Jak uzyskać certyfikat ISO 14001? / Wdrożenie ISO 14001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT ISO 22000:2018?

 

czyli wdrożenie ISO 14001 w Twojej firmie – System zarządzania środowiskowego

 
Celem systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001 jest zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska przez organizację w sposób zgodny z jej potrzebami. Norma ta wspomaga zarządzanie procesami ukierunkowanymi na ochronę środowiska, pozwala zminimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz poprawić bilans ekologiczny firmy. Norma ISO 14001 uznawana jest na całym świecie, a jej wdrożenie świadczy o odpowiedzialnym biznesie.
 
Przy realizacji naszych projektów wdrożeniowych w zakresie normy ISO 14001:2015 zapewniamy:

 

GWARANCJĘ UZYSKANIA CERTYFIKATU

dzięki wypracowanej metodyce działania w zakresie wdrażania systemów zarządzania możemy zagwarantować 100% skuteczności projektu wdrożeniowego wraz z pozytywnym wynikiem audytu certyfikującego

 

BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW

zapewniamy przejrzystość działania, podana w ofercie cena projektu zawiera wszystkie koszty, w tym koszty dojazdów i pobytów konsultanta, nie naliczamy żadnych dodatkowych opłat

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE ONLINE

zapewniamy bezpłatne usługi doradcze (telefoniczne lub mailowe) w zakresie wdrożonego systemu zarządzania w trakcie trwania projektu oraz przez okres 6 miesięcy po zakończeniu projektu wdrożeniowego

 

MINIMALNY NAKŁAD PRACY TWOJEJ FIRMY

opracowujemy całą niezbędną dokumentację, po stronie Klienta leży jedynie udzielenie informacji dotyczącej działalności organizacji i funkcjonujących procesów oraz weryfikacja dokumentacji pod kątem zgodności z działaniami Firmy

DZIAŁANIA, KTÓRE WYKONUJEMY W RAMACH WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG NORMY ISO 14001:2015:

1. AUDYT ZEROWY
 
wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań normy ISO 14001

podczas audytu zerowego:

wskazujemy obszary wymagające poprawy, np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, dokumentacji, sposobów nadzoru

na podstawie wcześniej przekazanych przez Organizację informacji dotyczących rodzaju prowadzonej działalności oraz ewentualnych zezwoleń i decyzji środowiskowych identyfikujemy wymagania prawne, które mają zastosowanie w przedsiębiorstwie, podczas audytu następuje weryfikacja tych wymagań, weryfikujemy obszary związane ze spełnieniem wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska (ocena zgodności z wymaganiami prawnymi)

określamy działania, które należy przeprowadzić celem uzyskania zgodności z wymaganiami normy ISO 14001 oraz wymaganiami prawnymi

2. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI SYSTEMOWEJ
 
opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez normę ISO 14001

dokumenty systemowe:

opracowane indywidualnie dla Twojej firmy

odnoszące się do działań, które faktycznie mają miejsce w Twojej organizacji

zintegrowane z dokumentacją dotychczas obowiązującą w organizacji

bez zbędnej biurokracji, liczba dokumentów ograniczona do niezbędnego minimum. W systemach zarządzania ważna jest jakość wykonywanej pracy, a nie ilość uzupełnianych dokumentów. Przy opracowywaniu dokumentacji kierujemy się zasadą, że jeżeli możemy udokumentować określone działania za pomocą jednego dobrego formularza, nie traćmy czasu na uzupełnianie kilku zbędnych dokumentów

opracowujemy dokumentację związaną m. in. z: określeniem kontekstu Organizacji oraz analizą potrzeb stron zainteresowanych, przeprowadzeniem analizy ryzyka w procesach Systemu Zarządzania Środowiskowego, planowaniem zmian, określeniem sposobów działania w poszczególnych procesach, oceną skuteczności tych działań, przydzielaniem zasobów, zapewnieniem wymaganych kompetencji, komunikacją, nadzorowaniem udokumentowanych informacji, planowaniem i nadzorem nad działaniami operacyjnymi

dokonujemy identyfikacji tzw. aspektów środowiskowych, czyli tych wszystkich elementów działalności firmy, które oddziałują na środowisko: opracowanie wykazu występujących w firmie aspektów środowiskowych, ustalenie odpowiedzialności i uprawnień w zakresie systemu zarządzania środowiskowego, określenie potrzeb w zakresie niezbędnej dokumentacji, zapewniającej właściwe funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskowego, określenie założeń do Polityki Środowiskowej, celów, zadań oraz programów środowiskowych, identyfikacja rozwiązań optymalizacyjnych działania systemowe

3. OMÓWIENIE DOKUMENTACJI ISO 14001
/ SZKOLENIE
 
omówienie dokumentacji ISO 14001 wspólnie z pracownikami Twojej firmy oraz szkolenie ogólne dla pracowników

podczas szkolenia:

omawiamy opracowaną dokumentację wspólnie z pracownikami Twojej firmy

wskazujemy działania, które należy wdrożyć w celu prawidłowego działania Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001

przedstawiamy praktyczne zastosowania, które znamy z doświadczenia z pracy w firmach produkcyjnych

zwiększamy świadomość pracowników w zakresie postępowania na wypadek wystąpienia awarii i sytuacji kryzysowych oraz sposobów przeciwdziałania awariom


szkolenia dostosowane merytorycznie do grupy szkoleniowej (szkolenia dla kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla, szkolenia dla pracowników działów produkcyjnych)

4. SZKOLENIE
DLA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH ISO 14001
 
szkolenie na Audytora wewnętrznego SZŚ ISO 14001 dla wyznaczonych pracowników wraz z potwierdzeniem kwalifikacji

uczestnicy szkolenia:

zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego wg wymagań normy ISO 14001 wraz z oceną i potwierdzeniem kwalifikacji (wystawienie certyfikatu Audytora wewnętrznego)

zdobędą umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania audytami wewnętrznymi w organizacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011:2018, w szczególności umiejętności związane z planowaniem audytów, ich przygotowaniem przy uwzględnieniu występujących w procesach ryzyk i szans, przeprowadzaniem audytów oraz ich dokumentowaniem wraz z oceną ich skuteczności

w trakcie szkolenia uzyskają możliwość praktycznego przećwiczenia wszystkich etapów audytowania: od planowania audytów, poprzez ich realizację, dokumentowanie, aż do oceny ich skuteczności

5. AUDYT WEWNĘTRZNY
I PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA
 
sprawdzenie, czy wdrożony System Zarządzania Środowiskowego spełnia wymagania normy ISO 14001 oraz czy jest gotowy do certyfikacji

podczas audytu wewnętrznego:

szukamy zgodności funkcjonującego Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, ale też wskazujemy nieprawidłowości, jeżeli takie występują i możliwości do doskonalenia

przeprowadzamy analizę zidentyfikowanych błędów oraz identyfikujemy ich przyczyny wspólnie z pracownikami Twojej Firmy tak, aby możliwa była ich eliminacja jeszcze przed audytem certyfikującym

sporządzamy dokumentację z audytu (raport z audytu wewnętrznego)

6. AUDYT CERTYFIKUJĄCY
 
uzyskanie akredytowanego certyfikatu ISO 14001 dla Twojej Firmy

udział konsultanta SYNERGIAgroup w audycie certyfikującym to:

wsparcie merytoryczne w uzyskaniu akredytowanego certyfikatu ISO 14001

komunikacja z akredytowaną jednostką certyfikującą (pomoc w ustaleniu wszystkich spraw związanych z certyfikacją ISO 14001)

7. DORADZTWO
PO CERTYFIKACJI
 
pakiet bezpłatnych usług doradczych
po zakończonym projekcie

doradztwo po certyfikacji to:

bezpłatne usługi doradcze w formie online (mailowe lub telefoniczne) w zakresie wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego

 
DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NASZYM ZESPOŁEM?

 

jesteśmy praktykami, którzy patrzą na systemy zarządzania od strony zarządzania produkcją, nadzorowania infrastruktury, aspektów BHP i ochrony środowiska, kontroli jakości i innych procesów funkcjonujących w organizacji

 

w trakcie wdrażania systemu wskazujemy indywidualne rozwiązania na spełnienie wymagań normy dostosowane do Twojej firmy, uwzględniając stan infrastruktury, wyposażenia, kompetencje poszczególnych pracowników

 

kierownictwo firmy posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach produkcyjnych oraz kierunkowe wykształcenie wyższe trzeciego stopnia, jak również uprawnienia w zakresie służby BHP i P.POŻ, co przekłada się na bardzo dobrą znajomość branży i efektywność realizowanych projektów

 

nasza metodyka wdrożeniowa oparta jest na zasadzie zarządzania projektami, co gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie SZŚ wg ISO 14001 w Twojej Firmie

 

czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia ISO 14001 możemy skrócić do mniej niż 3 miesięcy, jednak jest to uzależnione m.in. od wielkości i specyfiki działalności Twojej Firmy

 

czas pracowników Twojej Firmy przeznaczony na wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 możemy ograniczyć do niezbędnego minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji)

Przywództwo

najwyższe kierownictwo odpowiedzialne za promowanie zarządzania środowiskowego w organizacji, wspieranie działań ukierunkowanych na poprawę skuteczności systemu zarządzania środowiskowego

Ochrona środowiska

aktywna realizacja działań doskonalących w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zobowiązanie do proaktywnych działań, mających na celu ochronę środowiska przed skażeniami i degradacją, działania związane z ochroną środowiska w procesach zakupów oraz nadzorowania procesów zlecanych na zewnątrz

Komunikacja

komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, określone metody komunikacji, strategia komunikacji, elastyczność w zakresie tworzenia procedur, zapewniających skuteczną kontrolę nad realizacją procesów

 

Zarządzanie strategiczne, ustalanie celów

określenie kontekstu organizacyjnego, identyfikacja potrzeb oraz oczekiwań zainteresowanych stron oraz możliwych (lokalnych, regionalnych lub globalnych) warunków środowiskowych, oddziałujących na organizację, określenie metod analizy i oceny funkcjonowania oraz wpływu na środowisko

 

 

Podejście procesowe

zgodnie z cyklem PDCA, zarządzanie aspektami środowiskowymi związanymi z wytwarzaniem produktów / realizacją usług, zarządzanie aspektami związanymi z używaniem oraz zakończeniem używania produktu mających wpływ na środowisko

 

Wpływ na środowisko i zarządzanie ryzykiem

ciągła identyfikacja oraz monitorowanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych, mogących wpłynąć na system zarządzania oraz środowisko naturalne, zmniejszanie / redukcja negatywnego oddziaływania na środowisko

Zdobądź certyfikat ISO 14001

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA NORMY ISO 14001


poprzez wdrożenie normy ISO 14001 Organizacja może zaprezentować swoje zaangażowanie w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz ukazać, że prowadzi swoje działania biznesowe w sposób odpowiedzialny społecznie. Społeczna odpowiedzialność biznesu coraz częściej jest jednym z elementów, dzięki którym możliwe jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku

system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001 jest obecnie jednym z najpopularniejszych systemów zarządzania stosowanym na całym świecie (norma ISO 14001 opublikowana w ok. 160 krajach)

ze względu na swoją uniwersalność norma ta może być wdrażana w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności, w różnych branżach, istotne jest przyjęcie odpowiednich indywidualnych rozwiązań w zakresie wymagań normy ISO 14001 dostosowanych do specyfiki danej Organizacji, co powoduje personalizację systemu zarządzania środowiskowego. Wpływ mają również przepisy prawne i inne, do spełnienia których Organizacja jest zobowiązana

kluczowym założeniem normy ISO 14001 jest uzyskanie przez Organizację poprawy efektów działalności środowiskowej poprzez spełnienie wymagań prawnych, minimalizację zanieczyszczeń oraz nieustanne doskonalenie systemu ISO 14001

wdrożenie ISO 14001 wiąże się z koniecznością zidentyfikowania przepisów prawnych odnoszących się do działalności Organizacji i wytwarzanych produktów oraz podejmowania działań, mających na celu realizację wymagań wynikających z tych przepisów

w przypadku kiedy organizacja nie spełnia obowiązujących wymagań prawnych, certyfikat nie może zostać przyznany, w przypadku stwierdzenia mniejszych niezgodności certyfikat może być przyznany pod warunkiem, że organizacja podejmie odpowiednie działania naprawcze i korygujące

certyfikat ISO 14001 to niezależny dowód spełnienia wymagań w zakresie systemu zarządzania środowiskowego, to pokazanie Klientom, Kontrahentom i innymi stronom zainteresowanym, że wdrożony i funkcjonujący w Organizacji system zarządzania środowiskowego ISO 14001 jest zgodny z wymaganiami normy uznawanej na arenie międzynarodowej, to również jeden z elementów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

cytując organizację ISO: „normy międzynarodowe dotyczące zarządzania środowiskowego mają na celu dostarczenie organizacjom elementów skutecznego systemu zarządzania środowiskowego (EMS), który może być zintegrowany z innymi wymaganiami dotyczącymi zarządzania, i może pomóc organizacjom w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych”

wdrożenie wymagań normy ISO 14001sprzyja wprowadzaniu przez firmy najlepszych praktyk w zakresie działalności środowiskowej w celu osiągnięcia założonych celów środowiskowych oraz mając na uwadze efektywność ekonomiczną wynikającą z zastosowania takich technik

  norma ISO 14001 zakłada, że organizacja powinna systematycznie dokonywać przeglądu oraz oceny wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego w celu identyfikacji potencjału do doskonalenia, co następnie pozwoli na dalszą poprawę efektów jej działalności środowiskowej

 

ogólne wymagania odnośnie systemu środowiskowego (określenie i udokumentowanie zakresu systemu)

 

wymagania odnośnie Polityki środowiskowej (zastosowanie, komunikacja wewnętrzna oraz zewnętrzna)

wymagania odnośnie planowania systemu zarządzania środowiskowego (identyfikacja tzw. aspektów środowiskowych, czyli tych elementów działalności organizacji, poprzez które oddziałuje ona na środowisko naturalne, określenie metody oceny oraz ocena aspektów w celu ustalenia, które aspekty mają charakter znaczący, określenie przepisów prawa środowiskowego i innych, do których spełnienia organizacja jest zobowiązana przy uwzględnieniu zidentyfikowanych aspektów środowiskowych, skuteczny system nadzorowania zmian przepisów prawnych oraz związanej z tym aktualizacji zapisów, wymagania odnośnie celów zadań i programów środowiskowych)

wymagania odnośnie gotowości i reagowania na awarie środowiskowe w celu zmniejszania ich skutków (okresowe testowanie procedur)

 wymagania związane z regularnym monitorowaniem i wykonywaniem pomiarów (okresowa ocena zgodności z wymaganiami przepisów prawnych i innych)

wymagania dotyczące postępowania z zapisami środowiskowymi

regulacje odnośnie przeglądu systemu zarządzania środowiskowego przez kierownictwo

wymagania dotyczące zasobów (infrastruktury, zasobów ludzkich, w tym wymagania dotyczące odpowiedzialności i uprawnień poszczególnych pracowników w ramach systemu zarządzania środowiskowego, kompetencje, szkolenia i świadomość pracowników firmy oraz jej podwykonawców)

 wymagania dotyczące komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej

wymagania odnośnie dokumentacji systemu zarządzania środowiskowego (analogiczne do wymagań systemu zarządzania jakością ISO 9001)

wymagania dotyczące sterowania operacyjnego (zapewnienie ustalonych warunków do prowadzenia operacji związanych ze znaczącymi aspektami środowiskowymi, polityką środowiskową, celami, zadaniami i programami środowiskowymi)

wymagania dotyczące postępowania z niezgodnościami i potencjalnymi niezgodnościami środowiskowymi oraz podejmowania odpowiednich działań korygujących

 regulacje dotyczące wewnętrznych audytów środowiskowych
 

 

CERTYFIKAT ISO 14001, CZYLI KORZYŚCI Z WDROŻENIA NORMY ISO 14001 DLA TWOJEJ FIRMY

 

wymierne korzyści finansowe związane z poprawą wizerunku Twojej Firmy na rynku, wzmacnianie reputacji marki i redukowanie barier handlowych poprzez podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz prowadzenie swoich działań przy uwzględnieniu wpływu na środowisko

spełnienie wymagań prawnych w zakresie oddziaływania Organizacji na środowisko, redukcja ryzyka związanego z koniecznością płacenia kar środowiskowych za brak obligatoryjnych prawem ochrony środowiska opłat

skuteczna komunikacja wewnętrzna, dokładne przydzielenie zadań, uprawnień i odpowiedzialności wszystkim pracownikom, poprawa obiegu informacji w Organizacji

skuteczna komunikacja zewnętrzna z otoczeniem Organizacji, pozwalająca na zbieranie oraz analizę danych w odniesieniu do jej wpływu na środowisko

możliwość zbierania i analizy danych, na podstawie których podejmowane są decyzje strategiczne Firmy

eliminacja skutków zanieczyszczeń środowiskowych poprzez podejmowanie działań zapobiegawczych nieprawidłowościom środowiskowym

certyfikat ISO 14001 to obiektywny dowód, że system zarządzania środowiskowego funkcjonujący w Twojej Organizacji spełnia wymagania międzynarodowej normy oraz podlega ciągłemu doskonaleniu poprzez realizację działań prewencyjnych, korygujących oraz doskonalących

SYNERGIAgroup to:

gwarancja pozytywnej certyfikacji

niskie koszty realizacji

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015 w Twojej Firmie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

tel.: 601 837 351

 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

Zapoznaj się również z naszymi produktami online
z serii ISO.ONLINE:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DODATKOWE USŁUGI:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ISO 14001

Przejęcie zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. SZŚ ISO 14001

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania na firmę zewnętrzną

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tworzymy SMART SYSTEM! 


Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.


SMART SYSTEM to:


S – solidne fundamenty pod budowę systemu – poznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentyczny – system funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowy – system zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działania – oferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓWprojekty realizowane przez konsultantów - praktyków
którzy posiadają doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych / usługowych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja możliwych działań usprawniających procesy
w organizacji, szukanie optymalnych rozwiązań, eliminujących zbędne czynności
 

niskie koszty realizacji
co przekłada się na atrakcyjność oferty cenowej dla Twojej Firmy przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

krótki czas realizacji projektu
(dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni)
 

minimalny nakład pracy
pracowników Twojej Firmy
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych oraz innych,
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
- działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu wdrożeniowego
(wraz z certyfikacją) przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanych projektów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozostałe systemy, w ramach których realizujemy projekty wdrożeniowe:

 
FSSC 22000
GMP
Systemy zintegrowane
  Zapoznaj się również z naszą metodyką realizacji projektów wdrożeniowych w zakresie systemów zarządzania
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2020 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem