Wdrożenie ISO 45001 / Jak uzyskać certyfikat ISO 45001 / Aktualizacja, dostosowanie do ISO 45001, przejście z OHSAS 18001 na normę ISO 45001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wdrożenie normy ISO 45001:2018 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Norma ISO 45001 to pierwszy na świecie międzynarodowy standard, zawierający wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, którego celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków środowiska pracy dla pracowników i innych osób zainteresowanych w organizacji, jak również ciągłe doskonalenie efektów działań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Norma ISO 45001 została opublikowana w marcu 2018r. Od momentu wydania normy ISO 45001 organizacje, w których wdrożony jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normą OHSAS 18001:2007 / PN-N 18001 mają 3-letni okres przejściowy na dostosowanie systemu zarządzania BHP do wymagań nowej normy. Bowiem nowa międzynarodowa norma ISO 45001, zawierająca wymagania w zakresie bezpie­czeństwa i higieny pracy zastępuje aktualnie obowiązującą normę OHSAS 18001 oraz PN-N 18001.

 

Wydłużony termin przejścia z OHSAS 18001 / PN-N 18001 na ISO 45001

Termin przejścia na normę ISO 45001:2018 został wydłużony z uwagi na sytuację pandemiczną związaną z występowaniem COVID-19. Termin dostosowania systemu OHSAS 18001 oraz PN-N 18001 do normy ISO 45001:2018 został przesunięty o 6 miesięcy. W związku z tym firmy certyfikowane powinny przejść na normę ISO 45001:2018 do dnia  30 września 2021 r.

 

 

Nasza firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie przejścia na normę ISO 45001:2018. Aktualizację systemu zarządzania BHP do nowych wymagań normy ISO 45001:2018 przeprowadzamy w różnych wariantach. W zależności od stopnia, w jakim chcesz się zaangażować w działania związane z dostosowaniem systemu BHP w Twojej firmie do nowych wymagań zgodnych z normą ISO 45001 oferujemy szkolenia, audyty rewizyjne, kompleksową aktualizację. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami w obszarze implementacji zmian wynikających z wprowadzenia normy ISO 45001:2018 przedstawionymi poniżej.

 
 

Jeśli w Twojej firmie nie został wdrożony do tej pory żaden system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i zastanawiasz się nad wprowadzeniem normy ISO 45001 zobacz, jak działamy w ramach kompleksowego wdrożenia normy ISO 45001:2018
 
Czytaj więcej na temat wdrożenia ISO 45001 w firmie

 

W zakresie przejścia na normę ISO 45001:2018 oferujemy następujące usługi:

 

I WARIANT: szkolenie: dostosowanie Twojej Firmy do normy ISO 45001:2018

szkolenie pozwala na zdobycie wiedzy oraz niezbędnych umiejętności w zakresie interpretowania i wdrażania wymagań normy ISO 45001:2018

w trakcie szkolenia przedstawiamy praktyczną analizę zmian, jakie należy wdrożyć w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Organizacji, wynikających z wdrożenia normy ISO 45001

podczas szkolenia omawiamy wymagania normy ISO 45001:2018 ze szczególnym zwróceniem uwagi na wprowadzone zmiany i nowe wymagania nieuwzględnione w normie OHSAS 18001 / PN-N 18001. Przedstawiamy strukturę dokumentacji systemowej, która jest niezbędna do spełnienia wymagań normy ISO 45001:2018. Pokazujemy, jak w przystępny sposób opracować kontekst organizacji, wymagania stron zainteresowanych, analizę ryzyk i szans odnoszących się do systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, czy zasady współudziału pracowników. Wyjaśniamy, co oznacza pojęcie "udokumentowane informacje" i udostępniamy przykładowe formularze wymagane przez normę ISO 45001:2018

szkolenie realizujemy w różnych formach, jako: otwarte webinarium grupowe, szkolenie online indywidualne, webinarium indywidualne, szkolenie dedykowane (w formie stacjonarnej lub zdalnej - zapytaj o ofertę)

więcej informacji o szkoleniu z zakresu przejścia na normę ISO 45001:2018 znajdziesz tutaj

II WARIANT: audyt rewizyjny na zgodność z wymaganiami normy ISO 45001:2018

Z uwagi na fakt, że nowe norma ISO 45001:2018 wprowadza szereg kluczowych zmian w dotychczasowe systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, oferujemy Twojej Firmie audyt rewizyjny (analizę luk systemowych), który pozwoli na bardziej efektywne dostosowanie systemu BHP 18001 funkcjonującego w Twojej Firmie do wymagań normy ISO 45001:2018. W trakcie takiego audytu przeprowadzamy przegląd dokumentacji oraz sprawdzamy, w jakim stopniu przyjęte sposoby działania spełniają wymagania normy ISO 45001:2018.

W wyniku audytu otrzymujesz raport wraz z listą działań, które należy wdrożyć w celu uzyskania zgodności z nową normą ISO 45001:2018 (wyszczególnienie procesów / obszarów niezbędnych do zmiany zgodnie z nowymi wymaganiami wraz ze wskazaniem odpowiednich punktów normy). Oferujemy również wsparcie merytoryczne oraz doradztwo w zakresie wdrożenia działań, wskazanych w raporcie z audytu, wdrożenia optymalnych rozwiązań organizacyjnych z praktycznego punktu widzenia (np. w obszarze zarządzania ryzykiem, określenia kontekstu Organizacji, współudziału i konsultacji z pracownikami).

Audyt rewizyjny na zgodność z wymaganiami normy ISO 45001:2018 to analiza luk systemowych wraz z wykazem niezbędnych działań dostosowania systemu OHSAS 18001 / PN-N 18001 w firmie do nowych wymagań normy ISO 45001:2018.

Korzyści dla Twojej Firmy z audytu rewizyjnego:

brak negatywnych konsekwencji z tytułu zaistnienia niezgodności na nową normę ISO 45001 oraz możliwość ich usunięcia przed audytem certyfikującym

możliwość zapoznania się z kryteriami audytowania opartymi o nowe wymagania normy ISO 45001:2018 przed audytem certyfikującym

audyt może być przeprowadzony w dowolnym czasie przed planowanym audytem zewnętrznym na zgodność z nową normą ISO 45001

sposobność do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z wymaganiami normy ISO 45001:2018

indywidualne podejście do każdego audytowanego systemu zarządzania oraz mających zastosowanie optymalnych rozwiązań organizacyjnych

Zapytaj o ofertę na audyt rewizyjny ISO 45001

III WARIANT: kompleksowa aktualizacja systemu OHSAS 18001 / PN 18001 w Twojej firmie. Dostosowanie do nowych wymagań normy ISO 45001

Zakres naszych usług w zakresie dostosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy do wymagań normy ISO 45001:2018 obejmuje m. in. poniższe działania:

przeprowadzenie audytu rewizyjnego (audytu rozbieżności) - ocena Organizacji pod kątem możliwości spełnienia przez nią wymagań normy ISO 45001:2018 (np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, funkcjonujących procesów, dokumentacji, sposobów nadzoru), identyfikacja, ocena i analiza zagrożeń i ryzyka, sporządzenie raportu z audytu, zawierającego zestawienie rozbieżności z wymaganiami normy ISO 45001:2018

 weryfikacja kluczowych założeń systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (określenie potrzeb w zakresie aktualizacji dokumentacji systemowej, zapewniającej właściwe funkcjonowanie systemu zarządzania w organizacji, identyfikacja kontekstu organizacji, określenie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, określenie i analiza zagrożeń, określenie sposobów działania w poszczególnych procesach, dostosowanie procesów do nowych wymagań normy ISO 45001)

aktualizacja dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS 18001 / PN-N 18001 (aktualizacja przy konsultacji z pracownikami dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez normę ISO 45001:2018, opracowanie dokumentacji związanej m. in. z: określeniem kontekstu Organizacji oraz analizą potrzeb stron zainteresowanych, przeprowadzeniem analizy ryzyka, planowaniem zmian, określeniem sposobów działania w poszczególnych procesach, oceną skuteczności tych działań, przydzielaniem zasobów, zapewnieniem wymaganych kompetencji, komunikacją, nadzorowaniem udokumentowanych informacji)

zatwierdzenie zaktualizowanej dokumentacji przez Organizację oraz jej wdrożenie do stosowania, szkolenie dla pracowników (zatwierdzenie dokumentacji systemowej przez Kierownictwo Firmy, zapoznanie z dokumentacją pracowników Organizacji, realizacja procesów zgodnie z nowymi wymaganiami, szkolenie z zakresu nowych wymagań i zmian, jakie wprowadza norma ISO 45001:2018 oraz zaktualizowanej dokumentacji systemowej)

Zapytaj o ofertę na kompleksową aktualizację do ISO 45001:2018

WDROŻENIE ISO 45001 – System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

 
Celem normy ISO 45001:2018 jest zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji poprzez identyfikację zagrożeń, ich ocenę oraz podejmowanie działań ukierunkowanych na redukowanie zagrożeń. Uzyskanie obiektywnego dowodu na zgodność z mającymi zastosowanie w danej organizacji zasadami oraz wymaganiami prawnymi w zakresie BHP, jakim jest certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg wymagań normy ISO 45001, pozwala na poprawę wizerunku firmy, zwiększenie zaufania Klientów / Kontrahentów, pracowników oraz społeczności lokalnej. Norma ISO 45001 posiada status normy międzynarodowej. Certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001 może być przedmiotem zainteresowania każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości, czy branży oraz rodzaju prowadzonej działalności.

PROCES WDROŻENIA NORMY ISO 45001 W TWOJEJ FIRMIE REALIZOWANY PRZEZ SYNERGIAgroup

Audyt zerowy

wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań normy ISO 45001 (np. w zakresie infrastruktury, funkcjonujących procesów, dokumentacji, sposobów nadzoru) oraz ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi mającymi zastosowanie, przegląd i ocena działań wykonywanych w zakresie BHP wymaganych przepisami prawnymi. Na podstawie wcześniej przekazanych przez Organizację informacji dotyczących rodzaju prowadzonej działalności identyfikujemy wymagania prawne, które mają zastosowanie w przedsiębiorstwie, podczas audytu następuje weryfikacja tych wymagań
 

Określenie założeń systemu zarządzania / opracowanie dokumentacji ISO 45001

określenie założeń do strategii, Polityki oraz celów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy spójnych z ogólną strategią Firmy (w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń, oceny ryzyka, mających zastosowanie przepisów prawa), analiza kontekstu organizacji i wymagań stron zainteresowanych, weryfikacja struktury organizacyjnej, określenie odpowiedzialności i uprawnień w zakresie systemu zarządzania BHP, przeprowadzenie w odniesieniu do wymagań normy ISO 45001 weryfikacji oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy (identyfikacja zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie oraz określenie wagi zagrożeń w odniesieniu do prawdopodobieństwa jego wystąpienia oraz skutków jego wystąpienia, określenie niezbędnych działań zapobiegawczych), określenie potrzeb w zakresie niezbędnej dokumentacji, zapewniającej właściwe funkcjonowanie systemu zarządzania BHP, opracowanie niezbędnej dokumentacji systemowej – opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez normę ISO 45001 indywidualnie dla potrzeb Twojej Organizacji bez zbędnej biurokracji, dokumentacja systemu zarządzania BHP zawiera w szczególności: strukturę organizacyjną (ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za nadzorowanie systemu zarządzania BHP), analizę kontekstu organizacji, wymagania stron zainteresowanych, politykę BHP, cele, zadania i programy w zakresie BHP, analizę ryzyk i szans w procesach systemu ISO 45001, niezbędne procedury postępowania wraz z formularzami
 

Szkolenia dla pracowników

przekazanie pracownikom Twojej Firmy podstawowej wiedzy z zakresu normy ISO 45001, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania BHP oraz przygotowanie pracowników do audytu certyfikującego

Wdrożenie dokumentacji ISO 45001 do stosowania

zatwierdzenie dokumentacji systemowej przez Najwyższe Kierownictwo Firmy oraz zapoznanie z nią pracowników Organizacji, podejmowanie działań kontrolnych w zakresie prawidłowego wdrożenia dokumentacji przez poszczególne komórki organizacyjne, przeprowadzenie ćwiczeń (wraz z symulacją) w zakresie postępowania na wypadek wystąpienia wypadku w obszarze BHP, szkolenia dla pracowników z zakresu wymagań normy oraz opracowanej dokumentacji systemowej, wdrażania nowych regulacji do stosowania, zasad BHP, wymagań prawa BHP, postępowania na wypadek wystąpienia incydentów BHP


Weryfikacja wdrożonego systemu zarządzania BHP ISO 45001

sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania normy ISO 45001 oraz czy jest gotowy do certyfikacji, przeprowadzenie audytu wewnętrznego, organizacja przeglądu systemu zarządzania


Audyt certyfikujący (certyfikat ISO 45001 dla Twojej Firmy)

wsparcie merytoryczne podczas audytu certyfikującego oraz w ustaleniu wszystkich spraw związanych z procesem certyfikacji w celu uzyskania akredytowanego certyfikatu ISO 45001


Doradztwo po uzyskaniu certyfikatu ISO 45001

zapewnienie Twojej Firmie bezpłatnych usług doradczych w zakresie wdrożonego systemu zarządzania ISO 45001 przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu certyfikującego


Ocena skuteczności realizowanego projektu wdrożenia ISO 45001

ocena efektywności naszych wdrożeń w ujęciu długofalowym stanowi nieodzowny element realizowanych przez nas projektów wdrożeniowych, za pomocą którego weryfikujemy realizację założeń projektów oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące

Podstawowe etapy wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg wymagań normy ISO 45001 to:


  1. określenie polityki oraz celów i programów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy spójnych z ogólną strategią Firmy (w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrożeń i wyników przeprowadzonej analizy kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych, wykonanej analizy ryzyk i szans w procesach systemu zarządzania BHP, mających zastosowanie w organizacji wymagań prawnych)
  2. wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, nadzór nad systemem (przeprowadzenie weryfikacji oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, obejmującej identyfikację zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie oraz określenie wagi zagrożeń w odniesieniu do prawdopodobieństwa jego wystąpienia oraz skutków jego wystąpienia, określenie niezbędnych działań zapobiegawczych, opracowanie niezbędnej dokumentacji)
  3. szkolenia (zwiększanie świadomości pracowników w zakresie postępowania na wypadek wystąpienia incydentów BHP oraz sposobów przeciwdziałania tym incydentom)
  4. ocena skuteczności wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001 (monitorowanie i pomiary, analiza zaistniałych incydentów BHP, analiza wyników audytów wewnętrznych i in.)
 

CERTYFIKAT ISO 45001, CZYLI KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG NORMY ISO 45001 DLA TWOJEJ FIRMY

 

redukcja ryzyka zawodowego poprzez stałe monitorowanie zagrożeń oraz zarządzanie zagrożeniami w zakresie BHP

 

skuteczna komunikacja wewnętrzna, dokładne przydzielenie zadań, uprawnień i odpowiedzialności wszystkim pracownikom, poprawa obiegu informacji w Organizacji

 

eliminacja skutków incydentów BHP poprzez podejmowanie działań zapobiegawczych nieprawidłowościom w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy

 

spełnienie wymagań prawnych w zakresie BHP, redukcja ryzyka związanego z urazami pracowników oraz związanymi z nimi stratami i odszkodowaniami

 

poprawa wydajności oraz jakości pracy w przedsiębiorstwie poprzez wykluczanie chorób zawodowych wśród pracowników oraz redukcję absencji chorobowej pracowników

 

poprawa warunków pracy w zakresie BHP, przekładająca się na większe zaangażowanie pracowników w działania na rzecz BHP oraz większą motywację do pracy

 

wymierne korzyści finansowe związane z poprawą wizerunku Twojej Firmy na rynku, wzmacnianie reputacji marki i redukowanie barier handlowych (spełnienie wymagań światowych koncernów w obszarze BHP) poprzez podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie

 

podejmowane w obszarze bezpieczeństwa pracy działania zapobiegawcze sprzyjają redukcji kosztów pracy poprzez zmniejszenie liczby wypadków przy pracy, zapobieganie przestojom w procesach, co pozwala również na uzyskanie większej efektywności realizacji procesów

 

certyfikat ISO 45001 to obiektywny dowód, że system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy funkcjonujący w Twojej Organizacji spełnia wymagania międzynarodowej normy oraz podlega ciągłemu doskonaleniu poprzez realizację działań prewencyjnych, korygujących oraz doskonalących

JAKIE SĄ PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA, WYMAGANIA NORMY ISO 45001?

norma ISO 45001 jest kompatybilna z międzynarodowymi normami takimi, jak norma ISO 9001, czy ISO 14001, dlatego też taka kombinacja 3 systemów zarządzania (jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy) jest jednym z najczęściej spotykanych wariantów wdrożenia oraz utrzymywania zintegrowanych systemów zarządzania. Zintegrowane systemy zarządzania podlegają wspólnej certyfikacji (przeprowadzany jest jeden audyt certyfikujący / nadzoru dla wszystkich trzech systemów). Integracja tych norm jest prosta i szybka z uwagi na wspólne elementy, które posiadają normy ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 (np. polityka oraz cele organizacji, kontekst organizacji, wymagania stron zainteresowanych, analiza ryzyk i szans, audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania, odpowiedzialności i uprawnienia)

system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wymaga identyfikacji potencjalnych zagrożeń, dokonania ich analizy oraz oceny pod względem ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy. Ponadto norma ISO 45001 wymaga przeprowadzenia analizy ryzyk i szans we wszystkich procesach systemu zarządzania BHP, nie tylko tych związanych z ryzykiem zawodowym. Działania te stanowią podstawę do projektowania i planowania systemu, w ramach którego określa się programy ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pracowników. Ponadto przydzielone zostają odpowiedzialności i uprawienia w obszarze BHP oraz realizowane są systematyczne szkolenia pracowników, co stwarza możliwość szybkiego reagowania na pojawiające się incydenty BHP

certyfikat ISO 45001 to obiektywny dowód, że firma przykłada wagę do zmniejszania zagrożeń w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników, podwykonawców, osób wizytujących zakład oraz klientów w ujęciu długofalowym. Certyfikat uznawany jest na arenie międzynarodowej

kluczowymi filarami systemu zarządzania BHP jest działanie zgodne z wymaganiami prawnymi, zaangażowanie w bezpieczeństwo pracowników oraz rozwój i doskonalenie systemu zarządzania BHP. Wdrożenie systemu ISO 45001 sprzyja poprawie kontroli zagrożeń związanych z codzienną działalnością organizacji, jak również wynikających z niestandardowych zdarzeń

system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg wymagań normy ISO 45001 w prosty sposób można integrować z systemem zarządzania jakością (ISO 9001) i / lub systemem zarządzania środowiskowego (ISO 14001) oraz z innymi systemami opartymi o wymagania norm z serii ISO

wdrożenie systemu BHP może stanowić również etap wstępny do spełnienia wymagań prawnych w zakresie BHP, do spełnienia których organizacja jest zobowiązana (istotne w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy)

KLUCZOWE ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG ISO 45001:

Model systemu zarządzania BHP według normy ISO 45001:

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001 opiera się na podejściu procesowym, wykorzystując tzw. cykl PDCA (Planuj – Wykonaj – Sprawdź – Działaj), który można przedstawić w poniższy sposób:

Planuj (planowanie systemu zarządzania BHP): ustalanie celów i procesów niezbędnych do osiągania celów przyjętych w polityce BHP

  Wykonaj (wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania BHP): realizacja działań zgodnie z określonymi procedurami, funkcjonowanie procesów

Sprawdź (sprawdzanie i działania korygujące): monitorowanie i mierzenie procesów w odniesieniu do przyjętej polityki BHP, celów, wymagań prawnych i innych w zakresie BHP oraz prezentacja wyników

Działaj (ciągłe doskonalenie): podejmowanie działań ukierunkowanych na ciągłe doskonalenie funkcjonowania systemu zarządzania BHP.

 

Podstawowe wymagania normy ISO 45001 - wymagania dla systemu zarządzania BHP:

określenie kontekstu organizacji, określenie stron zainteresowanych i ich wymagań istotnych dla systemu zarządzania BHP, opracowanie i zatwierdzenie Polityki BHP

planowanie systemu zarządzania BHP (identyfikacja ryzyk i szans w procesach systemu ISO 45001, identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i określenie środków kontroli, określenie działań na zidentyfikowane ryzyka i możliwości, identyfikacja i nadzorowanie wymagań prawnych i innych, do spełnienia których organizacja jest zobowiązana, ustanowienie, wdrożenie oraz utrzymywanie udokumentowanych celów i programów BHP)

działania operacyjne, czyli wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania BHP (przydzielenie zasobów, określenie ról, odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień w obszarze BHP, określenie kompetencji, realizacja szkoleń, zwiększanie świadomości pracowników w zakresie BHP, komunikacja wewnętrzna oraz z podwykonawcami, współudział i konsultacje z pracownikami w celu zwiększenia zaangażowania, nadzór nad dokumentacją systemową, sterowanie operacyjne, gotowość i reagowanie na awarie)

ocena efektów działania i doskonalenie (monitorowanie i pomiary procesów, monitorowanie stopnia realizacji celów organizacji dotyczących BHP, okresowa ocena zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi, rejestrowanie, badanie i analizowanie incydentów, określony sposób postępowania z niezgodnościami, podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych, nadzór nad zapisami, audyty wewnętrzne przeprowadzane w zaplanowanych odstępach czasu, przegląd zarządzania)

Przejście na ISO 45001 z SYNERGIAgroup to:

gwarancja uzyskania certyfikatu ISO 45001

niskie koszty dostosowania systemu 18001 do normy ISO 45001

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas przejścia na normę ISO 45001 dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

 

Zapytaj o ofertę cenową na dostosowanie systemu OHSAS 18001 / PN-N 18001 do ISO 45001  w Twojej Firmie 

 

 

 Kontakt
                     tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

Zapoznaj się również z naszymi produktami online / szkoleniami online z serii ISO.ONLINE z zakresu przejści na normę ISO 45001:2018:

 

Szkolenie online indywidualne ISO 45001:2018 Przejście na ISO 45001. Nowe wymagania

Szkolenie online w formie indywidualnego zapoznania się z  materiałami szkoleniowymi - aktualizacja do ISO 45001, przejście na normę ISO 45001:2018, nowe wymagania, zmiany w systemie BHP

W ramach szkolenia otrzymujesz:

materiały szkoleniowe w formie nagrania video z lektorem z bezterminowym dostępem tak, abyś zawsze mógł wrócić do niezbędnych informacji o wymaganiach normy ISO 45001:2018

dodatkowo darmowe konsultacje online z trenerem, podczas których rozwiejesz wszelkie wątpliwości, pojawiające się podczas samodzielnego przejścia na normę ISO 45001:2018

zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej (m.in. dotyczących analizy kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych, analizy ryzyk i szans), które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

Czytaj więcej

Szkolenie ISO 45001:2018 online webinarium. Przejście na ISO 45001. Nowe wymagania

Szkolenie w formie indywidualnego webinarium na żywo z trenerem
- aktualizacja do ISO 45001, przejście na normę ISO 450012018, nowe wymagania, zmiany

szkolenie obejmuje:

szkolenie w formie indywidualnego webinarium (konsultacji) na żywo z trenerem

materiały szkoleniowe w formie nagrania video z lektorem oraz zestaw przydatnych formularzy w wersji edytowalnej (m.in. dotyczących analizy kontekstu organizacji, wymagań stron zainteresowanych, analizy ryzyk i szans), które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy

Czytaj więcej

DODATKOWA USŁUGA:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP ISO 45001

Przejęcie przez zewnętrzną firmę konsultingową funkcji, zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. SZBHP ISO 45001

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej ISO 45001

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania BHP ISO 45001 na firmę zewnętrzną - firmę konsultingową

Usługa nadzoru nad systemem ISO 45001 jako proces zewnętrzny

Nasza oferta wdrożeniowa obejmuje pełny zakres działań w ramach wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z wymaganiami normy ISO 45001:2018

 

Nasza metodyka wdrożeniowa oparta na zasadzie zarządzania projektami gwarantuje sprawne i skuteczne wdrożenie ISO 45001 w Twojej Firmie

Czas wdrożenia dostosowujemy do potrzeb Twojej Firmy - bez obniżenia jakości działań czas wdrożenia ISO 45001 może być krótszy niż 3 miesiące

Zaangażowanie pracowników Twojej Firmy ograniczone do minimum - realizujemy wszystkie czasochłonne zadania (np. związane z opracowaniem dokumentacji ISO 45001), nie tworzymy zbędnych, niepotrzebnych dokumentów

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tworzymy SMART SYSTEM!


Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.


SMART SYSTEM to:


S – solidne fundamenty pod budowę systemupoznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentycznysystem funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowysystem zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działaniaoferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW WDROŻENIOWYCH

 

projekty realizowane przez konsultantów - praktyków
SYNERGIAgroup to firma wdrażająca systemy zarządzania, którą tworzy zespół doświadczonych konsultantów, posiadamy doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych / usługowych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja możliwych działań usprawniających procesy
wdrażając systemy zarządzania w organizacjach, szukamy optymalnych rozwiązań, eliminujących zbędne czynności


niskie koszty realizacji,
co przekłada się na atrakcyjność oferty cenowej dla Twojej Firmy przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

krótki czas realizacji projektu wdrożeniowego
(dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni)
 

minimalny nakład pracy
pracowników Twojej Firmy
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych oraz innych,
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
- działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu wdrożeniowego
(wraz z certyfikacją) przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanych projektów  

 Zapoznaj się również z naszą ofertą szkoleniową w zakresie normy ISO 45001:2018:

 


System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Twojej Firmie według normy ISO 45001:2018 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu

Zobacz szczegóły szkolenia

 

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001:2018 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

Zobacz szczegóły szkolenia

 
 

Zapraszamy do współpracy


Kontakt
tel.: 601 837 351
 e-mail:  biuro@synergiagroup.eu

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351  biuro@synergiagroup.eu
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 - 2022 SYNERGIAgroup Sp. z o.o.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem