Wdrożenie ISO 14001 w Twojej firmie – System zarządzania środowiskowego

 
Celem systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001 jest zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska przez organizację w sposób zgodny z jej potrzebami. Norma ta wspomaga zarządzanie procesami ukierunkowanymi na ochronę środowiska, pozwala zminimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz poprawić bilans ekologiczny firmy. Norma ISO 14001 uznawana jest na całym świecie, a jej wdrożenie świadczy o odpowiedzialnym biznesie.
 
 

Przywództwo – najwyższe kierownictwo odpowiedzialne za promowanie zarządzania środowiskowego w organizacji, wspieranie działań ukierunkowanych na poprawę skuteczności systemu zarządzania środowiskowego

Ochrona środowiska – aktywna realizacja działań doskonalących w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zobowiązanie do proaktywnych działań, mających na celu ochronę środowiska przed skażeniami i degradacją, działania związane z ochroną środowiska w procesach zakupów oraz nadzorowania procesów zlecanych na zewnątrz

Komunikacja – komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, określone metody komunikacji, strategia komunikacji, elastyczność w zakresie tworzenia procedur, zapewniających skuteczną kontrolę nad realizacją procesów

Zarządzanie strategiczne, ustalanie celów – określenie kontekstu organizacyjnego, identyfikacja potrzeb oraz oczekiwań zainteresowanych stron oraz możliwych (lokalnych, regionalnych lub globalnych) warunków środowiskowych, oddziałujących na organizację, określenie metod analizy i oceny funkcjonowania oraz wpływu na środowisko
 

Podejście procesowe – zgodnie z cyklem PDCA, zarządzanie aspektami środowiskowymi związanymi z wytwarzaniem produktów / realizacją usług, zarządzanie aspektami związanymi z używaniem oraz zakończeniem używania produktu mających wpływ na środowisko

Wpływ na środowisko i zarządzanie ryzykiem – ciągła identyfikacja oraz monitorowanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych, mogących wpłynąć na system zarządzania oraz środowisko naturalne, zmniejszanie / redukcja negatywnego oddziaływania na środowisko

 

Zdobądź certyfikat ISO 14001

 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA NORMY ISO 14001poprzez wdrożenie normy ISO 14001 Organizacja może zaprezentować swoje zaangażowanie w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz ukazać, że prowadzi swoje działania biznesowe w sposób odpowiedzialny społecznie. Społeczna odpowiedzialność biznesu coraz częściej jest jednym z elementów, dzięki którym możliwe jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku

system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001 jest obecnie jednym z najpopularniejszych systemów zarządzania stosowanym na całym świecie (norma ISO 14001 opublikowana w ok. 160 krajach)

ze względu na swoją uniwersalność norma ta może być wdrażana w przedsiębiorstwach o różnym profilu działalności, w różnych branżach, istotne jest przyjęcie odpowiednich indywidualnych rozwiązań w zakresie wymagań normy ISO 14001 dostosowanych do specyfiki danej Organizacji, co powoduje personalizację systemu zarządzania środowiskowego. Wpływ mają również przepisy prawne i inne, do spełnienia których Organizacja jest zobowiązana

kluczowym założeniem normy ISO 14001 jest uzyskanie przez Organizację poprawy efektów działalności środowiskowej poprzez spełnienie wymagań prawnych, minimalizację zanieczyszczeń oraz nieustanne doskonalenie systemu ISO 14001

wdrożenie ISO 14001 wiąże się z koniecznością zidentyfikowania przepisów prawnych odnoszących się do działalności Organizacji i wytwarzanych produktów oraz podejmowania działań, mających na celu realizację wymagań wynikających z tych przepisów

w przypadku kiedy organizacja nie spełnia obowiązujących wymagań prawnych, certyfikat nie może zostać przyznany, w przypadku stwierdzenia mniejszych niezgodności certyfikat może być przyznany pod warunkiem, że organizacja podejmie odpowiednie działania naprawcze i korygujące

certyfikat ISO 14001 to niezależny dowód spełnienia wymagań w zakresie systemu zarządzania środowiskowego, to pokazanie Klientom, Kontrahentom i innymi stronom zainteresowanym, że wdrożony i funkcjonujący w Organizacji system zarządzania środowiskowego ISO 14001 jest zgodny z wymaganiami normy uznawanej na arenie międzynarodowej, to również jeden z elementów Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

cytując organizację ISO: „normy międzynarodowe dotyczące zarządzania środowiskowego mają na celu dostarczenie organizacjom elementów skutecznego systemu zarządzania środowiskowego (EMS), który może być zintegrowany z innymi wymaganiami dotyczącymi zarządzania, i może pomóc organizacjom w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych”

wdrożenie wymagań normy ISO 14001sprzyja wprowadzaniu przez firmy najlepszych praktyk w zakresie działalności środowiskowej w celu osiągnięcia założonych celów środowiskowych oraz mając na uwadze efektywność ekonomiczną wynikającą z zastosowania takich technik

  norma ISO 14001 zakłada, że organizacja powinna systematycznie dokonywać przeglądu oraz oceny wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego w celu identyfikacji potencjału do doskonalenia, co następnie pozwoli na dalszą poprawę efektów jej działalności środowiskowej
 
 

 

ogólne wymagania odnośnie systemu środowiskowego (określenie i udokumentowanie zakresu systemu)

 

wymagania odnośnie Polityki środowiskowej (zastosowanie, komunikacja wewnętrzna oraz zewnętrzna)

wymagania odnośnie planowania systemu zarządzania środowiskowego (identyfikacja tzw. aspektów środowiskowych, czyli tych elementów działalności organizacji, poprzez które oddziałuje ona na środowisko naturalne, określenie metody oceny oraz ocena aspektów w celu ustalenia, które aspekty mają charakter znaczący, określenie przepisów prawa środowiskowego i innych, do których spełnienia organizacja jest zobowiązana przy uwzględnieniu zidentyfikowanych aspektów środowiskowych, skuteczny system nadzorowania zmian przepisów prawnych oraz związanej z tym aktualizacji zapisów, wymagania odnośnie celów zadań i programów środowiskowych)

wymagania odnośnie gotowości i reagowania na awarie środowiskowe w celu zmniejszania ich skutków (okresowe testowanie procedur)

 wymagania związane z regularnym monitorowaniem i wykonywaniem pomiarów (okresowa ocena zgodności z wymaganiami przepisów prawnych i innych)

wymagania dotyczące postępowania z zapisami środowiskowymi

regulacje odnośnie przeglądu systemu zarządzania środowiskowego przez kierownictwo

wymagania dotyczące zasobów (infrastruktury, zasobów ludzkich, w tym wymagania dotyczące odpowiedzialności i uprawnień poszczególnych pracowników w ramach systemu zarządzania środowiskowego, kompetencje, szkolenia i świadomość pracowników firmy oraz jej podwykonawców)

 wymagania dotyczące komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej

wymagania odnośnie dokumentacji systemu zarządzania środowiskowego (analogiczne do wymagań systemu zarządzania jakością ISO 9001)

wymagania dotyczące sterowania operacyjnego (zapewnienie ustalonych warunków do prowadzenia operacji związanych ze znaczącymi aspektami środowiskowymi, polityką środowiskową, celami, zadaniami i programami środowiskowymi)

wymagania dotyczące postępowania z niezgodnościami i potencjalnymi niezgodnościami środowiskowymi oraz podejmowania odpowiednich działań korygujących

 regulacje dotyczące wewnętrznych audytów środowiskowych
 

 

Tworzymy SMART SYSTEM! 


Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.


SMART SYSTEM to:


S – solidne fundamenty pod budowę systemu – poznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentyczny – system funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowy – system zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działania – oferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)
 
 
 
 
 

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW:projekty realizowane przez konsultantów - praktyków,
którzy posiadają doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych / usługowych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja możliwych działań usprawniających procesy
w organizacji, szukanie optymalnych rozwiązań, eliminujących zbędne czynności
 

niskie koszty realizacji,
co przekłada się na atrakcyjność oferty cenowej dla Twojej Firmy przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

krótki czas realizacji projektu
(dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni)
 

minimalny nakład pracy
pracowników Twojej Firmy
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych oraz innych,
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
- działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu wdrożeniowego
(wraz z certyfikacją) przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanych projektów
 
  Zapoznaj się również z naszą metodyką realizacji projektów wdrożeniowych w zakresie systemów zarządzania
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTYFIKAT ISO 14001, CZYLI KORZYŚCI Z WDROŻENIA NORMY ISO 14001 DLA TWOJEJ FIRMY

 
   wymierne korzyści finansowe związane z poprawą wizerunku Twojej Firmy na rynku, wzmacnianie reputacji marki i redukowanie barier handlowych poprzez podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz prowadzenie swoich działań przy uwzględnieniu wpływu na środowisko
spełnienie wymagań prawnych w zakresie oddziaływania Organizacji na środowisko, redukcja ryzyka związanego z koniecznością płacenia kar środowiskowych za brak obligatoryjnych prawem ochrony środowiska opłat

  skuteczna komunikacja wewnętrzna, dokładne przydzielenie zadań, uprawnień i odpowiedzialności wszystkim pracownikom, poprawa obiegu informacji w Organizacji
skuteczna komunikacja zewnętrzna z otoczeniem Organizacji, pozwalająca na zbieranie oraz analizę danych w odniesieniu do jej wpływu na środowisko
możliwość zbierania i analizy danych, na podstawie których podejmowane są decyzje strategiczne Firmy

eliminacja skutków zanieczyszczeń środowiskowych poprzez podejmowanie działań zapobiegawczych nieprawidłowościom środowiskowym

  certyfikat ISO 14001 to obiektywny dowód, że system zarządzania środowiskowego funkcjonujący w Twojej Organizacji spełnia wymagania międzynarodowej normy oraz podlega ciągłemu doskonaleniu poprzez realizację działań prewencyjnych, korygujących oraz doskonalących

PROCES WDRAŻANIA NORMY ISO 14001 W TWOJEJ FIRMIE REALIZOWANY PRZEZ SYNERGIAgroup

 

Audyt zerowy – wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań normy ISO 14001 (np. w zakresie infrastruktury, funkcjonujących procesów, dokumentacji, sposobów nadzoru) oraz ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi mającymi zastosowanie. Na podstawie wcześniej przekazanych przez Organizację informacji dotyczących rodzaju prowadzonej działalności oraz ewentualnych zezwoleń i decyzji środowiskowych identyfikujemy wymagania prawne, które mają zastosowanie w przedsiębiorstwie, podczas audytu następuje weryfikacja tych wymagań

Określenie założeń systemu zarządzania / optymalizacja procesów – identyfikacja tzw. aspektów środowiskowych, czyli tych wszystkich elementów działalności firmy, które oddziałują na środowisko, opracowanie wykazu występujących w firmie aspektów środowiskowych, ustalenie odpowiedzialności i uprawnień w zakresie systemu zarządzania środowiskowego, określenie potrzeb w zakresie niezbędnej dokumentacji, zapewniającej właściwe funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskowego, opracowanie wstępnych wersji procedur, określenie założeń do Polityki Środowiskowej, celów, zadań oraz programów środowiskowych, identyfikacja rozwiązań optymalizacyjnych działania systemowe

Szkolenia wstępne - przekazanie pracownikom Twojej Firmy podstawowej wiedzy z zakresu normy ISO 14001, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania systemu

Opracowanie niezbędnej dokumentacji systemowej – opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez normę ISO 14001 indywidualnie dla potrzeb Twojej Organizacji bez zbędnej biurokracji, dokumentacja ISO 14001 zawiera w szczególności: strukturę organizacyjną (ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za nadzorowanie systemu zarządzania środowiskowego), Politykę środowiskową, cele, zadania i programy środowiskowe, wykaz przepisów prawnych, wykaz oraz ocenę aspektów środowiskowych, wykaz aspektów znaczących, niezbędne procedury postępowania wraz z formularzami

Zatwierdzenie dokumentacji przez organizację oraz jej wdrożenie do stosowania - zatwierdzenie dokumentacji systemowej przez Najwyższe Kierownictwo Firmy oraz zapoznanie z nią pracowników Organizacji, podejmowanie działań kontrolnych w zakresie prawidłowego wdrożenia dokumentacji przez poszczególne komórki organizacyjne

Weryfikacja wdrożonego systemu zarządzania - sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania normy ISO 14001 oraz czy jest gotowy do certyfikacji, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, organizacja przeglądu systemu zarządzania

Audyt certyfikujący (certyfikat ISO 14001 dla Twojej Firmy) - wsparcie merytoryczne podczas audytu certyfikującego oraz w ustaleniu wszystkich spraw związanych z procesem certyfikacji
 
Doradztwo po certyfikacji - zapewnienie Twojej Firmie bezpłatnych usług doradczych w zakresie wdrożonego systemu zarządzania przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego

Ocena skuteczności realizowanego projektu wdrożeniowego - ocena efektywności naszych wdrożeń w ujęciu długofalowym stanowi nieodzowny element realizowanych przez nas projektów wdrożeniowych, za pomocą którego weryfikujemy realizację założeń projektów oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351 

biuro@synergiagroup.eu

Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                         Mapa strony
 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem