Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001 oraz ISO 22000 - integracja ma wiele korzyści

 
Szkolenie kierowane jest do osób, chcących pełnić funkcję Pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem żywności, specjalistów ds. jakości i/lub bezpieczeństwa, członków zespołu HACCP, osób odpowiedzialnych za system zarządzania bezpieczeństwem żywności w Organizacji.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zaangażowanych w funkcjonowanie systemu zarządzania lub oddelegowanych do opracowania dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, a w szczególności dla osób powołanych do zespołu bezpieczeństwa żywności/HACCP, które pragną zapoznać się z wymaganiami normy ISO 22000 oraz procesem wdrażania w firmie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu efektywnego wdrażania systemu zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem żywności zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz ISO 22000:2018. Po zakończonym szkoleniu osoby będą potrafiły przekładać wymagania w/w norm na praktyczne rozwiązania w swoich Organizacjach. Będą również znały strukturę dokumentacji systemowej, która jest niezbędna do wdrożenia normy ISO 9001:2015 oraz ISO 22000:2018. Będą posiadały odpowiednie kompetencje do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem żywności zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz ISO 22000:2018.

Szkolenie kończy się oceną wiedzy oraz umiejętności osób szkolonych, na podstawie której możliwe jest wystawienie certyfikatu Pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem żywności zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz ISO 22000:2018.

Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w pracy zawodowej naszych Klientów.
Jakie korzyści uzyskasz ze szkolenia?

będziesz posiadał odpowiednie kompetencje do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem żywności w swojej Organizacji

dowiesz się, jaka jest rola Pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem żywności w Organizacji, jakie ma zadania i odpowiedzialności

poznasz podstawowe założenia i cele wdrażania normy ISO 9001:2015, normy ISO 22000:2005 oraz wymagania systemu HACCP, na podstawie którego oparta jest norma ISO 22000:2018

zdobędziesz informacje, jak interpretować wymagania normy ISO 9001:2015 oraz normy ISO 22000:2018 w odniesieniu do swojej Organizacji
 

zdobędziesz umiejętności praktycznego wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
 

poznasz strukturę dokumentacji systemowej, która jest niezbędna do wdrożenia normy ISO 9001:2015 oraz ISO 22000:2018
 

będziesz potrafił samodzielnie opracować najważniejsze dokumenty wymagane w zintegrowanym systemie zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem żywności (procedury, instrukcje) i wdrożyć je do stosowania
 

będziesz posiadał umiejętności w zakresie nadzorowania działań związanych z przeprowadzaniem audytów wewnętrznych oraz działań korekcyjnych i korygujących

 

 dowiesz się, dlaczego warto integrować systemy zarządzania i jak się to przekłada na wyniki Twojej Firmy

dowiesz się, co to jest system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i jakie są jego zasady

dowiesz się, co to jest system zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z wymaganiami normy ISO 22000:2018 i jakie są jego zasady

 

zdobędziesz wiedzę, jak efektywnie wdrażać wymagania systemu zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem żywności w praktyce
 

będziesz posiadał wiedzę w zakresie interpretacji wymagań normy ISO 9001:2015 oraz ISO 22000:2018 oraz kluczowych zasad zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
 

będziesz potrafił przekładać wymagania norm na praktyczne rozwiązania w swojej Organizacji
 

pozyskasz umiejętności w zakresie przeprowadzania analizy zagrożeń, analizy ryzyka oraz wyznaczania punktów kontrolnych
(CCP i OPRP)
 

będziesz posiadał niezbędne kompetencje do wdrażania oraz nadzorowania zintegrowanego systemu zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem żywności zgodnego
z wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz ISO 22000:2018
Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. Rola i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu zarządzania

3. Podstawowe pojęcia dotyczące systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000:2018

4. Wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności

5. Kluczowe wymagania norm ISO 9001:2015 oraz ISO 22000:2018 – elementy wspólne

6. Korzyści z integracji systemów ISO 9001:2015 oraz ISO 22000:2018 dla Twojej Organizacji

7. Warsztaty praktyczne. Budowa zintegrowanego systemu zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem żywności    
 
Ćwiczenie 1: Kontekst organizacji. Praktyczne metody analizy otoczenia. Określanie właściwych kanałów informacyjnych w kontekście zarządzania relacjami
Ćwiczenie 2: Przywództwo. Podejście procesowe do zarządzania
Ćwiczenie 3: Planowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Tworzenie polityki oraz celów jakościowych i dotyczących bezpieczeństwa żywności
Ćwiczenie 4: Zasady GMP / GHP jako Programy Warunków Wstępnych
Ćwiczenie 5: Wymagania systemu HACCP wg normy ISO 22000:2018 w praktyce
Ćwiczenie 6: Identyfikacja ryzyk i szans. Zarządzanie ryzykiem w procesach. Analiza zagrożeń. Ustalanie CCP i OPRP. Zastosowanie najlepszych praktyk
Ćwiczenie 7: Tworzenie dokumentacji systemowej. Struktura dokumentacji, Udokumentowane informacje. Kolejność działań związanych z opracowywaniem
i wdrażaniem dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania
Ćwiczenie 8: Wsparcie. Zarządzanie zasobami. Zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników
Ćwiczenie 9: Realizacja. Działania operacyjne. Zarządzanie dostawcami
Ćwiczenie 10: Ocena działań. Praktyczne metody stosowane do monitorowania, pomiarów, analizy i oceny procesów i produktów
Ćwiczenie 11: Doskonalenie. Przegląd zarządzania. Audyty wewnętrzne

8. Proces certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000:2018 oraz systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015

9. Sprawdzian kompetencji uczestników szkolenia

10. Podsumowanie, omówienie wyników, wnioski
 
SZKOLENIE OBEJMUJE:

materiały szkoleniowe wraz z przykładowymi formularzami

zaświadczenie ze szkolenia / certyfikat  Pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu zarządzania (w języku polskim i angielskim)

poczęstunek i lunch
 
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
Czas trwania szkolenia: 3 dni
 
Koszt szkolenia: 850 zł netto / osoba
 
 
 
 
 
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń otwartych.
 
Harmonogram szkoleń otwartych

Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – realizujemy szkolenia w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

 

Lokalizacja – szkolenia realizujemy w 6 różnych lokalizacjach, co pozwala uczestnikom naszych szkoleń zaoszczędzić czas oraz ograniczyć koszty związane z wyjazdami i delegacjami

Trenerzy – szkolenia prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu
W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY NASZE SZKOLENIA?

 

wymagania standardów jakościowych / branżowych przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania normy / standardu oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

Etapy oceny efektywności szkoleń realizowanych przez SYNERGIAgroup
 

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2020 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem