System HACCP (zgodny z wymaganiami prawnymi)

 
System HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontrolne) jest podstawowym narzędziem służącym do nadzorowania bezpieczeństwa żywności na każdym etapie jej przetwarzania i obrotu. Wszystkie firmy działające w branży spożywczej zobligowane są przepisami prawnymi [Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych, Rozporządzenie nr 853/2004, Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 ze zm.] do wdrożenia i utrzymywania systemu HACCP. Nadzór nad funkcjonującym w firmie systemem HACCP oraz związanymi z nim praktykami GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) oraz GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) sprawuje Inspekcja Sanitarna (Sanepid).
 
 
KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY Z WDROŻENIA SYSTEMU HACCP

spełnienie wymagań obowiązujących przepisów prawnych (prawa żywnościowego) w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności oraz higieny produkcji

poprawa wizerunku Firmy na rynku, zwiększenie zaufania Klientów oraz Kontrahentów, jak również jednostek urzędowej kontroli żywności i innych organów nadzoru

minimalizacja ryzyka związanego z odpowiedzialnością prawną za produkt

aktywne podejście do rozwiązywania problemów związanych z jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności


zwiększenie bezpieczeństwa dostarczanych produktów żywnościowych, zmniejszenie ryzyka oraz redukcja kosztów związanych z reklamacjami, zwrotami, wycofaniem produktu z rynku

lepsza współpraca pomiędzy poszczególnymi działami w firmie, osobami na poszczególnych stanowiskach w ramach systemu HACCP

zwiększenie systematycznej powtarzalności jakości produktów

aktualizacja wiedzy i podniesienie świadomości personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo produktów 
 

redukcja strat produkcyjnych, zmniejszenie liczby błędów i braków

wdrożenie systemu HACCP ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wytwarzanej żywności poprzez identyfikację oraz analizę zagrożeń, które mogą wystąpić na poszczególnych etapach produkcji oraz dostarczania żywności do końcowego użytkownika

system HACCP jest obligatoryjny dla wszystkich przedsiębiorstw, zajmujących się produkcją i obrotem produktów żywnościowych, w tym również z branży gastronomicznej, wymagany przepisami prawnymi, obowiązującymi na terenie Polski oraz UE

system HACCP uznawany jest za jedną z najskuteczniejszych metod, gwarantujących wysoki poziom bezpieczeństwa żywności w czasie procesu jej produkcji oraz obrotu

nieodzownym elementem systemu HACCP są praktyki GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) oraz GHP (Dobra Praktyka Higieniczna), bez których wdrożenie systemu HACCP jest niemożliwe

system HACCP nie podlega certyfikacji, certyfikacja możliwa jest dla standardów, w których zawarte są jego wymagania (standard BRC FOOD, IFS FOOD, czy ISO 22000)

wdrożenie systemu HACCP jest również podstawowym elementem wymaganym przez międzynarodowe standardy bezpieczeństwa żywności takie, jak standard BRC FOOD, IFS FOOD, czy ISO 22000

  

 
                                                                                       ...czytaj więcej o systemie HACCP
 
DOBRE PRAKTYKI, CZYLI CO TO JEST GMP i GHP?


GMP (Good Manufacturing Practice - Dobra Praktyka Produkcyjna) – jest to zestawienie instrukcji, dokumentów produkcyjnych obowiązujących w przedsiębiorstwie, które ukierunkowane są w szczególności na higienę produkcji i zapobieganie wytwarzaniu produktów nie spełniających wymagań jakościowych oraz zmienności cech produktów. Organizacja powinna określić zasady postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobu gotowego na każdym etapie procesu produkcji i kontroli, przez utrzymanie odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych wytwarzania, magazynowania oraz transportu produktów żywnościowych


GHP (Good Hygienic Practice - Dobra Praktyka Higieniczna) – działania, które firma zobowiązana jest podjąć oraz warunki higieniczne, które powinna zapewnić na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywności w celu zagwarantowania bezpieczeństwa wytwarzanych produktów żywnościowych. GHP obejmuje działania w zakresie higieny urządzeń, pomieszczeń, higieny osobistej pracowników, odzieży ochronnej, otoczenia zakładu, postępowania z odpadami, procesami DDD, programem mycia i dezynfekcji, utrzymaniem czystości w środkach transportu, itp.
 

PROCES WDRAŻANIA SYSTEMU HACCP W TWOJEJ FIRMIE REALIZOWANY PRZEZ SYNERGIAgroup (uwzględniający 7 zasad i 12 etapów zawartych w Codex Alimentarius / Kodeksie Żywnościowym)

 

Audyt zerowy – wstępna ocena Twojej Firmy pod kątem możliwości spełnienia wymagań systemu HACCP (np. w zakresie infrastruktury, wyposażenia, funkcjonujących procesów, dokumentacji, sposobów nadzoru), ocena zgodności z wymaganiami prawnymi (Kodeks Żywnościowy, Prawo Żywnościowe: Rozporządzenie (WE) nr 852/2004, 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia i inne), sporządzenie raportu wraz z zaleceniami

Optymalizacja procesów – dokonanie wstępnego opisu procesów oraz opracowanie wstępnych wersji procedur, identyfikacja rozwiązań optymalizacyjnych działania systemowe,  powołanie Zespołu ds. HACCP, zdefiniowanie zakresów odpowiedzialności i uprawnień członków Zespołu ds. HACCP, ich udokumentowanie oraz zakomunikowanie w Organizacji

Szkolenia wstępne - przekazanie pracownikom Twojej Firmy podstawowej wiedzy z zakresu systemu HACCP niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania systemu

Opracowanie niezbędnej dokumentacji systemowej – opracowanie dokumentacji systemowej w zakresie wymaganym przez system HACCP indywidualnie dla potrzeb Twojej Organizacji bez zbędnej biurokracji , opracowanie dokumentacji systemu HACCP obejmuje m. in.:

opis produktów, przy uwzględnieniu ich zamierzonego użycia przez konsumenta (specyfikacje surowców / produktów / wyrobów gotowych)

opracowanie i weryfikacja schematów technologicznych / diagramów przepływu produktów

identyfikacja zagrożeń

przeprowadzenie i udokumentowanie analizy zagrożeń wraz z oceną ryzyka

ustalenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP – Critical Control Point)

określenie limitów krytycznych oraz zakresów tolerancji dla każdego Krytycznego Punktu Kontrolnego

opracowanie procedur monitorowania CCP

określenie działań korygujących dla każdego CCP

opracowanie procedury dotyczącej weryfikacji systemu HACCP

opracowanie dokumentacji w zakresie nadzoru nad dokumentacją i zapisami  systemowymi

Zatwierdzenie dokumentacji przez organizację oraz jej wdrożenie do stosowania - zatwierdzenie dokumentacji systemowej przez Najwyższe Kierownictwo Firmy oraz zapoznanie z nią pracowników Organizacji, podejmowanie działań kontrolnych w zakresie prawidłowego wdrożenia dokumentacji przez poszczególne komórki organizacyjne, szkolenie dla pracowników Twojej Firmy z zasad GHP, GMP, HACCP, wymagań prawa żywnościowego, jak również zagrożeń, które mogą się pojawiać  w związku z nieprzestrzeganiem zasad higienicznych, uczestnicy szkolenia otrzymuje zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu HACCP

Weryfikacja wdrożonego systemu zarządzania - sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania spełnia wymagania systemu HACCP, przeprowadzenie audytu wewnętrznego oraz niezbędnych działań weryfikacyjnych, wskazanie obszarów niezgodnych oraz analiza przyczyn powstania niezgodności, określenie działań korygujących oraz nadzorowanie ich realizacji wraz z oceną skuteczności

Audyt weryfikacyjny (zaświadczenie „certyfikat HACCP” dla Twojej Firmy) – przeprowadzenie przez konsultantów SYNERGIAgroup audytu weryfikacyjnego, którego celem jest wykazanie zgodności realizowanych działań oraz tworzonych zapisów z wymaganiami systemu HACCP, po przeprowadzonym audycie Twoja Firma otrzymuje zaświadczenie „Certyfikat HACCP” jako dowód pozytywnego wyniku weryfikacji oraz prawidłowego funkcjonowania systemu HACCP w Organizacji

Doradztwo po wdrożeniu - zapewnienie Twojej Firmie bezpłatnych usług doradczych w zakresie wdrożonego systemu HACCP przez okres 6 miesięcy po pozytywnym przejściu audytu weryfikacyjnego

Ocena skuteczności realizowanego projektu wdrożeniowego - ocena efektywności naszych wdrożeń w ujęciu długofalowym stanowi nieodzowny element realizowanych przez nas projektów wdrożeniowych, za pomocą którego weryfikujemy realizację założeń projektów oraz podejmujemy odpowiednie działania doskonalące
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami za pomocą poniższego formularza.

Formularz kontaktowy

Tel. 601 837 351 

biuro@synergiagroup.eu

Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 SYNERGIAgroup                                                                                                         Mapa strony
 
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem