Audytor Wewnętrzny / Pełnomocnik Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP (ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 / ISO 45001)

 

Szkolenie dedykujemy osobom, chcącym pełnić funkcję audytora wewnętrznego / pełnomocnika / managera Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP (ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 / ISO 45001), jak również osobom odpowiedzialnym za zintegrowane systemy zarządzania w Organizacji.

Szkolenie kierowane jest do osób, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu systemu zarządzania jakością. Szkolenie charakteryzuje się poziomem zaawansowanym. Program szkolenia nie zakłada omawiania podstawowych wymagań systemu zarządzania jakością.

Wszystkie osoby, które zaczynają swoją przygodę z systemem zarządzania jakością zapraszamy na szkolenie wprowadzające:

System zarządzania jakością w Twojej firmie według normy ISO 9001:2015 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez osoby, biorące w nim udział kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego /pełnomocnika / managera zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz bhp w Organizacji. Uczestnicy szkolenia pozyskają obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania zintegrowanym systemem zarządzania zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001, ISO 14001 oraz BS OHSAS 18001 / ISO 45001. W wyniku umiejętności pozyskanych na szkoleniu jego uczestnicy będą potrafili oceniać wymagania zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z w/w standardami w kontekście swojej Organizacji.

Szkolenie kończy się oceną wiedzy oraz umiejętności osób szkolonych, na podstawie której możliwe jest wystawienie certyfikatu audytora wewnętrznego / pełnomocnika / managera ds. ZSZ.

Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w pracy zawodowej naszych Klientów.
Jakie korzyści uzyskasz ze szkolenia?

uzyskasz niezbędne kompetencje do przeprowadzania audytów wewnętrznych w Twojej Organizacji w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz bhp

dowiesz się, jak efektywnie i zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011 przeprowadzać audyty wewnętrzne w Twojej Firmie w zakresie zintegrowanego systemu zarządzaniazdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego / pełnomocnika / managera ds. ZSZ wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji
 

zdobędziesz umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami wewnętrznymi w Twojej Organizacji w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania, w szczególności umiejętności związane z planowaniem audytów, ich przygotowaniem przy uwzględnieniu występujących w procesie ryzyk i szans, przeprowadzaniem audytów oraz ich dokumentowaniem wraz z oceną ich skuteczności
 

będziesz potrafił określić rolę i zakres odpowiedzialności audytora wewnętrznego / pełnomocnika / managera ds. ZSZ w Twojej Organizacji
 

w trakcie szkolenia będziesz mógł praktycznie przećwiczyć wszystkie etapy audytowania: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności
 

w trakcie szkolenia będziesz mógł praktycznie przećwiczyć techniki prowadzenia rozmów (sposoby mówienia oraz zadawania pytań, metody prowadzenia wywiadu audytowego)


zdobędziesz informacje, jak interpretować wymagania systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz bhp w odniesieniu do swojej Organizacji

zdobędziesz wiedzę, w jaki sposób audyty wewnętrzne mogą stanowić narzędzie doskonalenia Twojej Organizacji w praktyce


będziesz potrafił oceniać wymagania zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz bhp zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001, ISO 14001 oraz BS OHSAS 18001 / ISO 45001 w kontekście Twojej Organizacji
 

będziesz potrafił określać cele audytów wewnętrznych oraz wskazywać sposoby ich osiągania
 

będziesz umiał zastosować właściwe techniki i narzędzia audytowania odpowiednio do specyfiki audytowanego procesu, obszaru, produktu
 

będziesz potrafił przekładać wymagania w/w norm na praktyczne rozwiązania w swojej Organizacji przy wykorzystaniu najlepszych narzędzi i praktyk oraz optymalnym reagowaniu na zadowolenie Klienta, zagrożenia w zakresie bhp oraz obszarze środowiskowym
 

będziesz potrafił samodzielnie planować, przeprowadzać oraz dokumentować audyty wewnętrzne w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania
Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. Podstawowe zasady zintegrowanych systemów zarządzania

3. Wymagania prawne w zakresie zintegrowanych systemów zarządzania

4. Kluczowe wymagania normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz BS OHSAS 18001 / ISO 45001 – ich wpływ na system zarządzania w Twojej Organizacji

5. Kompetencje, wiedza i umiejętności audytora wewnętrznego / pełnomocnika / managera w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania.

6. WARSZTATY PRAKTYCZNE
 
Ćwiczenie 1: Interpretacja podstawowych wymagań normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz BS OHSAS 18001 z perspektywy audytora, pełnomocnika / managera ds. ZSZ
Ćwiczenie 2: Audytowanie zintegrowanego systemu zarządzania. Zastosowanie najlepszych praktyk w oparciu o normę ISO 19011. Właściwa komunikacja oraz umiejętność zadawania pytań. Techniki zdobywania informacji
Ćwiczenie 3: Zarządzanie ryzykiem w nadzorowanych obszarach. Identyfikacja zagrożeń oraz ocena ryzyka zawodowego. Zarządzanie aspektami środowiskowymi
Ćwiczenie 4: Metodyka audytów wewnętrznych. Cele i rodzaje audytów. Etapy audytu wewnętrznego. Harmonogram audytów
Ćwiczenie 5: Metodyka audytów wewnętrznych. Opracowanie planu audytu. Budowanie dokumentacji audytowej. Tworzenie listy pytań kontrolnych do audytu na podstawie wymagań normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz BS OHSAS 18001 / ISO 45001
Ćwiczenie 6: Metodyka audytów wewnętrznych. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego
Ćwiczenie 7: Metodyka audytów wewnętrznych. Kwalifikacja niezgodności i możliwości doskonalenia. Dokumentowanie niezgodności
Ćwiczenie 8: Metodyka audytów wewnętrznych. Efektywne raportowanie wyników audytu
Ćwiczenie 9: Metodyka audytów wewnętrznych. Działania korekcyjne i korygujące
Ćwiczenie 10: Przeprowadzenie audytu wewnętrznego. Gra symulacyjna
Ćwiczenie 11: Narzędzia doskonalenia Twojej Organizacji

7. Proces certyfikacji. Przygotowanie Twojej Organizacji do audytu certyfikacyjnego

8. Sprawdzian kompetencji uczestników szkolenia

9. Podsumowanie, omówienie wyników, wnioski
 
SZKOLENIE OBEJMUJE:

materiały szkoleniowe

zaświadczenie ze szkolenia / certyfikat potwierdzający kwalifikacje audytora wewnętrznego / pełnomocnika / managera ds. ZSZ

 poczęstunek i lunch
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
Czas trwania szkolenia: 3 dni
 
Koszt szkolenia: 850 zł netto / osoba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń otwartych.
 
Harmonogram szkoleń otwartych

Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – realizujemy szkolenia w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

 

 

Lokalizacja – szkolenia realizujemy w 6 różnych lokalizacjach, co pozwala uczestnikom naszych szkoleń zaoszczędzić czas oraz ograniczyć koszty związane z wyjazdami i delegacjami

 

Trenerzy – szkolenia prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

 

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu

 

W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY NASZE SZKOLENIA?

 

wymagania standardów jakościowych / branżowych przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania normy / standardu oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

iczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy
i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

Pozostałe nasze szkolenia z zakresu systemów zintegrowanych

Audytor Wewnętrzny / Pełnomocnik Zintegrowanych Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (ISO 22000, HACCP, IFS, BRC)

Wszystkie szkolenia otwarte organizowane przez SYNERGIAgroup dostępne są w zakładce Szkolenia otwarte (Harmonogram szkoleń otwartych).
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351 

biuro@synergiagroup.eu

Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                         Mapa strony
 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem