Nadzorowanie / outsourcing Pełnomocnik ISO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

Nadzorowanie / outsourcing Pełnomocnik / audyty wewnętrzne

 
W naszej ofercie proponujemy usługę nadzoru nad wdrożonym w Twojej Firmie systemem zarządzania. Celem naszych działań jest zapewnienie zgodności funkcjonującego systemu z wymaganiami odpowiednich norm / standardów oraz jego ciągłe doskonalenie. W ramach tej usługi oferujemy dwa rozwiązania. W obu wariantach usług szczegółowy zakres prac dopasowujemy indywidualnie do potrzeb Twojej Firmy.

Zapytaj o ofertę stałego nadzoru systemu zarządzania w Twojej Firmie

  Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

                                                                     

planowanie audytów wewnętrznych oraz nadzór nad ich realizacją,  wsparcie w sporządzaniu raportów z audytów oraz nadzorowanie realizacji działań poaudytowych (działań korygujących i doskonalących)

                                                                     

organizacja przeglądu zarządzania, wsparcie w sporządzaniu raportów z przeglądu oraz nadzorowanie realizacji działań wynikających z przeglądu

                                                                     

aktualizacja oraz nadzorowanie dokumentacji systemowej    

 

                                                                     

pomoc w określaniu metod monitorowania satysfakcji Klienta oraz nadzorowania procesów
 
 
 
                                                                     
wsparcie w podejmowaniu działań doskonalących Organizację,
nadzór nad ich realizacją
 
                                                                     
zarządzanie zmianami w systemie zarządzania
 
 
                                                                     
reprezentowanie Organizacji na zewnątrz w sprawach związanych z systemem zarządzania

                                                                     

organizacja szkoleń dla nowych pracowników, szkoleń aktualizujących

 

                                                                      

wsparcie w określaniu celów jakościowych, nadzorowanie ich realizacji

 

                                                                      

przygotowanie Organizacji i uczestnictwo w audytach zewnętrznych (audyty certyfikujące, audyty nadzoru, audyty Klientów) oraz planowanie i nadzorowanie realizacji działań poaudytowych

 

                                                                      

planowanie audytów dostawców oraz nadzór nad ich realizacją

 

                                                                      

 

Korzyści z outsourcingu funkcji Pełnomocnika ds. systemu zarządzania:

 
  minimalizacja kosztów związanych z zatrudnieniem Pełnomocnika

  obniżenie kosztów szkoleń doskonalących dla Pełnomocnika oraz pracowników z obszaru funkcjonującego systemu zarządzania

  oszczędność czasu własnego personelu

  dostęp do zawsze aktualnej dokumentacji systemowej

  możliwość stałego dostępu do wiedzy teoretycznej oraz praktycznej

  odpowiedzialność za system zarządzania oraz nadzór nad nim sprawowany przez profesjonalny zespół konsultantów

  stałe doradztwo w zakresie funkcjonującego systemu zarządzania

  gwarancja funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarządzania

  profesjonalne przygotowanie auditorów

  reprezentowanie Organizacji wobec jednostek zewnętrznych
 

                                                                         

określenia stopnia przygotowania Twojej Firmy do audytu jednostki certyfikującej (audytu certyfikującego, nadzoru, re-certyfikującego) lub audytu Klienta

                                                                     

wykazania możliwości doskonalenia systemu, tzw. audyty doskonalące:

  wskazujemy możliwości zastosowania najlepszych narzędzi, metod i praktyk zarządzania
  identyfikujemy sposoby optymalizacji funkcjonującego systemu zarządzania, np. poprzez ograniczenie ilości dokumentacji systemowej, ponowną weryfikację rozwiązań przyjętych na etapie wdrażania systemu
Audyty wewnętrzne przeprowadzamy w dwóch wariantach jako:

- umowy o stałej współpracy

- jednorazowe zlecenia

Korzyści dla Twojej Firmy z przeprowadzania audytów wewnętrznych przez SYNERGIAgroup:

 
   oszczędność czasu personelu Twojej Firmy

   wskazanie nieprawidłowości oraz obszarów do doskonalenia w raporcie z audytu, pomoc w określeniu i zaplanowaniu efektywnych działań naprawczych

   niezależność oraz obiektywizm naszych audytorów

   możliwość doskonalenia systemu zarządzania, wdrażania najlepszych praktyk zarządzania dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wysokim kompetencjom naszych audytorów

   spojrzenie z zewnątrz na funkcjonujący w Twojej Firmie system zarządzania sprzyja znajdywaniu nowych optymalnych rozwiązań
w audytowanych obszarach, co pozwala na dostosowywanie się do nieustannie zmieniającego się otoczenia rynkowego


   eliminowanie przypadków przeprowadzania audytów wewnętrznych utartym schematem „z przyzwyczajenia”

   posiadamy doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących, co pozwala nam spojrzeć na Organizację z ich punktu widzenia. Wskazujemy obszary do doskonalenia, zanim Twoja Firma przystąpi do audytu zewnętrznego (certyfikującego, nadzoru)
 

AUDYT ISO, czyli jak wygląda audyt wewnętrzny i na czym polega?


Audyt wewnętrzny przeprowadzany jest przez audytorów wewnętrznych na zlecenie samej Organizacji.  Audytorami wewnętrznymi mogą być pracownicy Organizacji, posiadający odpowiednie kompetencje, jak również specjaliści zewnętrzni. Celem audytu wewnętrznego jest zazwyczaj sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi przez odpowiednie normy / standardy jakościowe (np. normy ISO). W trakcie audytu wewnętrznego sprawdzany jest również stopień przestrzegania oraz stosowania przez pracowników Organizacji postanowień, sposobów postępowania, opisanych w dokumentacji systemowej (różnego rodzaju dokumentach takich, jak: procedury, instrukcje, formularze). Audyt ISO polega przede wszystkim na weryfikacji dokumentacji funkcjonującej w poszczególnych działach, obszarach Organizacji oraz na rozmowach z pracownikami odpowiedzialnymi za realizację działań, opisanych w procedurach, czy instrukcjach.

Ważnym elementem audytu wewnętrznego jest jego wynik. Należy jednak mieć na uwadze, że zidentyfikowane podczas audytu niezgodności nie wskazują na złą pracę poszczególnych osób, ale świadczą o pewnych uchybieniach w funkcjonujących procesach. Poprzez podejmowanie odpowiednich działań korygujących oraz zapobiegawczych możliwe jest usuwanie niezgodności na wczesnych etapach ich powstawania, jak również zapobieganie ich powtórnemu powstawaniu.

Audyt wewnętrzny  jest dobrym sposobem na doskonalenie Organizacji oraz wdrożonego systemu zarządzania, a jego wyniki mogą być narzędziem stosowanym do poprawy funkcjonowania Firmy.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

systematyczny – audyty przeprowadzane w ustalonych odstępach czasowych, zaplanowane, o charakterze ciągłym. Przy planowaniu audytów należy brać pod uwagę ważność procesów, obszarów audytowanych, jak również wyniki wcześniejszych audytów. W obszarach, w których pojawia się więcej błędów, niezgodności zalecana jest większa częstotliwość audytowania. W praktyce przyjmuje się, że audyt wewnętrzny powinien być przeprowadzany w danym obszarze nie rzadziej niż raz w roku

niezależny – audyt ISO powinien być przeprowadzany przez niezależnych audytorów, niezwiązanych z obszarem audytowanym w celu zachowania odpowiedniego obiektywizmu oraz „spojrzenia z zewnątrz” na audytowany proces, dział

udokumentowany – należy sporządzić właściwe zapisy z planowania, przygotowania i przeprowadzenia audytu wewnętrznego (dowody z audytu: dokumenty, formularze, rozmowy, zdjęcia itd., notatki własne, raport z audytu)

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem