Audytor wewnętrzny ISO 9001 / Pełnomocnik ds. ISO 9001 - szkolenie online / kurs e-learning / webinarium

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KURS E-LEARNING / SZKOLENIE ONLINE Audytor wewnętrzny ISO 9001 / Pełnomocnik ds. ISO 9001:

Audytor wewnętrzny ISO 9001 / Pełnomocnik systemu zarządzania jakością ISO 9001 zgodnie z wytycznymi audytowania ISO 19011:2018- uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

 

Cel szkolenia ISO 9001:2015:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez osoby, biorące w nim udział kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego / pełnomocnika ISO 9001 w Organizacji. Uczestnicy szkolenia pozyskają obszerną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania Systemem Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015. W wyniku umiejętności pozyskanych na szkoleniu jego uczestnicy będą potrafili oceniać wymagania systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 w kontekście swojej Organizacji oraz przeprowadzać audyty wewnętrzne zgodnie z wytycznymi ISO 19011:2018.

Szkolenie kończy się testem sprawdzającym, na podstawie którego wystawiany jest certyfikat audytora wewnętrznego ISO 9001 / pełnomocnika ds. SZJ.

Program szkolenia obejmuje 2 moduły. Pierwszy moduł to omówienie poszczególnych wymagań normy ISO 9001:2015 wraz z ich przełożeniem na konkretne rozwiązania w organizacji. Liczne przykłady z codziennej praktyki funkcjonowania systemu zarządzania jakością i warsztaty praktyczne obejmujące m. in. takie zagadnienia, jak: określenie kontekstu organizacji, określenie wymagań stron zainteresowanych, opracowanie polityki jakości i celów jakościowych, przeprowadzenie analizy ryzyk i szans w procesach SZJ, zarządzanie zasobami (nadzorowanie infrastruktury, zarządzanie kompetencjami pracowników, szkolenia), nadzorowanie procesu produkcji / realizacji usług, monitorowanie, audyty wewnętrzne i przegląd zarządzania, doskonalenie SZJ. Drugi moduł to omówienie kompetencji i umiejętności audytora wewnętrznego ISO 9001 / pełnomocnika w zakresie systemu zarządzania jakością. Przedstawienie wymagań dla audytorów i pełnomocników. Przeprowadzenie warsztatów praktycznych z metodyki audytowania.


Nasze szkolenia to przede wszystkim warsztaty ćwiczeniowe, podczas których uczestnicy szkolenia mają możliwość przećwiczenia wiedzy teoretycznej oraz uzyskania umiejętności praktycznych, najbardziej cenionych w pracy zawodowej naszych Klientów.

 
 

To szkolenie online realizowane jest w formie otwartego webinarium grupowego.

Zobacz, jak wygląda organizacja webinarium otwartego i sprawdź najbliższe terminy szkolenia.

KALENDARZ WEBINARIÓW OTWARTYCH

 

To szkolenie możesz również zrealizować w formie indywidualnego szkolenia online:

samodzielne zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi w formie nagrania video z lektorem, dodatkowo darmowe konsultacje na żywo z trenerem czytaj więcej

Jakie korzyści uzyskasz ze szkolenia online Audytor wewnętrzny ISO 9001 / Pełnomocnik ds. ISO 9001?

będziesz potrafił określić rolę i zakres odpowiedzialności audytora wewnętrznego / pełnomocnika ds SZJ w Twojej Organizacji

będziesz umiał zastosować właściwe techniki i narzędzia audytowania odpowiednio do specyfiki audytowanego procesu, obszaru

będziesz potrafił określać cele SZJ oraz wskazywać sposoby ich osiągania
 


będziesz potrafił oceniać wymagania systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 w kontekście Twojej Organizacji

 

zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego / pełnomocnika ds. SZJ wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji
 

dowiesz się, jak efektywnie i zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 oraz ISO 19011 przeprowadzać audyty wewnętrzne w Twojej Firmie
 
 

 

audytor wewnętrzny iso 9001 szkolenie

zdobędziesz umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami wewnętrznymi w Twojej Organizacji zgodnie
z wymaganiami normy ISO 9001:2015, w szczególności umiejętności związane z planowaniem audytów, ich przygotowaniem przy uwzględnieniu występujących w procesach ryzyk i szans, przeprowadzaniem audytów oraz ich dokumentowaniem wraz z oceną ich skuteczności


w trakcie szkolenia będziesz mógł praktycznie przećwiczyć wszystkie etapy audytowania: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności

będziesz potrafił przekładać wymagania normy na praktyczne rozwiązania w swojej Organizacji przy wykorzystaniu najlepszych narzędzi i praktyk oraz optymalnym reagowaniu na potrzeby Klientów

zdobędziesz wiedzę, w jaki sposób audyty wewnętrzne mogą stanowić narzędzie doskonalenia Twojej Organizacji w praktyce
 

zdobędziesz informacje, jak interpretować wymagania normy ISO 9001:2015 w odniesieniu do swojej Organizacji

 

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. Kluczowe wymagania normy ISO 9001:2015 – ich wpływ na system zarządzania jakością w Twojej Organizacji

3. Kompetencje, wiedza i umiejętności audytora wewnętrznego / pełnomocnika w zakresie systemu zarządzania jakością. Wymagania dla audytorów i pełnomocników

4. Warsztaty praktyczne   
                                                                                                        
Ćwiczenie 1: Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015. Zadania i odpowiedzialności pełnomocnika ds. SZJ                                   
Ćwiczenie 2: Audytowanie systemu zarządzania jakością. Zastosowanie najlepszych praktyk w oparciu o normę ISO 19011. Właściwa komunikacja oraz umiejętność zadawania pytań. Techniki zdobywania informacji                                                                                                                               
Ćwiczenie 3: Metodyka audytów wewnętrznych. Cele i rodzaje audytów. Etapy audytu wewnętrznego. Harmonogram audytów                                                                                                                                   
Ćwiczenie 4: Metodyka audytów wewnętrznych. Tworzenie dokumentacji audytowej. Tworzenie listy pytań kontrolnych do audytu na podstawie wymagań normy ISO 9001      
Ćwiczenie 5: Metodyka audytów wewnętrznych. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego                                                                                                                             
Ćwiczenie 6: Metodyka audytów wewnętrznych. Kwalifikacja niezgodności                                                                                                                                            
Ćwiczenie 7: Metodyka audytów wewnętrznych. Działania korekcyjne i korygujące                                                                                                                                    
Ćwiczenie 8: Przeprowadzenie audytu wewnętrznego. Gra symulacyjna                
Ćwiczenie 9: Audyty wewnętrzne jako narzędzie doskonalenia Twojej Organizacji

5. Proces certyfikacji. Przygotowanie Twojej Organizacji do audytu certyfikacyjnego

6. Sprawdzian kompetencji uczestników szkolenia

7. Podsumowanie, omówienie wyników, wnioski
 
 SZKOLENIE OBEJMUJE:

materiały szkoleniowe wraz  z przykładowymi formularzami
 
  zaświadczenie ze szkolenia / certyfikat potwierdzający kwalifikacje audytora wewnętrznego ISO 9001 / Pełnomocnika ds. ISO 9001

poczęstunek i lunch (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 
 
Kontakt z nami:
e-mail: szkolenia@synergiagroup.eu
tel.: 601 837 351
WEBINARIUM OTWARTE:
 
Czas trwania szkolenia: 2 dni
 
Koszt szkolenia: 1150 zł netto (+23% VAT = 1414,50 zł brutto) / osoba
 
 
 
 
 
 
 
 
W celu uzyskania informacji o miejscu szkolenia oraz terminie sprawdź nasz harmonogram szkoleń otwartych / webinariów.
 
Harmonogram szkoleń otwartych / webinariów
 
 

ZAPYTAJ O REALIZACJĘ TEGO SZKOLENIA W FORMIE DEDYKOWANEJ DLA TWOJEJ FIRMY

Formularz ofertowy

ZAPOZNAJ SIĘ Z HARMONOGRAMEM WSZYSTKICH SZKOLEŃ OTWARTYCH / WEBINARIÓW OTWARTYCH

Harmonogram szkoleń

MOCNE STRONY SZKOLENIA STACJONARNEGO / SZKOLENIA ONLINE ISO 9001:

Ocena skuteczności szkolenia – stosujemy długofalową ocenę skuteczności naszych szkoleń opartą na metodzie D. L. Kirkpatricka, która uwzględnia zarówno ocenę samego szkolenia, jak również ocenę wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w trakcie wykonywania bieżących zadań w codziennej praktyce

Grupy szkoleniowe – realizujemy szkolenia w małych grupach, liczących maksymalnie do 10 osób tak, aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w szkoleniu poprzez zadawanie pytań oraz bezpośredni kontakt z prowadzącym; w małych grupach możemy omawiać przykłady z branż, w których pracują uczestnicy szkoleń, dzięki czemu tematyka naszych szkoleń dopasowana jest ściśle do potrzeb i oczekiwań osób, biorących w nim udział

Metodyka szkolenia – łączymy wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi poprzez liczne warsztaty praktyczne, przykłady z praktyki biznesowej, studia przypadków z branż uczestników

 

Lokalizacja – szkolenia ISO 9001 realizujemy w różnych lokalizacjach, co pozwala uczestnikom naszych szkoleń zaoszczędzić czas oraz ograniczyć koszty związane z wyjazdami i delegacjami, szkolenia realizowane również w formie online

 

Trenerzy – szkolenia prowadzone przez osoby, posiadające duże doświadczenie praktyczne w zakresie omawianych norm / standardów, na co dzień zajmujące się wdrażaniem i audytowaniem systemów zarządzania

Czas trwania szkolenia – dopasowany w sposób optymalny do zakresu materiału, jaki omawiamy podczas szkolenia oraz do możliwości przekazania kompleksowej wiedzy teoretycznej i przeprowadzenia wszystkich ćwiczeń praktycznych, niezbędnych do zdobycia umiejętności z tematyki poruszanej na szkoleniu

W JAKI SPOSÓB PROWADZIMY SZKOLENIE ONLINE AUDYTOR WEWNĘTRZNY ISO 9001 / PEŁNOMOCNIK DS. ISO 9001?

 

wymagania normy ISO 9001 przedstawiane z wielu punktów widzenia (np. uwzględniając zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, efektywność procesów komunikacyjnych w Organizacji i in.)

 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych

 

praktyczna i obiektywna ocena skuteczności szkoleń przeprowadzana w ujęciu długofalowym, oparta na metodzie D. L. Kirkpatricka

 

wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów

 

warsztaty praktyczne pozwalające przyswoić sobie w przystępny sposób wymagania normy / standardu oraz przećwiczyć zdobyte wiadomości

 

liczne przykłady z praktyki biznesowej oraz studia przypadków z branż uczestników szkolenia

Etap 1. Ocena zadowolenia uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje uzyskane od uczestników szkolenia po jego zakończeniu w zakresie zadowolenia ze szkolenia, kompetencji trenerów, sposobu prowadzenia szkolenia, organizacji szkolenia.

Etap 2. Ocena przyswojenia wiedzy oraz nabycia umiejętności przez uczestników szkolenia

Ocena obejmuje informacje dotyczące zakresu przyswojenia nowej wiedzy przez uczestników szkolenia oraz zdobycia nowych umiejętności. Oceniamy w jakim stopniu nasze szkolenia przyczyniły się do zmiany poziomu wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia. Ocena przeprowadzana jest na początku szkolenia oraz po jego zakończeniu.

Etap 3. Ocena zachowań uczestników szkolenia w trakcie wykonywania przez nich bieżących zadań w swoich Firmach

W ramach oceny pozyskiwane są informacje z Firm uczestników szkolenia dotyczące stopnia wykorzystania przez szkolonych pracowników wiedzy oraz umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Etap 4. Ocena szkolenia w kontekście osiąganych wyników przez naszych Klientów

Wspólnie z naszymi Klientami dokonujemy oceny wpływu szkolenia na osiągane wyniki danego działu lub całej Organizacji.

Pozostałe nasze szkolenia ISO 9001:2015

Szkolenie online ISO 9001 - podstawy i wymagania / Jak samodzielnie wdrożyć ISO 9001 w firmie?: System zarządzania jakością w Twojej Firmie według normy ISO 9001:2015 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

 Zobacz szczegóły szkolenia

Szkolenie online ISO 9001 doskonalenie SZJ: Warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 9001 - nigdy za wiele nowej wiedzy oraz wymiany doświadczeń

Zobacz szczegóły szkolenia

 

Wszystkie szkolenia otwarte organizowane przez SYNERGIAgroup dostępne są w zakładce Szkolenia otwarte Harmonogram szkoleń otwartych

 

System jakości ISO 9001
Dowiedz się więcej, korzystając z naszej bazy wiedzy:

Baza wiedzy

Audyt systemu ISO. Co to jest audyt ISO? Rodzaje audytów ISO

Zgodnie z definicją wskazaną w normach ISO 9000 audyt to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu. Zgodnie z tą definicją audyt powinien być przeprowadzany cyklicznie z ustaloną częstotliwością, przez niezależnych audytorów, którzy nie są w żaden sposób powiązani z obszarem audytowanym.

Czytaj więcej

Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. Kompetencje a certyfikat. Czy warto zrobić szkolenie na audytora wewnętrznego ISO 9001:2015?

Norma ISO 9001:2015 wymaga, aby w ramach wdrożonego w organizacji Systemu Zarządzania Jakością regularnie przeprowadzać audyty wewnętrzne. Audyty wewnętrzne powinny być przeprowadzane przez tzw. audytorów wewnętrznych, czyli osoby posiadające odpowiednie kompetencje w zakresie audytowania. Skuteczność przeprowadzenia audytu wewnętrznego w dużej mierze zależy od kompetencji audytorów wewnętrznych.

Czytaj więcej

Jak przeprowadzić audyt wewnętrzny ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001? Co to jest audyt systemu ISO? Metodyka / elementy audytu wewnętrznego. Audyt wewnętrzny krok po kroku

Jednym z wymagań norm z serii ISO, odnoszących się do systemów zarządzania, takich, jak np. System Zarządzania Jakością (ISO 9001), System Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001), czy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001), jest konieczność przeprowadzania w organizacji regularnych audytów wewnętrznych. Audyt wewnętrzny jest przeprowadzony przez organizację w celu dokonania samooceny swojego systemu zarządzania / procesu / obszaru.

Czytaj więcej

Manager jakości / Pełnomocnik ds. ISO. Jakie są obowiązki, zadania i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. ISO 9001 / Managera jakości? Czy Pełnomocnik ds. ISO jest nadal potrzebny w firmie?

Norma ISO 9001:2015 określa wymagania dla Systemu Zarządzania Jakością. Jednym z wymagań normy ISO 9001 jest przydzielenie odpowiedzialności i uprawnień osobom pełniącym istotne role w Systemie Zarządzania Jakością. W szczególności należy przydzielić odpowiedzialności związane z nadzorowaniem funkcjonującego w organizacji Systemu Zarządzania Jakością oraz zapewnieniem jego zgodności z wymaganiami normy ISO 9001. 

Czytaj więcej

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem