Wdrożenie ISO 45001 / Jak uzyskać certyfikat ISO 45001 / Dostosowanie do ISO 45001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA WDROŻENIE NORMY ISO 45001:2018? CERTYFIKATU ISO 45001:2018?

 

W marcu 2018 roku opublikowana została norma ISO 45001:2018, określająca wymagania dla obszaru związanego z BHP. Nowa norma zastąpi obowiązującą dotychczas normę OHSAS 18001. Organizacje, w których funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg wymagań normy OHSAS 18001, mają 3 letni okres przejściowy na wdrożenie normy ISO 45001.

Dostosowanie do ISO 45001

Poniżej przedstawiamy 4 kroki, dzięki którym dostosujesz funkcjonujący w Twojej Firmie System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy wg OHSAS 18001:2007 / PN-N 18001:2004 do wymagań nowej normy ISO 45001:2018.

1. Szkolenie ISO 45001 dla pracowników

Szkolenie należy przeprowadzić przede wszystkim dla kadry zarządzającej, osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary w organizacji, pracowników odpowiedzialnych za BHP.

Realizujemy szkolenia z zakresu normy ISO 45001:

ISO 45001:2018 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Twojej organizacji w świetle wymagań nowej normy. Warsztaty praktyczne

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001:2018 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

Szkolenia organizujemy w różnych formach. Możemy przeprowadzić szkolenie dedykowane z wymagań normy ISO 45001 oraz dostosowania funkcjonujacego SZBHP na zgodność z wymaganiami nowej normy w Twojej firmie. Zapraszamy również na szkolenia z zakresu normy ISO 45001 przeprowadzane w formie online.

Więcej informacji o szkoleniach online znajdziesz tutaj.

 

2. Dostosowanie SZBHP funkcjonującego w organizacji do wymagań normy ISO 45001

Należy odpowiednio zaktualizować dokumentację systemową OHSAS 18001 / PN-N 18001, uzupełniając dokumenty o wymagania normy ISO 45001.

 
Konsultanci SYNERGIAgroup w elastyczny sposób dostosują wymagania normy ISO 45001 do realiów funkcjonowania Twojej Firmy, zapewniając właściwe i efektywne funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji. W ramach aktualizacji SZBHP opracowujemy dokumentację związaną m. in. z: określeniem kontekstu Organizacji oraz analizą potrzeb stron zainteresowanych, przeprowadzeniem analizy ryzyka w procesach SZBHP, planowaniem zmian, określeniem sposobów działania w poszczególnych procesach, oceną skuteczności tych działań, przydzielaniem zasobów, zapewnieniem wymaganych kompetencji, komunikacją, nadzorowaniem udokumentowanych informacji, planowaniem i nadzorem nad działaniami operacyjnymi.
 

3. Weryfikacja stopnia wdrożenia normy ISO 45001 – audyt rewizyjny

Sprawdź, w jakim stopniu wymagania normy ISO 45001 zostały zaimplementowane w procesach Organizacji, czy założone wskaźniki zostały osiągnięte, w razie potrzeby wprowadź odpowiednie działania naprawcze.
 

Z uwagi na fakt, że norma ISO 45001:2018 wprowadza szereg kluczowych zmian w dotychczasowe systemy zarządzania BHP, oferujemy Twojej Firmie audyt rewizyjny (analizę luk systemowych), który pozwoli na bardziej efektywne dostosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy funkcjonującego w Twojej Firmie do wymagań normy ISO 45001:2018.

W trakcie takiego audytu przeprowadzamy przegląd dokumentacji oraz sprawdzamy, w jakim stopniu przyjęte sposoby działania spełniają wymagania normy ISO 45001:2018.

W wyniku audytu otrzymujesz raport wraz z listą działań, które należy wdrożyć w celu uzyskania zgodności z nowym standardem (wyszczególnienie procesów / obszarów niezbędnych do zmiany zgodnie z nowymi wymaganiami wraz ze wskazaniem odpowiednich punktów normy).

Oferujemy również wsparcie merytoryczne oraz doradztwo w zakresie wdrażania działań, wskazanych w raporcie z audytu, wdrażania optymalnych rozwiązań organizacyjnych z praktycznego punktu widzenia (np. w obszarze zarządzania ryzykiem, określenia kontekstu Organizacji, identyfikacji wymagań stron zainteresowanych).

 
Korzyści dla Twojej Firmy z audytu rewizyjnego:
 
brak negatywnych konsekwencji z tytułu zaistnienia niezgodności na nową normę oraz możliwość ich usunięcia przed audytem certyfikującym
możliwość zapoznania się z kryteriami audytowania opartymi o wymagania normy ISO 45001 przed audytem certyfikującym
audyt może być przeprowadzony w dowolnym czasie przed planowanym audytem zewnętrznym na zgodność z normą ISO 45001
sposobność do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z wymaganiami normy ISO 45001:2018
indywidualne podejście do każdego audytowanego systemu zarządzania oraz mających zastosowanie optymalnych rozwiązań organizacyjnych
 

4. Certyfikacja

Przystąp do certyfikacji zewnętrznej przy wsparciu SYNERGIAgroup, mając pewność pozytywnego wyniku audytu certyfikującego
 
Zapewniamy wsparcie naszego konsultanta podczas audytów certyfikujących na zgodność z normą ISO 45001:2018.
 
 
DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NASZYM ZESPOŁEM?

 

jesteśmy praktykami, którzy patrzą na systemy zarządzania od strony zarządzania produkcją, nadzorowania infrastruktury, aspektów BHP i ochrony środowiska, kontroli jakości i innych procesów funkcjonujących w organizacji

 

w trakcie wdrażania systemu wskazujemy indywidualne rozwiązania na spełnienie wymagań normy dostosowane do Twojej firmy, uwzględniając stan infrastruktury, wyposażenia, kompetencje poszczególnych pracowników

 

kierownictwo firmy posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach produkcyjnych oraz kierunkowe wykształcenie wyższe trzeciego stopnia, jak również uprawnienia w zakresie służby BHP i P.POŻ, co przekłada się na bardzo dobrą znajomość branży i efektywność realizowanych projektów

 

nasza metodyka wdrożeniowa oparta jest na zasadzie zarządzania projektami, co gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie SZBHP w Twojej Firmie

 

czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia możemy skrócić do mniej niż
3 miesięcy, jednak jest to uzależnione m.in. od wielkości i specyfiki działalności Twojej Firmy

 

czas pracowników Twojej Firmy przeznaczony na wdrożenie systemu możemy ograniczyć do niezbędnego minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAKIE SĄ KLUCZOWE ELEMENTY NORMY ISO 45001?

 
kontekst organizacji (zrozumienie organizacji i jej kontekstu, zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych: pracowników, dostawców, podwykonawców, określenie zakresu system zarządzania BHP)
 
przywództwo (przywództwo i zaangażowanie, polityka BHP, role, odpowiedzialność i uprawnienia)
 
planowanie (działania odnoszące się do ryzyka i możliwości (szans), cele BHP i planowanie ich osiągnięcia, planowanie zmian)
 
Norma ISO 45001:2018 opiera się na podejściu opartym na ryzyku. Działania związane z ryzykiem to element nowy w normie ISO 45001, gdyż wcześniej w normie OHSAS 18001 ryzyko pojawiało się tylko w obszarze związanym z podejmowaniem działań zapobiegawczych. W normie ISO 45001 pojęcie ryzyka wpisuje się praktycznie w prawie każdy punkt standardu. Należy mieć jednak na uwadze, że ryzyko należy rozpatrywać w dwojaki sposób:
 
ryzyko o negatywnych skutkach (czyli zagrożenia),
 
ryzyko o pozytywnych skutkach (czyli szanse).
Tylko takie podejście pozwala na kompleksowe przeprowadzenie analizy ryzyka.

wsparcie (zasoby, kompetencje, uświadamianie, komunikacja, udokumentowana informacja)
 
planowanie operacyjne (planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi, reagowanie na sytuacje kryzysowe, badanie incydentów, nadzór nad niezgodnymi wynikami procesów)
 
ocena wyników (monitorowanie, pomiary, analiza i ocena, audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania)
 
doskonalenie (niezgodności i działania korygujące, ciągłe doskonalenie). Celem normy ISO 45001 jest zapobieganie zdarzeniom niepożądanym, incydentom w obszarze BHP. Dlatego działania zapobiegawcze zostały zastąpione przez analizę ryzyka.
 
Struktura normy ISO 45001 jest taka sama jak normy ISO 9001, ISO 14001 i innych systemów zarządzania opartych na normach ISO, co ułatwia integrację systemów i optymalizację dokumentacji systemowej.

CERTYFIKAT ISO 45001:2018, CZYLI KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY DLA TWOJEJ FIRMY

 

redukcja ryzyka zawodowego poprzez stałe monitorowanie zagrożeń oraz zarządzanie zagrożeniami w zakresie BHP

 

skuteczna komunikacja wewnętrzna, dokładne przydzielenie zadań, uprawnień i odpowiedzialności wszystkim pracownikom, poprawa obiegu informacji w Organizacji

 

eliminacja skutków incydentów BHP poprzez podejmowanie działań zapobiegawczych nieprawidłowościom w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy

 

spełnienie wymagań prawnych w zakresie BHP, redukcja ryzyka związanego z urazami pracowników oraz związanymi z nimi stratami i odszkodowaniami

 

poprawa wydajności oraz jakości pracy w przedsiębiorstwie poprzez wykluczanie chorób zawodowych wśród pracowników oraz redukcję absencji chorobowej pracowników

 

poprawa warunków pracy w zakresie BHP, przekładająca się na większe zaangażowanie pracowników w działania na rzecz BHP oraz większą motywację do pracy

 

wymierne korzyści finansowe związane z poprawą wizerunku Twojej Firmy na rynku, wzmacnianie reputacji marki i redukowanie barier handlowych (spełnienie wymagań światowych koncernów w obszarze BHP) poprzez podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie

 

podejmowane w obszarze bezpieczeństwa pracy działania zapobiegawcze sprzyjają redukcji kosztów pracy poprzez zmniejszenie liczby wypadków przy pracy, zapobieganie przestojom w procesach, co pozwala również na uzyskanie większej efektywności realizacji procesów

 

certyfikat ISO 45001:2018 to obiektywny dowód, że system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy funkcjonujący w Twojej Organizacji spełnia wymagania międzynarodowej normy oraz podlega ciągłemu doskonaleniu poprzez realizację działań prewencyjnych, korygujących oraz doskonalących

Jakie są podstawowe etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy?

 
określenie polityki oraz celów i programów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy spójnych z ogólną strategią Firmy (w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń i wyników przeprowadzonej analizy ryzyka, mających zastosowanie w organizacji wymagań prawnych)
 
wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, nadzór nad systemem (przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, obejmującej identyfikację zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie oraz określenie wagi zagrożeń w odniesieniu do prawdopodobieństwa jego wystąpienia oraz skutków jego wystąpienia, określenie niezbędnych działań zapobiegawczych, opracowanie niezbędnej dokumentacji)
 
szkolenia (zwiększanie świadomości pracowników w zakresie postępowania na wypadek wystąpienia incydentów BHP oraz sposobów przeciwdziałania tym incydentom)
 
ocena skuteczności wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ( monitorowanie i pomiary, analiza zaistniałych incydentów BHP, analiza wyników audytów wewnętrznych i in.)

SYNERGIAgroup to:

gwarancja pozytywnej certyfikacji
niskie koszty realizacji
minimalny nakład pracy Twoich pracowników
czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy  ISO 45001:2018 w Twojej Firmie 

 

 

 

Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

DODATKOWE USŁUGI:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP ISO 45001

Przejęcie zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. SZBHP ISO 45001

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania na firmę zewnętrzną

Zapoznaj się również z naszymi produktami online
z serii ISO.ONLINE:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW
 

projekty realizowane przez praktyków
posiadamy doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja działań usprawniających procesy
wskazujemy optymalne rozwiązania, eliminujące zbędne czynności, dostosowane do zasobów Twojej firmy
 

niskie koszty realizacji projektu
atrakcyjność oferty cenowej przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

optymalny czas realizacji projektu
dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego
na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu
wraz z certyfikacją, przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanego wdrożenia
 

Zapraszamy do współpracy

Kontakt
tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2020 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem