CERTYFIKAT IFS FOOD – Międzynarodowy standard żywności


Celem standardu IFS Food jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności oraz przejrzystości działań firm w całym łańcuchu żywnościowym. System ten zawiera wymagania dla producentów żywności, w szczególności dla dostawców produktów żywnościowych do sieci handlowych w marce własnej. Standard IFS jest rozpoznawalny i uznawany na całym świecie.

 

Nowe wydanie standardu IFS Food v.6.1

Od lipca 2018 obowiązuje nowe wydanie standardu IFS Food v.6.1, które oprócz wymagań standardu IFS Food z kwietnia 2014 roku, obejmuje również wymagania dotyczące zafałszowań żywności (uwzględniające ocenę podatności na zafałszowania wszystkich surowców, dodatków oraz opakowań i procesów zewnętrznych, opracowanie udokumentowanego planu ograniczania oszustw, przegląd oceny podatności co najmniej raz w roku) oraz odwołania do aktualnej doktryny IFS Food dotyczącej żywności. Ponadto w wydaniu 6.1. standardu IFS Food zweryfikowano wymagania dotyczące zarządzania alergenami, dokonano aktualizacji bazy internetowej IFS, a także wprowadzono obowiązek umieszczanie kodów QR na certyfikatach IFS.

 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA STANDARDU IFS:

standard IFS zawiera zestaw wymagań dla wszystkich producentów żywności (z wyjątkiem produkcji pierwotnej), w szczególności kierowany do przedsiębiorstw, dostarczających swoje produkty żywnościowe do sieci handlowych (w szczególności sieci handlowych z Niemiec i Francji, np. Lidl, Real, Auchan, Carrefour)

uniwersalne zastosowanie standardu IFS pozwala na jego wdrażanie na wszystkich etapach produkcji żywności, od producentów, poprzez przetwarzanie i pakowanie produktów żywnościowych 

celem standardu IFS jest zagwarantowanie wysokiego bezpieczeństwa żywności, zapewnienie przejrzystości działania w łańcuchu dostaw oraz możliwości obiektywnej oceny dostawców

wdrożenie IFS pozwala na uzyskanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie przetwarzania żywności, obowiązującymi w Polsce i UE

standard IFS uznawany jest przez GFSI (Global Food Safety Initiative), przez co jest uznawany i rozpoznawalny na arenie międzynarodowej

aktualnie obowiązuje 6.1 wydanie standardu IFS Food, które stanowi normę obowiązującą dla wszystkich audytów i certyfikacji.

Standard IFS oparty jest na strukturze audytowej listy kontrolnej, a wymagania ukierunkowane są na skuteczność działań, w mniejszym stopniu na dokumentację

czas trwania audytu certyfikującego IFS uzależniony jest przede wszystkim od procesów technologicznych stosowanych w produkcji, wielkości i rodzaju zakładu produkcyjnego oraz liczby zatrudnionych. Określając zakres certyfikatu konieczne jest ustalenie realizowanych procesów technologicznych. Po przeprowadzonym audycie certyfikującym sporządzany jest raport, w którym wskazywane są również niezgodności, jeśli takowe zaistniały w trakcie realizacji audytu. Firma zobowiązana jest do przedstawienia planu naprawczego. Raport, wykaz niezgodności oraz plan naprawczy weryfikowane są przez jednostkę certyfikującą, która decyduje o pozytywnym zakończeniu procesu certyfikacji. Certyfikat IFS przyznawany jest na okres 1 roku na poziom podstawowy lub wyższy w zależności od wyniku audytu

w przypadku pojawienia się takich zdarzeń, jak np.: wycofanie produktu z rynku, postępowanie prawne w zakresie bezpieczeństwa lub legalności produktu, znaczące uszkodzenie zakładu (np. pożar, powódź), czy zmiana własności firmy, które to zdarzenia mogą mieć wpływ na ciągłość certyfikacji, firma zobowiązana jest w ciągu 3 dni do poinformowania jednostki certyfikującej o zaistniałych okolicznościach
Obszary działania przedsiębiorstwa, które obejmuje standard IFS:
 
KLUCZOWE ELEMENTY STANDARDU IFS FOOD:

Odpowiedzialność Kierownictwa (polityka organizacji, koncentracja na kliencie, przegląd zarządzania)

System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności (zarządzanie jakością, nadzorowanie dokumentacji i zapisów, zarządzanie bezpieczeństwem żywności, system HACCP, zespół HACCP, analiza HACCP)

Zarządzanie zasobami (zasoby ludzkie, higiena personelu, odzież ochronna, procedury dotyczące chorób zakaźnych, szkolenia i instrukcje, zaplecze socjalne)

Proces planowania i produkcji (umowa kontraktowa, specyfikacje i skład/receptury, rozwój produktu, zakupy, handel, opakowanie produktu, lokalizacja i otoczenie zakładu produkcyjnego, rozplanowanie procesów produkcyjnych, wymagania konstrukcyjne, oświetlenie, klimatyzacja/Wentylacja, zaopatrzenie w wodę, czyszczenie i dezynfekcja, usuwanie odpadów, ryzyko występowania ciał obcych, metalu, tłuczonego szkła i drewna, ochrona przed szkodnikami, przyjęcie towaru i przechowywanie, transport, konserwacja i naprawy, wyposażenie, identyfikowalność, GMO, alergeny)

Pomiary, Analizy, Doskonalenie (audyty wewnętrzne, inspekcje, walidacja i kontrola procesów produkcji, kalibracja, regulacja, kontrola urządzeń pomiarowych i monitorujących, kontrola ilości/napełniania, analiza produktu, zwolnienie produktu, postępowanie z reklamacjami, w razie wypadków, zwrotu produktu, wycofywania produktu, zarządzanie niezgodnościami, działania korygujące)

Obrona żywności i inspekcje zewnętrzne (ocena obrony, ochrona Lokalizacji, bezpieczeństwo personelu i odwiedzających, kontrole zewnętrzne)

spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, wymagań prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa żywności obowiązujących w Polsce oraz UE

wymierne korzyści finansowe poprzez połączenie w jednym systemie zarządzania wymagań z zakresu bezpieczeństwa żywności  oraz wymagań z obszaru systemu zarządzania jakością

poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie stałej powtarzalnej jakości dostarczanych produktów poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur działania,

zmniejszenie ryzyka w zakresie odpowiedzialności prawnej za produkt, skuteczne zapobieganie wprowadzeniu na rynek produktu niebezpiecznego

uporządkowanie działań, uzyskanie większej systematyzacji i standaryzacji w zakresie produkcji, dostarczania bezpiecznych produktów
 

możliwość współpracy z sieciami handlowymi
 

dostarczenie obiektywnego dowodu, że system zarządzania funkcjonujący w Twojej Organizacji jest zgodny z wymaganiami międzynarodowego standardu oraz podlega ciągłemu doskonaleniu

minimalizacja ryzyka oraz redukcja kosztów związanych z reklamacjami, zwrotami, wycofaniem produktu z rynku poprzez ciągłe i systematyczne podejmowanie działań zapobiegawczych i doskonalących

ograniczenie liczby audytów Klientów (ze strony sieci handlowych i innych odbiorców), zwiększenie wiarygodności Firmy u swoich Klientów

poprawa wizerunku Firmy na rynku, możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez zwiększenie zaufania Klientów oraz Kontrahentów, jak również jednostek urzędowej kontroli żywności i innych organów nadzoru

certyfikat IFS to wzrost wartości rynkowej Twojej Firmy na arenie międzynarodowej

poprawa komunikacji z innymi organizacjami w ramach łańcucha żywnościowego, współpracy z Kontrahentami
 

PROCES WDRAŻANIA STANDARDU IFS FOOD W TWOJEJ FIRMIE realizowany przez SYNERGIAgroup

 
 
Audyt zerowy – wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań standardu IFS Food (np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, funkcjonujących procesów, dokumentacji, sposobów nadzoru)

Optymalizacja procesów – dokonanie wstępnego opisu procesów oraz opracowanie wstępnych wersji procedur, identyfikacja rozwiązań optymalizacyjnych działania systemowe 

Szkolenia wstępne - przekazanie pracownikom Twojej Firmy podstawowej wiedzy z zakresu standardu IFS Food niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania systemu

Opracowanie niezbędnej dokumentacji systemowej – opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez standard IFS Food indywidualnie dla potrzeb Twojej Organizacji bez zbędnej biurokracji

Zatwierdzenie dokumentacji przez organizację oraz jej wdrożenie do stosowania - zatwierdzenie dokumentacji systemowej przez Najwyższe Kierownictwo Firmy oraz zapoznanie z nią pracowników Organizacji, podejmowanie działań kontrolnych w zakresie prawidłowego wdrożenia dokumentacji przez poszczególne komórki organizacyjne

Weryfikacja wdrożonego systemu zarządzania - sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania standardu IFS Food oraz czy jest gotowy do certyfikacji, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, organizacja przeglądu systemu zarządzania

Audyt certyfikujący (certyfikat IFS dla Twojej Firmy) - wsparcie merytoryczne podczas audytu certyfikującego oraz w ustaleniu wszystkich spraw związanych z procesem certyfikacji

Doradztwo po certyfikacji - zapewnienie Twojej Firmie bezpłatnych usług doradczych w zakresie wdrożonego systemu zarządzania przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego

Ocena skuteczności realizowanego projektu wdrożeniowego - ocena efektywności naszych wdrożeń w ujęciu długofalowym stanowi nieodzowny element realizowanych przez nas projektów wdrożeniowych, za pomocą którego weryfikujemy realizację założeń projektów oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYNERGIAgroup to:


gwarancja pozytywnej certyfikacji

niskie koszty realizacji

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

 

 

Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

Zapoznaj się również z naszymi produktami online
z serii ISO.ONLINE:
 

 Tworzymy SMART SYSTEM! 


Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.


SMART SYSTEM to:


S – solidne fundamenty pod budowę systemupoznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentycznysystem funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowysystem zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działaniaoferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)
Zapoznaj się również z naszą metodyką realizacji projektów wdrożeniowych w zakresie systemów zarządzania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie standardu IFS Food w Twojej Firmie

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW:

 

projekty realizowane przez konsultantów - praktyków,
którzy posiadają doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych / usługowych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja możliwych działań usprawniających procesy
w organizacji,
szukanie optymalnych rozwiązań, eliminujących zbędne czynności
 

niskie koszty realizacji,
co przekłada się na atrakcyjność oferty cenowej dla Twojej Firmy przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

krótki czas realizacji projektu
(dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni)
 

minimalny nakład pracy
pracowników Twojej Firmy
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych oraz innych,
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
- działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu wdrożeniowego
(wraz z certyfikacją) przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanych projektów
 
 
 

 Kontakt

tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem