanie działań zapobiegawczych i doskonalących

 
ograniczenie liczby audytów Klientów, zwiększenie wiarygodności Firmy u swoich Klientów

uporządkowanie działań, uzyskanie większej systematyzacji i standaryzacji w zakresie działań logistycznych, dostarczania bezpiecznych produktów

poprawa komunikacji z innymi organizacjami w ramach łańcucha dostaw, współpracy z Kontrahentami

możliwość współpracy z kontrahentami, którzy wymagają certyfikacji IFS, rozszerzenie współpracy na rynku krajowym, jak i zagranicznym

 

spełnienie wymagań stawianych przez sieci handlowe wobec swoich dostawców

poprawa wizerunku Firmy na rynku, zwiększenie zaufania Klientów oraz Kontrahentów, jak również jednostek urzędowej kontroli i organów nadzoru

dostarczenie obiektywnego dowodu, że system zarządzania funkcjonujący w Twojej Organizacji jest zgodny z wymaganiami międzynarodowego standardu oraz podlega ciągłemu doskonaleniu

SYNERGIAgroup to:


gwarancja pozytywnej certyfikacji

niskie koszty realizacji

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie systemu zarządzania zgodnego ze standardem IFS Logistics w Twojej Firmie

 

 

 

Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

DODATKOWE USŁUGI:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA IFS Logistics

Przejęcie zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. IFS

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania na firmę zewnętrzną

Zapoznaj się również z naszymi produktami online
z serii ISO.ONLINE:
 

PRZESZKOL WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW TWOJEJ FIRMY W PROSTY I SZYBKI SPOSÓB!

Skorzystaj z dedykowanego szkolenia online z zakresu wybranego systemu zarządzania!

Grupa szkoleniowa, zakres tematyczny i czas trwania szkolenia ustalane są indywidualnie z Twoją firmą.

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW
 

projekty realizowane przez praktyków
posiadamy doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych  na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja działań usprawniających procesy
wskazujemy optymalne rozwiązania, eliminujące zbędne czynności, dostosowane do zasobów Twojej firmy
 

niskie koszty realizacji projektu
atrakcyjność oferty cenowej przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

optymalny czas realizacji projektu
dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego
na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu
wraz z certyfikacją, przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanego wdrożenia

Tworzymy SMART SYSTEM! 

 
Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.
 

SMART SYSTEM to:

 
S – solidne fundamenty pod budowę systemu poznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentycznysystem funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowysystem zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działaniaoferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)
 
Zapoznaj się również z naszą ofertą szkoleniową w zakresie standardu IFS Logistics:

 
 

 
Pozostałe systemy, w ramach których realizujemy projekty wdrożeniowe:

ISO 9001, ISO 22000, ISO 22716 / GMP Kosmetyczne, ISO 14001, System HACCP, FSSC 22000, BRC Food, BRC Packaging, BRC CP, IFS Food, IFS HPC, IFS PACsecure, BIO, UTZ, RSPO, OHSAS 18001, GMP, Systemy zintegrowane

 

Szkolenia online (webinaria otwarte) z zakresu standardów IFS - praktyczne omówienie wymagań, liczne przykłady praktyczne

Sprawdź najbliższe terminy!

 
 
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2020 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem