Certyfikat ISO 45001

 
 
 
 
 
 
 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA WDROŻENIE CERTYFIKATU ISO 45001:2018?

W marcu 2018 roku opublikowana została norma ISO 45001:2018, określająca wymagania dla obszaru związanego z BHP. Nowa norma zastąpi obowiązującą dotychczas normę OHSAS 18001. Organizacje, w których funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg wymagań normy OHSAS 18001, mają 3 letni okres przejściowy na wdrożenie normy ISO 45001.

Dostosowanie do ISO 45001

Poniżej przedstawiamy 4 kroki, dzięki którym dostosujesz funkcjonujący w Twojej Firmie System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy wg OHSAS 18001:2007 / PN-N 18001:2004 do wymagań nowej normy ISO 45001:2018.

1. Szkolenie pracowników

szkolenie należy przeprowadzić przede wszystkim dla kadry zarządzającej, osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary w organizacji, pracowników odpowiedzialnych za BHP
 

Realizujemy szkolenia dedykowane normie ISO 45001:

 
ISO 45001:2018 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Twojej organizacji w świetle wymagań nowej normy. Warsztaty praktyczne
 
Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną
 

2. Dostosowanie SZBHP funkcjonującego w organizacji do wymagań normy ISO 45001należy odpowiednio zaktualizować dokumentację systemową OHSAS 18001 / PN-N 18001, uzupełniając dokumenty o wymagania normy ISO 45001.

 
Konsultanci SYNERGIAgroup w elastyczny sposób dostosują wymagania normy ISO 45001 do realiów funkcjonowania Twojej Firmy, zapewniając właściwe i efektywne funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji. W ramach aktualizacji SZBHP opracowujemy dokumentację związaną m. in. z: określeniem kontekstu Organizacji oraz analizą potrzeb stron zainteresowanych, przeprowadzeniem analizy ryzyka, planowaniem zmian, określeniem sposobów działania w poszczególnych procesach, oceną skuteczności tych działań, przydzielaniem zasobów, zapewnieniem wymaganych kompetencji, komunikacją, nadzorowaniem udokumentowanych informacji, planowaniem i nadzorem nad działaniami operacyjnymi.
 

3. Weryfikacja stopnia wdrożenia normy certyfikatu ISO 45001 – audyt rewizyjny

Sprawdź, w jakim stopniu wymagania normy ISO 45001 zostały zaimplementowane w procesach Organizacji, czy założone wskaźniki zostały osiągnięte, w razie potrzeby wprowadź odpowiednie działania naprawcze.
 
Z uwagi na fakt, że norma ISO 45001:2018 wprowadza szereg kluczowych zmian w dotychczasowe systemy zarządzania BHP, oferujemy Twojej Firmie audyt rewizyjny (analizę luk systemowych), który pozwoli na bardziej efektywne dostosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy funkcjonującego w Twojej Firmie do wymagań normy ISO 45001:2018.
 W trakcie takiego audytu przeprowadzamy przegląd dokumentacji oraz sprawdzamy, w jakim stopniu przyjęte sposoby działania spełniają wymagania normy ISO 45001:2018.
 W wyniku audytu otrzymujesz raport wraz z listą działań, które należy wdrożyć w celu uzyskania zgodności z nowym standardem (wyszczególnienie procesów / obszarów niezbędnych do zmiany zgodnie z nowymi wymaganiami wraz ze wskazaniem odpowiednich punktów normy).
 
Oferujemy również wsparcie merytoryczne oraz doradztwo w zakresie wdrażania działań, wskazanych w raporcie z audytu, wdrażania optymalnych rozwiązań organizacyjnych z praktycznego punktu widzenia (np. w obszarze zarządzania ryzykiem, określenia kontekstu Organizacji, identyfikacji wymagań stron zainteresowanych).
 
Korzyści dla Twojej Firmy z audytu rewizyjnego:
 
brak negatywnych konsekwencji z tytułu zaistnienia niezgodności na nową normę oraz możliwość ich usunięcia przed audytem certyfikującym
możliwość zapoznania się z kryteriami audytowania opartymi o wymagania normy ISO 45001 przed audytem certyfikującym
audyt może być przeprowadzony w dowolnym czasie przed planowanym audytem zewnętrznym na zgodność z normą ISO 45001
sposobność do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z wymaganiami normy ISO 45001:2018
indywidualne podejście do każdego audytowanego systemu zarządzania oraz mających zastosowanie optymalnych rozwiązań organizacyjnych
 

4. Certyfikacja

przystąp do certyfikacji zewnętrznej przy wsparciu SYNERGIAgroup, mając pewność pozytywnego wyniku audytu certyfikującego – zapewniamy wsparcie naszego konsultanta podczas audytów certyfikujących na zgodność z normą ISO 45001
 
 

 

KLUCZOWE ELEMENTY NORMY ISO 45001

 
kontekst organizacji (zrozumienie organizacji i jej kontekstu, zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych: pracowników, dostawców, podwykonawców, określenie zakresu system zarządzania BHP)
 
przywództwo (przywództwo i zaangażowanie, polityka BHP, role, odpowiedzialność i uprawnienia)
 
planowanie (działania odnoszące się do ryzyka i możliwości (szans), cele BHP i planowanie ich osiągnięcia, planowanie zmian)
 
Norma ISO 45001:2018 opiera się na podejściu opartym na ryzyku. Działania związane z ryzykiem to element nowy w normie ISO 45001, gdyż wcześniej w normie OHSAS 18001 ryzyko pojawiało się tylko w obszarze związanym z podejmowaniem działań zapobiegawczych. W normie ISO 45001 pojęcie ryzyka wpisuje się praktycznie w prawie każdy punkt standardu. Należy mieć jednak na uwadze, że ryzyko należy rozpatrywać w dwojaki sposób:
 
ryzyko o negatywnych skutkach (czyli zagrożenia),
 
ryzyko o pozytywnych skutkach (czyli szanse).
Tylko takie podejście pozwala na kompleksowe przeprowadzenie analizy ryzyka.

wsparcie (zasoby, kompetencje, uświadamianie, komunikacja, udokumentowana informacja)
 
planowanie operacyjne (planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi, reagowanie na sytuacje kryzysowe, badanie incydentów, nadzór nad niezgodnymi wynikami procesów)
 
ocena wyników (monitorowanie, pomiary, analiza i ocena, audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania)
 
doskonalenie (niezgodności i działania korygujące, ciągłe doskonalenie). Celem normy ISO 45001 jest zapobieganie zdarzeniom niepożądanym, incydentom w obszarze BHP. Dlatego działania zapobiegawcze zostały zastąpione przez analizę ryzyka.
 
Struktura normy ISO 45001 jest taka sama jak normy ISO 9001, ISO 14001 i innych systemów zarządzania opartych na normach ISO, co ułatwia integrację systemów i optymalizację dokumentacji systemowej.

 

CERTYFIKAT ISO 45001:2018, CZYLI KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY DLA TWOJEJ FIRMY

 

redukcja ryzyka zawodowego poprzez stałe monitorowanie zagrożeń oraz zarządzanie zagrożeniami w zakresie BHP

 

skuteczna komunikacja wewnętrzna, dokładne przydzielenie zadań, uprawnień i odpowiedzialności wszystkim pracownikom, poprawa obiegu informacji w Organizacji

 

eliminacja skutków incydentów BHP poprzez podejmowanie działań zapobiegawczych nieprawidłowościom w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy

 

spełnienie wymagań prawnych w zakresie BHP, redukcja ryzyka związanego z urazami pracowników oraz związanymi z nimi stratami i odszkodowaniami

 

poprawa wydajności oraz jakości pracy w przedsiębiorstwie poprzez wykluczanie chorób zawodowych wśród pracowników oraz redukcję absencji chorobowej pracowników

 

poprawa warunków pracy w zakresie BHP, przekładająca się na większe zaangażowanie pracowników w działania na rzecz BHP oraz większą motywację do pracy

 

wymierne korzyści finansowe związane z poprawą wizerunku Twojej Firmy na rynku, wzmacnianie reputacji marki i redukowanie barier handlowych (spełnienie wymagań światowych koncernów w obszarze BHP) poprzez podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie

 

podejmowane w obszarze bezpieczeństwa pracy działania zapobiegawcze sprzyjają redukcji kosztów pracy poprzez zmniejszenie liczby wypadków przy pracy, zapobieganie przestojom w procesach, co pozwala również na uzyskanie większej efektywności realizacji procesów

 

certyfikat ISO 45001:2018 to obiektywny dowód, że system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy funkcjonujący w Twojej Organizacji spełnia wymagania międzynarodowej normy oraz podlega ciągłemu doskonaleniu poprzez realizację działań prewencyjnych, korygujących oraz doskonalących

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podstawowe etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy to:

 
określenie polityki oraz celów i programów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy spójnych z ogólną strategią Firmy (w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń i wyników przeprowadzonej analizy ryzyka, mających zastosowanie w organizacji wymagań prawnych)
 
wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, nadzór nad systemem (przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, obejmującej identyfikację zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie oraz określenie wagi zagrożeń w odniesieniu do prawdopodobieństwa jego wystąpienia oraz skutków jego wystąpienia, określenie niezbędnych działań zapobiegawczych, opracowanie niezbędnej dokumentacji)
 
szkolenia (zwiększanie świadomości pracowników w zakresie postępowania na wypadek wystąpienia incydentów BHP oraz sposobów przeciwdziałania tym incydentom)
 
ocena skuteczności wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ( monitorowanie i pomiary, analiza zaistniałych incydentów BHP, analiza wyników audytów wewnętrznych i in.)

SYNERGIAgroup to:

gwarancja pozytywnej certyfikacji
niskie koszty realizacji
minimalny nakład pracy Twoich pracowników
czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

 

 

 

Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

Nasza oferta wdrożeniowa obejmuje pełny zakres działań w ramach wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z wymaganiami normy ISO 45001:2018
 
Nasza metodyka wdrożeniowa oparta na zasadzie zarządzania projektami gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie SZ w Twojej Firmie
 
Czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia może być krótszy niż 3 miesiące
 
Zaangażowanie pracowników Twojej Firmy ograniczone do minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji), nie tworzymy zbędnych, niepotrzebnych dokumentów
Zapoznaj się również z naszą metodyką realizacji projektów wdrożeniowych w zakresie systemów zarządzania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy  w Twojej Firmie 

Tworzymy SMART SYSTEM!

Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.
 

SMART SYSTEM to:

 
S – solidne fundamenty pod budowę systemu – poznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentyczny – system funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowy – system zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działania – oferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW:
 


projekty realizowane przez konsultantów - praktyków,
którzy posiadają doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych / usługowych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja możliwych działań usprawniających procesy
w organizacji, szukanie optymalnych rozwiązań, eliminujących zbędne czynności


niskie koszty realizacji,
co przekłada się na atrakcyjność oferty cenowej dla Twojej Firmy przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

krótki czas realizacji projektu
(dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni)
 

minimalny nakład pracy
pracowników Twojej Firmy
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych oraz innych,
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
- działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu wdrożeniowego
(wraz z certyfikacją) przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanych projektów  

 

Zapraszamy do współpracy

Kontakt
tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351 

biuro@synergiagroup.eu

Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                         Mapa strony
 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem