Nadzorowanie ISO / outsourcing zadań, funkcji Pełnomocnika ds. ISO / audyty wewnętrzne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Nadzorowanie ISO / outsourcing Pełnomocnika ds. ISO / przejęcie zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. ISO / audyty wewnętrzne

 

W naszej ofercie proponujemy usługę nadzoru nad wdrożonym w Twojej Firmie systemem zarządzania. Celem naszych działań jest zapewnienie zgodności funkcjonującego systemu zarządzania z wymaganiami odpowiednich norm / standardów oraz jego ciągłe doskonalenie.

W ramach tej usługi oferujemy dwa rozwiązania:

Nadzór stały - przejęcie zadań Pełnomocnika ds. ISO / SZ

bieżący nadzór nad wdrożonym systemem zarządzania poprzez pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania, który odpowiedzialny jest za nadzorowanie i doskonalenie funkcjonującego w Twojej firmie systemu zarządzania

Audyty wewnętrzne

przeprowadzanie systematycznych audytów wewnętrznych w zaplanowanych odstępach czasowych w Twojej Firmie, definiowanie obszarów do doskonalenia i działań korygujących, przygotowywanie do audytów zewnętrznych

W obu wariantach usług szczegółowy zakres prac dopasowujemy indywidualnie do potrzeb Twojej Firmy.

 

NADZÓR STAŁY SYSTEMU ZARZĄDZANIA WYKONYWANY PRZEZ NASZ ZESPÓŁ TO:

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania na firmę zewnętrzną

WARIANT I:

Nadzór stały - przejęcie zadań Pełnomocnika ds. ISO / SZ

 

to bieżący nadzór nad wdrożonym systemem zarządzania poprzez pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania, który odpowiedzialny jest za nadzorowanie i doskonalenie systemu, przeprowadzanie audytów wewnętrznych, przygotowanie firmy do audytów zewnętrznych oraz wsparcie podczas ich realizacji.

Jakie są odpowiedzialności i zadania Pełnomocnika ds. ISO / Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania w ramach sprawowanego nadzoru?

planowanie audytów wewnętrznych oraz nadzór nad ich realizacją,  sporządzanie raportów z audytów oraz nadzorowanie realizacji działań poaudytowych (działań korygujących i doskonalących)
organizacja przeglądu zarządzania, sporządzanie raportów z przeglądu oraz nadzorowanie realizacji działań wynikających z przeglądu
aktualizacja oraz nadzorowanie dokumentacji systemowej
pomoc w określaniu metod monitorowania satysfakcji Klienta oraz nadzorowania procesów
wsparcie w podejmowaniu działań doskonalących Organizację,
nadzór nad ich realizacją
reprezentowanie Organizacji na zewnątrz w sprawach związanych z systemem zarządzania (np. przed jednostką certyfikującą)
zarządzanie zmianami w systemie zarządzania, wsparcie w określaniu celów jakościowych, nadzorowanie ich realizacji
organizacja szkoleń dla nowych pracowników, szkoleń aktualizujących
przygotowanie Organizacji i uczestnictwo w audytach zewnętrznych (audyty certyfikujące, audyty nadzoru, audyty Klientów) oraz planowanie i nadzorowanie realizacji działań poaudytowych
planowanie audytów dostawców oraz nadzór nad ich realizacją

Korzyści z outsourcingu funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania / Pełnomocnika ds. ISO:

 

minimalizacja kosztów związanych z zatrudnieniem Pełnomocnika

obniżenie kosztów szkoleń doskonalących dla Pełnomocnika oraz pracowników z obszaru funkcjonującego systemu zarządzania

oszczędność czasu własnego personelu

dostęp do zawsze aktualnej dokumentacji systemowej

możliwość stałego dostępu do wiedzy teoretycznej oraz praktycznej

odpowiedzialność za system zarządzania oraz nadzór nad nim sprawowany przez profesjonalny zespół konsultantów

stałe doradztwo w zakresie funkcjonującego systemu zarządzania

gwarancja funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarządzania

profesjonalne przygotowanie auditorów

reprezentowanie Organizacji wobec jednostek zewnętrznych

 

WARIANT II:

Audyty wewnętrzne

 

Usługa nadzoru w takim przypadku obejmuje przeprowadzanie audytów wewnętrznych w zaplanowanych odstępach czasowych w Twojej Firmie, definiowanie obszarów do doskonalenia oraz przygotowywanie do audytów zewnętrznych.

                                                                          

określenia stopnia przygotowania Twojej Firmy do audytu jednostki certyfikującej (audytu certyfikującego, nadzoru, re-certyfikującego) lub audytu Klienta

                                                                     

wykazania możliwości doskonalenia systemu, tzw. audyty doskonalące: wskazujemy możliwości zastosowania najlepszych narzędzi, metod i praktyk zarządzania, identyfikujemy sposoby optymalizacji funkcjonującego systemu zarządzania, np. poprzez ograniczenie ilości dokumentacji systemowej, ponowną weryfikację rozwiązań przyjętych na etapie wdrażania systemu

 
Audyty wewnętrzne przeprowadzamy w dwóch wariantach jako:
umowy o stałej współpracy
jednorazowe zlecenia

Korzyści dla Twojej Firmy z przeprowadzania audytów wewnętrznych przez SYNERGIAgroup:

 

oszczędność czasu personelu Twojej Firmy

wskazanie nieprawidłowości oraz obszarów do doskonalenia w raporcie z audytu, pomoc w określeniu i zaplanowaniu efektywnych działań naprawczych

niezależność oraz obiektywizm naszych audytorów

możliwość doskonalenia systemu zarządzania, wdrażania najlepszych praktyk zarządzania dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wysokim kompetencjom naszych audytorów

spojrzenie z zewnątrz na funkcjonujący w Twojej Firmie system zarządzania sprzyja znajdywaniu nowych optymalnych rozwiązań
w audytowanych obszarach, co pozwala na dostosowywanie się do nieustannie zmieniającego się otoczenia rynkowego

eliminowanie przypadków przeprowadzania audytów wewnętrznych utartym schematem „z przyzwyczajenia”

posiadamy doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących, co pozwala nam spojrzeć na Organizację z ich punktu widzenia. Wskazujemy obszary do doskonalenia, zanim Twoja Firma przystąpi do audytu zewnętrznego (certyfikującego, nadzoru)

AUDYT ISO, czyli jak wygląda audyt wewnętrzny i na czym polega?


Audyt wewnętrzny przeprowadzany jest przez audytorów wewnętrznych na zlecenie samej Organizacji.  Audytorami wewnętrznymi mogą być pracownicy Organizacji, posiadający odpowiednie kompetencje, jak również specjaliści zewnętrzni. Celem audytu wewnętrznego jest zazwyczaj sprawdzenie zgodności z wymaganiami określonymi przez odpowiednie normy / standardy jakościowe (np. normy ISO). W trakcie audytu wewnętrznego sprawdzany jest również stopień przestrzegania oraz stosowania przez pracowników Organizacji postanowień, sposobów postępowania, opisanych w dokumentacji systemowej (różnego rodzaju dokumentach takich, jak: procedury, instrukcje, formularze). Audyt ISO polega przede wszystkim na weryfikacji dokumentacji funkcjonującej w poszczególnych działach, obszarach Organizacji oraz na rozmowach z pracownikami odpowiedzialnymi za realizację działań, opisanych w procedurach, czy instrukcjach.

Ważnym elementem audytu wewnętrznego jest jego wynik. Należy jednak mieć na uwadze, że zidentyfikowane podczas audytu niezgodności nie wskazują na złą pracę poszczególnych osób, ale świadczą o pewnych uchybieniach w funkcjonujących procesach. Poprzez podejmowanie odpowiednich działań korygujących oraz zapobiegawczych możliwe jest usuwanie niezgodności na wczesnych etapach ich powstawania, jak również zapobieganie ich powtórnemu powstawaniu.

Audyt wewnętrzny  jest dobrym sposobem na doskonalenie Organizacji oraz wdrożonego systemu zarządzania, a jego wyniki mogą być narzędziem stosowanym do poprawy funkcjonowania Firmy.

 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO:
SYSTEMATYCZNOŚĆ

audyty przeprowadzane w ustalonych odstępach czasowych, zaplanowane, o charakterze ciągłym. Przy planowaniu audytów należy brać pod uwagę ważność procesów, obszarów audytowanych, jak również wyniki wcześniejszych audytów. W obszarach, w których pojawia się więcej błędów, niezgodności zalecana jest większa częstotliwość audytowania. W praktyce przyjmuje się, że audyt wewnętrzny powinien być przeprowadzany w danym obszarze nie rzadziej niż raz w roku


NIEZALEŻNOŚĆ

audyt ISO powinien być przeprowadzany przez niezależnych audytorów, niezwiązanych z obszarem audytowanym w celu zachowania odpowiedniego obiektywizmu oraz „spojrzenia z zewnątrz” na audytowany proces, dział


UDOKUMENTOWANIE AUDYTU

należy sporządzić właściwe zapisy z planowania, przygotowania i przeprowadzenia audytu wewnętrznego (dowody z audytu: dokumenty, formularze, rozmowy, zdjęcia itd., notatki własne, raport z audytu)

SYNERGIAgroup to:

gwarancja pozytywnej certyfikacji

niskie koszty realizacji

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

Zapytaj o ofertę stałego nadzoru systemu zarządzania w Twojej Firmie

 

 

 

 

  Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

ZAPOZNAJ SIĘ RÓWNIEŻ Z NASZĄ OFERTĄ PRODUKTÓW REALIZOWANYCH W FORMIE ONLINE:

 

Produkty z serii ISO.ONLINE to skuteczne i funkcjonalne narzędzia wspomagające pracę w systemach zarządzania zarówno dla osób zaczynających swoją przygodę z tematyką ISO, jak również dla doświadczonych pełnomocników, specjalistów i wszystkich zaangażowanych w tworzenie i doskonalenie systemów zarządzania w swoich organizacjach!
 
NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE PRODUKTY:

Zobacz wszystkie produkty z serii ISO.ONLINE 

Tworzymy SMART SYSTEM! 
 
Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.
 
SMART SYSTEM to:
 
S – solidne fundamenty pod budowę systemu – poznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentyczny – system funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowy – system zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działania – oferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW
 

projekty realizowane przez praktyków
posiadamy doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja działań usprawniających procesy
wskazujemy optymalne rozwiązania, eliminujące zbędne czynności, dostosowane do zasobów Twojej firmy
 

niskie koszty realizacji projektu
atrakcyjność oferty cenowej przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

optymalny czas realizacji projektu
dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego
na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu
wraz z certyfikacją, przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanego wdrożenia

Zapraszamy do współpracy


tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2020 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem