Wdrożenie standardu BRC Food / Jak uzyskać certyfikat BRC Food?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT BRC FOOD, CZYLI PROCES WDROŻENIA STANDARU BRC FOOD

 

System zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności wg BRC Food

 

Standard BRC Food określa wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, łącząc elementy systemu zarządzania jakością z wymaganiami systemu HACCP oraz zasadami GMP / GHP. Przeznaczony jest dla producentów żywności, w szczególności dostarczających swoje produkty do sieci handlowych (przede wszystkim brytyjskich) pod marką własną. Standard ten zapewnia jednolity sposób oceny firm produkujących żywność. Certyfikat BRC Food jest rozpoznawalny oraz uznawany przez organizacje, działające na arenie międzynarodowej.

Przy realizacji naszych projektów wdrożeniowych w zakresie standardu BRC Food zapewniamy:

 

GWARANCJĘ UZYSKANIA CERTYFIKATU

dzięki wypracowanej metodyce działania w zakresie wdrażania systemów zarządzania możemy zagwarantować 100% skuteczności projektu wdrożeniowego wraz z pozytywnym wynikiem audytu certyfikującego

 

BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW

zapewniamy przejrzystość działania, podana w ofercie cena projektu zawiera wszystkie koszty, w tym koszty dojazdów i pobytów konsultanta, nie naliczamy żadnych dodatkowych opłat

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE ONLINE

zapewniamy bezpłatne usługi doradcze (telefoniczne lub mailowe) w zakresie wdrożonego systemu zarządzania w trakcie trwania projektu oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu projektu wdrożeniowego

 

MINIMALNY NAKŁAD PRACY TWOJEJ FIRMY

opracowujemy całą niezbędną dokumentację, po stronie Klienta leży jedynie udzielenie informacji dotyczącej działalności organizacji i funkcjonujących procesów oraz weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności z działaniami Firmy

DZIAŁANIA, KTÓRE WYKONUJEMY W RAMACH WDROŻENIA STANDARDU BRC FOOD:
1. AUDYT ZEROWY
 
wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań standardu BRC Food

podczas audytu zerowego:

wskazujemy obszary wymagające poprawy, np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, dokumentacji, sposobów nadzoru

doradzamy, jaki powinien być układ pomieszczeń, sposób ustawienia linii produkcyjnej, przepływ produktów w celu zapobiegania krzyżowania się dróg surowców, opakowań, produktów, odpadów oraz jakie warunki higieniczne należy zastosować, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu i spełnić wymagania standardu BRC

2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ BRC Food
 
opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez standard BRC Food

dokumenty systemowe:

opracowane indywidualnie dla Twojej firmy

odnoszące się do działań, które faktycznie mają miejsce w Twojej organizacji

zintegrowane z dokumentacją dotychczas obowiązującą w organizacji

bez zbędnej biurokracji, liczba dokumentów ograniczona do niezbędnego minimum. W systemach zarządzania ważna jest jakość wykonywanej pracy, a nie ilość uzupełnianych dokumentów. Przy opracowywaniu dokumentacji kierujemy się zasadą, że jeżeli możemy udokumentować określone działania za pomocą jednego dobrego formularza, nie traćmy czasu na uzupełnianie kilku zbędnych dokumentów

3. OMÓWIENIE DOKUMENTACJI  BRC FOOD / SZKOLENIE
 
omówienie dokumentacji BRC Food wspólnie z pracownikami Twojej firmy oraz szkolenie ogólne dla pracowników

podczas szkolenia:

omawiamy opracowaną dokumentację BRC Food wspólnie z pracownikami Twojej firmy

wskazujemy działania, które należy wdrożyć w celu prawidłowego działania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością Produktu wg BRC Food

przedstawiamy praktyczne zastosowania, które znamy z doświadczenia z pracy w firmach produkcyjnych

szkolenia dostosowane merytorycznie do grupy szkoleniowej (szkolenia dla kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla, szkolenia dla pracowników działów produkcyjnych)

 
 
 
4. SZKOLENIE
DLA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH BRC FOOD
 
szkolenie na Audytora wewnętrznego BRC Food
dla wyznaczonych pracowników wraz
z potwierdzeniem kwalifikacji

uczestnicy szkolenia:

zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktu wg wymagań standardu BRC Food wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji (wystawienie certyfikatu Audytora wewnętrznego)

zdobędą umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami wewnętrznymi w organizacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011:2018, w szczególności umiejętności związane z planowaniem audytów, ich przygotowaniem przy uwzględnieniu występujących w procesach ryzyk i szans, przeprowadzaniem audytów oraz ich dokumentowaniem wraz z oceną ich skuteczności

w trakcie szkolenia uzyskają możliwość praktycznego przećwiczenia wszystkich etapów audytowania: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności

5. AUDYT WEWNĘTRZNY
I PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA
 
sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania standardu BRC Food oraz czy
jest gotowy do certyfikacji

podczas audytu wewnętrznego:

szukamy zgodności funkcjonującego systemu, ale też wskazujemy nieprawidłowości, jeżeli takie występują i możliwości do doskonalenia

przeprowadzamy analizę zidentyfikowanych błędów oraz identyfikujemy ich przyczyny wspólnie z pracownikami Twojej Firmy tak, aby możliwa była ich eliminacja jeszcze przed audytem certyfikującym

sporządzamy dokumentację z audytu (raport z audytu wewnętrznego)

6. AUDYT CERTYFIKUJĄCY
 
uzyskanie akredytowanego certyfikatu BRC Food dla Twojej Firmy

udział konsultanta SYNERGIAgroup w audycie certyfikującym to:

wsparcie merytoryczne w uzyskaniu akredytowanego certyfikatu BRC Food

komunikacja z akredytowaną jednostką certyfikującą (pomoc w ustaleniu wszystkich spraw związanych z certyfikacją BRC Food)

7. DORADZTWO
PO CERTYFIKACJI
 
pakiet bezpłatnych usług doradczych
po zakończonym projekcie

doradztwo po certyfikacji to:

bezpłatne usługi doradcze w formie online (mailowe lub telefoniczne) w zakresie wdrożonego systemu zarządzania przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego

 
DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NASZYM ZESPOŁEM?

 

jesteśmy praktykami, którzy patrzą na systemy zarządzania od strony zarządzania produkcją, kontroli jakości i innych procesów funkcjonujących w organizacji

 

w trakcie wdrażania systemu wskazujemy indywidualne rozwiązania na spełnienie wymagań standardu dostosowane do Twojej firmy, uwzględniając stan infrastruktury, wyposażenia, kompetencje poszczególnych pracowników

 

kierownictwo firmy posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach produkcyjnych w branży spożywczej oraz kierunkowe wykształcenie wyższe trzeciego stopnia, co przekłada się na bardzo dobrą znajomość branży i efektywność realizowanych projektów

 

nasza metodyka wdrożeniowa oparta jest na zasadzie zarządzania projektami, co gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie SZ w Twojej Firmie

 

czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia możemy skrócić do mniej niż
3 miesięcy, jednak jest to uzależnione m.in. od wielkości i specyfiki działalności Twojej Firmy

 

czas pracowników Twojej Firmy przeznaczony na wdrożenie systemu możemy ograniczyć do niezbędnego minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji)

PODSTAWOWE INFORMACJE O STANDARDZIE BRC FOOD:

WDROŻENIE BRC FOOD – Międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności

 
 
Standard BRC Food określa wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, łącząc elementy systemu zarządzania jakością z wymaganiami systemu HACCP oraz zasadami GMP / GHP. Przeznaczony jest dla producentów żywności, w szczególności dostarczających swoje produkty do sieci handlowych (przede wszystkim brytyjskich) pod marką własną. Standard ten zapewnia jednolity sposób oceny firm produkujących żywność. Certyfikat BRC Food jest rozpoznawalny oraz uznawany przez organizacje, działające na arenie międzynarodowej.
 
Standard BRC FOOD v.8
 
W sierpniu 2018 opublikowane zostało nowe wydanie standardu BRC Food (wersja 8). Audyty na zgodność z nowymi wymaganiami standardu przeprowadzane będą od lutego 2019 roku. Wydanie 8 standardu BRC FOOD bierze pod uwagę m. in. następujące aspekty:
uwzględnienie wymagań GFSI w zakresie monitorowania środowiska naturalnego, obrony żywności i bezpieczeństwa produktu, wymagań dotyczących karmy dla zwierząt i żywych zwierząt,
doprecyowanie wymagań dotyczących stref ryzyka produktów: high risk, high care, ambient high-care,
dążenie do minimalizowania ciężaru podwójnych, prywatnych audytów certyfikowanych firm.
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA STANDARDU

 

standard BRC Food kierowany jest przede wszystkim do zakładów spożywczych wytwarzających produkty pod marką własną, jednakże coraz częściej stosowany jest również przez przedsiębiorstwa branży spożywczej, których celem jest zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa dostarczanych wyrobów. Obecnie wdrożenie BRC Food jest wymagane przez większość super i hipermarketów, stanowiąc istotny czynnik kwalifikacji dostawcy

 

standard BRC łączy wymagania systemu HACCP, Dobrych Praktyk (GMP, GHP) z elementami systemu zarządzania jakością. Wymaga także spełnienia odpowiednich norm w zakresie bezpieczeństwa produktów, realizacji procesów, higieny i zachowania personelu oraz przestrzegania zasad ochrony środowiska w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz wymaganego, powtarzalnego poziomu jakości dostarczanych wyrobów

 

wdrożenie BRC Food wiąże się ze spełnieniem szeregu wymagań, wśród których wymienić można: wdrożenie oraz utrzymywanie systemu HACCP, przestrzeganie zasad GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) oraz GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej), posiadanie odpowiedniej dokumentacji systemowej, stosowanie określonych procedur w celu zagwarantowania produktu, jego ważności oraz zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami, szkolenie personelu z zasad higieny oraz opracowanych procedur

 

w zależności od rodzaju prowadzonej działalności w branży spożywczej, zastosowanie mają różne warianty standardu BRC, do których zaliczyć można: BRC Packaging – standard przeznaczony dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i/lub dostarczaniem opakowań, materiałów przeznaczonych dla produktów żywnościowych, czy BRC CP (Consumer Products) - standard kierowany do przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności jest produkcja wyrobów nieżywnościowych (np. kosmetyki, tekstylia, szkło, chemia domowa), przeznaczonych bezpośrednio dla ostatecznego konsumenta

 

certyfikacja w zakresie standardu BRC obejmuje jedynie te produkty, które powstały i są magazynowane na terenie zakładu produkcyjnego

 

standard BRC Food stanowi normę obowiązującą dla audytów i certyfikacji. Wśród najważniejszych zmian, wynikających z nowego wydania standardu wymienić można: dążenie do większej przejrzystości i identyfikowalności w łańcuchu dostaw, zachęcanie do podejmowania działań, mających na celu zapewnienie autentyczności produktu oraz zapobieganie narażaniu na oszustwa, dobrowolne moduły dotyczące zakresu systemu BRC

KLUCZOWE ELEMENTY STANDARDU BRC FOOD:

odpowiedzialność kierownictwa (zaangażowanie kierownictwa, polityka bezpieczeństwa żywności, planowanie systemu, odpowiedzialność i uprawnienia, przegląd zarządzania)

system HACCP oraz Programy Wstępne (zasady GMP / GHP, identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa produktów żywnościowych, analiza ryzyka wraz z szacowaniem poziomów ryzyka, opracowanie planu HACCP określanie punktów CCP i CP, ustalenie limitów krytycznych, opracowanie instrukcji monitorowania CCP)

system zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu (identyfikowalność, zarządzanie specyfikacjami produktów, zatwierdzanie dostawców, odwołanie produktu)

standardy zakładu (wyposażenie, infrastruktura, procesy DDD, utrzymanie higieny, zarządzanie odpadami, kontrola zanieczyszczeń)

kontrola produktu (projektowanie wyrobu, zarządzanie alergenami, kontrola produktu, pakowanie)

kontrola procesu (kontrola wagi i ilości, kalibracja wyposażenia, postępowanie zgodnie z opracowanym planem HACCP, ocena skuteczności jego działania)

personel (szkolenia, higiena personelu, odzież ochronna)

spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, wymagań prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa żywności obowiązujących w Polsce oraz UE

minimalizacja ryzyka oraz redukcja kosztów związanych z reklamacjami, zwrotami, wycofaniem produktu z rynku poprzez ciągłe i systematyczne podejmowanie działań zapobiegawczych i doskonalących

poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie stałej powtarzalnej jakości dostarczanych produktów poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur działania

ograniczenie liczby audytów Klientów (ze strony sieci handlowych i innych odbiorców), zwiększenie wiarygodności Firmy u swoich Klientów

poprawa wizerunku Firmy na rynku, zwiększenie zaufania Klientów oraz Kontrahentów, jak również jednostek urzędowej kontroli żywności i innych organów nadzoru

dostarczenie obiektywnego dowodu, że system zarządzania funkcjonujący w Twojej Organizacji jest zgodny z wymaganiami międzynarodowego standardu oraz podlega ciągłemu doskonaleniu

zmniejszenie ryzyka w zakresie odpowiedzialności prawnej za produkt, skuteczne zapobieganie wprowadzeniu na rynek produktu niebezpiecznego

możliwość współpracy z sieciami handlowymi
 

uporządkowanie działań, uzyskanie większej systematyzacji i standaryzacji w zakresie produkcji, dostarczania bezpiecznych produktów

poprawa komunikacji z innymi organizacjami w ramach łańcucha żywnościowego, współpracy z Kontrahentami
 

łatwa integracja standardu BRC z innymi systemami zarządzania

 

SYNERGIAgroup to:


gwarancja pozytywnej certyfikacji

niskie koszty realizacji

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie standardu BRC Food w Twojej Firmie

 

 

                             Kontakt
                     tel.: 601 837 351
             e-mail: biuro@synergiagroup.eu

Zapoznaj się również z naszymi produktami online z serii ISO.ONLINE:
 
Chcesz sam opracować Plan Obrony Żywności i Plan Łagodzenia Nadużyć Żywnościowych (z obszaru Food Defense i Food Fraud) w swojej firmie, ale nie wiesz jak i od czego zacząć?
 
 

Szkolenie online (webinarium otwarte): Pełnomocnik / Audytor wewnętrzny BRC Food - praktyczne omówienie wymagań standardu, liczne przykłady praktyczne

Sprawdź najbliższy termin!

DODATKOWE USŁUGI:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BRC Food

Przejęcie zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. BRC

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania na firmę zewnętrzną

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW
 

projekty realizowane przez praktyków
posiadamy doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży spożwyczej na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja działań usprawniających procesy
wskazujemy optymalne rozwiązania, eliminujące zbędne czynności, dostosowane do zasobów Twojej firmy
 

niskie koszty realizacji projektu
atrakcyjność oferty cenowej przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

optymalny czas realizacji projektu
dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni
 
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego
na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu
wraz z certyfikacją, przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanego wdrożenia

Tworzymy SMART SYSTEM! 

Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.

SMART SYSTEM to:

S – solidne fundamenty pod budowę systemu – poznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentyczny – system funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowy – system zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działania – oferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inne systemy, w ramach których realizujemy projekty wdrożeniowe:

ISO 9001, ISO 22000, ISO 22716 / GMP Kosmetyczne, ISO 14001, System HACCP, FSSC 22000, BRC Packaging, BRC CP, IFS Food, IFS Logistics, IFS HPC, IFS PACserureBIO, UTZ, RSPO, OHSAS 18001, GMP, Systemy zintegrowane
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2020 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem