Wdrożenie standard BRC Food

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WDROŻENIE BRC FOOD – Międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności

 
 
Standard BRC Food określa wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, łącząc elementy systemu zarządzania jakością z wymaganiami systemu HACCP oraz zasadami GMP / GHP. Przeznaczony jest dla producentów żywności, w szczególności dostarczających swoje produkty do sieci handlowych (przede wszystkim brytyjskich) pod marką własną. Standard ten zapewnia jednolity sposób oceny firm produkujących żywność. Certyfikat BRC Food jest rozpoznawalny oraz uznawany przez organizacje, działające na arenie międzynarodowej.
 
Standard BRC FOOD v.8
 
W sierpniu 2018 opublikowane zostało nowe wydanie standardu BRC Food (wersja 8). Audyty na zgodność z nowymi wymaganiami standardu przeprowadzane będą od lutego 2019 roku. Wydanie 8 standardu BRC FOOD bierze pod uwagę m. in. następujące aspekty:
- uwzględnienie wymagań GFSI w zakresie monitorowania środowiska naturalnego, obrony żywności i bezpieczeństwa produktu, wymagań dotyczących karmy dla zwierząt i żywych zwierząt,
- doprecyowanie wymagań dotyczących stref ryzyka produktów: high risk, high care, ambient high-care,
- dążenie do minimalizowania ciężaru podwójnych, prywatnych audytów certyfikowanych firm.
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA STANDARDU

 

standard BRC Food kierowany jest przede wszystkim do zakładów spożywczych wytwarzających produkty pod marką własną, jednakże coraz częściej stosowany jest również przez przedsiębiorstwa branży spożywczej, których celem jest zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa dostarczanych wyrobów. Obecnie wdrożenie BRC Food jest wymagane przez większość super i hipermarketów, stanowiąc istotny czynnik kwalifikacji dostawcy

 

standard BRC łączy wymagania systemu HACCP, Dobrych Praktyk (GMP, GHP) z elementami systemu zarządzania jakością. Wymaga także spełnienia odpowiednich norm w zakresie bezpieczeństwa produktów, realizacji procesów, higieny i zachowania personelu oraz przestrzegania zasad ochrony środowiska w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz wymaganego, powtarzalnego poziomu jakości dostarczanych wyrobów

 

wdrożenie BRC Food wiąże się ze spełnieniem szeregu wymagań, wśród których wymienić można: wdrożenie oraz utrzymywanie systemu HACCP, przestrzeganie zasad GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) oraz GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej), posiadanie odpowiedniej dokumentacji systemowej, stosowanie określonych procedur w celu zagwarantowania produktu, jego ważności oraz zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami, szkolenie personelu z zasad higieny oraz opracowanych procedur

 

w zależności od rodzaju prowadzonej działalności w branży spożywczej, zastosowanie mają różne warianty standardu BRC, do których zaliczyć można: BRC Packaging – standard przeznaczony dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i/lub dostarczaniem opakowań, materiałów przeznaczonych dla produktów żywnościowych, czy BRC CP (Consumer Products) - standard kierowany do przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności jest produkcja wyrobów nieżywnościowych (np. kosmetyki, tekstylia, szkło, chemia domowa), przeznaczonych bezpośrednio dla ostatecznego konsumenta

 

certyfikacja w zakresie standardu BRC obejmuje jedynie te produkty, które powstały i są magazynowane na terenie zakładu produkcyjnego

 

aktualnie obowiązuje 7 wydanie standardu BRC Food (od stycznia 2015), które stanowi normę obowiązującą dla wszystkich audytów i certyfikacji. Wśród najważniejszych zmian, wynikających z nowego wydania standardu wymienić można: dążenie do większej przejrzystości i identyfikowalności w łańcuchu dostaw, więcej wymagań w zakresie zarządzania dostawcami, zachęcanie do podejmowania działań, mających na celu zapewnienie autentyczności produktu oraz zapobieganie narażaniu na oszustwa, dobrowolne moduły dotyczące zakresu systemu BRC

KLUCZOWE ELEMENTY STANDARDU BRC FOOD:

odpowiedzialność kierownictwa (zaangażowanie kierownictwa, polityka bezpieczeństwa żywności, planowanie systemu, odpowiedzialność i uprawnienia, przegląd zarządzania)

system HACCP oraz Programy Wstępne (zasady GMP / GHP, identyfikacja zagrożeń dla bezpieczeństwa produktów żywnościowych, analiza ryzyka wraz z szacowaniem poziomów ryzyka, opracowanie planu HACCP określanie punktów CCP i CP, ustalenie limitów krytycznych, opracowanie instrukcji monitorowania CCP)

system zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu (identyfikowalność, zarządzanie specyfikacjami produktów, zatwierdzanie dostawców, odwołanie produktu)

standardy zakładu (wyposażenie, infrastruktura, procesy DDD, utrzymanie higieny, zarządzanie odpadami, kontrola zanieczyszczeń)

kontrola produktu (projektowanie wyrobu, zarządzanie alergenami, kontrola produktu, pakowanie)

kontrola procesu (kontrola wagi i ilości, kalibracja wyposażenia, postępowanie zgodnie z opracowanym planem HACCP, ocena skuteczności jego działania)

personel (szkolenia, higiena personelu, odzież ochronna)

spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, wymagań prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa żywności obowiązujących w Polsce oraz UE

minimalizacja ryzyka oraz redukcja kosztów związanych z reklamacjami, zwrotami, wycofaniem produktu z rynku poprzez ciągłe i systematyczne podejmowanie działań zapobiegawczych i doskonalących

poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie stałej powtarzalnej jakości dostarczanych produktów poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur działania

ograniczenie liczby audytów Klientów (ze strony sieci handlowych i innych odbiorców), zwiększenie wiarygodności Firmy u swoich Klientów

poprawa wizerunku Firmy na rynku, zwiększenie zaufania Klientów oraz Kontrahentów, jak również jednostek urzędowej kontroli żywności i innych organów nadzoru

dostarczenie obiektywnego dowodu, że system zarządzania funkcjonujący w Twojej Organizacji jest zgodny z wymaganiami międzynarodowego standardu oraz podlega ciągłemu doskonaleniu

zmniejszenie ryzyka w zakresie odpowiedzialności prawnej za produkt, skuteczne zapobieganie wprowadzeniu na rynek produktu niebezpiecznego

możliwość współpracy z sieciami handlowymi
 

uporządkowanie działań, uzyskanie większej systematyzacji i standaryzacji w zakresie produkcji, dostarczania bezpiecznych produktów

poprawa komunikacji z innymi organizacjami w ramach łańcucha żywnościowego, współpracy z Kontrahentami
 

łatwa integracja standardu BRC z innymi systemami zarządzania

 

PROCES WDRAŻANIA STANDARDU BRC FOOD realizowany przez SYNERGIAgroup


  1. Audyt zerowy – wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań standardu BRC Food (np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, funkcjonujących procesów, dokumentacji, sposobów nadzoru)
  2. Optymalizacja procesów – dokonanie wstępnego opisu procesów oraz opracowanie wstępnych wersji procedur, identyfikacja rozwiązań optymalizacyjnych działania systemowe
  3. Szkolenia wstępne - przekazanie pracownikom Twojej Firmy podstawowej wiedzy z zakresu standardu BRC Food niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania systemu
  4. Opracowanie niezbędnej dokumentacji systemowej – opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez standard BRC Food indywidualnie dla potrzeb Twojej Organizacji bez zbędnej biurokracji
  5. Zatwierdzenie dokumentacji przez organizację oraz jej wdrożenie do stosowania - zatwierdzenie dokumentacji systemowej przez Najwyższe Kierownictwo Firmy oraz zapoznanie z nią pracowników Organizacji, podejmowanie działań kontrolnych w zakresie prawidłowego wdrożenia dokumentacji przez poszczególne komórki organizacyjne
  6. Weryfikacja wdrożonego systemu zarządzania - sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania standardu BRC Food oraz czy jest gotowy do certyfikacji, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, organizacja przeglądu systemu zarządzania
  7. Audyt certyfikujący (certyfikat BRC dla Twojej Firmy) - wsparcie merytoryczne podczas audytu certyfikującego oraz w ustaleniu wszystkich spraw związanych z procesem certyfikacji
  8. Doradztwo po certyfikacji - zapewnienie Twojej Firmie bezpłatnych usług doradczych w zakresie wdrożonego systemu zarządzania przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego
  9. Ocena skuteczności realizowanego projektu wdrożeniowego - ocena efektywności naszych wdrożeń w ujęciu długofalowym stanowi nieodzowny element realizowanych przez nas projektów wdrożeniowych, za pomocą którego weryfikujemy realizację założeń projektów oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące
wdrożenie brc

SYNERGIAgroup to:


gwarancja pozytywnej certyfikacji

niskie koszty realizacji

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

 

 

                             Kontakt
                     tel.: 601 837 351
             e-mail: biuro@synergiagroup.eu

Nasza oferta wdrożeniowa obejmuje pełny zakres działań w ramach wdrożenia standardu BRC Food
 
Nasza metodyka wdrożeniowa oparta na zasadzie zarządzania projektami gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie standardu BRC Food w Twojej Firmie
 
Czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia może być krótszy niż 3 miesiące
 
Zaangażowanie pracowników Twojej Firmy ograniczone do minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji), nie tworzymy zbędnych, niepotrzebnych dokumentów
 
Zapoznaj się również z naszą metodyką realizacji projektów wdrożeniowych w zakresie systemów zarządzania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie standardu BRC Food w Twojej Firmie
 

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW:projekty realizowane przez konsultantów - praktyków,
którzy posiadają doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych / usługowych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja możliwych działań usprawniających procesy
w organizacji,
szukanie optymalnych rozwiązań, eliminujących zbędne czynności


niskie koszty realizacji,
co przekłada się na atrakcyjność oferty cenowej dla Twojej Firmy przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

krótki czas realizacji projektu
(dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni)
 

minimalny nakład pracy
pracowników Twojej Firmy
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych oraz innych,
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
- działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu wdrożeniowego
(wraz z certyfikacją) przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanych projektów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozostałe systemy, w ramach których realizujemy projekty wdrożeniowe:

ISO 9001, ISO 22000, ISO 22716 / GMP Kosmetyczne, ISO 14001, System HACCP, FSSC 22000, BRC Packaging, BRC CP, IFS Food, IFS Logistics, IFS HPC, IFS PACserureBIO, UTZ, RSPO, OHSAS 18001, GMP, Systemy zintegrowane
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351 

biuro@synergiagroup.eu

Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                         Mapa strony
 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem