Wdrożenie systemu FSC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FSC – SYSTEM CERTYFIKACJI DLA PRODUKTÓW BRANŻY DRZEWNEJ ORAZ PAPIERNICZEJ

 
System FSC, którego celem jest certyfikacja lasów oraz produktów drzewnych i papierniczych, zawiera wymagania w zakresie właściwego gospodarowania lasami (standard FSC FM) oraz w zakresie kontroli przepływu produktu w łańcuchu dostaw do końcowego użytkownika (standard FSC CoC).
FSC to system rozpoznawalny na arenie międzynarodowej, opracowany przez pozarządową organizację Forest Stewardship Council, która promuje odpowiedzialne zarządzanie zasobami leśnymi.
 
Standard FSC przeznaczony jest dla zarządców obszarów leśnych oraz firm, działających w branży drzewnej, meblarskiej i papierniczej, które mają do czynienia z produktami, surowcami pochodzącymi z drewna (takimi, jak np.: papier, drewno budowlane, konstrukcyjne, meble i in.). Wśród firm, które posiadają certyfikat łańcucha dostaw FSC CoC można wymienić: tartaki, przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem drewna, handlem drewna, firmy z branży papierniczej, drukarnie, czy wydawnictwa.
 
Podstawą systemu FSC CoC jest kontrola pochodzenia produktu w całym łańcuchu dostaw, od pozyskania surowca z obszarów leśnych, poprzez przetworzenie i produkcję wyrobu gotowego, aż do sprzedaży końcowemu użytkownikowi. Wszystkie firmy uczestniczące w łańcuchu kontroli pochodzenia produktu FSC zobowiązane są do posiadania certyfikatu FSC. Certyfikat FSC pozwala na oznaczanie produktów (stosowanie logo na produkcie) oraz ich sprzedaż jako certyfikowanych FSC.
 
 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA SYSTEMU FSC CoC:

 
certyfikacja terenów leśnych oraz produktów drzewnych ma celu regulowanie obrotu drewnem, który pochodzi z lasów, zarządzanych w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego. Większość lasów w Polsce certyfikowana jest na zgodność z systemem FSC. W Europie dostępny jest również drugi system certyfikacji PEFC (The Pan European Forest Certification scheme)
 
w celu uzyskania certyfikatu FSC CoC należy wykonać następujące działania: realizacja zakupów od dostawcy, który posiada certyfikat FSC CoC (aktualna baza firm, posiadających certyfikat FSC CoC dostępna jest na stronie internetowej organizacji FSC); opracowanie i wdrożenie procedur wymaganych przez standard FSC, przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z opracowanej dokumentacji systemowej oraz wymagań standardu FSC (szkolenia realizowane przynajmniej raz w roku); uzyskanie pozytywnego wyniku audytu certyfikującego
 
certyfikat FSC można uzyskać po pozytywnej ocenie wdrożenia wszystkich działań wymaganych w standardach FSC, przeprowadzanej w ramach audytu certyfikującego; audyt certyfikujący realizowany jest przez niezależną jednostkę certyfikującą, posiadającą akredytację organizacji FSC
 
po uzyskaniu certyfikatu FSC możliwa jest sprzedaż produktów oznaczonych jako certyfikowane w systemie FSC (numer certyfikatu umieszczany na dokumentach sprzedażowych) oraz możliwe jest stosowanie znaku towarowego FSC; firma wpisana zostaje również do międzynarodowej bazy danych, zawierającej numery certyfikatów wszystkich firm certyfikowanych FSC
 
 

KLUCZOWE ELEMENTY SYSTEMU FSC CoC:

 
 
W ramach systemu FSC CoC należy spełnić wymagania zawarte w 2 standardach: dokumencie FSC-STD-40-004, który zawiera wytyczne dotyczące certyfikacji FSC CoC oraz w dokumencie FSC-STD-50-001, określającego wymagania odnoszące się do prawidłowego stosowania logo FSC.
 
 
Podstawowe wymagania standardu FSC-STD-40-004:
 
Wymagania uniwersalne: Zarządzanie jakością (wyznaczenie osób odpowiedzialnych za działania w ramach FSC, opracowanie oraz wdrożenie procedur opisujących system FSC CoC w organizacji, realizacja szkoleń dla pracowników oraz ich odpowiednie udokumentowanie, nadzorowanie dokumentacji i zapisów), System kontroli i pochodzenia produktu (określenie grup produktów wraz ze wskazaniem wybranego systemu kontroli (transferowego, procentowego, kredytowego), zarządzanie podwykonawcami), Źródło pozyskiwania surowca (nadzorowanie dostawców, weryfikacja certyfikatów FSC dostawców, określenie kategorii surowca, prowadzenie zapisów na poszczególnych etapach produkcji), Odbiór i magazynowanie surowca (kontrola surowców na wejściu, segregacja materiałów, nadzorowanie stosowania etykiet na materiałach), Kontrola objętości (określenie współczynników wydajnościowych, bilans wejścia i wyjścia materiałów, ilościowe zestawienia roczne, nadzorowanie okresów rozliczeniowych), Sprzedaż i dostawa ( odpowiednie informacje na dokumentach sprzedażowych, zarządzanie systemem wydawania oświadczeń i etykietowania wyrobów)
 
System kontroli oświadczeń: transferowy, procentowy, kredytowy
 
Etykietowanie: wymagania dotyczące stosowania logo FSC zawiera standard FSC-STD-50-001; zasady etykietowania dotyczą wszystkich grup produktów (FSC 100%, FSC Mix i FSC Recycled)
 
Wymagania dodatkowe: odnoszą się do nadzorowania podwykonawców (udokumentowany nadzór podwykonawców, umowa w formie pisemnej, realizacja audytów u podwykonawców) oraz małych komponentów (materiałów, które stanowią mniej niż 5% udziału w produkcie, i które mogą być stosowane do produktów FSC 100% i FSC Mix z wyłączeniem forniru licowego i drewna z gatunków zagrożonych)
 
 
 

CERTYFIKAT FSC, CZYLI KORZYŚCI Z WDROŻENIA STANDARDU FSC DLA TWOJEJ FIRMY:

 

Poprawa wizerunku firmy, zaangażowanej w działania na rzecz odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, wpisującej się w trend CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu)

 

Większe zaufanie Klientów, uzyskanie możliwości współpracy z nowymi odbiorcami, rozszerzenie sprzedaży o nowe rynki zbytu

 

Możliwość stosowania logo FSC na swoich produktach, uznawanego i rozpoznawalnego znaku na całym świecie, świadczącego o odpowiedzialnej produkcji przy zachowaniu dbałości o tereny leśne

 

Spełnienie wymagań Klientów, którzy wymagają certyfikacji FSC od swoich dostawców

 

Wsparcie w spełnieniu wymagań prawnych, wymagań europejskiej regulacji EUTR

 

Możliwość nadzoru pochodzenia produktów drzewnych

 

PROCES WDRAŻANIA STANDARDU FSC W TWOJEJ FIRMIE REALIZOWANY PRZEZ SYNERGIAgroup

 
1. Audyt zerowy – wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań standardu FSC (np. w zakresie funkcjonujących procesów, dokumentacji, sposobów nadzoru)
 
2. Optymalizacja procesów – dokonanie wstępnego opisu procesów oraz opracowanie wstępnych wersji procedur, identyfikacja rozwiązań optymalizacyjnych działania systemowe 

3. Szkolenia wstępne - przekazanie pracownikom Twojej Firmy podstawowej wiedzy z zakresu standardu FSC niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania systemu, wspólny wybór metody nadzoru nad materiałami, w związku z tym, że standard FSC dostępny jest w wersji anglojęzycznej, na potrzeby projektu wdrożeniowego zapewniamy z naszej strony polskie tłumaczenie standardu

4. Opracowanie niezbędnej dokumentacji systemowej / budowa systemu FSC – opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez standard FSC indywidualnie dla potrzeb Twojej Organizacji bez zbędnej biurokracji, określenie niezbędnych działań, wymaganych przez standard FSC

5. Zatwierdzenie dokumentacji przez organizację oraz jej wdrożenie do stosowania - zatwierdzenie dokumentacji systemowej przez Najwyższe Kierownictwo Firmy oraz zapoznanie z nią pracowników Organizacji, podejmowanie działań kontrolnych w zakresie prawidłowego wdrożenia dokumentacji przez poszczególne komórki organizacyjne

6. Weryfikacja wdrożonego systemu zarządzania - sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania standardu FSC oraz czy jest gotowy do certyfikacji, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, organizacja przeglądu systemu zarządzania

7. Audyt certyfikujący (certyfikat FSC dla Twojej Firmy) - wsparcie merytoryczne podczas audytu certyfikującego oraz w ustaleniu wszystkich spraw związanych z procesem certyfikacji

8. Doradztwo po certyfikacji - zapewnienie Twojej Firmie bezpłatnych usług doradczych w zakresie wdrożonego systemu zarządzania przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego

9. Ocena skuteczności realizowanego projektu wdrożeniowego - ocena efektywności naszych wdrożeń w ujęciu długofalowym stanowi nieodzowny element realizowanych przez nas projektów wdrożeniowych, za pomocą którego weryfikujemy realizację założeń projektów oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYNERGIAgroup to:


gwarancja pozytywnej certyfikacji

niskie koszty realizacji

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

 

 

Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

Zapoznaj się również z naszymi produktami online
z serii ISO.ONLINE:
 
Nasza oferta wdrożeniowa obejmuje pełny zakres działań w ramach wdrożenia systemu FSC
 
Nasza metodyka wdrożeniowa oparta na zasadzie zarządzania projektami gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie systemu w Twojej Firmie
 
Czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia może być krótszy niż 3 miesiące
 
Zaangażowanie pracowników Twojej Firmy ograniczone do minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji), nie tworzymy zbędnych, niepotrzebnych dokumentów
Zapoznaj się również z naszą metodyką realizacji projektów wdrożeniowych w zakresie systemów zarządzania
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie systemu FSC w Twojej Firmie

Tworzymy SMART SYSTEM! 


Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.


SMART SYSTEM to:


S – solidne fundamenty pod budowę systemu – poznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentycznysystem funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowy system zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działaniaoferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)

 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem