Wdrożenie ISO 22000

 
 
 
 
 
 
 

WDROŻENIE ISO 22000:2018 - System zarządzania bezpieczeństwem żywności

System zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z wymaganiami normy ISO 22000 łączy elementy systemu zarządzania jakością (opartego na normie ISO 9001) z wymaganiami dotyczącymi systemu HACCP, obligatoryjnego przepisami prawnymi.
 
Rewizja normy ISO 22000. Nowe wydanie normy ISO 22000:2018
 
W czerwcu 2018 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała nowe wydanie normy ISO 22000. Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza zaktualizowana norma ISO 22000 to: zarządzanie ryzykiem w ujęciu całej organizacji, nie tylko w zakresie systemu HACCP; zasady PDCA obejmujące obszar zarządzania organizacją oraz wytyczne systemu HACCP, jasne wyjaśnienie różnic między pojęciami CCPs (Krytyczne Punkty Kontrolne), OPRPs (Operacyjne Programy Wstępne) i PRPs (Programy Wstępne).
Więcej informacji o aktualizacji / dostosowaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności do wymagań normy ISO 22000:2018 znajdziesz tutaj.
 

Zapoznaj się również z naszymi produktami online z zakresu normy ISO 22000:2018:

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA NORMY ISO 22000

 

wymagania normy mogą być stosowane przez przedsiębiorstwa bez względu na typ działalności, wielkość, czy charakter dostarczanych produktów z branży spożywczej

 

podstawowym celem normy ISO 22000 jest zapewnienie dostarczania bezpiecznych produktów żywnościowych na każdym etapie ich przetwarzania

 

wdrożenie ISO 22000 w Organizacji pozwala na automatyczne spełnienie wymagań prawnych w zakresie systemu HACCP poprzez wprowadzenie w przedsiębiorstwie zasad systemu HACCP oraz zapewnienie ich przestrzegania w ramach nadzorowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności

 

norma ISO 22000 to międzynarodowy standard systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, który może być stosowany przez każdą firmę w całym łańcuchu produkcji żywności, w tym również dla producentów dodatków do żywności, opakowań i materiałów do kontaktu z żywnością, sprzętu czy środków czyszczących, dystrybutorów (magazyny, hurtownie), producentów wyposażenia maszyn i urządzeń, przedsiębiorstw handlowych, firm cateringowych, hoteli oraz firm transportowych

 

system zarządzania bezpieczeństwem żywności oparty na normie ISO 22000 łączy elementy systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001 oraz elementy systemu HACCP i Dobrych Praktyk (Dobrej Praktyki Produkcyjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej i innych), obligatoryjnych przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce oraz UE

 

z uwagi na podobną strukturę normy ISO 22000 do innych norm z serii ISO, jej integracja z innymi systemami zarządzania opartymi o normy ISO jest prosta i łatwa do wdrożenia. W praktyce biznesowej norma ISO 22000 najczęściej integrowana jest z normą ISO 9001, czy ISO 14001. Wdrożenie ISO 22000 (systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności) w Organizacji może być realizowane niezależnie od innych standardów jakościowych, możliwe jest również połączenie tego systemu z innymi systemami już funkcjonującymi w Firmie.

 
 
KLUCZOWE ELEMENTY NORMY ISO 22000:2018

kontekst organizacji

przywództwo i planowanie (zaangażowanie kierownictwa, polityka bezpieczeństwa żywności, planowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, odpowiedzialność i uprawnienia)

wsparcie (zasoby ludzkie, infrastruktura, środowisko funkcjonowania procesów, nadzór nad udokumentowanymi informacjami, komunikacja, nadzór nad procesami zewnętrznymi)

działania operacyjne (programy wstępne PRP, analiza zagrożeń, plan HACCP, aktualizacja i weryfikacja, identyfikowalność, odwołania i wycofania wyrobu)

ocena efektów działania i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (nadzorowanie monitorowania i pomiarów, audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania, nadzór nad niezgodnością, działania korygujące, ciągłe doskonalenie)
 
 
 

spełnienie wymagań obowiązujących przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz higieny produkcji

minimalizacja ryzyka związanego z odpowiedzialnością prawną za produkt

zwiększenie bezpieczeństwa dostarczanych produktów żywnościowych, zmniejszenie ryzyka oraz redukcja kosztów związanych z reklamacjami, zwrotami, wycofaniem produktu z rynku

uporządkowanie działań, uzyskanie większej systematyzacji i standaryzacji w zakresie produkcji, dostarczania bezpiecznych produktów

poprawa komunikacji z innymi organizacjami w ramach łańcucha żywnościowego, współpracy z Kontrahentami

poprawa wizerunku Firmy na rynku, zwiększenie zaufania Klientów oraz Kontrahentów, jak również jednostek urzędowej kontroli żywności i innych organów nadzoru

dostarczenie obiektywnego dowodu, że system zarządzania funkcjonujący w Twojej Organizacji jest zgodny z wymaganiami międzynarodowych norm oraz podlega ciągłemu doskonaleniu

zmniejszenie liczby audytów drugiej strony przeprowadzanych przez Klientów, zwiększenie wiarygodności Firmy u swoich Klientów
 
 

PROCES WDRAŻANIA NORMY ISO 22000 realizowany przez SYNERGIAgroup

 
Audyt zerowy – wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań normy ISO 22000 (np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, funkcjonujących procesów, dokumentacji, sposobów nadzoru)

Optymalizacja procesów – dokonanie wstępnego opisu procesów oraz opracowanie wstępnych wersji procedur, identyfikacja rozwiązań optymalizacyjnych działania systemowe

Szkolenia wstępne - przekazanie pracownikom Twojej firmy podstawowej wiedzy z zakresu normy ISO 22000 niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania systemu

Opracowanie niezbędnej dokumentacji systemowej – opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez normę ISO 22000 indywidualnie dla potrzeb Twojej Organizacji bez zbędnej biurokracji

Zatwierdzenie dokumentacji przez organizację oraz jej wdrożenie do stosowania - zatwierdzenie dokumentacji systemowej przez Najwyższe Kierownictwo Firmy oraz zapoznanie z nią pracowników Organizacji, podejmowanie działań kontrolnych w zakresie prawidłowego wdrożenia dokumentacji przez poszczególne komórki organizacyjne

Weryfikacja wdrożonego systemu zarządzania - sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania normy ISO 22000 oraz czy jest gotowy do certyfikacji, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, organizacja przeglądu systemu zarządzania

Audyt certyfikujący - wsparcie merytoryczne podczas audytu certyfikującego oraz w ustaleniu wszystkich spraw związanych z procesem certyfikacji

Doradztwo po certyfikacji - zapewnienie Twojej Firmie bezpłatnych usług doradczych w zakresie wdrożonego systemu zarządzania przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego

Ocena skuteczności realizowanego projektu wdrożeniowego - ocena efektywności naszych wdrożeń w ujęciu długofalowym stanowi nieodzowny element realizowanych przez nas projektów wdrożeniowych, za pomocą którego weryfikujemy realizację założeń projektów oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące

SYNERGIAgroup to:


gwarancja pozytywnej certyfikacji

niskie koszty realizacji

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

 

 

Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

Nasza oferta wdrożeniowa obejmuje pełny zakres działań w ramach wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem żywnosci zgodnego z wymaganiami normy ISO 22000:2018
 
  Nasza metodyka wdrożeniowa oparta na zasadzie zarządzania projektami gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie SZBŻ w Twojej Firmie
 
Czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia może być krótszy niż 3 miesiące
 
Zaangażowanie pracowników Twojej Firmy ograniczone do minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji), nie tworzymy zbędnych, niepotrzebnych dokumentów
 
Zapoznaj się również z naszą metodyką realizacji projektów wdrożeniowych w zakresie systemów zarządzania
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnego z normą ISO 22000:2018 w Twojej Firmie

Tworzymy SMART SYSTEM! 


Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.


SMART SYSTEM to:


S – solidne fundamenty pod budowę systemupoznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentycznysystem funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowysystem zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działaniaoferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)
 
 

Kontakt

tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

 
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi usługami:
 
  • Systemy zarządzania: wdrażanie systemów zarządzania, nadzorowanie / outsourcing pełnomocnik / audyty wewnętrzne, audyty dostawców, dostosowywanie systemów do wymagań klienta (sieci handlowych), doskonalenie / standaryzacja pracy / optymalizacja procesów, szkolenia
  • BHP : doradztwo w zakresie bhp, opracowanie dokumentacji powypadkowej, pomoc w zakresie dostosowania stanowisk pracy do wymagań bhp, prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, szkolenia w zakresie bhp, ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
  • DDD
  • Ochrona mienia
  • Usługi porządkowe
  • Środki czystości
 
 

 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem