Wdrożenie / nadzór / optymalizacja systemu zarządzania jakością ISO 9001

 
 
 
 
 
 
 
 
ZAPOZNAJ SIĘ RÓWNIEŻ Z NASZĄ OFERTĄ PRODUKTÓW REALIZOWANYCH W FORMIE ONLINE:
 
Produkty z serii ISO.ONLINE to skuteczne i funkcjonalne narzędzia wspomagające pracę w systemach zarządzania zarówno dla osób zaczynających swoją przygodę z tematyką ISO, jak również dla doświadczonych pełnomocników, specjalistów i wszystkich zaangażowanych w tworzenie i doskonalenie systemów zarządzania w swoich organizacjach!
 
NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE PRODUKTY:

JAK WDROŻYĆ ISO 9001 - System zarządzania jakością 

 
 
 

PROCES WDRAŻANIA NORMY ISO 9001 realizowany przez SYNERGIAgroup

 
 
 
 
Audyt zerowy – wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań normy ISO 9001 (np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, funkcjonujących procesów, dokumentacji, sposobów nadzoru), identyfikacja ryzyk i szans w kontekście zarządzania całą organizacją, jak również poszczególnych procesów

Optymalizacja procesów / weryfikacja kluczowych założeń systemu – identyfikacja kontekstu organizacji, określenie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, określenie ryzyka (zagrożenia i szanse) oraz zaplanowanie działań dla przypisania ryzyka i szans (przy wykorzystaniu metodyki działania opartej na metodzie FMEA), dokonanie wstępnego opisu procesów oraz opracowanie wstępnych wersji procedur, identyfikacja rozwiązań optymalizacyjnych procesy oraz działania systemowe (działania oparte na metodologii Lean, Kaizen, 5S, SMED, TPM)

Szkolenia wstępne - przekazanie pracownikom Twojej Firmy podstawowej wiedzy z zakresu normy ISO 9001 niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania systemu

Opracowanie niezbędnej dokumentacji systemowej / budowa SZJ – opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez normę ISO 9001 indywidualnie dla potrzeb Twojej Organizacji bez zbędnej biurokracji, określenie działań niezbędnych w SZJ

Zatwierdzenie dokumentacji przez organizację oraz jej wdrożenie do stosowania - zatwierdzenie dokumentacji systemowej przez Najwyższe Kierownictwo Firmy oraz zapoznanie z nią pracowników Organizacji, podejmowanie działań kontrolnych w zakresie prawidłowego wdrożenia procesów, działań i dokumentacji przez poszczególne komórki organizacyjne, szkolenia dla pracowników w celu zapoznania ich z wdrażanymi rozwiązaniami i procedurami oraz wymaganiami normy ISO 9001, szkolenie na audytora wewnętrznego ISO 9001:2015 dla wybranych pracowników - GRATIS

Weryfikacja wdrożonego systemu zarządzania - sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania normy ISO 9001 oraz czy jest gotowy do certyfikacji, przeprowadzenie audytu wewnętrznego wraz z raportem wskazującym niedociągnięcia i możliwości poprawy w SZJ, organizacja przeglądu systemu zarządzania

Audyt certyfikujący - wsparcie merytoryczne podczas audytu certyfikującego oraz w ustaleniu wszystkich spraw związanych z procesem certyfikacji (wsparcie w wyborze jednostki certyfikującej, komunikacja z wybraną jednostką certyfikującą w zakresie organizacji audytu certyfikującego, reprezentowanie Twojej Firmy podczas audytu certyfikującego)

Doradztwo po certyfikacji - zapewnienie Twojej Firmie bezpłatnych usług doradczych w zakresie wdrożonego systemu zarządzania przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego

Ocena skuteczności realizowanego projektu wdrożeniowego - ocena efektywności naszych wdrożeń w ujęciu długofalowym stanowi nieodzowny element realizowanych przez nas projektów wdrożeniowych, za pomocą którego weryfikujemy realizację założeń projektów oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące
 

CERTYFIKAT ISO 9001 DLA TOJEJ FIRMY


System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 wymaga określenia metod nadzoru nad działaniami i procesami wytwarzania produktów i/lub świadczenia usług w celu wykazania, że wymagania klienta oraz inne wymagania, w tym obowiązujące przepisy prawne zostały spełnione przez Organizację. Korzyścią z wdrożenia tego systemu jest poprawa jakości wytwarzanych produktów i/lub świadczonych usług, jak również ciągłe doskonalenie procesów zachodzących w Organizacji. System ISO 9001 stanowi w praktyce podstawę dla niemal wszystkich pozostałych systemów i uznawany jest za normę jakościową o największym uznaniu na rynku międzynarodowym. Certyfikat ISO 9001 to najczęściej wydawany certyfikat systemów opartych o normy z serii ISO.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA STANDARDU

 

wdrożenie ISO 9001 ma na celu poprawę jakości produkowanych wyrobów lub świadczonych usług oraz doskonalenie obsługi klientów

 

System Zarządzania Jakością oparty o wymagania normy ISO 9001 można wdrożyć we wszystkich rodzajach organizacji, zarówno w firmach o różnym profilu działalności, jak również w instytucjach publicznych. Normę ISO 9001 można stosować we wszystkich branżach, dla wszystkich produktów i usług

 

norma ISO 9001 jest kompatybilna z innymi normami obowiązującymi w obszarze zarządzania, takim jak OHSAS 18001 (BHP) oraz ISO 14001 (Środowisko)

 

przy planowaniu systemu zarządzania jakością należy uwzględnić wymagania obejmujące: zrozumienie organizacji i jej kontekstu, określenie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, określenie ryzyka (zagrożenia i szanse) oraz zaplanowanie działań dla przypisania ryzyka i szans, określenie sposobów działania w poszczególnych procesach, ocenę skuteczności tych działań

 

wdrożenie ISO 9001 pozwala na realizację skutecznej i efektywnej działalności biznesowej oraz dostosowanie się do zmieniających warunków na rynku

 

istotnym elementem systemu zarządzania jakością jest podejście procesowe, które sprzyja usprawnianiu obiegu informacji i dokumentów w Firmie oraz dokładnemu przydzieleniu zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnym pracownikom

 System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 opiera się na 7 zasadach, ułatwiających osiąganie celów jakościowych:

Orientacja na klienta – funkcjonowanie Organizacji uzależnione jest od Klientów, należy zatem rozumieć ich obecne i przyszłe potrzeby oraz starać się przekraczać oczekiwania Klienta

Przywództwo - zapewnienie spójności celów oraz sposobów działania organizacji, tworzenie środowiska wewnątrz Organizacji, w którym wszyscy pracownicy mogą przyczyniać się do realizacji założonych celów

Zaangażowanie personelu - zaangażowanie oraz umiejętności pracowników wpływają na korzyść organizacji

Podejście procesowe – Organizacja osiąga swoje cele w sposób bardziej efektywny, w przypadku kiedy działania i zasoby zarządzane są jako procesy

Doskonalenie – Organizacja powinna nieustannie się doskonalić, wszystkie elementy składające się na Organizację powinny podlegać ciągłemu doskonaleniu

Podejmowanie decyzji na podstawie faktów - słuszne decyzje oparte są na analizie danych i informacji

Zarządzanie relacjami – dotyczy wszystkich partnerów biznesowych, z którym Organizacja współpracuje, należy  pogrupować partnerów biznesowych według znaczenia relacji z nimi oraz ich pozycji
 
 
FILARY NORMY ISO 9001:
 
jak wdrożyć iso 9001
 KLUCZOWE ELEMENTY NORMY ISO 9001

kontekst organizacji (zrozumienie organizacji i jej kontekstu, zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych, określenie zakresu system zarządzania jakością, system zarządzania jakością i jego procesy)

przywództwo (przywództwo i zaangażowanie, polityka jakości, role, odpowiedzialność i uprawnienia)

planowanie (działania odnoszące się do ryzyka i możliwości (szans), cele jakości i planowanie ich osiągnięcia, planowanie zmian)

wsparcie (zasoby, kompetencje, uświadamianie, komunikacja, udokumentowana informacja)

działania operacyjne (planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi, wymagania dla wyrobów i usług, projektowanie i rozwój wyrobów i usług, nadzorowanie dostarczanych z zewnątrz procesów, wyrobów i usług, produkcja i dostarczanie usługi, zwolnienie wyrobów i usług, nadzór nad niezgodnymi wynikami procesów)

ocena wyników (monitorowanie, pomiary, analiza i ocena, audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania)

doskonalenie (niezgodności i działania korygujące, ciągłe doskonalenie)
Norma ISO 9001:2015 – podejście oparte na ryzyku

Norma ISO 9001:2015 opiera się na podejściu procesowym oraz podejściu opartym na ryzyku. Działania związane z ryzykiem to element nowy w normie ISO 9001, gdyż wcześniej w poprzednim wydaniu normy ryzyko pojawiało się tylko w obszarze związanym z podejmowaniem działań zapobiegawczych. W wydaniu normy z roku 2015 pojęcie ryzyka wpisuje się praktycznie w prawie każdy punkt standardu. Należy mieć jednak na uwadze, że ryzyko należy rozpatrywać w dwojaki sposób:

ryzyko o negatywnych skutkach (czyli zagrożenia),

ryzyko o pozytywnych skutkach (czyli szanse).

Tylko takie podejście pozwala na kompleksowe przeprowadzenie analizy ryzyka, w wyniku której można uwzględniać następujące działania: unikanie ryzyka (eliminowanie działań powodujących ryzyko), zmniejszanie / zwiększanie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka, eliminowanie źródła ryzyka, dzielenie się ryzykiem (z inną stroną) lub przenoszenie ryzyka na drugą stronę, zwiększanie ryzyka w celu wykorzystania szansy.

wymierne korzyści finansowe związane z poprawą wizerunku Twojej Firmy na rynku, możliwością zdobycia nowych kontraktów oraz uzyskaniem przewagi konkurencyjnej, wzmacnianie reputacji marki i redukowanie barier handlowych

eliminacja błędów, pomyłek w realizowanych procesach, zmniejszenie ilości niezgodności i braków wewnętrznych, ograniczenie liczby zwrotów i reklamacji od Klientów przy równoczesnej poprawie efektywności operacyjnej

zwiększenie zadowolenia Klientów poprzez dostarczanie produktów / usług zgodnych z ich oczekiwaniami i potrzebami, lepsze zarządzanie jakością w realizowanych procesach, jak również doskonalenie obsługi Klientów

 

możliwość zbierania i analizy danych, na podstawie których podejmowane są decyzje strategiczne Firmy
 

certyfikat ISO 9001 to obiektywny dowód, że system zarządzania jakością funkcjonujący w Twojej Organizacji spełnia wymagania międzynarodowej normy oraz podlega ciągłemu doskonaleniu

mniejsze zużycie posiadanych zasobów zarówno w aspekcie finansowym, jak również rzeczowym, oszczędność czasu dzięki lepszej organizacji pracy, usystematyzowaniu działań i standaryzacji, optymalizacja procesów w organizacji

skuteczna komunikacja wewnętrzna, dokładne przydzielenie zadań, uprawnień i odpowiedzialności wszystkim pracownikom, poprawa obiegu informacji w Organizacji

ISO 9001 dla MIKRO

jeśli jesteś mikrofirmą, zatrudniającą 2 - 3 pracowników lub prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą
 
potrzebujesz certyfikatu ISO 9001, aby spełnić kryteria przetargu lub uzyskać dofinansowanie na świadczenie swoich usług (np. w Bazie Usług Rozwojowych)
 
 
GWARANTUJEMY:
 
UZYSKANIE CERTYFIKATU
 
KRÓTKI CZAS REALIZACJI WDROŻENIA
 
MINIMUM DOKUMENTÓW
      (dokumentacja ISO dostosowana do potrzeb małych organizacji)
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Kontakt

                     tel.: 601 837 351

 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

Mocne strony naszych szkoleń i dokumentacji online:
 

uczestnicy szkoleń otrzymują rzeczywiste materiały szkoleniowe,
a nie tylko dostęp czasowy do materiałów szkoleniowych tak, aby mogły być one pomocne w późniejszej pracy uczestników naszych szkoleń
 

materiały szkoleniowe, dokumentacje systemowe, formularze opracowane przez trenerów, konsultantów – praktyków, którzy na co dzień zajmują się wdrażaniem oraz audytowaniem systemów zarządzania
 

możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem, konsultantem
w ramach dostępnych konsultacji online stwarza okazję do wyjaśnienia wątpliwości, pojawiających się podczas samodzielnego studiowania tematu szkolenia czy wdrażania systemu zarządzania
 

własne autorskie rozwiązania w zakresie materiałów szkoleniowych i dokumentacji systemowej, wiadomości teoretyczne poparte wieloletnim doświadczeniem trenerów ze zrealizowanych wdrożeń oraz przeprowadzonych audytów

SYNERGIAgroup to:

gwarancja pozytywnej certyfikacji

niskie koszty realizacji

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW:

projekty realizowane przez konsultantów - praktyków,
którzy posiadają doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych / usługowych na stanowiskach kierowniczych
 
identyfikacja możliwych działań usprawniających procesy
w organizacji, szukanie optymalnych rozwiązań, eliminujących zbędne czynności
niskie koszty realizacji,
co przekłada się na atrakcyjność oferty cenowej dla Twojej Firmy przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 
krótki czas realizacji projektu
(dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni)
 
minimalny nakład pracy
pracowników Twojej Firmy
 
dokładna identyfikacja wymagań prawnych oraz innych,
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 
terminowość realizacji
- działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego na wstępnym etapie realizacji projektu
 
gwarancja 100% skuteczności projektu wdrożeniowego
(wraz z certyfikacją) przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanych projektów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tworzymy SMART SYSTEM! 

Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.
 

SMART SYSTEM to:

 
Ssolidne fundamenty pod budowę systemupoznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
Mmierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
Aautentyczny – system funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
Rrozwojowy – system zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
Ttechniki działania – oferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)
 

Nasza metodyka wdrożeniowa oparta na zasadzie zarządzania projektami gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie SZJ w Twojej Firmie
 
Czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia może być krótszy niż 3 miesiące
 
Zaangażowanie pracowników Twojej Firmy ograniczone do minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji), nie tworzymy zbędnych, niepotrzebnych dokumentów
 
 
Zapoznaj się również z naszą metodyką realizacji projektów wdrożeniowych w zakresie systemów zarządzania
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Zapraszamy do współpracy


Kontakt
tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z SYNERGIAgroup?
 
 
Uważamy, że dobrze wdrożony system zarządzania pozwala na efektywne zarządzanie całą Organizacją, przyczynia się do poprawy jej funkcjonowania jako całości oraz osiągania założonych celów zgodnych z przyjętą strategią


Opracowana przez nas metodyka działania opiera się na założeniu, że system zarządzania powinien być dostosowany indywidualnie do każdej firmy przy uwzględnieniu specyfiki prowadzonej działalności (produkcja, magazynowanie, transport, handel)


W pracach związanych z wdrażaniem systemów zarządzania stosujemy metodologię wykorzystywaną w zarządzaniu projektami, co pozwala nam efektywnie kontrolować każdy etap realizacji działań
 


Na wdrażane systemy zawsze patrzymy przez pryzmat wartości dodanej tak, aby przynosiły one jak najwięcej wymiernych korzyści dla Organizacji w perspektywie długofalowej, nie ograniczając się jedynie do uzyskania certyfikatu
 
 
 

Pozostałe systemy, w ramach których realizujemy projekty wdrożeniowe:


ISO 22000, ISO 22716 / GMP Kosmetyczne, ISO 14001, System HACCP, FSSC 22000, BRC Food, BRC Packaging, BRC CP, BRC S&D, IFS Food, IFS Logistics, IFS HPC, IFS PACsecure, BIO, UTZ, RSPO, FSC, OHSAS 18001, GMP, Systemy zintegrowane i in.
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem