Szkolenie online ISO 45001 wymagania / Audytor wewnętrzny ISO 45001 / BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy (ISO 45001:2018)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZKOLENIE ONLINE ISO 45001

Z zakresu normy ISO 45001 realizujemy następujące szkolenia:

Szkolenie online ISO 45001

Podstawy SZBP i wymagania normy ISO 45001

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Twojej firmie według normy ISO 45001 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

Szkolenie online ISO 45001

Audytor wewnętrzny ISO 45001 / Pełnomocnik ds. ISO 45001

Audytor wewnętrzny ISO 45001 / Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

Szkolenie online ISO 45001

Przejście na normę ISO 45001 / Aktualizacja SZBHP

ISO 45001:2018 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Twojej organizacji w świetle wymagań nowej normy. Warsztaty praktyczne

Zapoznaj się również z naszymi szkoleniami online z serii ISO.ONLINE:
 
 

Szkolenie online Dostosowanie do ISO 45001, przejście na normę ISO 45001

Szkolenie online Wymagania normy ISO 45001, podstawy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Konsultacje online ISO 45001 - konsultacje na żywo z trenerem z zakresu normy ISO 45001

Zapraszamy na szkolenie online ISO 45001:

 

Szkolenie online ISO 45001 - podstawy i wymagania ISO 45001:

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Twojej firmie według normy ISO 45001 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi wymaganiami normy ISO 45001:2018 oraz kluczowymi zasadami systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie efektywnego wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w swojej Organizacji.

Szkolenie charakteryzuje się poziomem podstawowym. Może stanowić podstawę do uzyskania w ramach następnych szkoleń kwalifikacji audytorów wewnętrznych wg ISO 45001:2018. Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób, chcących poznać wymagania normy ISO 45001 oraz zasady funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Organizacji.

Program szkolenia obejmuje omówienie zasad systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w praktyce biznesowej, czyli integracji wymagań prawnych w zakresie bhp z wymaganiami systemu zarządzania jakością (przywództwo, zarządzanie ryzykiem) oraz przedstawienie wymagań prawnych z zakresu bhp obowiązujących w Polsce i UE. W ramach szkolenia wykonane zostaną warsztaty praktyczne, których celem jest przedstawienie praktycznego przełożenia wymagań normy ISO 45001 na rozwiązania możliwe do zastosowania w firmie uczestnika szkolenia. Ćwiczenia praktyczne obejmują takie zagadnienia, jak przywództwo i planowanie, czyli analizę procesów biznesowych w obszarze bhp, określenie kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych, zadań i odpowiedzialności kierownictwa, opracowanie polityki bhp, celów i programów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W trakcie szkolenia przedstawimy narzędzia i techniki wspomagające utrzymywanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, właściwej komunikacji, świadomości i kompetencji personelu, omówimy obszar związany z zarządzaniem ryzykiem w obszarze bhp, monitorowaniem i oceną wyników. Zwrócimy również uwagę na doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz pokażemy wzory dokumentów ISO 45001 (wymagane procedury, instrukcje, zapisy).

Zobacz szczegółowy opis szkolenia

 

Szkolenie online ISO 45001 - Audytor wewnętrzny ISO 45001 / Pełnomocnik ds. ISO 45001:

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

Celem szkolenia jest uzyskanie przez osoby, biorące w nim udział kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego ISO 45001 / Pełnomocnika systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Organizacji. Uczestnicy szkolenia pozyskają obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami wewnętrznymi systemu ISO 45001. W wyniku umiejętności pozyskanych na szkoleniu jego uczestnicy będą potrafili oceniać wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście swojej Organizacji.

Szkolenie kończy się oceną wiedzy oraz umiejętności osób szkolonych, na podstawie której wystawiany jest certyfikat audytora wewnętrznego ISO 45001 / Pełnomocnika systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną Pracy ISO 45001:2018.

Program szkolenia obejmuje 2 moduły. Pierwszy moduł to omówienie poszczególnych wymagań normy ISO 45001 wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: określenie kontekstu organizacji, określenie wymagań stron zainteresowanych, opracowanie polityki BHP i celów BHP, przeprowadzenie analizy ryzyk i szans w procesach SZBHP, zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia i świadomość, współudział i konsultacje), reagowanie na sytuacje potencjalnie wypadkowe, incydenty, monitorowanie, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie systemu ISO 45001. Drugi moduł to omówienie kompetencji i umiejętności audytora wewnętrznego ISO 45001 / pełnomocnika w zakresie systemu zarządzania BHP. Przedstawienie wymagań dla audytorów i pełnomocników ISO 45001. Przeprowadzenie warsztatów praktycznych z metodyki audytowania.

 

Szkolenie online ISO 45001 - Dostosowanie / aktualizacja SZBHP do wymagań ISO 45001. Przejście na normę ISO 45001:

ISO 45001:2018 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w Twojej organizacji w świetle wymagań nowej normy. Warsztaty praktyczne

Celem szkolenia jest omówienie wymagań normy ISO 45001:2018 oraz przedstawienie praktycznych sposobów ich spełnienia tak, aby funkcjonujący w organizacji System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy dostosowany był w jak największym stopniu do realiów funkcjonowania przedsiębiorstwa, a jego elementy mogły być przydatne w codziennej działalności poszczególnych obszarów organizacji. Osoby, biorące udział w szkoleniu zdobędą wiedzę oraz umiejętności w zakresie praktycznego interpretowania i dostosowania wymagań normy ISO 45001:2018 w odniesieniu do swojej organizacji. Podczas szkolenia wskażemy, jak sprawić, aby System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy działał na co dzień, a nie tylko istniał "na papierze" oraz jak wyeliminować zbędne nieczytelne dokumenty i ograniczyć ilość dokumentacji systemowej do minimum.

Podczas szkolenia omówione zostaną wymagania normy ISO 45001 ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe wymagania nieuwzględnione w normie PN-N-18001 i OHSAS 18001. Przedstawiona zostanie również struktura dokumentacji systemowej, która jest niezbędna do spełnienia wymagań normy ISO 45001:2018

Zobacz szczegółowy opis szkolenia

Wdrożenie ISO 45001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001:2018)

Poprzez zastosowanie w Organizacji uznawanych zasad BHP, Twoja Firma z jednej strony zapobiega wypadkom w trakcie pracy, z drugiej natomiast przeciwdziała stratom finansowym oraz poprawia swój wizerunek w kontaktach z partnerami biznesowymi. Zyskuje również zaufanie pracowników i społeczności lokalnej. Celem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy opartego o wymagania normy ISO 45001 jest odpowiednie zarządzanie ryzykiem operacyjnym w celu jego prawidłowego rozpoznania, zredukowania oraz nadzorowania. Standard ISO 45001 jest w pełni kompatybilny z międzynarodowymi systemami opartymi na normach ISO (ISO 9001, ISO 14001), co pozwala na łatwą i szybką integrację oraz wspólne wdrażanie, nadzorowanie i zarządzanie tymi systemami.

Jak wdrożyć ISO 45001 w firmie?

Dowiedz się więcej co Twoja Firma może zyskać poprzez wdrożenie systemu ISO 45001 oraz jak wygląda proces wdrażania takich systemów w Organizacji.

Szkolenie online ISO 45001 w formie webinarium otwartego

praktyczne omówienie wymagań normy ISO 45001, liczne przykłady praktyczne

 

Sprawdź najbliższe terminy!

Mocne strony naszych kursów online ISO 45001

 

uczestnicy szkoleń otrzymują rzeczywiste materiały szkoleniowe, a nie tylko dostęp czasowy do materiałów szkoleniowych tak, aby mogły być one pomocne w późniejszej pracy uczestników naszych szkoleń

materiały szkoleniowe opracowane przez trenerów – praktyków, którzy na co dzień zajmują się wdrażaniem oraz audytowaniem systemu ISO 45001

możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem poprzez komunikator internetowy stwarza okazję do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości

w ocenie skuteczności naszych szkoleń nie ograniczamy się jedynie do oceny "krótko po", stosujemy praktyczną i obiektywną ocenę naszej pracy w ujęciu długofalowym, opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka. Ocena efektywności szkoleń stanowi nieodzowny element naszego procesu szkoleniowego, za pomocą którego weryfikujemy realizację celów szkoleniowych oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych, wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń ISO 45001 oraz przeprowadzonych audytów, liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków w formie zadań do rozwiązania

nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty praktyczne, pozwalające przyswoić w przystępny sposób wymagania normy ISO 45001 oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

wymagania normy ISO 45001 przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

mamy świadomość, że dla naszych Klientów szkolenia to inwestycja w rozwój pracowników, w ramach oceny efektów szkoleń sprawdzamy, jakie były cele Klienta związane ze szkoleniem oraz czy te cele zostały osiągnięte

System zarządzania BHP ISO 45001

Dowiedz się więcej, korzystając z naszej bazy wiedzy:

Jak przeprowadzić audyt wewnętrzny ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001? Co to jest audyt systemu ISO? Metodyka / elementy audytu wewnętrznego. Audyt wewnętrzny krok po kroku

Jednym z wymagań norm z serii ISO, odnoszących się do systemów zarządzania, takich, jak np. System Zarządzania Jakością (ISO 9001), System Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001), czy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001), jest konieczność przeprowadzania w organizacji regularnych audytów wewnętrznych. Audyt wewnętrzny jest przeprowadzony przez organizację w celu dokonania samooceny swojego systemu zarządzania / procesu / obszaru.

Czytaj więcej

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi usługami:

 
 
 
 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2020 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem