Wdrożenie standardu IFS PACsecure

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IFS PACsecure – międzynarodowy standard bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych

 
Standard IFS PACsecure to standard do audytowania dostawców materiałów opakowaniowych. Podstawowym celem tego standardu jest zapewnienie jednolitego systemu oceny producentów materiałów opakowaniowych, zapewnienie porównywalności oraz przejrzystości działania w całym łańcuchu dostaw, spełnienie wymagań GFSI. Standard IFS PACsecure opracowany został przez organizację IFS przy współpracy z PAC (The Packaging Association of Canada) w celu certyfikacji materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Standard ten może być stosowany również do wyrobów opakowaniowych niezwiązanych z branżą spożywczą.

KLUCZOWE ZAŁOŻENIA STANDARDU IFS PACsecure:

 
Standard IFS PACsecure wymaga, aby organizacja wdrożyła, udokumentowała i utrzymywała system zarządzania jakością i bezpieczeństwem materiałów opakowaniowych, który powinien zawierać m. in. takie elementy, jak: strukturę organizacyjną wraz z określonymi odpowiedzialnościami, kompetencjami oraz opisem stanowisk, udokumentowane procedury opisujące poszczególne procesy, badania i inspekcje, w szczególności specyficzne wymagania oraz zdefiniowane kryteria akceptacji, postępowanie z niezgodnościami, analizę przyczyn powstania niezgodności, realizację działań korygujących, zgodność zapisów dotyczących bezpieczeństwa i jakości produktów z rzeczywistymi działaniami, magazynowanie, zapisy dotyczące identyfikowalności, nadzorowanie dokumentacji
 
Standard IFS PACsecure przeznaczony jest dla firm produkujących i / lub dostarczających materiały opakowaniowe; początkowo dotyczył materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, np. opakowania z tworzyw sztucznych do warzyw, opakowań papierowych do produktów sypkich typu mąka, puszek, itp. Standard IFS PACsecure swoim zakresem obejmuje również materiały opakowaniowe do produktów nieżywnościowych takie, jak: opakowania do produktów kosmetycznych, gospodarstwa domowego, czy higieny osobistej. Dotyczy następujących materiałów opakowaniowych: elastyczne tworzywa sztuczne, sztywne tworzywa sztuczne, papier, metal, szkło, pozostałe materiały opakowaniowe. Standard IFS PACsecure nie dotyczy takich aktywności, jak transport, magazynowanie i dystrybucja
 
Standard IFS PACsecure, podobnie jak inne standardy IFS, zawiera krytyczne wymagania - tzw. wymagania KO (KO – Knock Out), których niespełnienie skutkuje brakiem certyfikatu; do wymagań KO zaliczone zostały: odpowiedzialność kierownictwa wyższego szczebla, higiena personelu, specyfikacje materiałów wejściowych, zarządzanie ciałami obcymi, zgodność produktu, system identyfikowalności, audyty wewnętrzne, procedura wycofania i odwołania z rynku, działania korygujące
 
Celem standardu IFS PACsecure jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń w procesie produkcji materiałów opakowaniowych przy uwzględnieniu wszystkich 24 uznanych procesów produkcji opakowań. Standard opiera się na systemie HACCP, jest uznawany przez ONZ, FSAP (Amerykańskie Stowarzyszenie dla Opakowań) oraz inne organizacje działające na arenie międzynarodowej w przemyśle spożywczym

PODSTAWOWE ELEMENTY SYSTEMU IFS PACsecure:

 

Zarządzanie zasobami (zasoby ludzkie, higiena personelu, odzież ochronna, szkolenia i instrukcje, zaplecze socjalne)

 

System zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem materiałów opakowaniowych (zarządzanie jakością, wymagania dotyczące dokumentacji, utrzymywanie zapisów, zarządzanie bezpieczeństwem materiałów opakowaniowych, analiza zagrożeń i ocena ryzyka, zespół ds. analizy zagrożeń i oceny ryzyka)

 

Odpowiedzialność kierownictwa wyższego szczebla (polityka firmy, struktura organizacyjna, orientacja na klienta, przegląd zarządzania)

 

Ochrona materiałów opakowaniowych / ochrona żywności / inspekcje zewnętrzne (bezpieczeństwo zakładu, ochrona personelu i gości, inspekcje zewnętrzne)

 

Pomiary, analizy i doskonalenie (audyty wewnętrzne, inspekcje, walidacja i kontrola produktu, kalibracja i nadzorowanie sprzętu pomiarowego, kontrola ilościowa, wycofanie produktu, zarządzanie reklamacjami, zarządzanie incydentami, odwołanie z rynku, postępowanie z niezgodnościami, działania korygujące)

 

Planowanie i proces produkcji (kontrakty i umowy, specyfikacje, dokumentacja wymagana przepisami prawnymi, rozwój produktu, modyfikacje produktu, zakupy, lokalizacja zakładu, otoczenie zakładu, przepływ procesów, wymagania konstrukcyjne dla obszarów produkcyjnych i magazynowych, ściany, podłogi, okna, oświetlenie, klimatyzacja i wentylacja, jakość wody, ryzyko zanieczyszczenia ciałami obcymi, zwalczanie szkodników, magazynowanie, transport, utrzymanie i naprawy, wyposażenie, identyfikowalność uwzględniając GMO oraz alergeny, postępowanie z alergenami)

spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, wymagań prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych do kontaktu z żywnością obowiązujących w Polsce oraz UE

poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie stałej powtarzalnej jakości dostarczanych produktów poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur działania

minimalizacja ryzyka oraz redukcja kosztów związanych z reklamacjami, zwrotami, wycofaniem produktu z rynku poprzez ciągłe i systematyczne podejmowanie działań zapobiegawczych i doskonalących

możliwość współpracy z sieciami handlowymi
 

ograniczenie liczby audytów Klientów (ze strony sieci handlowych i innych odbiorców), zwiększenie wiarygodności Firmy u swoich Klientów

poprawa komunikacji z innymi organizacjami w ramach łańcucha dostaw, współpracy z Kontrahentami

łatwa integracja standardu IFS PACsecure z innymi systemami zarządzania (ISO 9001)

zmniejszenie ryzyka w zakresie odpowiedzialności prawnej za produkt, skuteczne zapobieganie wprowadzeniu na rynek produktu niebezpiecznego

 

poprawa wizerunku Firmy na rynku, zwiększenie zaufania Klientów oraz Kontrahentów

uporządkowanie działań, uzyskanie większej systematyzacji i standaryzacji w zakresie produkcji, dostarczania bezpiecznych produktów

dostarczenie obiektywnego dowodu, że system zarządzania funkcjonujący w Twojej Organizacji jest zgodny z wymaganiami międzynarodowego standardu oraz podlega ciągłemu doskonaleniu

PROCES WDRAŻANIA STANDARDU IFS PACsecure W TWOJEJ FIRMIE REALIZOWANY PRZEZ SYNERGIAgroup


  1. Audyt zerowy – wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań standardu IFS PACsecure (np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, funkcjonujących procesów, dokumentacji, sposobów nadzoru)
  2. Optymalizacja procesów – dokonanie wstępnego opisu procesów oraz opracowanie wstępnych wersji procedur, identyfikacja rozwiązań optymalizacyjnych działania systemowe
  3. Szkolenia wstępne - przekazanie pracownikom Twojej Firmy podstawowej wiedzy z zakresu standardu IFS PACsecure niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania systemu
  4. Opracowanie niezbędnej dokumentacji systemowej – opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez standard IFS PACsecure indywidualnie dla potrzeb Twojej Organizacji bez zbędnej biurokracji
  5. Zatwierdzenie dokumentacji przez organizację oraz jej wdrożenie do stosowania - zatwierdzenie dokumentacji systemowej przez Najwyższe Kierownictwo Firmy oraz zapoznanie z nią pracowników Organizacji, podejmowanie działań kontrolnych w zakresie prawidłowego wdrożenia dokumentacji przez poszczególne komórki organizacyjne
  6. Weryfikacja wdrożonego systemu zarządzania - sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania standardu IFS PACsecure oraz czy jest gotowy do certyfikacji, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, organizacja przeglądu systemu zarządzania
  7. Audyt certyfikujący (certyfikat IFS PACsecure dla Twojej Firmy) - wsparcie merytoryczne podczas audytu certyfikującego oraz w ustaleniu wszystkich spraw związanych z procesem certyfikacji
  8. Doradztwo po certyfikacji - zapewnienie Twojej Firmie bezpłatnych usług doradczych w zakresie wdrożonego systemu zarządzania przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego
  9. Ocena skuteczności realizowanego projektu wdrożeniowego - ocena efektywności naszych wdrożeń w ujęciu długofalowym stanowi nieodzowny element realizowanych przez nas projektów wdrożeniowych, za pomocą którego weryfikujemy realizację założeń projektów oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYNERGIAgroup to:


gwarancja pozytywnej certyfikacji

niskie koszty realizacji

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

 

 

 

Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

Zapoznaj się również z naszymi produktami online
z serii ISO.ONLINE:
 

Tworzymy SMART SYSTEM! 


Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.

 
SMART SYSTEM to:


S – solidne fundamenty pod budowę systemu – poznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentycznysystem funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowy system zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działaniaoferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)
Zapoznaj się również z naszą metodyką realizacji projektów wdrożeniowych w zakresie systemów zarządzania
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie standardu IFS PACsecure w Twojej Firmie

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW:projekty realizowane przez konsultantów - praktyków,
którzy posiadają doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych / usługowych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja możliwych działań usprawniających procesy
w organizacji, szukanie optymalnych rozwiązań, eliminujących zbędne czynności


niskie koszty realizacji,
co przekłada się na atrakcyjność oferty cenowej dla Twojej Firmy przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

krótki czas realizacji projektu
(dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni)
 

minimalny nakład pracy
pracowników Twojej Firmy
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych oraz innych,
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
- działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu wdrożeniowego
(wraz z certyfikacją) przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanych projektów
 

Zapraszamy do współpracy

Kontakt
tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem