Wdrożenie PN – N – 18001 / BS OHSAS 18001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Norma ISO 45001:2018 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną PracyNorma ISO 45001 to pierwszy na świecie międzynarodowy standard, zawierający wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, którego celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków środowiska pracy dla pracowników i innych osób zainteresowanych w organizacji, jak również ciągłe doskonalenie efektów działań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Norma ISO 45001 została opublikowana w marcu 2018r. Od momentu wydania normy ISO 45001 organizacje, w których wdrożony jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normą OHSAS 18001:2007 mają 3-letni okres przejściowy na dostosowanie systemu zarządzania BHP do wymagań nowej normy. Bowiem nowa międzynarodowa norma ISO 45001, zawierająca wymagania w zakresie bezpie­czeństwa i higieny pracy zastępuje aktualnie obowiązującą normę OHSAS 18001.
 
 

WDROŻENIE PN–N–18001 / BS OHSAS 18001 – System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

 
Celem norm PN–N–18001 / BS OHSAS 18001 jest zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji poprzez identyfikację zagrożeń, ich ocenę oraz podejmowanie działań ukierunkowanych na redukowanie zagrożeń. Uzyskanie obiektywnego dowodu na zgodność z mającymi zastosowanie w danej organizacji zasadami oraz wymaganiami prawnymi w zakresie BHP, jakim jest certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg wymagań normy PN–N–18001 / BS OHSAS 18001, pozwala na poprawę wizerunku firmy, zwiększenie zaufania Klientów / Kontrahentów, pracowników oraz społeczności lokalnej. PN-N 18001:2004 to polska norma "System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”, która nie posiada statusu normy międzynarodowej.  Międzynarodowym odpowiednikiem normy PN-N 18001:2004 jest norma OHSAS 18001:2007. Obie normy zawierają podobne wymagania, przez co wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg wymagań jednej z tych norm wiąże się również ze spełnieniem w znacznym stopniu wymagań drugiej normy. Certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN–N–18001 / OHSAS 18001 może być przedmiotem zainteresowania każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości, czy branży oraz rodzaju prowadzonej działalności.

PROCES WDRAŻANIA NORMY PN–N–18001 / OHSAS 18001W TWOJEJ FIRMIE REALIZOWANY PRZEZ SYNERGIAgroup

 

Audyt zerowywstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań normy PN–N–18001 / OHSAS 18001 (np. w zakresie infrastruktury, funkcjonujących procesów, dokumentacji, sposobów nadzoru) oraz ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi mającymi zastosowanie, przegląd i ocena działań wykonywanych w zakresie BHP wymaganych przepisami prawnymi. Na podstawie wcześniej przekazanych przez Organizację informacji dotyczących rodzaju prowadzonej działalności identyfikujemy wymagania prawne, które mają zastosowanie w przedsiębiorstwie, podczas audytu następuje weryfikacja tych wymagań

Określenie założeń systemu zarządzania / optymalizacja procesówokreślenie założeń do strategii, Polityki oraz celów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy spójnych z ogólną strategią Firmy (w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń, oceny ryzyka, mających zastosowanie przepisów prawa), weryfikacja struktury organizacyjnej, określenie odpowiedzialności i uprawnień w zakresie systemu zarządzania BHP, przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy (identyfikacja zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie oraz określenie wagi zagrożeń w odniesieniu do prawdopodobieństwa jego wystąpienia oraz skutków jego wystąpienia, określenie niezbędnych działań zapobiegawczych), określenie potrzeb w zakresie niezbędnej dokumentacji, zapewniającej właściwe funkcjonowanie systemu zarządzania BHP, opracowanie wstępnych wersji procedur, identyfikacja rozwiązań optymalizacyjnych działania systemowe

Szkolenia wstępne - przekazanie pracownikom Twojej Firmy podstawowej wiedzy z zakresu normy PN–N–18001 / OHSAS 18001, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania systemu
Opracowanie niezbędnej dokumentacji systemowej – opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez normę PN–N–18001 / OHSAS 18001indywidualnie dla potrzeb Twojej Organizacji bez zbędnej biurokracji, dokumentacja systemu zarządzania BHP zawiera w szczególności: strukturę organizacyjną (ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za nadzorowanie systemu zarządzania BHP), Politykę, cele, zadania i programy w zakresie BHP, analizę ryzyka zawodowego, niezbędne procedury postępowania wraz z formularzami

Zatwierdzenie dokumentacji przez organizację oraz jej wdrożenie do stosowania - zatwierdzenie dokumentacji systemowej przez Najwyższe Kierownictwo Firmy oraz zapoznanie z nią pracowników Organizacji, podejmowanie działań kontrolnych w zakresie prawidłowego wdrożenia dokumentacji przez poszczególne komórki organizacyjne, przeprowadzenie ćwiczeń (wraz z symulacją) w zakresie postępowania na wypadek wystąpienia wypadku w obszarze BHP, szkolenia dla pracowników z zakresu wymagań normy oraz opracowanej dokumentacji systemowej, wdrażania nowych regulacji do stosowania, zasad BHP, wymagań prawa BHP, postępowania na wypadek wystąpienia incydentów BHP

Weryfikacja wdrożonego systemu zarządzania - sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania normy PN–N–18001 / OHSAS 18001 oraz czy jest gotowy do certyfikacji, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, organizacja przeglądu systemu zarządzania

Audyt certyfikujący (certyfikat PN–N–18001 / OHSAS 18001 dla Twojej Firmy) - wsparcie merytoryczne podczas audytu certyfikującego oraz w ustaleniu wszystkich spraw związanych z procesem certyfikacji

Doradztwo po certyfikacji - zapewnienie Twojej Firmie bezpłatnych usług doradczych w zakresie wdrożonego systemu zarządzania przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego

Ocena skuteczności realizowanego projektu wdrożeniowego - ocena efektywności naszych wdrożeń w ujęciu długofalowym stanowi nieodzowny element realizowanych przez nas projektów wdrożeniowych, za pomocą którego weryfikujemy realizację założeń projektów oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące

Podstawowe etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy to:


  1. określenie polityki oraz celów i programów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy spójnych z ogólną strategią Firmy (w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń i wyników przeprowadzonej analizy ryzyka, mających zastosowanie w organizacji wymagań prawnych)
  2. wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, nadzór nad systemem (przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, obejmującej identyfikację zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie oraz określenie wagi zagrożeń w odniesieniu do prawdopodobieństwa jego wystąpienia oraz skutków jego wystąpienia, określenie niezbędnych działań zapobiegawczych, opracowanie niezbędnej dokumentacji)
  3. szkolenia (zwiększanie świadomości pracowników w zakresie postępowania na wypadek wystąpienia incydentów BHP oraz sposobów przeciwdziałania tym incydentom)
  4. ocena skuteczności wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ( monitorowanie i pomiary, analiza zaistniałych incydentów BHP, analiza wyników audytów wewnętrznych i in.)
 

CERTYFIKAT PN–N–18001 / OHSAS 18001, CZYLI KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY DLA TWOJEJ FIRMY

 

redukcja ryzyka zawodowego poprzez stałe monitorowanie zagrożeń oraz zarządzanie zagrożeniami w zakresie BHP

 

skuteczna komunikacja wewnętrzna, dokładne przydzielenie zadań, uprawnień i odpowiedzialności wszystkim pracownikom, poprawa obiegu informacji w Organizacji

 

eliminacja skutków incydentów BHP poprzez podejmowanie działań zapobiegawczych nieprawidłowościom w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy

 

spełnienie wymagań prawnych w zakresie BHP, redukcja ryzyka związanego z urazami pracowników oraz związanymi z nimi stratami i odszkodowaniami

 

poprawa wydajności oraz jakości pracy w przedsiębiorstwie poprzez wykluczanie chorób zawodowych wśród pracowników oraz redukcję absencji chorobowej pracowników

 

poprawa warunków pracy w zakresie BHP, przekładająca się na większe zaangażowanie pracowników w działania na rzecz BHP oraz większą motywację do pracy

 

wymierne korzyści finansowe związane z poprawą wizerunku Twojej Firmy na rynku, wzmacnianie reputacji marki i redukowanie barier handlowych (spełnienie wymagań światowych koncernów w obszarze BHP) poprzez podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie

 

podejmowane w obszarze bezpieczeństwa pracy działania zapobiegawcze sprzyjają redukcji kosztów pracy poprzez zmniejszenie liczby wypadków przy pracy, zapobieganie przestojom w procesach, co pozwala również na uzyskanie większej efektywności realizacji procesów

 

certyfikat PN–N–18001 / OHSAS 18001 to obiektywny dowód, że system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy funkcjonujący w Twojej Organizacji spełnia wymagania międzynarodowej normy (lub polskiego odpowiednika) oraz podlega ciągłemu doskonaleniu poprzez realizację działań prewencyjnych, korygujących oraz doskonalących

norma OHSAS 18001 jest kompatybilna z międzynarodowymi normami takimi, jak norma ISO 9001, czy ISO 14001, dlatego też taka kombinacja 3 systemów zarządzania (jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy) jest jednym z najczęściej spotykanych wariantów wdrażania oraz utrzymywania zintegrowanych systemów zarządzania. Zintegrowane systemy zarządzania podlegają wspólnej certyfikacji (przeprowadzany jest jeden audyt certyfikujący / nadzoru dla wszystkich trzech systemów). Integracja tych norm jest prosta i szybka z uwagi na wspólne elementy, które posiadają normy ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001 (np. polityka oraz cele organizacji, audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania, odpowiedzialności i uprawnienia)

system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wymaga identyfikacji potencjalnych zagrożeń, dokonania ich analizy oraz oceny pod względem ryzyka zawodowego. Działania te stanowią podstawę do projektowania i planowania systemu, w ramach którego określa się programy ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pracowników. Ponadto przydzielone zostają odpowiedzialności i uprawienia w obszarze BHP oraz realizowane są systematyczne szkolenia pracowników, co stwarza możliwość szybkiego reagowania na pojawiające się incydenty BHP

certyfikat OHSAS 18001 to obiektywny dowód, że firma przykłada wagę do zmniejszania zagrożeń w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników, podwykonawców, osób wizytujących zakład oraz klientów w ujęciu długofalowym. Certyfikat uznawany jest w ponad 80 krajach

kluczowymi filarami systemu zarządzania BHP jest działanie zgodne z wymaganiami prawnymi, zaangażowanie w bezpieczeństwo pracowników oraz rozwój i doskonalenie systemu, system ten sprzyja poprawie kontroli zagrożeń związanych z codzienną działalnością organizacji, jak również wynikających z niestandardowych zdarzeń

system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w prosty sposób można integrować z systemem zarządzania jakością (ISO 9001) i / lub systemem zarządzania środowiskowego (ISO 14001) oraz z innymi systemami opartymi o wymagania norm z serii ISO

wdrożenie systemu BHP może stanowić również etap wstępny do spełnienia wymagań prawnych w zakresie BHP, do spełnienia których organizacja jest zobowiązana (istotne w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy)
KLUCZOWE ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY:

Model systemu zarządzania BHP według normy OHSAS 18001:

Polityka BHP

Planowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania BHP

Sprawdzanie i działania korygujące

Przegląd zarządzania

Ciągłe doskonalenie

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy OHSAS 18001 opiera się na podejściu procesowym, wykorzystując tzw. cykl PDCA (Planuj – Wykonaj – Sprawdź – Działaj), który można przedstawić w poniższy sposób:

Planuj (planowanie systemu zarządzania BHP): ustalanie celów i procesów niezbędnych do osiągania celów przyjętych w polityce BHP

  Wykonaj (wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania BHP): realizacja działań zgodnie z określonymi procedurami, funkcjonowanie procesów

Sprawdź (sprawdzanie i działania korygujące): monitorowanie i mierzenie procesów w odniesieniu do przyjętej polityki BHP, celów, wymagań prawnych i innych w zakresie BHP oraz prezentacja wyników

Działaj (ciągłe doskonalenie): podejmowanie działań ukierunkowanych na ciągłe doskonalenie funkcjonowania systemu zarządzania BHP.

Podstawowe wymagania normy OHSAS 18001 - wymagania dla systemu zarządzania BHP:

określenie i zatwierdzenie Polityki BHP

planowanie systemu zarządzania BHP (identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i określenie środków kontroli, identyfikacja i nadzorowanie wymagań prawnych i innych, do spełnienia których organizacja jest zobowiązana, ustanowienie, wdrożenie oraz utrzymywanie udokumentowanych celów i programów BHP)

wdrażanie i funkcjonowanie systemu zarządzania BHP (przydzielenie zasobów, określenie ról, odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień w obszarze BHP, określenie kompetencji, realizacja szkoleń, zwiększanie świadomości pracowników w zakresie BHP, komunikacja wewnętrzna oraz z podwykonawcami, współudział i konsultacje z pracownikami w celu zwiększenia zaangażowania, nadzór nad dokumentacją systemową, sterowanie operacyjne, gotowość i reagowanie na awarie)

sprawdzanie (monitorowanie i pomiary procesów, monitorowanie stopnia realizacji celów organizacji dotyczących BHP, okresowa ocena zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi, rejestrowanie, badanie i analizowanie incydentów, określony sposób postępowania z niezgodnościami, podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych, nadzór nad zapisami, audyty wewnętrzne przeprowadzane w zaplanowanych odstępach czasu, przegląd zarządzania)

SYNERGIAgroup to:

gwarancja pozytywnej certyfikacji

niskie koszty realizacji

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

 

 

 

 

 Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

 
Nasza oferta wdrożeniowa obejmuje pełny zakres działań w ramach wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z wymaganiami normy PN-N-18001/OHSAS 18001
 
Nasza metodyka wdrożeniowa oparta na zasadzie zarządzania projektami gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie SZ w Twojej Firmie
 
Czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia może być krótszy niż 3 miesiące
 
Zaangażowanie pracowników Twojej Firmy ograniczone do minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji), nie tworzymy zbędnych, niepotrzebnych dokumentów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy  w Twojej Firmie 

Tworzymy SMART SYSTEM!


Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.


SMART SYSTEM to:


S – solidne fundamenty pod budowę systemupoznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentycznysystem funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowysystem zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działaniaoferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW

 

projekty realizowane przez konsultantów - praktyków,
którzy posiadają doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych / usługowych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja możliwych działań usprawniających procesy
w organizacji, szukanie optymalnych rozwiązań, eliminujących zbędne czynności


niskie koszty realizacji,
co przekłada się na atrakcyjność oferty cenowej dla Twojej Firmy przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

krótki czas realizacji projektu
(dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni)
 

minimalny nakład pracy
pracowników Twojej Firmy
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych oraz innych,
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
- działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu wdrożeniowego
(wraz z certyfikacją) przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanych projektów  
 
 

Zapraszamy do współpracy


Kontakt
tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

 

Tel. 601 837 351

Polityka prywatności  

biuro@synergiagroup.eu

 
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2020 SYNERGIAgroup                                                                                                                    
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem