Aktualizacja do ISO 22000:2018 / Przejście na normę ISO 22000:2018 / Dostosowanie do normy ISO 22000:2018 / Zmiany w normie ISO 22000:2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przejście na normę ISO 22000:2018. Aktualizacja, dostosowanie do normy ISO 22000:2018. Zmiany w normie ISO 22000:2018

Norma ISO 222000 zawiera wymagania dla systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności na wszystkich etapach przetwarzania produktów spożywczych oraz zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi regulacjami (np. wymaganiami klienta). Norma ISO 22000 wdrażana jest przez różne organizacje, biorące udział w łańcuchu żywnościowym, stosowana jest m. in. przez producentów żywności, producentów opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością, firmy transportowe i in.

W dniu 18.06.2018 opublikowana została nowa wersja normy ISO 22000. Firmy, w których działa system zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z wymaganiami normy ISO 22000:2005 w ciągu 3 lat zobligowane są do aktualizacji swoich systemów ISO 22000 do nowych wymagań. Okres przejścia na normę ISO 22000:2018 wygasa w dniu 29.06.2021r.

 

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie przejścia na nową normę ISO 22000:2018. Aktualizację systemu zarządzania do nowych wymagań normy ISO 22000:2018 przeprowadzamy w różnych wariantach. W zależności od stopnia, w jakim chcesz się zaangażować w działania związane z dostosowaniem systemu ISO 22000 w Twojej firmie do nowych wymagań oferujemy szkolenia, audyty rewizyjne, kompleksową aktualizację. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami w obszarze wprowadzenia zmian wynikających z rewizji normy ISO 22000:

 

I WARIANT:
 
  szkolenie: dostosowanie Twojej Firmy do nowego wydania normy ISO 22000:2018

 

szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy oraz niezbędnych umiejętności w zakresie interpretowania i wdrażania wymagań normy ISO 22000:2018

w trakcie szkolenia przedstawiamy praktyczną analizę zmian, jakie należy wdrożyć w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności w Organizacji, wynikających z rewizji normy ISO 22000

podczas szkolenia omawiamy wymagania normy ISO 22000:2018 ze szczególnym zwróceniem uwagi na wprowadzone zmiany i nowe wymagania nieuwzględnione w normie ISO 22000:2005. Przedstawiamy strukturę dokumentacji systemowej, która jest niezbędna do spełnienia wymagań normy ISO 22000:2018. Pokazujemy, jak w przystępny sposób opracować kontekst organizacji, wymagania stron zainteresowanych, analizę ryzyk i szans odnoszących się do systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wyjaśniamy, co oznacza pojęcie "udokumentowane informacje" i udostępniamy przykładowe formularze wymagane przez normę ISO 22000:2018

szkolenie realizujemy w różnych formach, jako: otwarte webinarium grupowe, szkolenie online indywidualne, webinarium indywidualne, szkolenie dedykowane (w formie stacjonarnej lub zdalnej)  zapytaj o ofertę

 więcej informacji o szkoleniu z zakresu przejścia na nową normę ISO 22000:2018 znajdziesz tutaj

 

II WARIANT:
 
  audyt rewizyjny na zgodność z wymaganiami normy ISO 22000:2018

Z uwagi na fakt, że nowe wydanie normy ISO 22000:2018 wprowadza szereg kluczowych zmian w dotychczasowe systemy zarządzania, oferujemy Twojej Firmie audyt rewizyjny (analizę luk systemowych), który pozwoli na bardziej efektywne dostosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem zywności funkcjonującego w Twojej Firmie do wymagań normy ISO 22000:2018. W trakcie takiego audytu przeprowadzamy przegląd dokumentacji oraz sprawdzamy, w jakim stopniu przyjęte sposoby działania spełniają wymagania nowego wydania normy ISO 22000:2018.
 
W wyniku audytu otrzymujesz raport wraz z listą działań, które należy wdrożyć w celu uzyskania zgodności z nową normą ISO 22000:2018 (wyszczególnienie procesów / obszarów niezbędnych do zmiany zgodnie z nowymi wymaganiami wraz ze wskazaniem odpowiednich punktów normy). Oferujemy również wsparcie merytoryczne oraz doradztwo w zakresie wdrożenia działań, wskazanych w raporcie z audytu, wdrożenia optymalnych rozwiązań organizacyjnych z praktycznego punktu widzenia (np. w obszarze zarządzania ryzykiem, określenia kontekstu Organizacji).

Audyt rewizyjny na zgodność z wymaganiami normy ISO 22000:2018 to analiza luk systemowych wraz z wykazem niezbędnych działań dostosowania systemu ISO 22000 w firmie do nowych wymagań normy ISO 22000:2018.

Korzyści dla Twojej Firmy z audytu rewizyjnego:

brak negatywnych konsekwencji z tytułu zaistnienia niezgodności na nowy standard oraz możliwość ich usunięcia przed audytem certyfikującym lub recertyfikującym

możliwość zapoznania się z kryteriami audytowania opartymi o nowe wymagania normy ISO 22000:2018 przed audytem certyfikującym lub recertyfikującym

audyt może być przeprowadzony w dowolnym czasie przed planowanym audytem zewnętrznym na zgodność z nowym wydaniem normy ISO 22000

sposobność do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z wymaganiami normy ISO 22000:2018

indywidualne podejście do każdego audytowanego systemu zarządzania oraz mających zastosowanie optymalnych rozwiązań organizacyjnych


Zapytaj o ofertę na audyt rewizyjny

 

III WARIANT:

  kompleksowa aktualizacja systemu ISO 22000 w firmie. Dostosowanie do nowych wymagań

audyt rewizyjny

harmonogram działań - wskazujemy, jakie obszary wymagają dostosowania, wskazujemy działania, które należy wykonać w celu dostosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności do nowych wymagań normy ISO 22000

aktualizacja dokumentacji ISO 22000, dostosowanie procesów

weryfikacja systemu

szkolenie dla pracowników z wymagań normy ISO 22000:2018

 

Zapytaj o ofertę na kompleksową aktualizację do ISO 22000:2018

Zakres naszych usług w zakresie dostosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności do wymagań normy ISO 22000:2018 obejmuje m. in. poniższe działania:


przeprowadzenie audytu rewizyjnego (audytu rozbieżności) - ocena Organizacji pod kątem możliwości spełnienia przez nią wymagań normy ISO 22000:2018 (np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, funkcjonujących procesów, dokumentacji, sposobów nadzoru), identyfikacja, ocena i analiza zagrożeń, wskazanie punktów kontrolnych oraz krytycznych punktów kontrolnych sporządzenie raportu z audytu, zawierającego zestawienie rozbieżności z wymaganiami normy ISO 22000:2018
 
opracowanie harmonogramu aktualizacji systemu ISO 22000 (w celu dostosowania systemu zarządzania do wymagań normy ISO 22000:2018)
 
weryfikacja kluczowych założeń systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (określenie potrzeb w zakresie aktualizacji dokumentacji systemowej, zapewniającej właściwe funkcjonowanie systemu zarządzania w organizacji, identyfikacja kontekstu organizacji, określenie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, określenie i analiza zagrożeń, weryfikacja programów wstępnych, określenie sposobów działania w poszczególnych procesach, dostosowanie procesów do nowych wymagań norm)
 
aktualizacja dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (aktualizacja przy konsultacji z pracownikami dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez normę ISO 22000:2018, opracowanie dokumentacji związanej m. in. z: określeniem kontekstu Organizacji oraz analizą potrzeb stron zainteresowanych, przeprowadzeniem analizy ryzyka, planowaniem zmian, określeniem sposobów działania w poszczególnych procesach, oceną skuteczności tych działań, przydzielaniem zasobów, zapewnieniem wymaganych kompetencji, komunikacją, nadzorowaniem udokumentowanych informacji, planowaniem i nadzorem nad działaniami GMP/GHP)
 
zatwierdzenie zaktualizowanej dokumentacji przez Organizację oraz jej wdrożenie do stosowania (zatwierdzenie dokumentacji systemowej przez Kierownictwo Firmy, zapoznanie z dokumentacją pracowników Organizacji, realizacja procesów zgodnie z nowymi wymaganiami)
 
szkolenie dla pracowników (szkolenie z zakresu nowych wymagań i zmian, jakie wprowadza norma ISO 22000:2018 oraz zaktualizowanej dokumentacji systemowej)
 

Zapytaj o ofertę cenową na aktualizację Systemu Zarządzania Bezpiczeństwem Żywności w Twojej Firmie w celu dostosowania go do wymagań normy ISO 22000:2018

Formularz ofertowy

Przejście na normę ISO 22000:2018. Aktualizacja, dostosowanie systemu ISO 22000 do nowego wydania normy ISO 22000:2018. Najważniejsze zmiany w normie ISO 22000:2018

Aktualizacja normy ISO 22000:2018

Celem aktualizacji normy ISO 22000 była harmonizacja wymagań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem żywności w skali międzynarodowej, umożliwienie stosowania ujednoliconych wymagań dla każdej organizacji znajdującej się w łańcuchu żywnościowym oraz ułatwienie zastosowania tej normy podczas wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania poprzez zapewnienie spójności z innymi normami z serii ISO, odnoszącymi się do systemów zarządzania, np. normą ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Jakie zmiany wprowadza norma ISO 22000:2018? Jakie są nowe wymagania normy ISO 22000:2018?

Nowe wydanie normy ISO 22000:2018 wprowadza szereg istotnych zmian do systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności opartego dotychczas na wymaganiach normy ISO 22000 z roku 2005.

Pierwszą istotną zmianą, jaką od razu można zauważyć w normie ISO 22000:2018 jest jej układ. Norma ISO 22000:2018 pod względem struktury została bowiem ujednolicona na wzór innych norm z serii ISO, poddanych w ostatnim czasie aktualizacji, wśród których możemy wskazać normę ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, czy też normę ISO 45001:2018 i zawiera taki sam układ pod względem rozdziałów jak wspomniane wyżej normy ISO. W normie ISO 22000:2018 możemy wymienić następujące punkty: 1) zakres normy, 2) normy przywołane, 3) terminologia i definicje, 4) kontekst organizacji, 5) przywództwo, 6) planowanie, 7) wsparcie, 8) działania operacyjne, 9) ocena efektów działania, 10) doskonalenie. Wymagania, które organizacja powinna spełnić w ramach swojego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności przedstawione zostały w rozdziałach od 4 do 10.

Znaczna część wymagań zawartych w normie ISO 22000:2018 pokrywa się z wymaganiami opisanymi w normie ISO 22000:2005, w szczególności są to wymagania odnoszące się do przeprowadzenia analizy zagrożeń i opracowania planu HACCP, czy przestrzegania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). Nowe wymagania, które najczęściej budzą wątpliwości i powodują trudności w przejściu na nowe wydanie normy ISO 22000:2018 związane są z przeprowadzeniem analizy kontekstu organizacji, określeniem wymagań stron zainteresowanych,  identyfikacją ryzyk i szans w poszczególnych procesach systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności funkcjonującego w organizacji, czy też zagadnienia dotyczące opracowania planu obrony żywności i ochrony przed zafałszowaniami.

Kontekst organizacji w normie ISO 22000:2018

W ramach aktualizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności do wymagań normy ISO 22000 niezbędne jest przeprowadzenie analizy kontekstu organizacji. Określając kontekst organizacji należy poddać analizie zewnętrzne i wewnętrzne czynniki istotne dla celów i strategii organizacji oraz wpływające na zdolność organizacji do osiągnięcia zamierzonych wyników systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Należy uwzględnić zarówno czynniki pozytywne (szanse, możliwości), jak również czynniki negatywne (zagrożenia). Rozpatrując kontekst organizacji możemy przeanalizować takie czynniki, jak aspekty prawne i technologiczne, dotyczące konkurencyjności, warunki kulturowe i społeczne, czynniki związane z obroną żywności, celowym zanieczyszczeniem, cyberbezpieczeństwem, oddziaływanie ze środowiskiem międzynarodowym, krajowym, regionalnym, czynniki związane z wartościami, kulturą, wiedzą oraz funkcjonowaniem wewnętrznym organizacji.

Identyfikacja stron zainteresowanych. Jakie są strony zainteresowane w systemie ISO 22000?

Nowym wymaganiem, które pojawia się w normie ISO 22000:2018 jest również konieczność określenia stron zainteresowanych istotnych dla systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz wymagań tych stron. Należy przy tym systematycznie monitorować i dokonywać przeglądu informacji odnośnie stron zainteresowanych i ich wymagań. Wśród stron zainteresowanych wymienić można przede wszystkim klientów, jak również dostawców, podwykonawców, pracowników, urzędowe organy kontroli, społeczność lokalną, opinię publiczną i inne podmioty z otoczenia działania organizacji.

Analiza ryzyk i szans w systemie ISO 22000

Istotną zmianą, na którą powinniśmy zwrócić szczególną uwagę w ramach przejścia na nową normę ISO 22000:2018 i dostosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności do nowych wymagań jest wymóg przeprowadzenia analizy ryzyka w poszczególnych procesach systemu zarządzania. Ryzyko należy rozpatrywać w dwojaki sposób: ryzyko o negatywnych skutkach (czyli zagrożenia) oraz ryzyko o pozytywnych skutkach (czyli szanse). Systematyczna ocena ryzyka pozwala na analizowanie i ocenianie odpowiednich danych i informacji, podejmowanie istotnych decyzji podczas realizowanego przeglądu zarządzania systemu ISO 22000 w przypadku wystąpienia błędów oraz weryfikację założeń dla postępowania z ryzykiem i szansami.

Polityka bezpieczeństwa żywności

Kolejną zmianą w normie ISO 22000, którą należy uwzględnić przy aktualizacji systemu ISO 22000 w firmie są wymagania dotyczące polityki bezpieczeństwa żywności. Zgodnie z wymaganiami normy ISO 22000:2018 polityka powinna być odpowiednia do celów i kontekstu organizacji oraz zgodna z jej kierunkiem strategicznym. Powinna zapewniać ramy do ustanowienia celów dotyczących bezpieczeństwa żywności, zawierać zobowiązanie do spełnienia mających zastosowanie wymagań prawnych i uzgodnionych wymagań klienta w zakresie bezpieczeństwa żywności, zawierać zobowiązanie do ciągłego doskonalenia systemu ISO 22000 w firmie. Polityka ISO 22000:2018 powinna również odwoływać się do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz do potrzeb związanych z zapewnieniem niezbędnych kompetencji personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo, jakość i legalność produktu.

Jaki jest termin przejścia na nowe wydanie normy ISO 22000:2018?

Norma ISO 22000:2018 została opublikowana w czerwcu 2018r. Organizacje, w których funkcjonuje system zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z wymaganiami normy ISO 22000:2005 mają 3-letni okres przejściowy na dostosowanie systemu ISO 22000 w firmie do nowego wydania normy ISO 22000:2018. Okres przejściowy wygasa w dniu 29.06.2021r.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, jakie zmiany wprowadza norma ISO 22000:2018 oraz jak w prosty sposób zaktualizować system ISO 22000 w firmie i dostosować go do nowych wymagań zapraszamy do współpracy z naszym zespołem. Oferujemy kompleksowe wdrożenia ISO 22000:2018, szkolenia, audyty i konsultacje w zakresie przejścia na normę ISO 22000:2018 i dostosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności do nowych wymagań, jak również wzory dokumentów do przeprowadzenia analizy kontekstu organizacji, identyfikacji wymagań stron zainteresowanych, wykonania analizy ryzyk i szans.

Jesteśmy firmą konsultingową, która zajmuje się kompleksowym wdrażaniem systemów zarządzania, w tym również systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z wymaganiami normy ISO 22000:2018. Dzięki naszym konsultantom proces uzyskania certyfikatu ISO 22000:2018 jest prosty i skuteczny. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie normy ISO 22000:2018. Dedykujemy indywidualnego konsultanta, który poprowadzi Państwa firmę przez wszystkie etapy procesu przejścia na nową normę ISO 22000:2018 oraz uzyskania certyfikatu ISO 22000:2018. Wdrażając systemy zarządzania, skupiamy się na ich doskonaleniu, wskazując możliwości optymalizacji procesów i upraszczania działań oraz dokumentacji ISO.

 

Dowiedz się więcej o naszych usługach z zakresu wdrożenia systemu ISO 22000:2018

 

Zapytaj o ofertę na dostosowanie do ISO 22000:2018 w Twojej firmie!

 

Szkolenie zdalne ISO 22000: wymagania normy ISO 22000 / Jak wdrożyć ISO 22000?

System zarządzania bezpieczeństwem żywności w Twojej firmie według normy ISO 22000:2018 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu


Szkolenie zdalne ISO 22000: dostosowanie do ISO 22000:2018 / Jak przejść na normę ISO 22000:2018? / zmiany

ISO 22000:2018 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w Twojej organizacji w świetle wymagań nowego wydania normy. Warsztaty praktyczne z dostosowania Systemu Bezpieczeństwem Żywności do nowych wymagań


Szkolenie zdalne ISO 22000: Audytor wewnętrzny ISO 22000 / Pełnomocnik ds. ISO 22000 

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000:2018 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

Zapoznaj się również z naszymi produktami online / szkoleniami online z zakresu przejścia na normę ISO 22000:2018:

Dokumentacja ISO 22000:2018. Zmiany. Nowe wymagania normy 

Wzory procedur i formularzy do samodzielnej aktualizacji systemu ISO 22000 - kontekst organizacji, analiza ryzyk i szans i inne przykłady dokumentów 

wzory dokumentów systemu ISO 22000 w wersji edytowalnej, które pomogą Tobie spełnić nowe wymagania normy ISO 22000:2018 i w prosty sposób przejść na normę ISO 22000:2018

zestaw dokumentów zawiera m. in. przydatne formularze w wersji edytowalnej (m.in. dotyczące analizy kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych, analizy ryzyk i szans czy też obrony żywności i ochrony przed zafałszowaniami), które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

Czytaj więcej

Szkolenie online indywidualne ISO 22000:2018 Aktualizacja systemu ISO 22000 do nowych wymagań 

Szkolenie online w formie indywidualnego zapoznania się z materiałami szkoleniowymi - aktualizacja ISO 22000, przejście na normę ISO 22000:2018, nowe wymagania, zmiany 

W ramach szkolenia otrzymujesz:

materiały szkoleniowe w formie nagrania video z lektorem z bezterminowym dostępem tak, abyś zawsze mógł wrócić do niezbędnych informacji o wymaganiach normy ISO 22000:2018

dodatkowo darmowe konsultacje online z trenerem, podczas których rozwiejesz wszelkie wątpliwości, pojawiające się podczas samodzielnego przejścia na normę ISO 22000:2018

zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej (m.in. dotyczących analizy kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych, analizy ryzyk i szans czy też obrony żywności i ochrony przed zafałszowaniami), które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

Czytaj więcej

Szkolenie online webinarium ISO 22000:2018 Aktualizacja systemu ISO 22000 do nowych wymagań 

Szkolenie w formie indywidualnego webinarium na żywo z trenerem - aktualizacja ISO 22000, przejście na normę ISO 22000:2018, nowe wymagania, zmiany 

szkolenie obejmuje:

szkolenie w formie indywidualnego webinarium (konsultacji) na żywo z trenerem (czas trwania: 4h)
zaświadczenie / certyfikat ze szkolenia w formie elektronicznej i wydrukowanej
materiały szkoleniowe w formie nagrania video z lektorem oraz zestaw przydatnych formularzy, które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

Czytaj więcej

Sprawdź ofertę szkoleń organizowanych w ramach aktualizacji normy ISO 22000:2018

 

Szkolenie online ISO 22000Dostosowanie do ISO 22000:2018 / Jak przejść na normę ISO 22000:2018

ISO 22000:2018 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w Twojej organizacji w świetle wymagań nowego wydania normy. Warsztaty praktyczne z dostosowania Systemu Bezpieczeństwem Żywności do nowych wymagań 

 

DODATKOWA USŁUGA:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI ISO 22000


Przejęcie przez zewnętrzną firmę konsultingową funkcji, zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. ISO 22000

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej ISO 22000

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania ISO 22000 na firmę zewnętrzną - firmę konsultingową

Usługa nadzoru nad systemem ISO 22000 jako proces zewnętrzny

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW WDROŻENIOWYCHprojekty realizowane przez praktyków
SYNERGIAgroup to firma wdrażająca systemy zarządzania, którą tworzy zespół doświadczonych konsultantów, posiadamy doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja działań usprawniających procesy
wdrażając systemy zarządzania, wskazujemy optymalne rozwiązania, eliminujące zbędne czynności, dostosowane do zasobów Twojej firmy
 

niskie koszty realizacji projektu
atrakcyjność oferty cenowej przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

optymalny czas realizacji projektu
dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego
na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu
wraz z certyfikacją, przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanego wdrożenia

 

Zapoznaj się również z naszą metodyką realizacji projektów wdrożeniowych w zakresie systemów zarządzania

System ISO 22000 i inne systemy zarządzania

Dowiedz się więcej, korzystając z naszej bazy wiedzy:

Audyt systemu ISO. Co to jest audyt ISO? Rodzaje audytów ISO 

Zgodnie z definicją wskazaną w normach ISO 9000 audyt to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu. Zgodnie z tą definicją audyt powinien być przeprowadzany cyklicznie z ustaloną częstotliwością, przez niezależnych audytorów, którzy nie są w żaden sposób powiązani z obszarem audytowanym.

Czytaj więcej

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem